(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước yêu cầu mới của công tác phòng, chống dịch hiện nay, Ngành Giáo dục thị xã Bỉm Sơn đã và đang thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho các trường học trên địa bàn cũng như kế hoạch của năm học.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/FqMOtw6xp4bqp4bqt4bqhxq/DjOG6o+G6sVbDtD9W4bur4bq34bqnVsON4bq/4bqtVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqhw6Mmw6NWZ+G6oyRnVl0m4bqpVjAm4bqnVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtVmfhuqNi4bqt4bqhViDhurEi4bqjVsOsKsOjViIkIlbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6o2MiVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq3FqC/DrcOsaeG6qeG6reG6ocavxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr8OMaW3hu4EiVuG7kTbhu4tWIj7hu4tW4bqn4buBw6NWIms9ViJl4bqt4bqhVsOsJCJWZ+G6o2Lhuq3huqFVViLhuqPDqeG6reG6oVYg4bqxIuG6o1bhuqPDoznhuq1W4bqtPeG7kVVW4bqs4bqhJeG6reG6o1bhuqDDoyThuqlWIGoiVsOs4bqj4bqxVsO0P1bhu6vhurfhuqdWw43hur/huq1WMD9W4buPJVYwPeG6reG6oVbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqjw6M44buLVuG6ocOjJsOjVmfhuqMkZ1bhuqXDo+G6reG6o1bhuqPhuqkqw6xVVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJlbhuq3huqMs4bqnVl0m4bqpVjAm4bqnVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtViLhuqPhuqlWIiQiVsOsaW3hu4fhuq3huqFW4bqjYyJWw6xpNuG6rVYw4bqxPVZdJeG6rVYibOG6reG6oVbhuq3huqNtVsOiN1bhuqPhuqkqIuG6o1Yiaz1W4bqtOuG6p1bhuqNjIsOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7riDDrOG6o+G7i+G6p11Ww6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tldXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu4L1jhu7ZAIFlYWcOd4bu24bu0w53DrCNZw53hu7ZA4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4bui4bu0WVnhu65WPeG6pcOs4bui4buuw4zhuqPhurFWw7Q/VuG7q+G6t+G6p1bDjeG6v+G6rVbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqjw6M44buLVuG6ocOjJsOjVmfhuqMkZ1ZdJuG6qVYwJuG6p1Y94bqtVsOs4bqpJeG6rVZn4bqjYuG6reG6oVYg4bqxIuG6o1bDrCrDo1YiJCJWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqNjIlbDrGk24bqtVjDhurE9Vl0l4bqt4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7ZXV+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavw4zhuqPhurFWw7Q/VuG7q+G6t+G6p1bDjeG6v+G6rVYwP1bhu48lVjA94bqt4bqhVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqhw6Mmw6NWZ+G6oyRnVl0m4bqpVjAm4bqnVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtVmfhuqNi4bqt4bqhViDhurEi4bqjViLhuqPhuqlWIiQiVsOsaW3hu4fhuq3huqFW4bqjYyJWw6xpNuG6rVYw4bqxPVZdJeG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjG9W4bqt4bqhJeG7kVZY4bu0LVhYVVbDrOG6o+G6sVbDtD9W4bur4bq34bqnVsON4bq/4bqtViLhuqPhuqlWZ+G6ozJnVsOsaeG7hVbhuqUqw6NW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWICrhu5FW4bqjYyJWw6xpw7MiVsOsw6M3Z1bDrCrDo1YiJCJWXXsiVuG6o2Miw5pW4buxZeG6reG6oVbDrCQiVl0m4bqpVjAm4bqnVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtVmfhuqNi4bqt4bqhViDhurEi4bqjVjA/VuG7jyXhuqlWMD3huq3huqFWMG3hu4MiVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqHhuqPDozbhuqdWw6zhu4kiVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xpbeG7h+G6reG6oVZn4bqjYuG6reG6oVbhuqDDoyThuqlWIGoiVuG7jyVW4buvJeG6qVbDrCrhuqlWw6zhuqPhurFWw7Q/VuG7q+G6t+G6p1bDjeG6v+G6rVbhuqQ2VsONxqFWw4zDozfhuq1WIuG6o+G6qVZdw6M3w6xTVkfhuqNi4bqt4bqhVjA/ViLhuqPhurdWMCrhuqlWIiQiVsOsaW3hu4fhuq3huqFW4bqjYyJWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtVuG6reG6oeG6o8OjNuG6p1YiZeG6reG6oVbDrCQiVmfhuqNi4bqt4bqhVVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqNWw6zhuqMx4bqpVsOi4bqj4buL4buRN+G6rVYiJOG6qVYiaz1W4bur4bq7VuG7kFbDrDdW4buPJVbDrOG6ozHhuqlW4buRNuG7i1YiPuG7i1Yiaz1Ww6zhuq/huq3huqNW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG6p+G7gcOjVuG6o8OjOeG6rVbhuq094buRw5pW4bqiKuG6rVYi4bqjN1bDrOG6vVYi4bqjbiJWIiQiVuG6o+G6qSrDrFYw4bq74bqt4bqhVsOse2dWw6xp4buL4bqt4bqhVjBl4bqt4bqhVuG6reG6oW3hu4fDo1bhuq034buLVsOi4bqjZeG6reG6oVbDrOG6o8OzIlbDrcOzViI+4bqtVsOs4bqjw6M3w6zDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu2V8OdZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu4L1jhu7ZAIFlYWcOd4bu4V0DDrCNY4bu04bu4QOG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7ouG7tuG7uOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67DjOG6o+G6sVbDtD9W4bur4bq34bqnVsON4bq/4bqtVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqhw6Mmw6NWZ+G6oyRnVl0m4bqpVjAm4bqnVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtVmfhuqNi4bqt4bqhViDhurEi4bqjVsOsKsOjViIkIlbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6o2MiVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq3hu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tlfDneG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4buxJCJWw6xpbeG7h+G6reG6oVYwOOG7i1bDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1Ww6zDqcOsViJl4bqt4bqhVsOsJCJWZ+G6o+G7i+G6rVbDouG6o8OyVsOi4bqj4buLfeG6rVbDrOG6qSXhuq1WXeG6u1bDouG6o+G7i2Xhuq1W4buPw6M24bqtw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7r2FWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtViLhuqtW4bqjw6M54buLVmjhu4smViJl4bqt4bqhVsOsJCJWZ+G6o2Lhuq3huqFWIOG6sSLhuqNVViIkIlbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6o2MiVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww6zhuqPhurFWw7Q/VsOse2dWw6xp4buL4bqt4bqhVl0m4bqpVjAm4bqnViIkIlYww6M44buLVsOiw6M54bqtVuG7jzhWIuG6v1bDreG7hVbhu497w6xWIuG6ozzDrFVWw6xpPeG6reG6oVbDrOG6o8OjN8OsVl3hurFVVuG7j3vDrFbDrG1W4buRVsOsN1VW4buPOVbDrcOj4bqt4bqjVuG6p2XDo1bDrGlt4buH4bqt4bqhVsOsKsOjVsOsaW3hu4fhuq3huqFW4bqjYyJW4bqt4bqjbVNWw6zhuqPDozfDrFZd4bqxVjDhuqlWw6zhuqMp4bqtVuG6reG6o8OjOcOsVVbhuq1t4buBIlbDrSTDrFbDouG6o+G7i33huq1VVmnDsj1Ww6w94buRVl0s4bqt4bqhVuG6rW3hu4EiVsOtKiLhuqNW4buPJVbDtCVWZ+G6o2Lhuq3huqHDmsOaw5pW4buv4bq54bqt4bqhVsOs4bqj4buHw6NWIuG6q1YiJCJWZ+G6o23hur/huq3huqFWJOG6rVZdJuG6qVYwJuG6p1bDrW4iVsOi4bqjZDFWIuG6o+G6qVbhuqNjIlbDrcOj4bqt4bqjVVbhuqHDoyThuqlW4buPw6M24bqtVVYiJOG6rVZd4bq7Vmjhu4sm4bqtVuG6peG7k1bhu48lVuG6reG6oynhuq1W4buPw6M24bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6o2Miw5pW4but4buL4buRVsOsaeG6r1bhu485VsOtw6Phuq3huqNWw60qIuG6o1bDrTVVVsOsfeG7kVbDrGnEqeG6reG6oVbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6peG7gWdWw6zhuqMx4bqpVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o1RWaSVWw63huqkkw6xVVl3hur1Ww63hu4vhuq3huqFWw6LhurFnVsOs4bqj4buHw6NW4bqtbeG7gSJWw60kw6xWw6LhuqPhu4t94bqtVuG6o+G6qS4iVsO0JVZn4bqjYuG6reG6oVbhu48lViIkIlbhu4974bqtViBq4bqt4bqhViI+4bqtVsOs4bqjw6M3w6xWMGFWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVl3hu4vhur3Do1bhuqNjIlbDrMOjN2dWw6zhuqMx4bqpw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tMOdWWfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWOG7suG7uC9YI+G7uCBZWOG7tFkjWeG7ssOsw51Aw50jWeG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7oiPhu7bhu65WPeG6pcOs4bui4buuw4zhuqPhurFWw7Q/VuG7q+G6t+G6p1bDjeG6v+G6rVbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqjw6M44buLVuG6ocOjJsOjVmfhuqMkZ1ZdJuG6qVYwJuG6p1Y94bqtVsOs4bqpJeG6rVZn4bqjYuG6reG6oVYg4bqxIuG6o1bDrCrDo1YiJCJWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqNjIlbDrGk24bqtVjDhurE9Vl0l4bqt4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7TDnVnhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7sWXhuq3huqFWw6wkIlbDouG6o+G7i+G6rVbDouG6o8OyVsOi4bqj4buLfeG6rVbDrG/huq3huqFW4bql4buBZ1bhuqNjIlYwbeG7gyJWaOG7iz3huq1Ww6wp4bqnVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7EkIlbDrGlt4buH4bqt4bqhViLhuqNrVjDhurvhuq3huqFW4buPJVbDrOG6o23hu4fhuq3huqFWw7Thu4vhu5E24bqtVmfhuqPDqcOjVuG6o+G7g2dWIuG6oy7DrFYi4bqjNVbhu4/hu4HDo1Yi4bq/Vmjhu4s94bqtVuG7kVbDrDdWMOG6sT1WZ+G6o23hur/huq3huqFWMGFW4bqjbeG7geG6reG6oVYgW+G6rVVWw6xpw6Nh4bqtVsOi4bqjPcOjVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWIiQiVl3Doznhuq1WZ+G6oyRnVjAm4bqnVl0m4bqpVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtVsOsaW3hu4EiVsOs4bqv4bqt4bqjVuG6o+G6r+G6reG6o1Yg4bqxIuG6o1ZdOeG6reG6o1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1bhuq034buLViDDo8Oh4bqtVl3Dozfhuq1WZ+G6o24iVsOsKmfDmlbDguG6sWdWw6zhuqPhu4fDo1Zn4bqjJMOsVuG6o8OjOeG6rVYiJCJWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqPhu4NnViLhuqtWXcOjYeG7i1bhuqPDoznhuq1Ww63DqcOsVVbhuqPhuqlVVsOi4bqj4bqrVsOs4bqj4buFVVbhuq3huqHhuqPDo1bhuq3huqHhu4dW4bqt4bqjw6PDoeG6p1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1bDrGnhuqnhuq3huqFWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqNjIlVWXSThuqlWIiThuqlW4bqt4bqhPeG7kVbhu4/hu4HDo1Yi4bq/Vmjhu4s94bqtVuG7kVbDrDdW4buFVjDhurE9VmfhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG7jyVWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtVsOs4bqjMeG6qVbhuqNt4buB4bqt4bqhViBb4bqtVsO0w7JW4bqlxINWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqPhu4NnVuG6reG6oeG6o8OjVuG6reG6oeG7h1bhuqc7Ilbhu7Hhuqjhu47Dg+G7rVZYI1bDrGnhuqnhuq3huqFWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqNjIsOaVkjhu4s94bqtVsOsKeG6p1YwN+G6rVbhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqjYyJWw63Do+G6reG6o1bhuqUlViIkIlYww6nDo1bDrG3hu4Phuq3huqFWw4BXVVbDgFhWIuG6o209VsOs4bqjYVYwN+G6rVbDrGlt4buH4bqt4bqhVVYi4bqrVmfhuqNt4bq/4bqt4bqhVmfhuqMkZ1bhuqHDoyThuqlWIGoiVmfhuqPEqVbhuqPhu4NnVVYwJuG6p1ZdJuG6qVbDosOjN+G6rVbDrOG6o24iVuG6ocOj4buJZ1bhuqNjIlbDrcOj4bqt4bqjVuG7kTbhuq1Ww6wp4bqnViIkIuG6o1bhuqXhu5FVVjDDozjhu4tWw6xp4bqxVl054bqt4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tCPhu7Rnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjhu7Lhu7gvWOG7tkAgWVhZw53hu7jDnSPDrFhYw53DncOd4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4buiWcOdWeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67DjOG6o+G6sVbDtD9W4bur4bq34bqnVsON4bq/4bqtVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqhw6Mmw6NWZ+G6oyRnVl0m4bqpVjAm4bqnVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtVmfhuqNi4bqt4bqhViDhurEi4bqjVsOsKsOjViIkIlbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6o2MiVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq3hu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tCPhu7Thu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7qybhuqlWMCbhuqdWPeG6rVbDrOG6qSXhuq1WIuG6o+G6qVbhuqHDoyThuqlW4buPw6M24bqtVVbhuqNjIlbDrcOj4bqt4bqjVsOi4bqjw6NWMDfhuq1Ww6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqUlVm3hu4tWw6zDozbhuq1W4bqjJeG6reG6oVYwPuG7i1bhuqclVsOs4bqj4bqxVsO0P1bhu6vhurfhuqdWw43hur/huq1WMD3huq3huqFWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqj4bqxVsO0P1bhu6vhurfhuqdWw43hur/huq1WImzhuq3huqFWw6xpw6Nh4bqtVsOi4bqjPcOjVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuqHDoybDo1Zn4bqjJGdW4bqlw6Phuq3huqNW4bqj4bqpKsOsVVbDrOG6o8SDIuG6o1Zu4bqt4bqhVuG7j+G7gcOjViDDo8Oh4bqtVl3Dozfhuq1W4buPJVbhu5E24buLViI+4buLViJrPVYiZeG6reG6oVbDrCQiVmfhuqNi4bqt4bqhViLhuqPDqeG6reG6oVYg4bqxIuG6o1bhuqPDoznhuq1W4bqtPeG7kVbhuq3huqNtViLhuqNtPVbDrOG6vVYi4bqjbiJW4buPw6M5IlYgKuG7kVbDrOG6ozbhuqdVVuG6o2MiVsOs4bqjNuG6p1bDrGnhuqnhuq3huqFW4buPJVbhuq3huqHhuqklw6NW4bqt4bqjJVbDrGlt4buH4bqt4bqhVFYiJCJWw6xpbeG7h+G6reG6oVbDrSjhuq1Ww60l4bqt4bqhViIkIlZn4bqjbeG6v+G6reG6oVYk4bqtVsOs4bq9ViLhuqNuIlYgKuG7kVbhuqNjIlbDrGnDsyJWw6zhu4vhu5E34bqtVuG6o+G6qS4iViLhuqtWw6I3VuG6o+G6qSoi4bqjViAq4buRVl3EqVYi4bqj4bqpViIkIlbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6o+G7g2dWMD3huq3huqFWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtViIkIlZdw6M54bqtVmfhuqMkZ1YiJCLhuqNW4bql4buRVVbDrOG6ozHhuqlWIMSRw6NWw61uIlbDouG6o2QxVjBhVmfhuqNi4bqt4bqhVVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqNW4bux4bqo4buOw4Phu60tWCNW4bqn4bq7w6xWIiQi4bqjVmfhuqPEqVbhuqPhu4Nnw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7sSQiVsOsaW3hu4fhuq3huqFWw6zDo2Hhu4tW4bqjYyJWw6wq4bqnViBv4bqt4bqhVuG7j8OjOSJWOuG6rVZdJOG6rVbDrGnhu4lWw6wqw6NWw6xpbeG7h+G6reG6oVYi4bqj4bqpVjA34bqtVsOi4bqjw6NWIuG6q1bDrOG6o2Xhuq3huqFWXSThuqlW4bqn4buBw6NUViIkIlbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6pz7huqdW4bqt4bqp4bqtViLhuqtWw6zhuqNhVsOs4bq9ViLhuqNuIlY64bqtVl0k4bqtVsOsaeG7iVVW4bqt4bqjbeG6reG6oVbDouG6o2Xhuq3huqFWXTvDrFZd4buL4bq7IlVWIjrhuq1WIm5W4bqt4bqj4buLViI+4buLViJrPVZn4bqjalbhuqPhu4vhu5Hhuq3huqNW4buPJVbDrOG6ozHhuqlWw6zhuq/huq3huqNW4bqj4bqv4bqt4bqjVsOs4bqjw7MiVsOsN1bDrCrDo1Yw4bq/4bqtVuG7j+G6sVVW4bqjw6M54buLVsOsaW3hu4Xhuq3huqFWIiQiVsOsaW3hu4fhuq3huqFWw6zDs1Zo4buL4buRN8OsVjDhurHhuq3huqNWXTvDrFYwPuG7i1bDrOG6vVYi4bqjbiJW4buPJeG6qVbDrOG6o+G7h8OjVjDDo2HhuqdW4bqtJeG6qVbhu48lVmfhuqMmw6NWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtVuG6reG6oeG6o8OjNuG6p1bDrOG7iSJWIiQiVjDDozjhu4tWw6LDoznhuq1W4buPOFY94bqtVsOs4bqpJeG6rVbDrOG6o8OzIlZn4bqjfeG6p1VWIiQiVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o1bhu484VmfhuqNi4bqt4bqhVVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqPDmsWoL2fGr8WoZ1bDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsOsMcO0w6wtPeG6pcOj4bqh4bqtU1Zpw6PhuqHhuqPDrFThu67Gr8Wow63DrGnhuqnhuq3huqHGr+G6pirhuq3huqNW4buxbeG7h+G6reG6ocWoL8Otw6xp4bqp4bqt4bqhxq/FqC9nxq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]