(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 20/1 - 1/2/2019, VNPT Thanh Hóa đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết sum vầy 2019 cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại các Khu Công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7lw4buBw7PDtcODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6Dhuqh2w4PDtUxZw4PDjeG7nkLhu6LDgz/DlUvhu6LDg0jhu47hu57Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buM4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu5w7VX4bue4bui4buMw4NI4bqqSMOD4bui4buMQizDg+G6sMSCL+G6rsODLcOD4bquL+G6sC/hurDEguG6ruG6rHjDg3Dhu4HDs8O1w4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODw43EkMOD4buu4buOVcOVw4Phu47hu6rhu67Dgz/Gr8OVw4PDqsOVS+G7osODw43hu55C4buiw4PDquG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMODWeG7mOG7ouG7jsODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nhu6TDg0jhu449SMODSOG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg8O1TFnDg1jDneG7nMODP+G7hizDg+G6sMSC4bqu4bqsw4NI4buO4buew4PDjeG7nkLhu6LDgz/DlUvhu6LDg0hU4bui4buMw4PDjeG7nkLhu6LDgz9Cw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg+G7muG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMODWUPDlcODSOG6qkjDg+G6veG7jsOdw4PDoFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsOD4buz4bq9w6Dhu4Hhu7V4w4PGoOG7jsOdw4NI4buOTMODO8Od4buAWcOD4buz4bq9w6By4bu1w4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODWeG7mOG7ouG7jsODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6Dhuqh54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/huq7huqzEguG6si/hurLhuqZJ4bquxILhuqzhuq7hurbEgsSCWeG6ruG6rOG6ssOC4bqk4bqw4bqs4bua4bqueeG7luG7ruG7jOG6osODL+G7ueG7t8OV4buc4buMw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqu4bqsxILhurIv4bqy4bqmSeG6rsSC4bqs4bqu4bq2xILEglnhuq7huqzhurLDguG6pOG6sOG6rOG7muG6sHnhu5bhu67hu4zhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu3w4zhu5zhu7lp4bui4buMw4Phu4Hhu4zDnSzDk+G7osODw7Xhu47huqrDlcOD4buPxajhu6LDgy3Dg8Oz4buO4bugw4Phu4zDleG6quG7nMODw41VSMOD4bq9w5Xhu6Lhu47Dg0nhu57huqjhu6Lhu47Dg3Dhu4HDs8O1w4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODWVfhuqjhu57Dg+G6pMODWMOd4buAWcODVsOdQsODWVfhu5LDg1lDw5XDg+G7jsOdLE7hu6LDg3NL4buiw4PhuqPhu5Lhu6Lhu4554bu3L8OM4buc4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG6v1jhu57hu4Hhu55X4buc4bqo4bua4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqi4buc4bqoV+G7jMOV4buiLUfhu55ZWeG7nuG7nHbDgnnEguG7rll34buaw5Xhu6LDjC3hu47DjMOV4buM4buOWXbhu6Lhu55X4buc4bqo4bua4bqi4bu5w6Dhu44jxajhu6Lhu4zDg1lX4buQ4bui4buOw4PDjSPhu6pIw4NZ4bukw4NI4buOPUjDg1lDw5XDg8OCw4PGoOG7jsOdw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOw5VO4buuw4PDjeG7oOG7ouG7jMODWVdL4buiw4PDjeG7kuG6qMODR0Lhu6LDg1nhu5jhu6Lhu47Dgz/Gr8OVw4NYJcODWeG7juG6qOG7nMODSSXDg0jhu7jhuqjDg8ONVOG7ouG7jMODw41E4buew4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buO4bq+4buieMOD4bui4buMI+G7qMOVw4Phu5rhuqjhu57Dg8ONw5nhu6Lhu4x5w4PDtUPDlcODSOG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg+G7okIseMODcOG7gcOzw7XDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4PDjcSQw4NZV+G6qOG7nsOD4bqy4bq0w4NYw53hu4BZw4NWw51Cw4NZV+G7ksOD4buMw5XhuqrDg+G6suG6tMODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jMODSOG7juG7nsOD4bqy4bq0w4PDjeG7nkLhu6LDgz/DlUvhu6LDg0hU4bui4buMw4PDjeG7nkLhu6LDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4NZQ8OVw4NI4bqqSMOD4bq9w6Dhu4F4w4Phur3DoHLDg0jhu6DDg+G7juG7nkLhu6LDg0hE4bui4buOw4PDjeG6ukjDg0fDlU5Zw4PGoOG7juG7oMODxqDhu45F4buiw4Phu4zDmuG7nMODSOG6qkjDg+G7jsOdLE7hu6J2w4PDteG7lOG7ouG7jsOD4bqrw5Xhuqh4w4Nw4buU4bui4buOw4PDqsOZSHjDg+G7geG7jOG6qMOD4buPxajhu6J4w4NzS+G7osOD4bqj4buS4bui4buOeMODw7VXw5VOw53Dg+G7j8Wo4buieMODw6Hhu5jhu5zDg+G7j8Wo4buiecODcMavw5XDgy7Dg+G7ouG7jOG7juG7lOG6qMOD4bui4buO4bq+4buiw4M/ReG7osODWOG6vsOdw4NYw4lIeMODSOG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg+G7ouG7juG6uOG7nMODw43DmeG7ouG7jMODP8OVS+G7osODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7juG6vuG7osOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4PGoOG7juG7oMODxqDhu45F4buieMOD4buMw5Xhu7Lhu67Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4M/QsOD4buMw5XhuqjDg8ON4buQ4bui4buOw4NI4bugw4NI4bqqw5XDg1lMWcODSOG7pMODWVfDnSxN4buiw4NZ4buOS+G7nMODw43hu7jDg8ON4buGLHjDgz/DncOVw4M/xKh5w4PhuqPDmuG7ouG7jMODWeG7juG7qMOVeMODVsOd4bqow4Phu47hu55DWcODw43DmeG7ouG7jMOD4buiQizDg0hA4bui4buMw4Phu4zDleG7suG7rsODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7juG6vuG7osODLEvhu6LDg1nhur7hu5zDg+G7muG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMODWEThu6LDgzvDneG7gFl4w4PDjeG7oOG7ouG7jMOD4buM4bug4buuw4NI4buO4buew4Phu4zDleG6qMODw43hu5Dhu6Lhu454w4NI4buO4buew4PhuqHhu57huqjhu6Lhu47Dg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsODP0LDg1hYJcOD4buu4buO4bqqWcODWVfDlU/hu6LDg0jhu47DneG7ouG7jMODSOG7uOG6qMODWeG7mOG7ouG7jsOD4bui4buOQnnhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4bq/WOG7nuG7geG7nlfhu5zhuqjhu5rhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqLhu5zhuqhX4buMw5Xhu6ItR+G7nllZ4bue4bucdsOCecSC4buuWXfhu5rDleG7osOMLeG7jsOMw5Xhu4zhu45ZduG7ouG7nlfhu5zhuqjhu5rhuqLhu7nDtUPDlcODSOG6qkjDg+G6vcOg4buBeMOD4bq9w6ByeMODcOG7gcOzw7XDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4NIQOG7ouG7jMODw43EkMODWeG7pMODSOG7jj1Iw4Phu6Lhu47DlU3DncODSOG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg1hUw5XDg8ONw5nhu6Lhu4x4w4Phu47hu4Dhu67Dg0lG4buiw4M/QsODVsOdQsODWeG6uuG7ouG7jMOD4buMw5XhuqrDg1lX4buSeMODWeG7jsOVTFnDg1nhu44lSMODSULhu6Lhu47Dg0jhu47hu57Dg8ON4bueQuG7osODP8OVS+G7osODSFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7osODP0LDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4Phu6Lhu44jdsODw6FVSMODWeG7jkXhu5zDg1lX4buy4bui4buMw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jHjDg1bDnUThu6Lhu4zDg0fhuqov4buMw5XGr8OVw4NZ4buOw5VOw53Dg0jhu47DlOG7ouG7jsODWOG6qkjhu47Dg+G7jOG7oMOVw4NII8avSC/Dg0nhu5JI4buOw4M/4bu2w4Mjw53Dg8ONxJDDlcODSULhu6Lhu47Dg0jhu47hu57Dg0hU4bui4buMw4Phu6Lhu47hur7hu6J5w4PDoOG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg8ONxJDDg1lD4buew4PDjSPhu6pIw4NJ4buAw53Dg+G7gOG7osODxqDhu47DlcOD4bua4bqo4buiw4NZUuG6qMODxqDhu45U4bui4buMw4PGoOG7jsOUw4PDjeG7nkLhu6LDgz/DlUvhu6LDg+G7gOG7nMOD4bqq4buuw4PDjUzhu6LDg+G7nFHDlcODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7juG6vuG7osODSEDhu6Lhu4zDg+G7ouG7jiPDg1glw4NZ4buO4bq+4buiw4NZ4buOw5VO4buieMOD4buM4buG4buiw4Phu4xAw5XDg0jhu7jhuqjDg3Dhu4HDs8O1w4PDjVXDlcODP8avw5XDg8ON4bueQuG7osODP8OVS+G7osODSFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7osODP0LDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMeeG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhur9Y4bue4buB4bueV+G7nOG6qOG7muG6osODWFks4buaw4zGsOG6ouG7nOG6qFfhu4zDleG7oi1H4bueWVnhu57hu5x2w4J5xILhu65Zd+G7msOV4buiw4wt4buOw4zDleG7jOG7jll24bui4bueV+G7nOG6qOG7muG6ouG7ueKAnMO1TFnDg1jDneG7nMODP+G7hizDg+G6sMSC4bqu4bqs4oCdw4Phu5pCw4Phu5zDmVnDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6Lhu47DlU3DncOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4zDg0jhu7jhuqjDg3Dhu4HDs8O1w4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODw43EkMODP0LDg1hKw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODWVcjxq9Iw4PDtUxZw4Phu4Hhu4zDnSxL4buiw4PDjeG6quG7osOD4buOI8av4bui4buMw4PDjUzhu6LDg0jDmeG7ouG7jMODw43DmuG7ouG7jHjDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7juG7nkLhu6LDg0hE4bui4buOw4PGoOG7juG7oMODxqDhu45F4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMODSMOdw5lIw4NYVeG7ouG7jHnhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7lieWLhu7cv4buu4bu5

H.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]