(vhds.baothanhhoa.vn) - Về xã miền núi Cán Khê (Như Thanh) hỏi thăm bà Vi Thị Giáo, người dân địa phương hầu như ai cũng biết. Là bởi những say mê với các giá trị văn hóa truyền thống của người phụ nữ dân tộc Thái đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa của vùng đất, con người nơi đây.
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i+G7puG7l23hu7jDgeG7lcOCbeG7ucOBTm3hurThu7lBeW1H4buESOG7jHnhurRtR0FD4bq04bu5w6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4vhuqd5bcOS4budbeG6ssOBeeG6tG3hurRJw4Ftxajhu5XhurRtOkF3bWkuQcSobcOhQeG7meG6tEHDrW1B4bqow4FtR0Hhu6PhurJt4bun4buXbeG6p8OBbcOhQeG6om3hu7jDgeG7lcOCZm3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG3hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5bUF1SG3hurRBxKht4buZw4Ftxanhu4jhurThu7lt4bunw4F4R2dtO+G7l23hu6fhur7DgW3hurRBTuG6tOG7uW1G4buZ4buMbeG6sndtT+G6usOBbcWp4buVxalt4bu5w4Hhu5VtR+G7hOG6om1P4buj4bq0bUHhuqThu5ltR+G7hEjhu4x54bq0bUdBQ+G6tOG7uW3FqeG7iuG7mW3hurThu7nEqOG6vMOBbeG7hkHDjG3hurRObcawc+G6tG1HxJDFqW3DoUHhu5XDgW3hu6nhu51t4bu54bqk4buGbeG7hkF14bq0beG7gkjhu5nhurRtR+G7hOG6rOG6tOG7uW1P4buXw4JtT8OBw73FqW3hu6fhu5vDgm1HROG6tGZt4bu54bqg4bq0beG7ucOBTm3FqeG7lcWpbeG7ucOB4buVbUfhu4ThuqJtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbcWp4buK4buZbU/DjeG6tOG7uW3hu6l0R2ZtxanDguG6tG3hurThu7nEqOG6vMOBbeG6tOG6uMOBbeG7qXPhu4xnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zGsEdBSOG6suG7p23DgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntw7RubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbeG7jcO1w7Thu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vw4FPZ+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQv4bq04burw5NGL8Ozw7Jvw7Mvb8O0w7TGsOG7jW/hu43DssOz4buN4buPR+G7jW7hu5Fub+G6tm5n4bqu4buG4bu54buH4buE4bq7w7Phu4/hu49sbeG7meG6tkfhurts4bum4buXbeG7uMOB4buVw4Jt4bu5w4FObeG6tOG7uUF5bUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7lsbcOTw4HGsEdB4bq7bMO0bm5sbUHhu6vDgeG7uUFH4bq7bOG7jcO1w7RsbS/hu4vhu6bhu5dt4bqnw4Ftw6FB4bqibeG7uMOB4buVw4JtR8ahw4JtQcOC4buZbU/hu6PhurRtxalBw4Jt4bq0QU7hurThu7ltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtxrDDgm3FqUFE4bq04bu5beG7p+G7l23hu6nhu5nhurRt4bq24buVR2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxajhu5XFqUFtR+G7hEjhurThu7ltR3PhurJtw5Lhu51txajhu5XhurRtOkF3bUHhurjhurRt4buP4bqw4bqyZm1HQULhurRtLOG6pG1vbU/hurrDgW1H4buEd+G6tG3hu5Hhu4/Dqm3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG3hurbhu5dt4bupROG6tOG7uW3hu6fhu5fDgm3GsHPhurRtR8SQxaltw6FB4buVw4Ft4bupxKjDisWpbeG7p8OBeEdt4bupeOG6tG3hurbhu5dtR+G7hEjhurThu7ltR3PhurJtxanhu4rhu5lt4bq24bu1bUHEkMOBbWF4R23hu6bDguG6pMWpbSzGoeG7jG3hur5tw5Lhu51txajhu5XhurRtOkF3Z21h4buZSG1HQeG6vMOBbeG7ucOB4buZ4bq0bcaw4buXw4Ft4bun4bqibeG6suG7mcOBbeG6ssSQR2ZtT+G6usOBbeG6tEHDgXlIbeG6tMOJbeG6tkzFqW3hu4ZBw4zFqW3GsEzhurThu7ltT+G7l23hu6fhu5vDgm1HROG6tGZt4bq0QU7hurThu7lt4bq04buj4bqybeG7uXXhurRt4bupc+G7jG3hurbhu7VtQcSQw4FtR+G7hEjhu4x54bq0bUdBQ+G6tOG7uW1heEdt4bumw4LhuqTFqW0sxqHhu4xtxanhu4rhu5lt4bq04bu5xKjhurzDgW3DoUHhu5XDgW3hur5txajhu5XhurRtOkF3beG7qeG7nW3hu6nEqMOKxaltR0VtxalBSsWpbUdB4buX4bq0QW3FqULhurThu7lnbS54SG3hurRBxKht4bq24bu1bUHEkMOBbeG6tuG7l23igJxHReG6tOG7uW1B4bqm4buZ4oCdbcWp4buK4buZbeG6tEHDgXlIbeG7jHhIbUdDbUdLbeG6tOG7uUHDgW3hurbhu7VtR3PhurJt4bq2w4HhurRBZm1H4buE4buZ4bq04bu5beG7hkHDjMWpZm3hu6nDgcO9SG3hurJJ4buZZm1Hw4F44bq04bu5bUHhu5VHZ2dnbUdB4bqgbeG7p+G7l23huqfDgW3DoUHhuqJt4bu4w4Hhu5XDgm0tbeG6ssSQR23hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG1H4buEw4LhurThu7ltR0FC4bq0beG6tuG7l23hurThu7nEqOG6vMOBbeG7ucOBTm1P4buZw4FtR+G7hOG6pm3hu4JI4buZ4bq0bUfhu4ThuqzhurThu7ltR+G7hMOC4bq04bu5bU/DgcO9xalt4oCc4bq04buf4bqybeG7ucOBTuKAnW3hu7nDgeG7lW1H4buE4bqibU/hu6PhurRtQeG6pOG7mW1H4buESOG7jHnhurRtR0FD4bq04bu5beG6tOG6pMOBbUfhu4R34bq0Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUHhu6vDgm3FqUFz4bq0bUfhu4TEqOG6vuG6tOG7uW1HQULhurRtLOG6pG1vbTvEqEhtQEjhu4xtw6FB4buZ4bq0QWZtR0LDgW3hu6l44bq0beG6tEHhu5dt4bun4buXbeG6p8OBbcOhQeG6om3hu7jDgeG7lcOCZ21U4bq0bUfEqMOK4bq04bu5beG7qXVIbUfDgXfhurRt4bq24buXbcWpQcOBeMWpbeG6sEFI4bq04bu5bcaww71HbeG7qcSow4rFqW3hu6lwR23hurThu7nhu5nhu4xtR+G7hMSo4bq6xalt4bq0QeG7l2dtOkHDgW3FqUFJ4bq04bu5bUdCw4Ft4bupeOG6tGZtxanhu4jhurThu7lt4bq24buXbeG6tknFqW3FqUHhu4pt4bq0QXPhurRt4bup4buZ4bq04bu5bUbhu5nhu4xtRsSo4buZbcaww71HZ23huqdL4buZbeG6tuG7l+G6sm1Pw4HDvcWpZm3hu6fhu5dt4bqnw4Ftw6FB4bqibeG7uMOB4buVw4JtT0vhu5ltxalBw4Hhu5ltRuG7r+G7g23igJzhu7h14bq0bcO1bm3hurThu6PhurJt4buCSOG7mWZtR0LDgW3FqUHEqOG7mW3hu6fhu5nDgm3hu7nDgeG6vG3hurThu7nhurjDgW3hurThu7lBw4NtxalC4bq04bu5bU/DgcO9xalt4bund+G6tG3hurBBSOG6tOG7uW3GsMO9R23FqeG7iuG7mW3hurLhuqDhurRBZ20uQU7hurThu7ltxalBw4F4xaltT+G7leG7jG1HQsOBbeG6snDFqWZtxalBw4F4xalt4bqwQeG7o+G6tG3hu6nEkMOBbeG7qXVIZm3FqUHhu6PhurRmbeG7uUPDgWdnZ23hu6l5SG3hurLEkEdtR+G7meG7jG1HQsOBbUdMbcaww71HbeG6suG7l21HQeG7l+G6tEHigJ1nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+KAnDpBw4FtxanhuqbhurRt4bq24buXbeG7p+G7sW3hu7nhu5XDgWZt4bqyxJBHbeG6tnXhurRtxanhuqrhurThu7lt4bur4bqybeG7qcOBbcWpQeG6uMOBbUdBdOG7jG3hurThu7nEqOG6vMOBbUfhu5lt4bqycMWpbcWpQcOBeMWpbU/hu5Xhu4xtR0FFbcWpw7nhurJtxanhuqRtQeG6oOG6tEFtQcOC4buZbU/hu6PhurRt4buCSOG7m21H4buE4buV4bqybeG7qeG7reG7hm3hurLhu59HbUdCw4Ft4bup4budbeG7hHRHbUdBw4DFqUFtR0FJZ23huqd5beG6tEHhu5dmbUZy4bq0beG7ucOB4buZbeG7qeG6oOG6tEFtxanhuqRt4bqwQUjhurThu7ltxrDDvUdtxanhu4rhu5lt4bq04bu5xKjhurzDgW3hurbhurrhurRmbUdCw4Ft4bun4bufR23hu6l1SG1B4bqsxaltR0F3SGZtQeG6rMWpbcaww71HZ23DoeG7hMSo4bq6xalt4bupc+G7jGZtT8OBw73FqW3GsMO9R23FqeG7lcWpbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybUdBRW3FqcO54bqybeG7hHRHbeG6sMOVbcWpQuG6tOG7uW3hu6fhur7DgW3hu4ZB4bubw4FtR0xtR+G7hEThurThu7lt4bunQuG6tOG7uWZtxanhu5XhurRtRsOKw4FmbcWpSOG6tOG7uW1Gw4rDgWZt4bqw4buxw4JtRsOKw4FmbeG6tEFIxJDhurJtT+G7m8OBZm3GsMO9R2dnZ23hurJ0R23hu6l44bq0bcWp4bubbeG6tOG7o+G6smdt4bumc+G7jG3hu7nDgeG6vG3hurThu7lI4buMd+G6tG3hurbDgcO9SG3hu6nhu51txanhuqRtRnLhurRt4bq0d+G6tG1Pw4HDvcWpbcaww71HbcWp4buI4bq04bu5beG6tEHhu5nhurRBbUHhurjhurTigJ1mbeG7p+G7l23huqfDgW3DoUHhuqJt4bu4w4Hhu5XDgm3FqUHDgm3hu6fDgXhHbUdBd+G6smdtxq/hu6VIbU/DuuG7jGZtR0Hhu6vDgm3hu6fhu5dtxalC4bq04bu5bU/DgcO9xaltxrDDvUdtT+G7m8OBbUdBRW3FqcO54bqybUdB4buKbcWpQuG6tOG7uW1HQeG6oG1P4bul4bq0bcWpdeG6tG1GTG1Hw4Nt4bqyw4NtT+G7l23hurDDlW3FqULhurThu7lnbcavw41t4bq24buXbeG6ssSQR23igJxHQcOKbcaww71H4oCdbcWp4bqkbUfhu5nhu4xt4bq04bu5QXltxanhu5nDgm3hurRBxKjhurThu7ltxanhuqRt4bq0QU7hurThu7ltR3ThurJtT+G7leG7jG3hu6fhu5dt4bqnw4Ftw6FB4bqibeG7uMOB4buVw4Jt4bqydEdt4bupeOG6tG3FqeG7m21HQeG7leG6tOG7uW3hu4ThuqbhurThu7lt4buE4budbeG6suG6usOBbcWp4bqkbUdB4buzbUHDguG7l+G6tG1HQeG7l+G6tEFt4bun4bq+w4Ft4bq0QcOBeUhtQcOC4buZbU/hu6PhurRt4buGQUrFqW1HxqHhu4ZmbeG6tHhIbeG6sEFC4bq04bu5bcWpQeG7o+G6sm3FqUHDg23hurDDgXfhurRtR+G7hOG6oG1P4buXbeG7jHdIbUdBw4DFqUFtR0HhuqBt4buEdEdtxrDhu7VtxalB4buV4bq0beG6tOG7m+G6tGZt4bun4bqobcWpSMSQxalnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iyzEkEdt4bupw4F5SG3hu6lwxalt4bunw4HDvUdtxanhu4rhu5lt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu4ZBw4xt4bq0Tm3GsHPhurRtR8SQxaltw6FB4buVw4Ft4bqnw4Ftw6FB4bqibeG7uMOB4buVw4Jt4bq24buXbeG6tEFO4bq04bu5beG6tOG7o+G6sm3hu4JI4buZbeG6sEHDgW3hurRBw4F5SG3hurThu7nEqOG6vMOBbUfhu4TDguG6tOG7uW1HQULhurRt4bup4budbeKAnOG7gkh34bq04oCdbUHhu5nhu4xtR0HEqOG6vOG6tOG7uW3FqUHDg23hurJwxaltR+G7hOG7meG6tOG7uW3hu4ZBw4zFqW1H4buESOG7jHnhurRtR0FD4bq04bu5bU/hu5fDgm3hu6lCw4FtxrDhuqLhu4Zt4bupcMWpbeG7p8OBw71HbUfhu4TDguG6tOG7uW3hurThu6PhurJtR0HhuqBt4bun4buXbeG6tsahw4FtxrBI4buMbUfhu4ThuqBtR0HhuqTDgW3hu4JI4bur4bq0beG6tOG7l+G7jG3hurLDicOBbeG6tOG7ueG7l+G7jGdt4bum4buXbcWpQcOCbeG7p8OBeEfhu4Nt4oCcw6FCw4FtR0HEqOG6vOG6tOG7uW3Dkkjhu4x34bq0beG6snDFqW1P4bqgbcWpQcSo4buZbeG7p+G7mcOCbeG7ucOB4bq8bcWp4bqkbeG7jm3hurThu7lBxIJtR+G7hOG7meG6tOG7uW3hu4ZBw4zFqW1H4buESOG7jHnhurRtR0FD4bq04bu5bcWp4buK4buZbcawc+G6tG1HxJDFqW3hurLhuqDhurRBbeG6tuG7l23FqeG7iG3hurDhu5JmbeG6tsahxaltQcO6SGdtLuG7ucSow4rFqW3hurbGocOBZm1HQsOBbUdMbUHhu5fDgm1P4bqgbeG6tEFO4bq04bu5beG7ucOB4buVbUfhu4ThuqJtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7lt4bqy4buXbcWpQeG7mW1C4bq04bu5beG7qeG7s23hurbGocOBZ23DoULDgW3hurBBQuG6tOG7uW3hurJIQ+G6tG3igJzhu6nhu5XhurRBbeG6snRH4oCdbeG7p+G7m+G6tG1G4bufxaltT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbcWp4buK4buZbcawc+G6tG1HxJDFqW3hurLhuqDhurRBZ206QULhurThu7ltxalBw4NtT8O64buMZm1HQsOBbeG6skhD4bq0beG6tsSoSG1H4buESOG7jHnhurRtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbcWpQeG7mW1C4bq04bu5bcWpQcOCbcWpw4LhurRtxalB4buVSG1H4buEw4LhurThu7lt4bu5w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QWZtxalBw4Jt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRtR+G7hMOC4bq04bu5bUdBQuG6tGdt4buo4bqkbcWp4buI4bq04bu5beG6tuG7l23hurbhu45txrDDgmZtxrDDjW3FqUjEkMWpbUZD4bq04bu5bUdB4buZ4buMbeG7qUXDgW3hurRBxKjhurzhurThu7lt4bq04buXw4JtR0HhuqBt4bqwQUjhurThu7ltxrDDvUdt4bq2SELhurRt4bupxKjDisWpbeG7qXBHbeG6vm1P4bqibUfhu4TDgG3hu4JI4buZ4bq0bUfhu4ThuqzhurThu7ltR+G7hMOC4bq04bu5beG6tOG7uULDgW3hurRB4buXbcWp4buK4buZbcWpQUnhurThu7ltR0LDgeKAnWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLuG7ucOC4buXw4FtT8OBw73FqW1HTG3GsMO9R21H4buE4buZ4bq04bu5beG7hkHDjMWpZm1Pw7pHbcaww4zhurThu7ltxalBw4Jt4bun4bub4bq0bUdBc+G6tG1P4buXbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtR+G7hMOC4bq04bu5beG7ucOB4buZbeG7qeG6oOG6tEFmbeG7p+G7l23huqfDgW3DoUHhuqJt4bu4w4Hhu5XDgm3FqeG6puG6tG3GsMO9R23FqeG7lcWpbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybeG7p+G7leG6tG3FqUHDgm3hurThu7nEqOG6vMOBbUfhu4TDguG6tOG7uW1HQULhurRnbeG7puG7l23FqUHDgm3hu6fDgXhH4buDbeKAnMOhQUzFqW1GTGZtxanhuqRt4bq0QU7hurThu7ltxalBw4F4xaltT+G7leG7jG3hu6nhu7NtQcOC4buX4bq0bUdB4buX4bq0QW3hurJ0R23hu6l44bq0bcWp4bubbUdB4buV4bq04bu5beG6suG7l23hu7nDgeG7lW3FqUHDg23GsOG7mcOCbeG7qcSQ4bq04bu5bUdLbeG7j25ubS1t4buRbm5t4bq04bu54buX4bq0beG7qUThurThu7lmbcWpQcSo4buZbeG6sOG7s21Hw4F54bq0beG6skjhu5lt4bq04bu5SOG7jHfhurRt4bq2w4HDvUhmbeG6tHhIbUfDgOG6tEFt4bq04bu54buX4buMbcWpQuG6tOG7uW1HQeG6oG1PQm3FqcON4bq04bu5bcOAR23huqjDgWdtLkHEqOG6tOG7uW3FqeG6pG3hurRBTuG6tOG7uW3FqULhurThu7ltT8OBw73FqWZt4bq04bqkw4Ft4bq0QcSobcWpw4LhurRtR+G7hOG7r23hu6dz4buMbeG7ucOB4bq8beG6tuG7l23hurbhu5fhurJtT+G6oGdnZ23hu6nhu5nhurJt4bqyd2dtw6FCw4FtT3RHbU/hu5tmbUdBw4HDvUdtR0HhuqbDgW3hurLEkEdtxalBSUdtxanhu4jhurThu7lt4bqwQULhurThu7ltRuG7mcOCZm3FqUHDg21B4buMbU/huqzhurThu7lt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRt4bqwQULhurThu7lt4oCc4buCSOG7meG7jG3hurbEqOG6tOG7ueKAnW1P4bq6w4FtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7lmbeG7qeG7s23hurRBTuG6tOG7uW3hurThu7FHbeG7qeG7reG7hm1P4buj4bq0bUHhuqThu5ltxanhu4rhu5ltxalB4buZbULhurThu7lt4bupxKjDisWpbeG6tsSoSG3hu7nDgU5mbUfhu4Thu5nDgm1H4buESOG7jHnhurTigJ1nbeG7qOG6pG3FqeG7iOG6tOG7uW3hurbhu5dt4bq24buObcaww4JmbeG6tEFO4bq04bu5beG6tOG7o+G6sm1H4buExKjhurrFqW3hu6lz4buMZm1H4buEw4LhurThu7lt4bqwQcOBbeG6sEFI4bq04bu5bcaww71HbeG7qeG7nW3GsHXhurRtT+G7n+G6tOG7uW3hu6fhuqThurThu7lt4bq+beG6tEHDgXlIbeG7ucOB4buZbeG7qeG6oOG6tEFt4bq04bu5xKjhurzDgW3DoUHhu5XDgW3hur5tR0FC4bq0bSzhuqRtb21HQeG6oG1HxqHDgW3hu7nDgeG7mW3hu6nhuqDhurRBbeG7p+G7l23huqfDgW3DoUHhuqJt4bu4w4Hhu5XDgmZt4bqwQUjhurThu7ltxrDDvUdtT+G7peG6tG3hu6nEqMOKxalt4bu5w4FObeG7ueG6oOG6tGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLOkFC4bq04bu5bcWpQcODbUdMbUfhu5nhu4xt4bq24buX4bqybeG7hOG7mW3FqeG7lcWpbUfhu4Thu5nhurThu7lt4buGQcOMxaltR0FFbcWpw7nhurJmbU/hurrDgW1GTG3hurBB4buxw4Jt4bq24buxw4JtT+G7l21H4buXw4FtQcOC4buZZm3hu6fhu5dt4bqnw4Ftw6FB4bqibeG7uMOB4buVw4JtxanhuqbhurRt4oCc4bupw4Hhu7PhurJtR+G7hOG7meG6tOG7ueKAnW1HQXfhurJtQcOC4buZbU/hu6PhurRtxalBw4Jt4bq0QU7hurThu7ltxalBw4F4xalt4bu5w4HhuqhmbUdJw4Ftw5Lhu5XFqUFtxrDDgm3FqUFE4bq04bu5beG7p+G7l23hurbhu5dtQuG6tOG7uW3hu6jDgeG6tEFt4bqpSHPhurRtLuG7uUjhu4x34bq0beG7qeG7meG6tG3hurbhu5VHbeG6ssOJw4Ft4bq04bu54buX4buMZm1P4bq6w4Ft4bqyw4zFqW3hu6nDgMWpQeG7g23igJzDoULDgW3hurJIQ+G6tG1HxqHDgm1GTG3hurBB4buVxalt4bunw4HDvUdtT+G7l23hu6nhu63hu4ZtQeG6uOG6tG3FqUHDgm3hurRBTuG6tOG7uW1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm1HQeG7im3FqULhurThu7lnbeG7qOG7s23GsMONbeG7p3RHbcWpSm3hu5nDgW3hurBBw4Ft4bqySOG7mW1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm3FqeG7iOG6tOG7uW3FqeG6pG1HQeG7s23hurRBw7rhurRt4buE4buZbUZMbUdz4bqybUFI4buMeEdtxanhu4rhu5lt4bq04bu5xKjhurzDgW3hurbhu5fhurJt4buE4buZbeG6tOG6pOKAnWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6Fz4bqybUFI4buMeEdt4bu5w4FObeG7ueG6oOG6tGZt4bun4bubw4JtR0ThurRt4bq04buxR23hu6nhu63hu4ZtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7ltxanhu4rhu5lt4bq04bu5xKjhurzDgW3DoUHhu5XDgW3hur5txajhu5XhurRtOkF3Zm3hu6fhu5dt4bqnw4Ftw6FB4bqibeG7uMOB4buVw4Jt4bup4budbUfhu4RMxaltR8OBeOG7hm1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3hu6lK4bq04bu5beG6tuG6uuG7hm1H4buESOG7jHnhurRtxrDGoeG7jG3hurThu7lBeW3GsMO9R21HQUVtxanDueG6sm1H4buESOG7jHnhurRtR0FD4bq04bu5bcWpQcOCbUHEkMOBbU/DgXfhurRt4buGQcOMbeG6tE5t4bq24buXbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtR+G7hMOC4bq04bu5bUdBQuG6tGZtw5Lhu51nbeG7puG7l207d23DoUHhuqJt4bu4w4Hhu5nhurThu7lmbcWoQeG7im1H4bqixalBbUDEkMOBbTtANy5tQUjhu4zDveG6tG0uQcSobcOhQeG7meG6tEFtxalBw4Jt4bunw4F4R+G7g23igJzDoeG7hMSo4bq6xalt4bup4bqkbcWpQcOA4bq0QW1BxJDDgW1Pw4F34bq0beG6p8OBbcOhQeG6om3hu7jDgeG7lcOCbeG7qeG7nW1B4bq44bq0beG6ssSQR23hurZ14bq0beG7p+G7l+G7jG1H4bqobUdz4bqybUfEqG3hurLDguG6tOG7uW3hurJIQ+G6tG3FqeG6pG1HQeG7s23hurBBQsOBbeG7hkHDjMWpbeG6tsahw4Ft4bq04bu5QXltxrDDvUdtR0FFbcWpw7nhurJtR+G7hEjhu4x54bq0bUdBQ+G6tOG7uW3FqUHDgm3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG3hur5txajhu5XhurRtOkF3beG6tEHhu6HhurJt4bq2xKhIbeG7ucOBTm3hurbGocOBbUfDgeG6tEFtQcOC4buZbU/hu6PhurRtQeG6pOG7mW3hurThu7nEqOG6vMOBbcOSxKjhu5nigJ1nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntw7RubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbeG7jcO1w7Thu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vw4FPZ+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQv4bq04burw5NGL8Ozw7Jvw7Mvb8O0w7TGsOG7jW/hu43DssOybsO0R8Oz4buPw7Ju4buN4bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4ThurvDs8O1w7JsbeG7meG6tkfhurts4bum4buXbeG7uMOB4buVw4Jt4bu5w4FObeG6tOG7uUF5bUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7lsbcOTw4HGsEdB4bq7bMO0bm5sbUHhu6vDgeG7uUFH4bq7bOG7jcO1w7RsbS/hu4vhu7h14bq0bcO1bm3hurThu6PhurJt4buCSOG7mW3hu6fhu5dt4bqnw4Ftw6FB4bqibeG7uMOB4buVw4JtxalBxKjhu5lt4bq04bu54bq4w4Ft4bq04bu5QcODbcWpQuG6tOG7uW1Pw4HDvcWpbcaww71HbUdBRW3FqcO54bqyZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoeG7hHfhurRtR8OB4bq0QW1HQXXhurRt4bup4bqkZm3hurThu6PhurJtw7Nuw7PDs2ZtQMSQw4FtO0A3Lm1BSOG7jMO94bq0bS5BxKhtw6FB4buZ4bq0QW3hu6nhu51t4buGQUPDgW1Bw4rhu4ZtT+G6usOBbcOh4buESOG6tOG7uW1Hc+G6sm3hu7jDgeG7lcOCbcaww4zFqW3hurThu7lBeW3hurThu7lBw4HDveG7hm0tbeG7uMOB4buVw4JtxrDDjMWpbUdBxKjhurzhurThu7ltw5JI4buMd+G6tG1BSOG7jMO94bq0bS5BxKhtw6FB4buZ4bq0QW3hurLhur5t4bq24bq64buGbcawxqHhu4xt4bq04bu5QXltxrDDvUdtR0FFbcWpw7nhurJtR+G7hEjhu4x54bq0bUdBQ+G6tOG7uW3FqUHDgm3FqUHhuqJt4bur4bqybeG7hkHDjG3hurRObUfGocOBbcOS4budbcWo4buV4bq0bTpBd2ZtR+G7hMOC4bq04bu5beG7qeG6pG3FqUHhu4pt4buMeEht4bq24buXbeG7hkHDjG3hurRObcawc+G6tG1HxJDFqW3DoUHhu5XDgW3hur5tR0FC4bq0bSzhuqRtb2dt4bqn4bq6w4Ft4bqyw4LhurThu7lt4bqySEPhurRtR+G7hMSo4bq6xaltQXhHbeG7qeG7s23FqUHhuqJt4bur4bqybeG7p8OBeEdt4bq04bu5QXltT+G7l23igJzhu6nDgW1H4buExKjhurrFqW3hu6nhuqThurRt4bupdUjigJ1tQcSo4bq64bq04bu5beG7qXjhurRtR8So4bq44bq04bu5beG6tuG7mcOBbeG6sEFC4bq04bu5bcOS4buZbUdBQuG6tG0s4bqkbW9txanhuqRtR0Hhu7NtR+G7hOG6vm1HQeG7l+G6tEFt4bupw4Hhu7PhurJtxrBIbeG6tuG6osWpQW3FqcSQ4bq04bu5beG7qUThurThu7lt4bqy4bq6w4Ftxanhu4rhu5ltQUjhu4zDveG6tG0uQcSobcOhQeG7meG6tEFnbTVtR0HhurzDgW3hu6nDgeG7s+G6sm1Bw4HDveG6tG1HxqHDgWZtRsOCbU/hurrDgW3FqeG7lcWpbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybUdBRW3FqcO54bqybcWpQuG6tOG7uW3hurThu7lBw4HDveG7hm3hu7nDgeG7lW3hu4Thu69tR+G7hHfhurRtR0HhuqJtR+G7hMSo4bq84bq04bu5bUdB4bqgbcWp4buVxaltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtxrDDvUdtR0FFbcWpw7nhurJtR0Hhu4ptxalC4bq04bu5beG7p+G6om3igJzhu4x4SG1HQXjigJ1t4bun4bq+w4Ft4bu5w4Hhu5VtR0Hhu5fhurRBbcWp4buZw4JnbcOhSOG7jG3hurRBw4F34bq0Zm1GTG1Hw4HhurRBbcOS4bubw4JmbeG6sEHhu5XFqW3hu6fDgcO9R23FqeG7iuG7mW3hurRBTuG6tOG7uW1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm3GsMO9R21HQUVtxanDueG6sm1HQeG7im3FqULhurThu7lt4bq24buXbeG6tsOKw4FtR0F4beG7hHRHbeG6tuG6uuG6tGdtxahBSeG6tOG7uW1HQsOBbUHhu4xtT+G6rOG6tOG7uW3hu4Thu6HhurThu7ltRuG7mUht4bqwQcOBbeG7p8OBeEdt4bq04bu5QXltT+G7l23hu7nhu5/hurRtT+G6usOBbeG7hkHhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG3GsEht4bq24bqixalBbUdB4bqgbeG6tOG7uUF5bcaww71HbUdBRW3FqcO54bqybUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7ltxanhu4rhu5lt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRtR0FC4bq0bSzhuqRtb21Gdm1HQUzFqW1GTG3igJxGQ+G6tOG7uW3hurbGocOB4oCdZ23Docahw4Ft4bq24bq64buGbcawxqHhu4xt4bq04bu5QXltxrDDvUdtR0FFbcWpw7nhurJtR8ahw4Ftxajhu5XhurRtOkF3bUfhu4TDguG6tOG7uW3hurThu6PhurJtw7Nuw7PDs2Zt4bq04bu5QcO9beG6tEFz4bq0beG6p8OBbcOhQeG6om3hu7jDgeG7lcOCbeG7qcSow4rFqW3hu6lwxalt4bunw4HDvUdt4bq2TOG7mW3FqUHhuqzhurRt4bqy4bq8w4Ft4bupSuG6tOG7uW3hurbhurrhu4ZtR+G7hEjhu4x54bq0beG6tOG7uUF5bcWpQcOCbcWp4buVxaltQcSQw4FtT8OBd+G6tG1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mWdtxajhuqRtR0Hhu7Nt4bq04bqkw4FmbeG7p+G7l23huqfDgW3DoUHhuqJt4bu4w4Hhu5XDgm3hurbhu5dt4bqyxJBHbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtT0JtxanDjeG6tOG7uW1Hc+G6sm1BSOG7jHhHZm3hurBBQuG6tOG7uW3hurThu7nGocOBbeG6sEHhuqRt4bqwQeG7o+G6tGZtT3RHbU/hu5tmbUfDuuG6tG1H4bqg4bq0QW1H4buEw4LhurThu7ltT8OBw73FqW1H4buESOG7jHnhurRt4bq04bu5QXltT+G7l23hu6fhu5vDgm1HROG6tG3FqeG7lcWpbeG7ucOB4buVbUfhu4ThuqJtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7ltxanhu4rhu5lt4bupROG6tOG7uW3hu6fhu5fDgm3GsHPhurRtR8SQxaltw6FB4buVw4Ft4bq+bcWo4buV4bq0bTpBd20tbcWoQeG7im1H4bqixalBbUDEkMOBbTtANy5tQUjhu4zDveG6tG0uQcSobcOhQeG7meG6tEFtO3dtw6FB4bqibeG7uMOB4buZ4bq04bu5beG6sEFx4bq04bu5beG7qeG6ouG6tEFnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy5Bw7rhurRtw5Lhu7FHbU95beG6tEFO4bq04bu5beG7qeG6pOG6tOG7uW3hu7nhuqThu4Ztxanhu4rhu5lt4bun4buXbeG6p8OBbcOhQeG6om3hu7jDgeG7lcOCbUfhu4TDguG6tOG7uW1Pw4HDvcWpbeG7p+G7m8OCbUdE4bq0Zm3hu7nhuqDhurRt4bu5w4FObU/hu6PhurRtQeG6pOG7mW1H4buESOG7jHnhurRtR0FD4bq04bu5bcWp4buK4buZbeG7qUThurThu7lt4bun4buXw4JtxrBz4bq0bUfEkMWpbcOhQeG7lcOBbeG6vm1HQULhurRtLOG6pG1vZm3DkuG7nW3FqOG7leG6tG06QXdmbULhurThu7ltO8SoSG1ASOG7jG3DoUHhu5nhurRBbS1tR+G7hMSo4bq+4bq04bu5bUdBQuG6tG3FqUHDgm3hu6fDgXhH4buDbeKAnC5BTuG6tOG7uW3hurThu6PhurJt4buCSOG7mWZtR+G7hMSo4bq6xaltRkxt4bqy4buZw4Ft4bqyxJBHbcWp4buK4buZbeG6tEHDgXlIbeG6tOG7sUdtT+G7o+G6tG1B4bqk4buZbUfhu4RI4buMeeG6tG1HQUPhurThu7ltR0HhuqBtT+G6usOBbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0bUdBQuG6tG0s4bqkbW9mbU/Dim3FqUFE4bq04bu5bULhurThu7lt4buow4HhurRBbeG6qUhz4bq0bS7hu7lI4buMd+G6tG1P4buXbeG7p+G7l23huqfDgW3DoUHhuqJt4bu4w4Hhu5XDgm3hurbhu5dt4bupw4Hhu7PhurRtQeG6oOG6tEFtR8OBd0ht4bunw4Hhu7NIbUfhu4TDguG6tOG7uW1HQULhurRtT+G6usOBbeG6tEFO4bq04bu5beG6tMOJbeG6tkzFqW3hu7nhuqDhurRt4bu5w4FObU/hu5dt4bun4bubw4JtR0ThurRnbcWoQcOA4bq0QW1Pw4ptxalBROG6tOG7uW3hu6fhu5dt4bu4w4Hhu5XDgm3FqeG7iOG6tOG7uW3hurbhu5dt4oCcxalB4buKbcWpQuG6tOG7ueKAnW1H4buEw4LhurThu7lt4bq24bu1bUHEkMOBbWF4R23hu6bDguG6pMWpbSzGoeG7jG3hurBBw4FtQeG7mcOBbULhurThu7lt4bun4buXbeG7qeG6pOG6tOG7uW1P4buZw4FtR+G7hOG6pm3hurbhu5dt4oCcQuG6tOG7uW0sw4JmbeG7p+G7l20s4buV4buM4oCdbUdBTMWpbUHhu5fhurRBbcWp4buVxalt4bq04bu5QcOBbeG6tuG7tW1Hc+G6sm3hurbDgeG6tEFmbUHEqOG6uuG6tOG7uW3GsOG7peG6tG3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3hurbhu7VtQcSQw4FnbcWo4bqkbUdB4buzbeG6sEFx4bq04bu5beG7qeG6ouG6tEFmbeG7qeG6pOG6tOG7uW3hu7nhuqThu4Ztxanhu4rhu5ltT8OKbcWpQUThurThu7lt4bun4buXbeG7uMOB4buVw4Jt4bq24buXbU9CbcWpw43hurThu7lt4buCSOG7meG6tG1H4buE4bqs4bq04bu54oCdZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsR+G7q8OSRy3hu5nhurbDgeG7ueG6tOG7g23hu4TDgeG7uUFH4buFbOG7i8OsRkfhu4TDguG6tOG7ueG7i+G7puG7l8OBbU/hu5dt4bub4bq0QeG7g206QeG7leG6tEFtO8SQxanDrC9GR+G7hMOC4bq04bu54buLw6wv4buG4buL


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]