(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 20/1 - 1/2/2019, VNPT Thanh Hóa đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết sum vầy 2019 cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại các Khu Công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupw7Xhuqlo4buLd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oHR34buL4buCw5l34bq44buMw4PDkndZ4buK4buGw5J3RcOM4buMd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3T+G6oOG7jHfhurjGoMOSw43GsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qeG7i1Xhu4zDksONd0XhuqJFd8OSw43Dg+G7tHfDvXgveXctd3kvw70vw714ecOAw7p3w7Xhuqlo4buLd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oHfhurjhurB3U8OM4buU4buKd8OMUFN3WeG7nuG7infhuqfhu4rhu4bDknfhurjhu4zDg8OSd+G6p+G6oOG7jHfhurjGoMOSw413w5lLw5LDjHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB3w5nhu5p3RcOM4busRXdFw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfhu4vhu4LDmXfDmuG7pMOTd1nhuqrhu7R3w714ecOAd0XDjOG7jHfhurjhu4zDg8OSd1nhu4rhu4bDkndF4buYw5LDjXfhurjhu4zDg8OSd1nDg3fDksON4buw4bug4buKd0/huqDhu4x34bq4xqDDksONd8OZxILhu4p3ReG6okV34bqlw4zhu6R3IOG7mMOSw413w5LDjcOM4buKRlN34bun4bqlIOG6qcWpw7p3TsOM4bukd0XDjOG7gnfhu7Lhu6ThuqjDmXfhu6fhuqUg4buRxal3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w5lLw5LDjHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqDDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL3nDgHjhu7Uv4bu1w4HDiXl4w4B54buzeHjDmXnDgOG7teG7uUHDvcOAT3nDuU1Tw412dy/hu6nGsOG7isOTw413w5pVReG7n3YvL0XDicOSw7nEkOG6oOG7jMOZw4zhuqDDksOMw4zhu4zhuqDDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovecOAeOG7tS/hu7XDgcOJeXjDgHnhu7N4eMOZecOA4bu14bu5QcO9w4BPw73DuU1Tw412dy/hu6nGsC9T4bupxrDhurrDk+G7qcOpw5LDjXfhuqnDjeG7pOG7tEjDknfhu4vDjOG6ouG7infDrOG7osOSdy13aMOM4buOd8ON4buK4bqiw5N34bq44buURXfhuqXhu4rDksOMd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDteG6qWjhu4t34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd8OZVeG6oOG7jHdBd8Oa4buk4bqow5l3VOG7pMODd8OZVUp3w5nEguG7infDjOG7pOG7tEbDknfhu5Phu4bDkncxSsOSw4zDucawL+G6usOT4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhuq3DmuG7jOG6qeG7jFXDk+G6oE92d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOT4bqgVcON4buKw5ItxJDhu4zDmcOZ4buMw5N04bu5w7l4U8OZdU/hu4rDkuG6ui3DjOG6uuG7isONw4zDmXTDkuG7jFXDk+G6oE924bupIMOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4x34bq44buwUEV3w5nhu5p3RcOM4busRXfDmcSC4buKd+G7uXdOw4zhu6R3ReG7mMOSw413w5LDjcOM4buKRlN34bq44buOw5LDjXfDmVXhu4bDknfhurhK4bqgd8SQw4PDknfDmUvDksOMd1nhu57hu4p3w5pWd8OZw4zhuqDDk3fDiVZ3ReG7qOG6oHfhurjhu5jDksONd+G6uOG6ruG7jHdF4buYw5LDjXfDksOM4bqsw5LDunfDksON4buw4bug4buKd0/huqDhu4x34bq4xqDDksONw7l34buLxILhu4p3RcOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4x3w5LDg+G7tMO6d8O14bqpaOG7i3fhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB34bq44bqwd8OZVeG6oOG7jHfhu7Xhu7d3w5rhu6ThuqjDmXdU4bukw4N3w5lVSnfDjeG7iuG6onfhu7Xhu7d3w5lV4buKRuG7pHfhurjhu5bDksONd0XDjOG7jHfhu7Xhu7d34bq44buMw4PDkndZ4buK4buGw5J3ReG7mMOSw4134bq44buMw4PDknfDksON4buw4bug4buKd0/huqDhu4x34bq4xqDDksONd8OZxILhu4p3ReG6okV34bqlIOG6qcO6d+G6pSDhu5F3ReG7jnfDjOG7jMODw5J3ReG6rsOSw4x34bq4w4JFd8SQ4buKRsOZd07DjOG7jndOw4zhurbDknfDjeG7lsOTd0XhuqJFd8OM4buk4bu0RsOSdHfhu4tMw5LDjHfhuqPhu4rhuqDDunfDtUzDksOMd+G6p8agRcO6d+G6qcON4bqgd8Os4buiw5LDunfhu5Phu4bDkncxSsOSw4zDunfhu4tV4buKRuG7pHfDrOG7osOSw7p3IkvDk3fDrOG7osOSw7l3w7Xhu57hu4p34bu2d8OSw43DjEzhuqB3w5LDjOG6rMOSd1nhurbDknfDmuG6rOG7pHfDmuG6skXDundFw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfDksOM4bq0w5N34bq4xqDDksONd1nhu4rhu4bDkndF4buYw5LDjXfDksOM4bqsw5J3T+G6oOG7jHfhurjGoMOSw413TsOM4buOd07DjOG6tsOSw7p3w43hu4rhu6ZTd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3T+G6oOG7jHfhurjGoMOSw413WcODd8ON4buK4bqgd+G6uMSow5LDjHdF4buOd0XhuqLhu4p3w5nhu4LDmXdF4buad8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd8OZw4zhu4bDk3fhurjhu6h34bq44bqq4bu0w7p3WeG7pOG7indZ4bq+w7l3MeG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7isO6d1Thu6ThuqB3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXfDksOD4bu0d0Xhu6rDksONd8ON4buK4bumU3dF4buYw5LDjXfDksOM4bqsw5J34bu04buGw5J3w5nhuqzDk3dP4bqg4buMd+G6uMagw5LDjXfDmuG6rsOSd+G7suG7pOG6qMOZw7p34bq44buOw5LDjXfDjeG7jlN3RcOM4buMd8ON4buK4bqgd+G6uMSow5LDjMO6d0XDjOG7jHcw4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU3dZw4N3w5rDmlZ3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd0XDjOG7pMOSw413ReG7qOG6oHfDmUvDksOMd8OSw4zDg8O5xrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhuq3DmuG7jOG6qeG7jFXDk+G6oE92d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOT4bqgVcON4buKw5ItxJDhu4zDmcOZ4buMw5N04bu5w7l4U8OZdU/hu4rDkuG6ui3DjOG6uuG7isONw4zDmXTDkuG7jFXDk+G6oE924bup4buLxILhu4p3ReG6okV34bqlIOG6qcO6d+G6pSDhu5HDunfDteG6qWjhu4t34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd0Xhu6rDksONd+G6uOG6sHfDmeG7mndFw4zhu6xFd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3RcOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4x3w5rhu5jhu4p34bq4xqDDksONw7p3w4zhuqhTd8OJRMOSd1nDg3dU4bukw4N3w5nDgsOSw413w43hu4rhuqJ3w5lVSsO6d8OZw4zhu4rhu4LDmXfDmcOMVkV3w4nDg8OSw4x3RcOM4buMd+G6uOG7jMODw5J3WeG7iuG7hsOSd0Xhu5jDksONd+G6uOG7jMODw5J3WcODd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3T+G6oOG7jHfhurjGoMOSw413w5LDjOG7sHR3IuG7lEV3w5nDjOG6tsOTd8OZVeG7psOSw413w5nDjOG7sFHDksONw7p3VOG7pOG6rsOSw413xJDhuqIvw43hu4rhu57hu4p3w5nDjOG7ikbhu6R3RcOM4buIw5LDjHfDmuG6okXDjHfDjeG7juG7indF4buw4bueRS93w4lKRcOMd1nGr3fhu7Dhu6R34bq44bqw4buKd8OJw4PDksOMd0XDjOG7jHdF4buYw5LDjXfDksOM4bqsw5LDuXcgw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfhurjhurB3w5nEguG7jHfhurjhu7BQRXfDieG6qOG7pHfhuqjDkndOw4zhu4p3T+G6oMOSd8OZ4buQ4bqgd07DjOG7mMOSw413TsOM4buId+G6uOG7jMODw5J3WeG7iuG7hsOSd+G6qMOTd+G6olN34bq44buCw5J3w5PDlOG7indF4buYw5LDjXfDksOM4bqsw5J3ReG7qsOSw413w5LDjOG7sHfDmlZ3w5nDjOG6rMOSd8OZw4zhu4pGw5LDunfDjeG6qsOSd8ON4buq4buKd0Xhu6jhuqB3w7Xhuqlo4buLd+G6uOG7lOG7indZ4bue4buKd+G6uOG7jMODw5J3WeG7iuG7hsOSd0Xhu5jDksONd+G6uOG7jMODw5J3WcODd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3T+G6oOG7jHfhurjGoMOSw43DucawU3dFT+G6oMOaw5rhu5924bqtw5rhu4zhuqnhu4xVw5PhuqBPdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDk+G6oFXDjeG7isOSLcSQ4buMw5nDmeG7jMOTdOG7ucO5eFPDmXVP4buKw5Lhurotw4zhurrhu4rDjcOMw5l0w5Lhu4xVw5PhuqBPduG7qeKAnOG7i+G7gsOZd8Oa4bukw5N3WeG6quG7tHfDvXh5w4DigJ13T8ODd8OTxqDDmXfDmVXhu4zDksONd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3w4zhu4zEgsOZd+G6uMagw5LDjXdF4buo4bqgd8O14bqpaOG7i3fhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB34bq44bqwd1nDg3fDmuG7gHfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3w5lV4buw4bueRXfhu4vhu4LDmXfhuqnDjeG7pOG7tOG7hsOSd+G6uOG6osOSd8OM4buw4buew5LDjXfhurjhu4LDkndFxqDDksONd+G6uOG7lsOSw43DunfDksOMWMOSw413w4zhu4zDg8OSd0Xhuq7DksOMd07DjOG7jndOw4zhurbDknfDmVXhu4zDksONd0Xhu6TGoEV3w5rhu5TDksONw7nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMk4bukw5nDjOG7jFV24bupw6PDucOjxrAvU+G7qQ==

H.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]