(vhds.baothanhhoa.vn) - Ma túy không chỉ còn được hiểu là những cái tên như heroin, cần sa… Hiện nay, các chất gây nghiện đang “biến hóa” ẩn mình trong cả những gói kẹo, nước giải khát, trà sữa… Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng và nhất là giới trẻ càng trở nên cấp thiết.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU1IhU03hu4M/4buH4bumNjcx4bqv4bumKMOdKOG7psOj4bqx4bu0N+G7psSDWeG7puG7h+G7hW7hu6bEg8SRN+G7puG6rzVnbuG7puG7h+G6v1nhuq814bumKcOtxJE34bumKeG7tOG6rzXhu6bhuq/DrcSRKOG7puG6rzXhurXhu4fhu6Lhu6bhuq/DrcSRKOG7puG7h+G6v8OdN+G7pigmblIvIVNSLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPEglnhu6bhu4fhu4Vu4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6YoNsOh4bumKOG6s+G6r+G7pjzDrcOpKOG7pjY3MuG7g+G7psOj4buy4bum4bqvNmrhuq814bumKMOdN+G7puG7hyLhuq/hu6bhuq82w63hu6Y2PuG6v+G6sTfhuq/hu6Lhu6YoOuG6r+G7puG7gVnigKbhu6bhu7M3MeG6r+G7puG6r1lu4bui4bumKMOdKOG7pig2P+G7h+G7pjUmbuG7puG6rzU2NzHhuq/hu6Y8WeG6rzXhu6bigJwhNyDhuq/hu6Y24bq3WeKAneG7pizhuq/hu6bEgznhuq824bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pijhu7bhu6bhuq82auG6rzXhu6Y14bq3N+G7puG6o33hurHhu6Lhu6bhuq/DrcSRKOG7pjU34bu2N+G7puG6ozbDneG7h+G7ouG7puG7h+G6v+G7suG7puG7gWpZ4oCm4bumw7nhurHhu6ZrO27hu6Lhu6ZrNzEo4bum4buH4buDbiLhuq/hu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7ouG7puG6vTZi4bumITcg4bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pijhuqvhuq814bumPOG6qeG6rzXhu6Zr4buy4bum4bqvNj/hu4fhu6bDo+G7suG7pjU3xJE34bum4buH4bq/W+G7pijhu7Lhuq814bum4buH4bq/4bq54bum4bqvIuG6r+G7pig/4bq94bum4buHNjcg4buH4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukKeG7hzbhu4PEgyHhu6Y3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumVsWoxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu7Dhu65W4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buoxq/hu7BWL8avWFYp4buoxq/hu6jFqFfGr8Wo4buHxq/hu6zFqOG7sOG7rsOjxajhu57huqHhur01xqDhur/hu5Dhu6rhu67hu7Dhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6RN4buDP+G7h+G7pjY3MeG6r+G7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bumxIPEkTfhu6bhuq81Z27hu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7pinDrcSRN+G7pinhu7Thuq814bum4bqvw63EkSjhu6bhuq814bq14buH4bui4bum4bqvw63EkSjhu6bhu4fhur/DnTfhu6YoJm7hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukVsWoxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7sOG7rlbhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPEglnhu6bhu4fhu4Vu4bum4oCc4bqvw63EkSjhu6YpJuG7g+KAneG7puG6rzVnbuG7puG7h+G6v1nhuq814bumKcOtxJE34bumKeG7tOG6rzXhu6bhu4c24buJKOG7puG6vTYsxIPhu57hu6ZQ4bquNeG7g+G6qeG6r+G7muG7pjfhuq/hu4c+4bq/4bqvPuG7h1FSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNL4buLWeG7psOq4buDWeG7ouG7psO64bqn4bqvNeG7plnhuq/hu6bhu4bhurzhu6bhuq42WeG7puG7huG6v1nhuq814bui4bum4buHw6Hhuq824bum4bqiNsOd4bqvNuG7puG7s+G6s1nhu6Y84bu44buma+G7suG6seG7pijhu4Phuqso4bui4bum4bq9NsOd4buH4bumNjcx4bqv4bui4bumISPhu4fhu6Y1N2rhu6Y84bqtN+G7puG7h8Otw6nhuq814bum4bquNeG7g24z4bqv4bum4buGNlnhuq824bum4bquNuG7uOG7ouG7puG7hzbhu4Phu6Y1N2rhu6bGr+G7pjXhurc34bumxINZ4bum4buH4buFbuG7puKAnOG6r8OtxJEo4bumKSbhu4PigJ3hu6Yp4bqx4bumPOG6rTfhu6bhu4fDrcOp4bqvNeG7pig/4buH4bumNTc/4buD4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6rzXDrWU34bue4bumw4rhu4NZ4bumPD/hu4Phu6bhu4fhur9Z4bqvNuG7ouG7puG6ozZZN+G7puG7hzbDnSjhu6bDo+G7iSjhu6bDo8Otw6nhuq814bumKOG6p+G6rzXhu6ZZ4bqv4bumKOG6s+G6r+G7puG6vTbDneG7h+G7pjY3MeG6r+G7pjzhuq034bum4buHw63DqeG6rzXhu6YoP+G7h+G7pjU3auG7psav4bus4bumNeG6tzfhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bum4oCc4bqvw63EkSjhu6YpJuG7g+KAneG7puG7h8OtZOG6rzXhu6bhu4fhu4nhu6bhu4fhu7Q34bumKEDhuq/hu6Y24bqr4bumPOG6rTfhu6bhu4fDrcOp4bqvNeG7pjxZ4bqvNeG7puG7hzbhu4Mi4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNj7hurHhu6YoZOG7psOq4buDWeG6r+G7pig2w6wo4bum4bqvQOG6rzXhu6Lhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bum4oCc4bqvw63EkSjhu6YpJuG7g+KAneG7psOj4buy4bumxIPhuqvhu4fhu6bDo+G6seG7tDfhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bumxIPEkTfhu6Lhu6bhuq/hu4Xhur3hu6Yh4bq34bqvNeG7pinDrcSRN+G7pinhu7Thuq814bumNeG6tzfhu6Yh4bqr4buH4bum4bq9Nlnhu6bhu4c24buJKOG7puG6vTYsxIPhu57hu6ZLOeG7pms7buG7ouG7puG6rzZq4bqvNeG7puG7geG7tuG6r+G7puG6vTYsxIPhu6bhuq/hu7Ju4bum4bqvIOG7g+G7pjzDrcOpKOG7puG7hzci4buD4bum4buHNmfhu6bhu4fhu7Q34bumKMOdKOG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y24bq1KOG7pjZZbuG7puG6ozbhu4Phu6Zr4buDN+G7pig2ZDfhu6Lhu6Y1N+G7tjfhu6bhu4fhur844bum4buBXeG7pjUmbuG7pjY3MsSD4bumNuG6tVnhu6bhuqM24bqn4bqv4bumw6PDrWXhuq814bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pijhuqvhuq814bumPOG6qeG6rzXhu6Lhu6Zt4bu44bumNuG6qzfhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4bhur/DrcSRKOG7pjzhurfhu6Lhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqOG7qMWo4bui4bumw7rhuqfhuq814bumWeG6r+G7psOq4buDO+G6r+G7puG7rOG7ouG7puG7huG6vOG7puG7s+G6qeG7psO6Njjhu6bEgjfhuq824bumPOG7uOG7pmvhu7LhurHhu6Yo4buD4bqrKOG7pjw3MOG7g+G7puG7h+G6v1nhu6Y8w61l4bqvNeG7pikmbuG7psSD4buDWeG7piHDneG6r+G7pig2P+G7h+G7psSDWeG7puG7h+G7hW7hu6Ys4bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pjXhurc34bum4oCc4bqvw63EkSjhu6Zt4bqx4buyN+KAneG7nuG7puG7hjY+4bqx4bumPOG6t+G7ouG7puKAnOG6r8OtxJEo4bumbeG6seG7sjfigJ3hu6Y8w63DqSjhu6YoNsOsWeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bEg+G6q+G7h+G7pjXhurc34bum4bqvN8Oj4bqx4bqv4bui4bumISLhuq/hu6bhuq814bqx4buyN+G7pjfhuq/hu6Y2OeG6rzbhu6bDquG7g+G7tuG7pm3hurHhu7I34buma8SRN+G7pinhurPhuq814bumKDZq4bum4oCcw7rhur834buB4bq9buG7pnnhur/hu4M34buH4bumxIJZ4bqvNeG6seKAneG7ouG7piEi4bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pig2w6xZ4bumKDY/4buH4bumIeG6q+G7h+G7psSD4buy4buD4buma+G7suG6rzXhu6bDo+G7suG7psSDWeG7puG7h+G7hW7hu6bhurnhu6bhu4c2MuG7puG6vyPhuq/hu6Lhu6bhu4c24buD4bqrKOG7psOj4bqx4bu0N+G7pnXhur/hurHEg1l6PuG6vVnEg+G7ouG7pijhurfhu6bhu4fhur/hurXhuq814bumw6PDrcOp4bqvNeG7pjZk4bqv4bumxq9W4bui4buu4bumNeG6v1nEg+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7hjY+4bqx4bum4bquNTZh4bumPGHhuq824bumVuG7qi/hu6jFqMavV+G7puG6ruG7pS3DuuG6vOG7ouG7puG6rzXhu7Ju4bumxq/hu6wt4busLeG7qMWoxq9X4bumKGhZ4bumw7o2OOG6rzbhu6bhur02aOG7psOq4buDbuG7pjxh4bqvNuG7pilZ4bqvNuG7psSDZyjhu6YoNj/hu4fhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4buma+G7suG7puG7hzcw4bqv4bumKDY/4buH4bum4buHNjnhu6YoNj/hu4fhu6Z14bq/4bqxxINZej7hur1ZxIPhu6Y8w63DqSjhu6ZtIOG6veG7pmvhu7LhurHhu6YpWeG6rzbhu6bEg2co4bum4buq4bui4bumw6Phu7Lhu6Yow50o4bumKDY/4buH4bumxINZ4bum4buH4buFbuG7pjzDrcOpKOG7pilm4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhur02JuG6r+G7puG7hzgoNuG7ouG7puG6ozcyxIPhu6bhuq81NjcxxIPhu6Lhu6bhuq81Njci4bqv4bumKMOs4buD4bum4bqjNuG6sVnhu6Y24bq1KOG7ouG7pjw3MOG7g+G7puG7h+G6v1nhu6bhu4fhuqs34bum4bq9NuG7tMSD4bumNuG6sSQo4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7psOjw6Dhuq824buma+G7iSjhu6Zu4bum4buHIOG7ouG7puG7hzbhu4Xhu6Zu4bum4buHNj7hurHhu6bDquG7g27hu6Y8YeG6rzbhu6YoaFnhu6YoZOG7psOq4buDWeG6r+G7pijhurfhu6bhu4c2LMSD4bumw6rhu4NuMOG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8SCJCjhu6YpZuG7psOj4buy4bumxIPhuqvhu4fhu6bDo+G6seG7tDfhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bumPOG7uOG7pijhurfhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumKVnhuq824bumxINnKOG7puG6rzbDreG6rzXhu6Z14bq/4bqxxINZej7hur1ZxIPhu6Y84bu44bumPMOtw6ko4bum4bqvNWdu4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6bhu4c2PuG6seG7psSD4bqr4buH4bumKMOdKDbhu6Y24bqx4buy4bqv4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumxIPEkTfhu6Lhu6YoNsOtWeG7puG7h+G7i+G6rzXhu6YhYeG7puG6vTbDneG7h+G7pjY3MeG6r+G7puG7h+G6v8OtxJEo4bumPOG6t+G7puG6ueG7puG7huG6vOG7puG7s+G6qeG7psO6Njjhu6bEgjfhuq824bum4bqv4bq3N+G7puG6vzci4bqvNeG7pmvhu7Lhu6ZLNzHhu4fhu6bhuq5ZxIPhu6bhuq/hurc34bumKDbhu4Phuq814bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTS8SRN+G7pmvDouG7piHhurUo4bumKOG6t+G7puG7hyLhuq/hu6bigJzhuq/DrcSRKOG7pm3hurHhu7I34oCd4bui4bumdeG6v+G6scSDWXo+4bq9WcSD4bumPMOtw6ko4bum4bq9Nlnhu6Zr4buy4bqx4bum4bqvw63EkSjhu6Y8MuG7puG7g+G6reG6rzXhu6Lhu6bhu4fhu7ThurHhu6bhu7bhurHhu6Y1N8OdKOG7psOjJuG6rzXhu6bDoybhuq814buma+G7suG7puG6rzY/4buH4bumw6Phu7Lhu6bhu4dA4bqvNeG7puG6ozbhu7bhu6bhuq9A4bqvNeG7psOq4buDWeG6r+G7pjYx4bum4buHOeG6rzbhu6YpZyjhu6YoNuG6seG7puG6rzXDrWU34bum4buBxKnhu6YpZ+G6rzXhu55SN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumVsWoxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6xYxq/hur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jGr+G7sFYvxq/hu6zGrynhu6jFqFfFqFfhu6zhu7Dhu4dX4busWMOjxq8txq/hu57huqHhur014buk4bumWcOj4buH4buQ4bukTeG7gz/hu4fhu6Y2NzHhuq/hu6Yow50o4bumw6PhurHhu7Q34bumxINZ4bum4buH4buFbuG7psSDxJE34bum4bqvNWdu4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6Ypw63EkTfhu6Yp4bu04bqvNeG7puG6r8OtxJEo4bum4bqvNeG6teG7h+G7ouG7puG6r8OtxJEo4bum4buH4bq/w5034bumKCZu4buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFbFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6xYxq/hu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPEglnhu6bhu4fhu4Vu4bum4oCc4bqvw63EkSjhu6Zt4bqx4buyN+KAneG7puG6rzVnbuG7puG7h+G6v1nhuq814bumKcOtxJE34bumKeG7tOG6rzXhu6bhu4c24buJKOG7puG6vTYsxIPhu57hu6ZQ4bquNeG7g+G6qeG6r+G7muG7pjfhuq/hu4c+4bq/4bqvPuG7h1FSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6XDneG6rzXhu6YoNuG7heG7pm/hu6Lhu6bDo+G6seG7tDfhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bumKcOtxJE34buma8Oi4bumIeG6tSjhu6Yo4bq34bum4buHIuG6r+G7puKAnOG6r8OtxJEo4bumKSbhu4PigJ3hu6Y2WW7hu6bigJzhuq/DrcSRKOG7pm3hurHhu7I34oCd4bumPDDhu4Phu6Yo4bq34bum4buHNjLhu6Y24bqzWeG7puG7h1nhuq/hu6ZrxJE34bum4bqvw63EkSjhu6Y8MuG7puG7g+G6reG6rzXhu6Lhu6bhuq8i4bqv4bumKTPhu6Yp4buy4bqvNeG7pijhurfhu6bhu4c2MuG7puG6rzVnbuG7puG7h+G6v1nhuq814bum4buHNuG7suG6rzbhu6Yow50o4bumw6PhurHhu7Q34bum4bqvw63EkSjhu6Y1N+G7tjfhu6bhuqM2w53hu4fhu57hu6Z14bq5N+G7puG6rzY54bqv4bumITDhu6bhuq814bqx4buyN+G7piFZ4bqx4bumITnhu6bhu4c2OeG7pijhurfhu6bDo13hu6Y2OuG7g+G7pjYg4buH4bumxIPhurU34bum4bqvNcOtZTfhu6Y8MOG7g+G7pig24bqx4bum4bq/PeG6rzXhu6Y8Jm7hu6bDo+G7suG7pjXhurc34bum4bqvw63EkSjhu6bhu4Phuq3huq814bumNTfhu7Y34bum4bqjNsOd4buH4bui4bumKDbDrOG7puG6ozbhuqfhuq814bum4bq9NuG7tjfhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNj7hurHhu6YoZOG7psOq4buDWeG6r+G7pig2w6wo4bum4bqvQOG6rzXhu6Lhu6bhu4c24buJKOG7puG7hyDhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bum4oCc4bqvw63EkSjhu6YpJuG7g+KAneG7ouG7puKAnOG6r8OtxJEo4bumbeG6seG7sjfigJ3hu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuqM24bu24bum4bqvQOG6rzXhu6YoNsOh4bumw6Phu7Lhu6YhNyDhuq/hu6bhu4fDrcSR4bqvNeG7psSDxJE34bumxIPhu7Lhu6bDo+G7iSjhu6bDo8Otw6nhuq814bumKDbDrCjhu6bhuq9A4bqvNeG7puG6vTbDneG7h+G7pjY3MeG6r+G7nuG7psODb+G7pinhurHhu6bDo+G7suG7pms54bum4buHNmU34bumNTdZ4bqv4bumw6rhu4NZ4bui4bumxINZ4bum4buH4buFbuG7puG7h2Lhuq814bumNsOp4bq94bumPOG7uOG7puG6r+G7heG6veG7piHhurfhuq814bumKcOtxJE34bum4bqvNjcw4buD4bum4bqjNzLhu4Phu6Yp4bu04bqvNeG7puG6ozbDnSjhu6bhuq82WeG7g+G7puG7hz/huq/hu6Yo4bqn4bqvNeG7pjU3xJE34bum4buH4bq/W+G7puG6rzbDreG7muG7psSCWeG7puG7h+G7hW7hu6bigJzhuq/DrcSRKOG7pmvhu4M34oCd4bumbeG7gz/hu4fhu6Ztw6zhu6bhu4fhu4vhu6bhu4bhur/hu4Phuq814bumw4rhu4Phuq0o4bui4bumPOG7ieG6rzXhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumKMOdKOG7psOj4bq14bum4bqvNsOi4bum4bqjNuG6seG7tuG6rzXhu6bGr8Wo4bumLeG7psav4busxIPDo+G7puG6vz/hu4fhu6YhI+G7h+G7psSDI+G7h+G7ouG7puG7hzbDrWXhuq814bum4buH4bq/4bqr4bqv4bumw6Mu4bqv4buma8SRN+G7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6bhuq/DrcSRKOG7puG7g+G6reG6rzXhu6Yo4bq34bumNVnhu6bhu4c2PuG6seG7psSD4bqr4buH4bum4buH4buN4bumw6Mx4bum4bqvNj/hu4fhu6Y8YeG6rzbhu6Y8MuG7puG7g+G6reG6rzXhu57hu6bDg+G6seG7tDfhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bum4bqv4buybuG7puG7gV3hu6bhu4fhu7ThurHhu6YoNuG6seG7puG6rzXDrWU34bum4buBxKnhu6YpZ+G6rzXhu6Yo4bu2xIPhu6Y1N8OdKOG7pjbDreG6rzXhu6bhur02P+G6r+G7ouG7pmvhu4M34buma1vhu6bhuqN74bqx4bumKeG7sjfhu57hu6bhu7NZbuG7psSDWeG7puG7h+G7hW7hu6bhuqN94bqx4bumxIPhu4Xhu4fhu6YoOuG6r+G7puG7gVnhu6ZrxJE34bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhur02OuG6r+G7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6Yhw53huq824bum4bqjfeG6seG7pijhurfhu6YoNsOsWeG7puG7hzfhuq824bumKTrhu4Phu6YoOuG6r+G7puG7gVnhu6Lhu6bDo+G7ssSD4bumKDbhurHhu6bhuq81w61lN+G7pilm4bqvNeG7pijhurfhu6Yo4bu2xIPhu6Y1N8OdKOG7puG6ozgoNuG7puG7hzY4KDbhu6Lhu6bEg2Thu6bEg+G7suG6rzXhu57hu6bhu4Y+xIPhu6Y1Nz9u4bumw6Phu7Lhu6bEgzcg4bqvNeG7pjU3P27hu6Y8w63DqSjhu6bhu4csxIPhu6YoNj/hu4fhu6Y1Jm7hu6bhu7bhurHhu6Y1N8OdKOG7psOD4buAw7nhu6ZQw4Nu4buBPuG6vzU3KOG7psO1bTfhu4fhu6bDuTc+4buHNm7Do1nEgzcpPlHhu57hu6bhu6UmbuG7psOj4buy4bumKDY/4buH4bumNSZu4bum4bu24bqx4bumNTfDnSjhu6bEg+G7tOG6rzbhu6Lhu6Y8w63DqSjhu6ZtPsSD4bumw6Phu7Lhu6YoNj/hu4fhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bum4bqvNeG7g27hu6Y2NzLEg+G7puG6rzY/4buH4bue4bum4bquNjnhuq/hu6YhIuG6r+G7puG6rzXhurHhu7I34bumNTfhuq3huq814bum4bqvNsOt4bumxIM3IOG6rzXhu6YhOVnhu6YoNmQ34bumKGhZ4bum4buH4bq/W+G7pj7Eg+G7nuG7psO9N8Od4bumxINjN+G7psSDNyDhuq814bum4buHPsSD4bum4bqv4buybuG7pig2w6Hhu6bhuqM24bqx4bu24bqvNeG7puG7qMWo4buexajFqMWo4bumPOG6qeG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPEglnhu6bhu4fhu4Vu4bum4oCc4buH4bq/4buy4bum4buBalnigJ3hu6bhu4fhuqnhuq/hu6bhu4fhu7Q34bum4bq54bumKeG7tOG6rzXhu6bhu4c34bqvNuG7piHhuqvhu4fhu6Lhu6bhu4c2w61l4bqvNeG7pjzDrcOpKOG7pjzhu4nhuq814bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pijDnSjhu6bhu4fhu4U34bum4bqvN8Oj4bqx4bqv4bumKOG6t+G7piFZ4bqx4bumITnhu6YhI+G7h+G7psSDI+G7h+G7ouG7pijhurfhu6bEg2Y34bum4buBalnhu6Lhu6Y8w63DqSjhu6bhur02WeG7pihm4bqvNeG7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6bhuq/DrcSRKOG7pijhurfhu6Y1WeG7puG7h+G7tOG6seG7puG7hzbhu7Lhuq824bumKeG7g+G6rzXhu6YpYSg24bumKOG6t+G7psSD4buy4buD4bum4buBIyjhu6Zr4buy4bumxINmN+G7pmth4bumNTfhuq3huq814bum4bqvNsOt4bum4buH4bq/4buy4bum4buBalnhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7puG7hzbDrWXhuq814bumw6Phu7LEg+G7puG7h0Dhuq814bum4buHNiLEg+G7pjzhuqvhu6Y2w63huq814bum4bq9Nj/huq/hu6YoNuG6seG7puG6rzXDrWU34bum4buBxKnhu6YpZ+G6rzXhu57hu6bhuq4/xIPhu6bEg1nhu6bhu4c24buDO+G7h+G7pijhurfhu6Y2OeG6rzbhu6Ypw53huq814bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhuqM2w50o4bum4bqvNmrhuq814bumw6PhurHhu7Q34bum4bqvP8SD4bum4buHNsOtZeG6rzXhu6YpZuG6rzXhu6bDo+G7ssSD4bum4buHNuG7iSjhu6bhur02LMSD4bui4bumPMOtw6ko4bumKeG7g+G7puG6rzY74bq94bumSzcx4buH4bum4bquWcSD4bue4bumw4PhurHhu7Q34bum4bqvP8SD4bum4bqv4buybuG7pjUmbuG7puG7tuG6seG7pjU3w50o4bumIVlu4bumIWLhuq814bui4bumKMOtZTfhu6bhuqM24bq3KOG7pmvhuqfhu6YoxJHhu6Lhu6bhuq81w61lN+G7puG7h+G6vzrEg+G7pijhu7bEg+G7puG7h+G6v+G6ueG7puG6ryLhuq/hu6bhu4fDrWQ34buma+G7gzfhu6bDo+G7tOG7puG7hzbDrWXhuq814bue4bue4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNj7hurHhu6Yow50o4bumKGThu6bDquG7g1nhuq/hu6YoNsOsKOG7puG6r0Dhuq814bui4bumIeG7tuG6r+G7pig2P+G7h+G7pihoWeG7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6bhuq/DrcSRKOG7puG7g+G6reG6rzXhu6Lhu6bhuqN94bqx4bui4bum4buHPsSD4bui4bum4buH4bq/4buy4bum4buBalnhu57hu57hu57hu6bhuq82w63hu6bhuqMy4bum4buH4bq/IuG6r+G7puG7hzbhu4ko4bumKDY/4buH4bumw6Phu7Lhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bum4buHYuG6rzXhu6Y2w6nhur3hu6Lhu6YhWeG6r+G7pjw64buD4bumKDbhu4Xhuq814bumPOG7uOG7pjUmbuG7puG6vz/hu4fhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuqM24bq34bum4bqjNkDhuq/hu6YoNuG6seG7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bumPDcw4buD4bum4buH4bq/WeG7ouG7pijhu7bhuq824bumIcOd4bqx4bui4bumbcSp4bumw6Nv4bumaznhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuq81w61lN+G7psOjOsSD4bum4buHw63hurnhuq814bumPOG6t+G7psOj4buy4bumKMOdKOG7psOj4bqx4bu0N+G7puG7hzbhu4ko4bum4bq9NizEg+G7pjZZbuG7puG6r8OtxJEo4bum4buD4bqt4bqvNeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G6rjbDreG7pms7buG7ouG7pijhurfhu6bhu4c2MuG7puG6rzY74bqv4bum4buHNj9u4bumxINZ4bum4buH4buFbuG7puG7h2Lhuq814bumNsOp4bq94bumay7huq/hu6bDo+G7g+G6p+G6r+G7piE3IOG6r+G7pjxiN+G7pmvhu7Lhu6Y8w63DqSjhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Zt4buDP+G7h+G7puG7h+G6v8Od4bumNjnhuq824bumKcOtxJE34bum4bqvNjcw4buD4bumKeG7tOG6rzXhu6Lhu6Y2OeG6rzbhu6bhu4c2w6wo4bum4bqjNsOdKOG7puG6rzZZ4buD4bue4bum4buGNuG7iSjhu6bhu4cg4bum4bqv4buybuG7pjwk4buH4bum4bq/WeG7puG6rzZq4bqvNeG7puG7hzbDnSg24bum4buHNsOsKOG7pmvEkTfhu6bDo+G7iSjhu6bDo8Otw6nhuq814bumKDbDrCjhu6bhuq9A4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG7h8OdKOG7pjw/4buD4bum4buH4bq/WeG6rzbhu6Lhu6bhuq81QOG6r+G7pig2JOG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7huG6vyLhuq/hu6Y8YVnhu6Yh4buy4bqv4bum4buHw6Hhuq824bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7ouG7puG7hzY+4bqx4bum4buHNuG6reG6rzXhu6bhuqMi4bumKGhZ4bumw7rhuqfhuq814bumWeG6r+G7puG7h8Oh4bqvNuG7ouG7pjbhu7Lhuq814bum4bqvQMSD4bumw6Phu4ko4bumw6PDrcOp4bqvNeG7puG6vTbhurPhuq814bui4bumKDbhuq3huq814bumxINZ4bum4buH4buFbuG7puG7h+G6seG7suG6r+G7puG7h8Oh4bqvNuG7pjzhu7jhu6bhur02w53hu4fhu6Y2NzHhuq/hu6Y2NzHhuq/hu6Lhu6YhI+G7h+G7pjU3auG7puG6ozbhurHhu7bhuq814bum4buuxajFqOG7pmtn4bui4bumVsWoxajhu6Y84bqtN+G7puG7h8Otw6nhuq814bumw6M3IuG6r+G7psOq4buDWeG6r+G7pjwg4bqv4bumxINZ4bum4buH4buFbuG7puG7h+G6vyLhuq/hu6Y8YVnhu6Yh4buy4bqv4bumKMOdKOG7pjbhu4NuMeG6r+G7pmvhu7Lhu6bhu4fhu4NuIOG6r+G7piE3IuG6r+G7pjU3xJE34bue4bum4buG4bq/4bqx4bqvNeG7pjzhurfhu6Lhu6bhu4fhu4vhu6Y8OuG7g+G7puG6r0DEg+G7pjwg4bqv4bum4buHNsOd4bqvNeG7psavxq8t4buoxajhu6jGr+G7psOj4buJKOG7psOjw63DqeG6rzXhu6YoNsOsKOG7puG6r0Dhuq814bumw7rhuqfhuq814bumWeG6r+G7puG7h8Oh4bqvNuG7pjzhu7jhu6bhur02w53hu4fhu6Y2NzHhuq/hu6Lhu6ZtxKnhu6bDo2/hu6Y2ZOG6r+G7plfFqMWo4buma2fhu6Lhu6bhuqM24bqx4bu24bqvNeG7psav4bue4buqxajFqOG7pjzhuq034bum4buHw63DqeG6rzXhu6bhur024bu0xIPhu6bhu4fhuqs34buma+G7suG7pms34bumazfhu6bhur024bu0xIPhu6bhur02w53hur3hu6bDo+G7gzvhu4fhu6ZrMOG7psSDWeG7puG7h+G7hW7hu5zhu6bhu4c24buD4bumNTdq4bumNmThuq/hu6bGr1bFqOG7nsWoxajFqOG7pms3IuG6r+G7psSDWeG7puG7h+G7hW7hu6bhu4di4bqvNeG7pjbDqeG6veG7nOG7puG7ruG7olfhuqM14bumKMOdKOG7psOj4bqx4bu0N+G7psSDWeG7puG7h+G7hW7hu6bhuqM2w50o4oCmUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNj7hurHhu6YoZOG7psOq4buDWeG6r+G7pijhuqfhuq814bumWeG6r+G7ouG7pjY3MeG6r+G7puG6r1lu4bumxINZ4bum4buH4buFbuG7pmvEkTfhu6bhuq82NzDhu4Phu6Yp4bu04bqvNeG7pig2P+G7h+G7ouG7pig2aOG7pm4g4buD4bumw6Phu7Lhu6bEg1nhu6bhu4fhu4Vu4bum4buHYuG6rzXhu6Y2w6nhur3hu6Y84bu44buma+G7suG7pjxZ4bqvNeG7puG7hz/huq/hu6Yo4bqn4bqvNeG7pmvhu7LhurHhu6Zt4bu44bumNuG6qzfhu6bEg+G6q+G7h+G7pijDnSg24bum4buH4bq/4buy4bqv4bumw6NZ4bqv4bui4bum4buHNjvEg+G7pig2OOG7pijDnSjhu6Y84bqtN+G7puG7h8Otw6nhuq814bumKOG6s+G6r+G7puG7hz/huq/hu6Yo4bqn4bqvNeG7pmvhu7LhurHhu6Yo4bu24bumxIPhuqc34bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pjbhurUo4bumPMOtZeG6rzXhu57hu57hu57hu6bhu4bhu4vhu6Y84bq34bui4bum4buH4bqrN+G7puG6vTbhu7TEg+G7pmsw4bumxINZ4bum4buH4buFbuG7pihp4bqvNeG7puG6rzXhu7Ju4bumKOG7suG6rzXhu6Y8WeG7pinhu7Thuq814buma+G7suG7pjxZ4bumNjnhuq824bum4buHNsOsKOG7pjbhurHhu7Thu4fhu6Y84bqr4bqvNeG7ouG7puG6vTbhu7TEg+G7puG7h+G6qzfhu57hu6bhu4bhur/hurHhuq814bumPOG6t+G7ouG7puG6ozbhuqfhuq814bumOOG7h+G7pjzhuq034bum4buHw63DqeG6rzXhu6Yo4bqz4bqv4bumw6Phu7Lhu6Y24bq1KOG7puG7gTfhuq824bui4bum4buBN+G6rzbhu6ZrNyLhuq/hu6Lhu6Yow50o4bumPsSD4buma8SRN+G7puG7hybEg+G7psOjb+G7pihoWeG7puG7h+G7g2I34bumxIPEkTfhu6bDo8SR4bqv4bui4bum4buH4bqz4bumxIPhurPhu6bhu4c2OCg24bum4bqjNsOdxIPhu6bhur02w53hu6Lhu6bhu4c2OCg24bum4buHNjLhu6Y2NzHhuq/hu6Yh4bu24bqv4bum4buHNibhuq/hu6Lhu6bEg+G6q+G7h+G7puG6ozY34bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhuq82O+G6r+G7pjzDrcOpKOG7puG7geG7ieG7psOq4buDWeG6r+G7puG7hybEg+G7ouG7pjU3w53hurHhu6YpZyjhu6Lhu6YoNkDEg+G7puG7geG6tyjhu6bhu4fhu4vhu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6Lhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7puG7hzY54bumazcxKOG7pijDnSjhu6Y+xIPhu6Yo4bq34bum4bqvNeG7g27hu6YoZOG7puG7hzcg4bq94bumKDvhuq/hu6ZrxJE34bumxINZ4bum4buH4buFbuG7psOj4buy4bum4bq/P+G7h+G7pihZ4bqx4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RTw4Mi4bum4bq8NsOtw6nhuq81Ui/hur1T

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]