(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 27/1, tại Công ty TNHH Giày ALÊNA Việt Nam huyện Yên Định, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Yên Định tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” gắn với tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tới đời sống công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhuqtZO03hu5zhuqJySuG7nOG6ouG6oeG7kOG7nOG7jOG6okfhu4zEkOG7muG6osag4bui4bqiScav4buO4bqiV1Thu5zDkuG6ouG7nMOSQMav4buO4bqixqDhuqzhu6LhuqJJw5rhu5zDkuG6okfhu57huqLhu4zhu6Lhuqrhu5zhuqJHQ+G7nOG7jOG6ouG7luG7jOG7nuG6ouG7luG7jMSQ4buc4bu1L+G7jMSC4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rOG6q8ON4bqsSOG6oOG7t+G7jeG6qOG7nMOS4bqi4bquw4IvxIJ34bqiWELhu47huqLDoVPhu5zDkuG6olg74bqi4buP4bq/4bqr4bqr4bqi4bqp4buO4bqqO+G6ojzhur3hurfhur884bqi4buh4buOTVjhuqLhur/huqzhu5rhuqLhu4xZO03hu5zhuqJySuG7nOG6ouG6oeG7kOG7nOG7jHfhuqLhur3hu45K4buc4bqiSeG7ouG6quG7nOG6ouG6veG6rOG7ouG6oknDmuG7nMOS4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6q+G7nuG6rOG6ouG7rOG7jFThu47huqLhu4zhu6jhu6zhuqImxajhu47huqLDtWHhur/DoOG6ouG7jFk7TeG7nOG6onJK4buc4bqi4bqh4buQ4buc4buM4bqiWMOZ4bqiR+G7jCNH4bqiR+G7jEDhu6bhu5zDkuG6olhWw5Thu5zhu4zhuqLigJzhu49LWOG6oldZ4bua4bqiJuG7gDvhuqLhuq7Dg8SC4bqm4oCd4bqiw5JF4buc4bqiJsWo4buO4bqiWMOZ4bqiR+G7jCNH4bqi4buc4buM4buOTFnhuqLhu4zhu6JCWOG6oknDmuG7nMOS4bqiWOG7jOG7jktY4bqiWOG7jCRH4bqiR+G7jMSQ4bua4bqixqDhu6LhuqJYxajhu47huqJJxq/hu47huqJXVOG7nMOS4bqiR1Phu5zDkuG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiJuG7jkrhu5zhuqJH4buMI0fhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6osag4bqs4bui4bqiScOa4bucw5LhuqJH4bue4bqi4buM4bui4bqq4buc4bqiR0Phu5zhu4zhuqLhu5bhu4zhu57huqLhu5bhu4zEkOG7nOG6olhW4bui4bucw5LhuqJI4buQ4bus4bqi4buPS1jhuqLhurso4bqi4bqr4buo4buO4bqi4bquw4PEguG6pnjhu7Uv4bus4bu34bu1SOG7jibhuqJXWDvGoMONxanhuqBYw406WC3huqzGoOG7jsOS4buc4buv4bqiR8ON4bucWMONVnbhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cvxILhuqbDg+G6ti/hurbhuqRIxILDg+G6puG6ruG6rsODw4NY4bqw4bq0xILhurDhurThurTGoMSCeOG7lOG7rMOS4bqg4bqiL+G7t+G7teG7juG7t+G6oULhu47huqJI4buOTeG7nOG6osagROG7nOG7jOG6oklC4bui4bqi4bq94bqh4bq94bqh4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6olhW4bqs4bui4bqiWOG7jkzhu5zhuqLhu7bhu5zDkuG6ouG7jMOa4bqi4bq/4bq94bqh4bqi4buq4bqi4buMWTtN4buc4bqickrhu5zhuqLhuqHhu5Dhu5zhu4x44bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7t+G7teG7rOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/EguG6psOD4bq2L+G6tuG6pEjEgsOD4bqm4bqu4bquw4PDg1jhurDhurTEguG6sOG6tOG6tMag4bqueOG7lOG7rMOS4bqg4bqiL+G7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu47hu7fhur1E4buc4buM4bqiSULhu6LhuqLhu4xZO03hu5zhuqJySuG7nOG6ouG6oeG7kOG7nOG7jOG6oibhuqrhuqLGoEThu5zhu4zhuqJJQuG7ouG6ouG6veG6oeG6veG6oeG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqJYVuG6rOG7ouG6ouG7rlnhuqrhuqJYS1jhuqJXWeG7muG6oibhu4A74bqi4bquw4PEguG6puG6olhC4buO4bqi4buMWTtN4buc4bqickrhu5zhuqLhuqHhu5Dhu5zhu4x44bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oMOqV+G7ouG6v+G7olbhu5rhuqzGoOG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oOG7muG6rFbDkuG7juG7nC1G4buiWFjhu6Lhu5rhu6/hurR4w4Phu6xYdsag4buO4bucw40t4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/hu5zhu6JW4bua4bqsxqDhuqDhu7fhur/hu4zDiuG7nOG6okjhu5Dhu6zhuqLhu5zhuqo74bqi4bq94buOSuG7nOG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLhur3huqzhu6LhuqJJw5rhu5zDkuG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqJJROG6olhW4bqs4bui4bqixILhurbhurLhuqJYVuG7jk1Z4bqiSVXhu5zDkuG6ouG7jOG7pOG6olhW4buo4bqiR+G7jOG7ouG6ouG6sOG6okdT4bucw5LhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6osag4bqs4bui4bqiScOa4bucw5LhuqJH4bue4bqi4buM4bui4bqq4buc4bqiR0Phu5zhu4zhuqLhu5bhu4zhu57huqLhu5bhu4zEkOG7nOG6osag4bqq4bua4bqi4buc4buM4bqq4bqi4buq4bqiJuG6quG6ouG6rsOD4bqiV1nhur5Y4bqi4buuWeG6quG6ouG7muG7pOG7juG6oldZ4bq+WOG6olhW4buQ4bqiw5Lhu47huqjhuqLEguG6olhW4buOTVnhuqJJVeG7nMOSd+G6osO1YeG6v8Og4bqi4buMWTtN4buc4bqickrhu5zhuqLhuqHhu5Dhu5zhu4zhuqJH4buy4bucw5LhuqImxajhu47huqJH4bqoR+G6okdT4bucw5LhuqJYO3fhuqJJ4bum4buc4bqiJuG7kHfhuqJHU+G7nMOS4bqiSeG7ouG6quG7nOG6okfhu6bhuqJX4buq4bqiWFbhuqzhu6LhuqLhuq7hurTDg+G6oldZ4bq+WOG6ouG7rlnhuqrhuqJYVuG7kOG6osOS4buO4bqo4bqiWFZK4buc4bqi4bquw4PDg+G6olhW4buOTVnhuqJJVeG7nMOS4bqiR+G7jOG7ouG6okdT4bucw5LhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6oibhu45K4buc4bqiR+G7jCNH4bqi4bucw5JAxq/hu47huqLGoOG6rOG7ouG6oknDmuG7nMOS4bqiR+G7nuG6ouG7jOG7ouG6quG7nOG6okdD4buc4buM4bqi4buW4buM4bue4bqi4buW4buMxJDhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiSOG7kOG7rOG6ouG7j0tY4bqi4bq7KOG6ouG6q+G7qOG7juG6ouG6rsODxILhuqZ44bqi4bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oMOqV+G7ouG6v+G7olbhu5rhuqzGoOG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oOG7muG6rFbDkuG7juG7nC1G4buiWFjhu6Lhu5rhu6/hurR4w4Phu6xYdsag4buO4bucw40t4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/hu5zhu6JW4bua4bqsxqDhuqDhu7fhu49WQMWoR+G6oknhu57huqLhur3huqHhur3huqHhuqLhu4xZO03hu5zhuqJySuG7nOG6ouG6oeG7kOG7nOG7jOG6okfhu7Lhu5zDkuG6okfhuqhH4bqiWMOZ4bqiR+G7jCNHd+G6okfhuqhH4bqiR1Phu5zDkuG6olg7d+G6ouG7nOG7jOG6quG6ouG7jEPhu6LhuqJYw4rhu5rhuqJJ4bue4bucw5LhuqJYVkrhu5zhuqJJ4buQ4bqs4bqiRuG6quG7nOG6ouG7jFk7TeG7nOG6okfhu7jhu5zDkuG6oklE4bqiWFbhuqzhu6LhuqLEgsODw4PhuqJXWeG6vljhuqLhu65Z4bqq4bqiWFbhu5DhuqLDkuG7juG6qOG6ouG6ssOD4bqiWFbhu45NWeG6oklV4bucw5J44bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rDxZWOG7jOG7olbhuqDhu7dveOG7oeG7tS/hu6zhu7c=

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]