(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 29/1, Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã đến thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019 tại Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn; Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa thuộc Sở LĐ,TB&XH Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxV+G6vMag4bq+4bqyd8OMSMO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfhu5fDueG6v8agd+G7isO54bucw4HDjOG6vMO5xanhu6vhu6XDueG7muG7osOD4bucw7nhu5bhu6J5w7nhu5xE4bucw7nhu5zDveG6vsO54bq0eOG6tMO54bucxqDhu6LDjOG6vMO54buc4bqiw43DueG6suG7s+G7isO54bucxqDhu5DDucav4bu1w7nDisOT4bq+cC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7pxw6Phurx54buow7nFqXYv4bun4bubw7nDo+G6vOG6osOMw7nDinnDjOG6vMO5w6PDo+G7meG6ueG6v8Oj4bq/w7nigJPDuS7DiuG6vsO5w4zDinjDjMOKw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bufV+G6vMag4bq+4bqyd8OMSMO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfhu6HDueG6pOG7tcO54bqkRMOMw7nhu5zDiuG7t8ON4bubw7nhu5zDgcOM4bq8w7nhu5bhu6J5w7nDjMOK4bqiw4zDucOC4buC4buUw7nhu5xE4bucw7nDoOG7rsO5NOG7kOG6vsO5xanhu6Xhu6d2w7nhu5zDveG6vsO54bq/xqBTw5TDjOG6vMO54bq/xqDhu6LDjOG6vMO54bq0w4Phu5TDucOM4bq8w4rEkMO54bucw4p3w4zDiuG7m8O54bucw4rhur5E4buiw7nDjOG6vkPDjMO5SMOK4bui4buoROG7nMO54buc4bqu4buc4bubw7nhuqTDgeG6tMO54bqy4bq+ReG7nMO5SMOK4buIw7lIw4rhu7fDjMahw7nhur/GoOG7osOM4bq8w7nhu5zhuqLDjcO54bqk4bq+xJDhu6LDucOCU+G7mMOM4bq8w7nDjOG6vFPDlOG6vsO54bq04buIw7nhurRNw4zhurzDueG7nOG7hMOMw4rDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h3w7nhu6Z5w7nhur/GoOG7osOM4bq8w7nhu5zhuqLDjcO5LOG7s+G7isO54bucxqDhu5DDueG7mk7DucWpw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw4rhu6LDk+G6tMO5w6rhu5LDueG6oSjhu5vhur8s4buZazTDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h34budcC/hu5RxcMOC4bq+4bumw7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDuuG7nOG6psav4bucLXdJ4bq+4bq8w4zhu5fDueG6tOG6psOM4buc4bqmxqDGocO6cXDhurJxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL+G7p3bhu6Xhu6kv4bup4buvw4LFqeG7p3bFqcWp4bul4bul4buc4bur4burxanhu6fhu6Xhu63FqUnhu6fhu51H4buU4bq8w7rDuS9xcC/hu5RxcC/hurJxcOG7lC9xcOG6psONceG6oeG7tcOMw4rDueG6pMO94buKw7lX4bq8xqDhur7hurJ3w4xIw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucxqB34buKw7nhu5bhu6J5w7nhu5xE4bucw7nhu5zDveG6vsO54bucxqBTw5TDjOG6vMO54bq/xqDhu6LDjOG6vMO54bq0w4Phu5TDucOM4bq8w4rEkMO54bucw4p3w4zDiuG7m8O54bucw4rhur5E4buiw7nDjOG6vkPDjMO5SMOK4bui4buoROG7nMO54buc4bqu4buc4bubw7nhuqTDgeG6tMO54bqy4bq+ReG7nMO5SMOK4buIw7lIw4rhu7fDjMO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfhu51wL+G6psONcXDhurJxcOG7lC9xcC/hurJxcC/DguG6vuG7pnFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhuqPhu5rhu4rDo+G7isagw413ScO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusONd8ag4bq84bq+w4wt4bqy4buK4buc4buc4buKw43hu5fhu7Hhu53hu6Xhu5Thu5zGoUnhur7DjOG6pi3DiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw4zhu4rGoMONd0nDunHhur/DiuG6puG7isO54bqk4buI4bubw7nhu5zDveG6vsO54bq/xqBTw5TDjOG6vMO54bq/xqDhu6LDjOG6vMO54bq0w4Phu5TDucOM4bq8w4rEkMO54bucw4p3w4zDiuG7m8O54bucw4rhur5E4buiw7nDjOG6vkPDjMO5SMOK4bui4buoROG7nMO54buc4bqu4buc4bubw7nhuqTDgeG6tMO54bqy4bq+ReG7nMO5SMOK4buIw7lIw4rhu7fDjOG7m8O5SeG7tcOMw4rDueG6pMO94buKw7lX4bq8xqDhur7hurJ3w4xIw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bqk4bu1w7nhu5zGoHfhu4rDueG7nMOBw4zhurzDueG7q+G7pcO54bua4buiw4Phu5zDueG7luG7onnDueG6pETDjMO54bq0eOG6tMO54bucw4p3w4zDiuG7m8O54bucw4rhur5E4buiw7nDjOG6vkPDjMO5SMOK4bui4buoROG7nMO54buc4bqu4bucw7nhurThu4jDucOK4buKecOMw7nhurThu7PDjMOKw7lIw4rhu4jDuUjDiuG7t8OMw7nhuqR3w4zhurzDueG7nMOK4bqm4buKw7nDikrhurTDucOM4bq8w4rEkMO54bucw73hur7DueG7nMagU8OUw4zhurzDueG7psOV4bq+w7nhu5zDksOM4bq8w7nhurR44bq0w7nhu5TDisSCw4zDueG7luG7onnDueG7nMag4buCw7nhurzhur54w7nFqeG7q8O54bucxqDhur5F4buiw7nhuqRPw4zhurzGocO54bucw73hur7DueG6v8ag4buiw4zhurzDueG7nOG6osONw7nhuqThur7EkOG7osO5w4JT4buYw4zhurzDucOM4bq8U8OU4bq+w7nhurThu4jDueG6tE3DjOG6vMO54buc4buEw4zDisO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDuUl5w7nhu6fhu6Xhu6XDueG7muG7osOD4bucw7nhu5bhu6J5w7nhu6bDleG6vsO54bucw5LDjOG6vMO54bucxqDhu4LDueG6vOG6vnjDueG7q+G7pcO54bucxqDhur5F4buiw7nhuqRPw4zhurzDueG7pnnDueG6v8ag4buiw4zhurzDueG7nOG6osONw7ks4buz4buKw7nhu5zGoOG7kMO54buaTsO5xanDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h3w7lX4bq8xqDhur7hurJ3w4xIw7nhuqThu7XDueG7nMagd+G7isO54bun4bul4bulw7nhu5rhu6LDg+G7nMO54buW4buiecO54bumw5Xhur7DueG7nMOSw4zhurzDueG6vOG6vnjDueG7nMag4buCw7lJecO54bur4bulw7nhu5zGoOG6vkXhu6LDueG6pE/DjOG6vOG7nXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6o+G7muG7isOj4buKxqDDjXdJw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6w413xqDhurzhur7DjC3hurLhu4rhu5zhu5zhu4rDjeG7l+G7seG7neG7peG7lOG7nMahSeG6vsOM4bqmLcOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDjOG7isagw413ScO6ceG6ucOKeOG7nMO54bqy4bq+w4nhu6LDueG7nMO94bq+w7nhurR44bq0w7nDjMOV4bq+w7nhuqREw4zDueG7nMOK4bu3w43hu5vDueG6pE/DjOG6vMO54bq0w4rhu4DDueG6v+G7gsOMw4rDucOj4bq8SuG6tMO54bq/w4p3w4zDisO54oCTw7ks4buAw7nhu5zDilPDueG6tMOK4bq+w7nhurLDk+G7m8O5M+G6vnjDjcO54bqkTuG6tMO5V+G6vMag4bq+4bqyd8OMSMO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDueG6pOG7tcO54bucw4p34buow7nDjcOB4bucw7nhurR4w4zDueG6ssOTw7nhurRNw4zhurzDucOMw4rhuqLDjMO54bum4bq+Q8OMw7lX4bq8xqDhur7hurJ3w4xIw7nhurzDmeG6vsO5ScOU4bq+4bq0w4rhu57hurTDucOM4bu3w43DucONw5Xhur7DueG7nMOV4bq+w7nhu5zDg+G7nMO54bq04buzw7nhurR44bq0w7nhuqRO4bq+w7nhu5xT4buQw4zhurzhu5vDucON4buKw4zhurzDueG7nMOD4bucw7nhurThu7PDueG6tHjhurTDueG6pE7hur7DueG7nFPhu5DDjOG6vMO54buaw5XDjcO54bumU+G7kOG7nMO54buW4buid8O5SMOK4buIw7lIw4rhu7fDjOG7m8O54bumU+G7jsOMw7lJQ8OMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhurThu6LDk+G6tMO54buaTsOM4bq84budcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buUV+G7ouG7nMOK4buKxqDDunEo4buGw4zDisO5M+G6vnfDjOG6vHAv4buUcQ==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]