(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông, xã Xuân Trường (Thọ Xuân) đã tích cực di dời hệ thống cột điện nằm trong lòng đường, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng.
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s13EguG7i+G7peG6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qW/hu5/huqlv4bu14buf4bqpbnfDg+G6qcOz4buf4buV4bul4bqj4bqpw7nhu7nhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlE4buF4bqp4bukKsOZ4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurN94buz4buf4bqp4bqi4bqs4bqpw7N24bul4bud4bqpw4Phu6PEgmrhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqp4buj4buf4buT4bul4bqpw7Phu4nDg+G6qcO54bu54bqp4bqgd+G7peG7neG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqj4bqpROG7heG6qV3EguG7i+G7peG6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG6ryrhu6Phu6nhuqldxILhu4vhu6XhurHhuqnDs+G7heG6qcOD4buhbuG7o+G6qW7huqxu4bqpb+G7n+G6qW/hu7Xhu5/huqnhu6Phu5XhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qW53w4PhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qeG7pWjDueG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7rGsOG7peG7neG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqPhuqnhu53FqcOB4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qcOz4bq/w4HhuqnhuqThu6Xhu53huqnhu6Xhu6PEguG6qW7EqcSC4bqpw7Phu5/huqnDuuG7h+G7n+G6o+G6qcOz4buDw7nhuqlt4buD4bun4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqj4bqp4bujw6jhuqnDg+G7o+G7p+G6v+G7peG7ncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rW/Dg+G7o8SCw7lt4bqp4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6ucOp4bq9w4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpZWJjw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NjY2UvYuG6veG6uW9l4bqr4bq9ZWJk4bq5w4NlZGLhuqvDqcO64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDbhurtl4bq74bqt4bqpw6rDusODNuG6rV3EguG7i+G7peG6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qW/hu5/huqlv4bu14buf4bqpbnfDg+G6qcOz4buf4buV4bul4bqj4bqpw7nhu7nhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlE4buF4bqp4bukKsOZ4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurnDqeG6veG6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqtZWJj4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqz4buk4buj4buf4buZxILhuqlud8OD4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnhuqLDqsSC4bqpdeG7o+G7n+G6qW/hu5/huqlv4bu14buf4bqpw7PDguG7t27huqlu4buj4but4bul4bqpw4Phu4fhu5/huqnDueG7jcOB4bqpw4PDguG7teG7peG7neG6qeG7peG7o+G7geG6qW/hu4vhu6XhuqPhuqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qcOB4buj4buD4buf4bqpw7Phu4PDueG6qW3hu4Phu6fhuqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDDguG7s27huql14buj4buf4bqpw7nhu7nhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqPhuqlE4buF4bqpXcSC4buL4bul4bqpKuG6oMOC4bu14bul4bud4bqp4bqvKuG7o+G7qeG6qV3EguG7i+G7peG6seG6qeG7nWnDgeG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpdeG7o8Wp4bqpdeG7o2bhu6Xhuql14buj4buf4bqpbsWp4bqpw4Phu7Phu5/huqllZeG6qW53w4PhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qeG7pWjDueG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7rGsOG7peG7neG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDg+G6puG6qcOD4buj4but4bul4bqpYuG6qcOz4buT4bul4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhuqllw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pGbDueG6qWPhuqtjYuG6o+G6qUThu4XhuqnDs+G7heG6qcO64buR4bul4bqpdeG7k+G6qeG7o+G7p+G7h27hu6PhuqPhuqlu4buj4bqy4bqpw7N34bul4bud4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqnhu6IqXeG6qU994bqpw7Phu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6Vm4bul4bud4bqpXcSC4buL4bul4bqpKuG6oMOC4bu14bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6Phuql14buj4buD4bun4bqp4bqi4bq/w4PhuqPhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqlu4bq/buG6qW3hu5/hu5Xhu6XhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpQuG7meG6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6Xhuql14bq84bqpw4Phu6PEgmrDg8Oj4bqpw5l3w4PhuqnhuqLhu6/huqnDg+G6oOG6tuG6qcOz4buf4buV4bul4bqp4bulaMO54bqp4bu54bqpw7rGsOG7peG7neG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqluxanhuqnDg+G7o+G7l+G6qeG7neG7i8SQ4bqpw4PDquG7n+G6qeG7peG7h+G7peG6o+G6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6Vm4bul4bud4bqpb+G7n+G6qW/hu7Xhu5/huqnDg+G6oMOC4buzbuG6o+G6qeG6ouG7r+G6qcOD4bqg4bq24bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqluxrDhu6XhuqnDuuG7h+G7n+G6qeG7pWjDueG6qeG7ncSp4bul4bqpw7nhu43DgeG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqLDtOG6qW7FqeG6qXXhu5Phuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqpb+G7n+G6qW/hu7Xhu5/huqnhuqLDqsSCw6Phuqld4buF4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qcOzd+G7peG7neG6qULhu5/hu5Hhu6XhuqPhuqnDg8SCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqPhuqlCauG7peG6qcOzd+G7peG7neG6o+G6qUThu5/hu6Xhuqlu4bq/buG6qeG7o3fhuqlv4buL4bul4bqpw7lpw4PhuqltaOG7peG7neG6qcOz4buX4bqpw7rhu4HDueG6qeG7pcO94buf4bqpbuG7o+G7reG7peG6qW53w4PhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XDo+G6qcOT4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qcOD4bqg4bq2buG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnhuqLDtOG6qUThu5/hu6XhuqlCceG6qcOD4bqg4buh4bqpbuG7o+G7reG7peG6qeG6v8OB4bqpbuG7o+G7i+G7peG6qcODw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu4Hhuqlu4bq/buG6qeG7o3fhuqlv4buL4bul4bqj4bqpbsWp4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bujd+G6qcOzduG7peG7neG6qUXhuqlu4buj4bun4bqpbuG7o+G7reG7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpQsOC4bu14bul4bqpw7Phu5fhuqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnhurnhurnhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6DhuqllYsSRw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NjY2UvYuG6veG6uW9l4bqr4bq9ZWVj4bq5w4Phur3EkWXEkeG6ucO64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDbhurnhurli4bqt4bqpw6rDusODNuG6rV3EguG7i+G7peG6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qW/hu5/huqlv4bu14buf4bqpbnfDg+G6qcOz4buf4buV4bul4bqj4bqpw7nhu7nhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlE4buF4bqp4bukKsOZ4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurnhurnhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWVixJHhuq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU7DqsOBw4Phu5/hu6fhu6Xhuq3hurMj4bujxKnhu6XhuqnDuuG7s+G7peG6qW53w4PhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qeG6osOqxILhuql14buj4buf4bqpb+G7n+G6qW/hu7Xhu5/huqnDs8OC4bu3buG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnDueG7s+G7n8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMqeOG7peG7neG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G7oeG6qcOB4buj4bq2buG6qULhurbhuqlu4buj4bun4bqpQuG7n+G7lW7huqlv4buf4bqpb+G7teG7n+G6qXXhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqnhu6PDveG7peG6qWLhuqnDg+G6uuG6qcOzduG7peG7ncOj4bqpJcOqxILhuql14buj4buf4bqpb+G7n+G6qW/hu7Xhu5/huqlu4bq/buG6qcODxILEkOG7k+G7peG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw7rhu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G7o+G7reG7peG6o+G6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDg+G6oOG6tm7huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw7PDguG7t27huqnDueG7ueG6qeG6oHfhu6Xhu53huqnDg+G6puG6qcSR4bqjZeG6qS3huqnDqeG6qcO5w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bujd+G6qW/hu4vhu6XhuqnDg+G7o+G7reG7peG6qWXhuqlu4buj4bufw6rhuqnhuqLDteG6o+G6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpw7Phu4vEkOG6qXXhu6Phu5/huqlE4buF4bqpbuG7o8OCw6rhuqnDueG7ueG6qeG6oHfhu6Xhu53huqnDs8OC4bu14bul4bud4bqj4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Xhu6XhuqnDs+G7n+G6qcO64buH4buf4bqpbuG7o2rDg+G6qW7hu6N34buf4bqj4bqpbnfhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7kcO54bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDg+G6oOG6tuG6qW53w4PhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qeG6v+G7peG6qeG7peG7neG6quG6qULhuqbDquG6qcO54buJw4PhuqnDueG6vOG6qcOAxILDquG7peG6qULhuqbDquG6qcOD4buf4buZw7nhuqlr4bul4bqp4bul4budxILEkOG6qW7DveG6qcODw6rhu5/huqnhu6Xhu4fhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4budw6Phuqklw6rEguG6qXXhu6Phu5/huqlv4buf4bqpb+G7teG7n+G6qW7hur9u4bqpbnfDg+G6qcOz4buf4buV4bul4bqj4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qUThur/huqnDg+G6oOG7ueG6qeG7peG7keG7peG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu6fhur/hu6Xhu53huqPhuqnDg+G7o8SCauG7peG6qcO64bu34buf4bqp4bujw73hu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzfeG6psOq4bqpw4DEgsOq4bqj4bqp4buid+G7n+G6qcOzduG7peG7neG6qcOD4buja8O54bqpw7Nx4bul4buj4bqpROG7jcOD4bqj4bqpbuG7reG7peG7neG6qeG7peG7o2rhu6XhuqlE4buF4bqpw7Phu4fDg+G6qW7hu6PEgmvhu6Xhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnDg+G7o+G7reG7peG6qcO54buz4buf4bqj4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqnDueG7s+G7n+G6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6o+G6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqpw7nhu7Phu5/huql14buf4buXxILhuqnDuWzEguG6qcODcuG7peG7o+G6qcOz4buF4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6N34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qUThu43Dg+G6o+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpROG7heG6qV3EguG7i+G7peG6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOz4buHw4Phuqlu4bujxIJr4bul4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqnDueG7s+G7n+G6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qcOz4bu3w4PhuqliLWPhuqtjY8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6Dhuqnhurll4bq9w4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpZeG6q2XDgUThuqHhuq3huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbm/hu6XDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvY2NjZS9i4bq94bq5b2Vi4bqr4bqrYmRkw4Nj4bq74bq5xJHhurnDuuG6q8OjdMOB4budw6HhuqA24bq94bqr4bq54bqt4bqpw6rDusODNuG6rV3EguG7i+G7peG6qSrhuqDDguG7teG7peG7neG6qW/hu5/huqlv4bu14buf4bqpbnfDg+G6qcOz4buf4buV4bul4bqj4bqpw7nhu7nhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlE4buF4bqp4bukKsOZ4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurll4bq94bqt4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq1l4bqrZeG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s8OTw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqp4bul4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqnDg+G6oOG7ueG6qeG7peG7keG7peG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4Phu6Phu6fhur/hu6Xhu53huqPhuqnhuqLhu4du4buj4bqpw7Phu4/DgeG6qeG7o8O94bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7ouG7n+G7leG7peG6qeG7o+G7leG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qcOD4bqm4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qcOD4buLw7nhuqlE4buF4bqpXcSC4buL4bul4bqpKuG6oMOC4bu14bul4bud4bqpw7Phu5Phu6XhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qW7hu6Phu5/hu5nEguG6qeG6oHfhu6Xhu53huqnDg+G7r+G7n+G6qcOD4buj4buf4buXxILhuqnDs+G7h8OD4bqpw6nhuqNl4bqpw7nhuqPhuqlu4buj4buf4buZxILhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7lpw4PhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpw4Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7n+G7l8SC4bqpxJHhuqNl4bqpw7nhuqHhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpw4PhuqDhurZu4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqPhuqnDuuG7n+G7keG7peG6qcOD4buj4but4bul4bqpw7Phu4PDueG6qW3hu4Phu6fhuqnhu63huqnDg+G7reG6qcOz4buf4bqpw7rhu4fhu5/huqnDg+G7o8SCauG7peG6qcOD4buf4buV4bulw6Phuqnhu6Lhu4Hhu6Xhu6PhuqnDusOq4bul4bud4bqpw6rhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7keG7peG6qW7hur9u4bqpw4PhuqDhurZu4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qcOz4buDw7nhuqlt4buD4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7o+G7p+G6v+G7peG7neG6o+G6qeG6ouG7h27hu6PhuqnhuqLDtMOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6zhu6Xhu53huqnDmuG7keG6qX3hu5/hu5PDg+G6qcOZ4buf4bul4buj4bqj4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6PhuqkmTeG7pE/huqlE4buF4bqpXcSC4buL4bul4bqpKuG6oMOC4bu14bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qW3hu5/hu5PDg8Og4bqpJeG7p+G7peG7neG6qeG6ouG7p+G7peG7neG6qULhu7Phu5/huqlu4but4bul4bud4bqpw4Phur9u4bqpQmrhu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqPhuqnDg8SCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6Xhuqnhu6Thu6Phu4vhu6Xhuqlv4buL4bul4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rhuqnDg+G6rOG6qeG7peG7ncSCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDs+G7icOD4bqpw7nhu7nhuqnhuqB34bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqPhuqlE4buF4bqpbuG6tOG7peG7neG6qW7hu6/huqnhu51n4bul4bud4bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw4DEgsSQ4buTw4Phuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqlC4buJ4bul4bqpw7Phu5nhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqj4bqpw7NpbuG6qW3hu5/hu5XDg+G6qcO64buB4bqpb+G7n+G6qW/hu7Xhu5/huqnhu6Phu5XhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qW53w4PhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qcOz4buT4bul4bqp4bulw73hu5/huqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqj4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qeG7o+G7leG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnDusOC4buz4buf4bqpw7nhu7Phu5/huqPhuqlC4bqmw6rhuqnDs+G7g8O54bqpbeG7g+G7p+G6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qcO6w4Lhu7Phu5/huqlC4bqmw6rhuqnhu6Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg+G6oOG7g+G6qcO5acOD4bqpbWjhu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qcO54bu54bqp4bqgd+G7peG7neG6qW7hur9u4bqpw4PEgsSQ4buT4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7ncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgcOKxILDg+G7o+G7p+G6oOG6reG6syokJuG7pOG7nOG6qSrhu6IsIuG6ty/DgeG6sw==

TRUNG THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]