(vhds.baothanhhoa.vn) - Thế giới là một cuộc đàm phán khổng lồ, dù muốn hay không, bạn đều tham dự ít nhiều. Bạn muốn gì và sẽ nhận được những gì từ những cuộc đàm phán ấy? Năng lực đàm phán của mỗi người sẽ luôn thể hiện ý thức làm chủ cuộc đời và góp phần tạo nên những thành tựu từng bước trong cuộc đời. Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì. Điều cốt yếu là bạn phải có niềm tin và phải xây dựng niềm tin đó với đối tác cần đàm phán. Đó là tất cả những gì mà cuốn sách nhỏ gọn cầm tay hơn 300 trang hé lộ.
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDtUrDveG7lEot4buh4bqq4bq24bquQ+G7i8O04bqsS8SoSuG6tsSC4buW4buJw7Vv4oCcVnJDw7R3xJDDtErhurDhuqLDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O0duG7qUrDtHfhu4zDtHnhurbDgEvDtOG6ruG6tOKAnS3DtFvhuq7hurDhuqDDtErhurBL4buxSsO04bqu4bq24buQw7Thuq7hurRDw7R3cHfDtELDiuG6tsO04buKS+G7oUPDtOG6sOG6oG4v4bqw4buTb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjDrDveG7oXjDtW/hurfhurDDgcO04bqu4bq2RuG6tsO04bqqccO0QuG7gErDtHdL4buAd8O0eXFCw7TDjOG6sHBDw7ThuqjhurDhu4ZD4bquw7Thuqrhur7EqcO0eE3DtEJLw4pDw7ThurDhu6Hhu5bDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7EqcO0dnJDw7R5w4BLw7RK4bqw4buhQsO0eMOVw7ThurJKw7RD4bqw4bq2w4BLasO0VnJDw7RCS8OKQ8O04bqu4bq0w7Thu5Jxw7TEqOG7ucO0Q+G6sOG7sUPDtHnDkkh3w7RD4bqw4buQQ+G6rsO04bqu4bq0w7RK4buOw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0d0vhu4B3w7R5cULDtMOM4bqwcEPDtOG7qeG7lsOsw7RbdUPhuq7DtOG6qsOVd8O0eXFCw7TDjOG6sHBDw7R3T+G7ocO0QuG7guG6tsO0Q+G6rsOSR+G6tsO0xKjhu7nDtOG6qkvhurxDw7RK4bqw4bqiw7ThurDhurbhuqBDw7TGoMO0SuG6sOG7jHfDtOG6qnFCw7R34bqwT8O0d0vhu4B3w7R5R+G6tsO04buSccO04bquxJDDjMO0w4zhurDhu6tDw7RKckTDtENBQ8O0Q+G6sOG7kEPhuq7DtErhurBxQ+G6sMO0SsOVS8O0SuG7jkPhuq7DtHbDkkZ3w7RK4buIREPhuq7DtHdL4buAd8O0eUfhurZqw7RWckPDtHfEkMO0SuG6sOG6osO0eXFCw7TDjOG6sHBDw7R24bupSsO0d+G7jMO0eeG6tsOAS8O04bqu4bq0asO0WeG6tsOAS8O0d8OKSsO04buWw4FLw7Thuqpxw7R2ckPDtMOM4bqwc+G6tsO0d8SQw7RD4bq2w4BCw7RK4bq2Q8O04buSccO0w4zhurBz4bq2w7Thu5TGsOG7lsO0eMOVQ+G6rsO0Q+G6tsOAQsO0SuG6tkPDtHnEkMO04buSRuG6tsO0ecOK4bq2w7RKcHfDtHfhu6tDw7R5cULDtMOM4bqwcENqw7RZxJDDtOG6qnHDtErhu6lKw7R3c8O0Q+G6sOG7kEPhuq7DtOG6ruG6tMO0QnHDtHdLw4pDw7TEqHB34bqww7RD4bqw4bq4w7Thuq7DiUPDtHfhu6tCw7RK4buh4buWw7ThurDhu4RDw7Thu5Xhu5Hhu5HDtErhu4jhu6FD4bquw7ThurDhu7PDtOG6quG7gGpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDtUrDveG7lEot4buh4bqq4bq24bquQ+G7i8O0d8O9Q0rDveG7iOG7icO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDteG6tlfDvUNKw73hu4jDtHhK4bqwS0J2w7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7o+G7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7k+G7keG7m+G7o8OM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8v4bq24buSanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMvQ8O94buYxKgv4buZ4buV4buR4bufL+G7k+G7o+G7k3jhu5Hhu5Phu5Hhu5Phu5vGoeG7mUrhu5Phu5Phu5Phu5vGoeG6quG7kWrhuqzDjOG6rsOs4buIZuG7m8ah4buTw7XDtOG7oeG6qkpmw7XigJxWckPDtHfEkMO0SuG6sOG6osO0eXFCw7TDjOG6sHBDw7R24bupSsO0d+G7jMO0eeG6tsOAS8O04bqu4bq04oCdLcO0W+G6ruG6sOG6oMO0SuG6sEvhu7FKw7Thuq7hurbhu5DDtOG6ruG6tEPDtHdwd8O0QsOK4bq2w7Thu4pL4buhQ8O04bqw4bqgw7XDtOG7mOG6tnhK4bqwZsO14buj4buR4buRw7XDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSmbDteG7k+G7keG7m+G7o8O1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvOuG7q0vDtEPhurDDksO0QsOJ4bq2w7RK4bqw4buMw7R5w4BLw7R3xJDDtErhurDhuqLDtHlxQsO0w4zhurBwQ2rDtOG6t0vhu5bDtEPhurDhurZBQ8O0SuG6sMO9RMO0SnB3w7Thuq7hurZzw7R54bq24bqiQsO0QuG7qUvDtHfhurDDikrDtHnhu6tLw7RK4bq2QUPDtHnhuqLDtErhurRCw7ThurDhurbhuqJLw7R3S+G7gHfDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O0d0/hu6HDtELhurRD4bqww7R5xJDDtHfhurDhurJD4bqww7Thuqpxw7RK4bqw4bq8Q+G6rsO0SuG6tkNqw7RWckPDtHl0w7R24bq2w4FKw7R5w5JId8O0duG7oUTDtEPhurDhurZBS8O04buSw4DDtHnDiuG6tsO0SsOSSEPhuq7EqcO04buSw4DDtEPhurBLw7R34burS8O04buSccO04bqo4bqwc8O0Q3VD4bquw7R3T+G7ocO0d+G6sOG6skPhurDDtOG6sMOJasO04bq7w4FLw7RKw4rDtErhurDhu4zDtOG6sOG7oeG6tsO0d+G6sOG6skPhurDDtOG6qnHDtErhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FD4buJw7Thu5Jxw7RK4bqw4buMw7R24buhw7Thuqpxw7Thu4pL4buWw4BDw7ThuqrDlXdqw7Rbw4FLw7R2ckPDtHnhuqLDtOG6quG7gMO0d+G6sETDtHnDiuG6tsO0SsOSSEPhuq7DtHbhurbDgUrDtOG7iktww7RD4bqw4bq2w4BLw7RK4bqw4bq8Q+G6rsO0SuG6tkPDtOG7ksOAw7R34bqw4bqyQ+G6sMO0QuG6tEPhurDDtOG7knHDtEPhuq7Dkkh3w7Thuqpy4bq2w7Thu4pLcMO04bqySsO0SuG6sOG6vEPhuq7DtErhurZDw7Thu5LDgMO0ecOK4bq2w7RKw5JIQ+G6rsSpw7RK4bqw4bq0w7ThuqpH4bq2w7ThuqjhurBL4buWQUPDtHfhurDGsEPDtErhurBxQ+G6sMO0d0/hu6HDtEpwd8O04bqu4bq2c8O04bqqccO0eeG7jkPhuq7DtOG7kuG7gOG6tsO0dsOSRnfDtOG7knFEw7R3S+G7gHfDtHlxQsO0w4zhurBwQ2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1bzp04buWw7R2w5JGd8O04buScUTDtHdL4buAd8O0eXFCw7TDjOG6sHBDxKnDtHjDleG7ocO0SuG7iEFDw7R3xrBLw7RK4buIc8O04bqqR+G6tsO0xKjhu6FL4buLw7RC4bq0Q+G6sMO0d8SQw7RK4bqwRHPhurbDtEJw4bq2w7R5cULDtMOM4bqwcEPDtErhu4hEQ+G6rsO0SuG7iMOSR0Phuq7DtOG6sEjDjMO0Q3Hhu5bDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7EqcO04buS4bq24bqgd8O0eXFCw7TDjOG6sHBDw7R3xJDDtErhurDhurjhu6HDtEJ0Q8O0Q+G6sEvDtHfhu6tLw7R3T+G7ocO0QuG6tEPhurDDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtOG7knHDtHfhurxD4bquw7TEqOG7jHfEqcO0SuG6sEfhurbDtOG6ruG6tuG7oUPDtELhurRD4bqww7R24bq4w7Thu4jhu6HDtHfEkMO04buU4buMQ+G6rsO0eXBD4bquw7Thu5JG4bq2w7RD4bqw4buQQ+G6rsO04bqqSOG6tsO04bqyd+G6sMO0Q+G6sOG7sUPDtHnDkkh3w7RK4buOw7TEqMOVw7R5w4rhurbDtHnhu6tLw7RDceG7lsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsOsw7Q+4bqw4bq2w7R3xJDDtHfGsEvDtErhu4hzw7ThuqpH4bq2w7TigJx3xJDigJ3DtOG6sHThu5bDtHbhurRD4bqww7RK4bqmQ+G6sMO0eXFCw7TDjOG6sHBDw7Thu5Jxw7R54buOQ+G6rsO0duG7oUTDtOG6ruG6tkfDtHnhuqLDtEPhuq7DkkfhurbDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtOG7ikvhu6FDw7RKxrBCw7R5w4FDw7Thu4pL4buWw4BDw7ThuqpI4bq2w7R3T+G7ocO0dnJDw7R54bq2w4BLw7ThuqjhurDhurbhuqJDw7ThurBE4buld8O0eMOJ4buhw7R44buvQsO0dnJDam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvW+G6sOG7kEPhuq7DtErhurRD4bqww7ThurBLw4pD4bquw7Thuq7hurZzQ8O0eMOCxKnDtHlH4bq2w7RK4bqww5JHQ+G6rsO0QnHDtHdLw4pDw7TEqHB34bqww7R24bq4w7RKTOG6tsO0Q3Hhu5bDtHnDkuG7ocO04buI4buhw7Thu4jhu6lKw7R4w4PDtOG6sOG6tEPhurDDtHhLQ+G6rsO04buSccO0SuG6sMOVd8O04bqwcUPhurBqw7Rl4bqyw7R4TsSpw7R2ckPDtEJLw4pDw7RCS+G7ocO0QuG7gErDtHdw4bq2w7RKT8O04bqqckPhurDEqcO04buS4bux4buWw7RK4bqw4bq0w7R54buOQ+G6rsO0duG7oUTDtOG6ruG6tkfDtHlNQ+G6rsO0eU1D4bquw7Thu5JxRMO0d8OU4buhw7ThurBxQ+G6rsSpw7R2S+G6vEPhuq7DtELhu4BKw7R3xrBLxKnDtOG7knHDtOG7ikvhu6Hhu5bDtOG7iOG7ocO04bqo4bqw4bq2w7ThuqjhurDhurxD4bquw7R5w5JId8O04bqu4bq2cMO0SuG6sMO9RMO0xqDDtELhurRD4bqwasO0OnThu5bDtErhu4jhurTDtOG6sER0Q8O04buSccO0dsO6SsO0eeG7q0vDtHbDuUPhuq7DtELhu4BKw7R3S+G7gHfDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O04bqo4bqw4bq2w7RD4bqwS8O0d+G7q0vDtHdP4buhw7R2ckPDtOG6qnHDtOG6qOG6sERzQ8O0SuG6tsOAQ8O0d8SQw7ThurByQ8O04buSccO0eeG6vsO0eE1D4bquw7Thu4ZDw7RD4bqw4bupSuG7icO0d0VDw7RD4bqwS8O0d+G7q0vDtHdP4buhw7RD4bquw5JH4bq2w7R2cEPDtOG6qnHDtEJLw4pDw7Thuq7hurZww7R34buhRMO04buSccO0dnBDw7R5w5JId8O04bqwcUPhuq5qw7Rbw4FLw7R2ckPDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtErDkuG7hEPhuq7DtEpwd8O04buSRuG6tsO0Q+G6rsOSR+G6tsO0dnBDw7R34bqw4bqkw7R34buAd8O04bqqw4p3w7RC4buASsO0d8awS8O04buI4bq+4bq2w7R24bq4w7R54bq2xKnDtErhurDhurTDtHfhurDDunfDtHfhurDDukPDtEPhuq7DkkfhurbDtHZwQ8O04bqwcUPhuq7DtMSo4bu5w7ThuqjhurDhurxD4bquw7RK4bqw4bqiw7RKw5Lhu4RD4bquw7RKcHfDtOG7kkbhurbDtHZyQ8O04buS4bq0w7Thuq7hurbhu5Dhu6HDtHZyQ8O04buSccO04bqww4nDtHfhurDDkuG7ocO04buUc+G7lsO04buI4buhw7RC4buASsO0QsOK4bq2w7Thu4pL4buhQ8O04bqw4bqgw7R5cEPhuq7DtOG7ikvhu6FDw7RKxrBCw7RDcURqw7Thurfhu4jDkkZ3w7RK4bq2QUPEqcO0dnJDw7ThurB04buWw7RK4bq2w4HDjMO04buUTHfDtErhurDhu7FKw7RD4bqw4bq2w4BLw7Thu5JG4bq2w7RD4bquw5JH4bq2w7R2cEPEqcO0SsOS4buEQ+G6rsO0SnB3w7Thu5JG4bq2w7ThurDDicSpw7R5cULDtMOM4bqwcEPDtOG7knHDtHnhuqLDtOG6quG7gMO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtHnhurbDgEvDtHZyQ8O0d+G6sMOS4buhw7ThurBx4bq2w7ThuqpFQ+G6rsO0eeG6osO0SuG6sEvhu7FDw7ThuqpI4bq2w7RC4buld8O0d3Nqw7R94buASsO0duG6ssO0QuG7sUrDtErhurBMw7Thu5LDgsO0QnHDtMSocHfhurDDtHl0w7R34bqw4bqkw7Thu4jhu6HDtHnEkMO04bqqceG7i8O04bqo4bqw4bq2w7R2ckPDtOG7knHDtEPhuq7DkkfhurbDtHZwQ8O0d8SQw7RCw4rhurbDtErDkuG7hEPhuq7DtEpwd8O0eXBD4bquw7R54burS8O0SsOSw7RK4bqww71Ew7RK4bqwR+G6tsO04bqu4bq24buhQ8O04buSccO0d+G6vEPhuq7DtMSo4buMd8O0SuG6sOG6tMO0SuG6tkPDtHnhurbEqcO0ecOBQ8O04bqqTHfDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O04bqySsO04buI4buhw7R2ckPDtHfDk0Phuq7DtErhurBL4buxQ8O04bqqSOG6tsO04buS4bq0w7R5dMO0eeG7pUrDtEPhuq7DkkfhurbDtHZwQ8O04buScUTDtErhurRD4bqww7ThurBLw4pD4bqu4buLw7RK4bqwccO0dnBDw7R3RUPDtOG6sOG7hEPDtOG6qOG6sOG6vEPhuq5qw7RW4bqyw7Thu4pL4buWw4FKw7R5dMO0ecOSSHfDtOG7iExKw7Thu4jhu6HEqcO0eXFCw7TDjOG6sHBDw7R34bqw4bqkw7RK4bqwS+G7sUPDtOG6qkjhurbDtOG7knHDtHfEkMO0d+G7hMO04bqw4buA4bq2w7RK4bqwcUPhurDDtHfhurxD4bquw7ThuqjhurDhurbDtEPhu4LDtOG6qsOVd8O04buUxrDhu5bDtHjDlUPhuq7DtELhu4BKw7RCw4rhurbDtOG7ikvhu6FDw7ThurDhuqDDtErDkuG7hEPhuq7DtEpwd8Spw7R3xJDDtHnhu6tLw7RKw5LDtErhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FDw7R34bq8Q+G6rsO0xKjhu4x3w7RK4buOw7R2S+G7huG6tsO0duG7oUPDtHnhu6tLam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO1SsO94buUSi3hu6Hhuqrhurbhuq5D4buLw7R3w71DSsO94buI4buJw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7Thu5Phu5Hhu5vhu6PDjOG7lOG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL+G6tuG7kmp24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL0PDveG7mMSoL+G7meG7leG7keG7ny/hu5nhu5Phu5144bub4buT4buR4buV4buj4buT4buXSuG7k+G7l+G7o8ah4buV4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4bud4buRw7XDtOG7oeG6qkpmw7XigJxWckPDtHfEkMO0SuG6sOG6osO0eXFCw7TDjOG6sHBDw7R24bupSsO0d+G7jMO0eeG6tsOAS8O04bqu4bq04oCdLcO0W+G6ruG6sOG6oMO0SuG6sEvhu7FKw7Thuq7hurbhu5DDtOG6ruG6tEPDtHdwd8O0QsOK4bq2w7Thu4pL4buhQ8O04bqw4bqgw7XDtOG7mOG6tnhK4bqwZsO14buj4buR4buRw7XDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSmbDteG7k+G7keG7m+G7o8O1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV8OTQ+G6rsO0SuG6sMO9RMO0SnB3w7Thuq7hurZzxKnDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O0SuG6sHFD4bqww7R34bq8Q+G6rsO0Q8O5QsO0ScO04buS4bq24bqgd8O0SuG6tELDtOG7iOG7ocO0Q+G6sEvDtHfhu6tLw7RK4bqw4buxSsO0xKjDlcO0d0/hu6HDtMOM4bqw4bqy4buhw7Thuqjhurbhu6HDtOG7knHDtHfhurDhuqTDtOG7iOG7ocO0d+G6sETDtOG6sMOJw7R3cHfhurDDtErhurDhu4x3w7RK4bqw4bq44buhw7RCdEPDtHfhurBMQ+G6rsSpw7RK4buIREPhuq7DtOG6qOG6sOG6tsO0dnJDw7R3w5ND4bquw7R5ckrDtHnDkkh3w7RK4bqw4buMw7RC4bq0Q+G6sMO0QkvDikNqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8/4bq2R8O0ecaw4buWxKnDtEpEcUPDtHfhu6tLw7R54buhQ+G6rsO0Q8SQ4bq2w7R5w4FDw7Thu4jhu6lKw7RD4bqw4bq2w4BLw7Thu5LDgMO04bqo4buew7RK4bqwS+G7sUrDtMOp4bq2Qy3DtMOp4bq2Q8O0bHdNQ+G6rsO0SuG6sMO6Q+G6rm1qw7ThurfhurDDvUTDtEpwd8O04bqu4bq2c8Spw7Thuqjhu57DtErhurBL4buxSsO04bqqccO0d+G7hMO0d+G6sMOBw7ThurBEckrDtHnhu4BD4bquw7TDjOG6sOG7jHfDtOG6sEjDjMO0eMOV4buhw7RK4buIQUPDtOG7lcO04buWw4FLw7RKw4rhu4vDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7ThuqpFQ+G6rsO0SuG6tkPEqcO0eXJKw7R5w5JId8O0d+G7oULDtOG6qMOBSsO04buSccO04bqu4bq2c+G6tsO04buKS+G7lsOBSsO04buUS0Phuq7DtHnhu4BKasO0WeG6tuG6okLDtELhu6lLw7R34bqww4pKw7Thuqpxw7TDjOG6sHPhurbDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7ThuqpFQ+G6rsO0SuG6tkPEqcO0SuG6sHFD4bqww7TGoMO0dsO5Q+G6rsO04buS4bq24bqgd8O0dnNDw7RK4bqwxrBDw7RK4bq2Q8O0SsOSSUPhuq7DtHnDiuG6tsO0SnB3xKnDtHnDiuG6tsO0w4zhurDDkuG7hEPhuq7DtOG7knHDtOG6qkvhurxDw7TDjOG6sHBKw7R54bq2w7RK4bqw4bq8Q+G6rsO0eeG6tuG6oMOMw7Thu6nhu5bDtOG7iOG7ocO0dkFDw7RD4bquRHHhurZqw7RZcEPhuq7DtHfhurBMw7TGoMO04bqw4buEQ8Spw7RK4buIw5JGd8O04bqo4bqw4bq2w7Thu4pLcMO0SuG7iOG6tEPhurDDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O0eOG6tsODQ8O04buI4buhxKnDtOG6sHThu5bDtOG6sHFD4bqww7R54buAQ+G6rsO0SuG6sOG7sUPDtErhu4jDiUPhuq7DtOG7knHDtHfGsEPDtEN0RMSpw7ThurB04buWw7ThuqrDkkvDtMagw7RK4buOQ+G6rsO04bqwcUPhurDDtHnhu4BD4bquw7R3T+G7ocO0QuG6tEPhurBqw7RWSeG6tsO0SuG6sMO9RMO0SnB3w7Thuq7hurZzxKnDtOG7kuG7sUPDtELhu6Hhu5bDtMSo4bu5w7R5w4FDw7Thu5JG4bq2w7R24bupSsO0d+G7jMO04buh4bq2w7TigJw+4bqw4bq2w7TEqMOUw7R4TkPhuq7DtErhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FDw7R34bqwS+G7rUPDtHbDgsO0eeG6osO04buSS0PDtErhu4jhur5D4bquw7RC4buASsO0QuG6vOG6tsO0SuG7iMOSR0Phuq7DtErhurZDw7R34bux4buW4oCdam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvWXFCw7TDjOG6sHBDw7Thuqpxw7RC4buASsO0Q+G6ruG6sOG6oMO0SuG6sEvhu7FKw7R3T+G7ocO0Q+G6rsOSR+G6tsO0SuG7iMOSSUPhuq7DtErhurBxQ+G6sMO0eMOV4buhw7RK4buIQUPDtOG7kuG6tuG6oHfDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7R3cHfDtELDiuG6tsO04buKS+G7oUPDtOG6sOG6oGrDtGXhurbhuqB3w7Thu5TGsOG7lsO0eMOVQ+G6rsO0d3B3w7RCw4rhurbDtOG7ikvhu6FDw7ThurDhuqDDtENx4buWw7RDw4FLw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R4w5Xhu6HDtErhu4hBQ8O0xKjDlcO0SuG6tkPDtErDkklD4bquw7R3w5ND4bquw7Thuq7hurbDikPhuq7DtEPhurDDksO04buUxrDhu5bDtOG6qsawS8O0eXHhurbDtErhu4hBQ8O0d3BKw7ThuqpMQ2rDtFvDgEPDtEpzQ+G6rsO0d0/hu6HDtOG7kuG6tuG6oHfDtErhurDhurbDtHfhurxD4bquw7RDceG7lsO04bqqccO0SuG6tkPDtErDkklD4bquxKnDtHfhurDhu6lKw7ThuqrhurbhuqBLw7R3T+G7ocO0Q8SQw7Thuqpxw7TEqMOVw7RK4bqw4bupS8O04bqw4bq24bqiS2rDtGVxw7R2ckPDtHfEkMO0duG6tsOBSsO04bqqRsOMw7TEqOG7hEPDtHnhu7XDjMO0Q+G6sOG7qUrDtMOM4bqwT8O04bqqQUPDtOG6qnHDtOG6ruG6tMO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsSpw7R54bq84bq2w7ThuqjhurDhurbDtOG6qnHDtMSow5XDtEPhurDDkkdD4bquw7RD4bqww4JDxKnDtHbhurbDgUrDtOG6sOG7lsO0xKjhurZD4bqww7Thu5Jxw7R24bq2w4FKw7RD4bqu4bqw4bqmw7R34bqwRMO0Q+G6rsOSR+G6tsO04bqo4bqwcHdqw7RX4bqwRMO0eeG6tsO04bqqccO0Q+G6sOG7sUPDtOG6qnLhurbEqcO0d+G6sETDtELhu4BKw7R34bqwTErDtHnhuqLDtOG6ruG6tuG7kMO04bqwReG7ocO04bqo4bqw4bqyw7Thu5Jxw7ThuqjhurZBQ8O04buKS+G7lsOBSsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0d+G6sHJCw7RKRuG6tsO04bqqw7lDw7Thu4jhu6FD4bqww7RD4bquS+G7lkFDw7RKw7p3w7R5w4DDtOG7iOG7ocO0d0/hu6HDtHfhurDhurJD4bqww7RC4bq0Q+G6sGpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6sXB34bqww7RD4bqw4bq4w7Thuq7DiUPEqcO0d8SQw7RK4bqw4bqiw7RC4buhQ+G6rsO0eeG6tsO0SuG6sMO9RMO0Q+G6rsOSR+G6tsO0duG7qUrDtHfhu4zDtHnGsEtqw7Q6dOG7lsO04bqq4buxSsO04bqu4bq2ScO0SuG7jkPhuq7DtErhu4jhu6FD4bquw7Thu5Jxw7Thu4xD4bquw7R4TkPhuq7DtEPhuq7hu6Hhu5bDtErhu4hEQ+G6rsO0d3B3w7RK4bq0Q+G6sMO04bqwS8OKQ+G6rmrDtFvDgUvDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDDtHZyQ8O0d8SQw7R24buhRMO0Q+G6sOG6tkFLw7RK4bqwcUPhurDDtOG7kuG6tkFDw7Thuqpxw7R3xJDDtErhu45D4bquw7Thu6nhu5bDtEPhuq5L4buW4bqgQ8O04buSw4lD4bquasO0PuG6sOG6tsO0dsOSRnfDtOG7knFEw7R3S+G7gHfDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O0Q+G6sOG6uMO0eeG6osO0SuG6sOG6uOG7ocO0QnRDw7RD4bqwS8O0d+G7q0vDtHdP4buhw7RK4bupSsO0d3PDtHdwd8O0SuG6sHFD4bqww7Thu5LhurZBQ8O04bup4buWxKnDtOG6sHThu5bDtErDlcO0Q+G6tuG6oELDtErhu4hEQ+G6rsO0QuG6tEPhurDDtELhu4BKw7R3xrBLw7RK4bqw4burQ8O0d+G6sEzhu4vDtErhurZDw7RKw5JJQ+G6rsO04bqq4buvQ8O0Q+G6sOG7oUvEqcO0SuG6sOG7qUvDtOG6sOG6tuG6okvDtEPhurBLw7R34burS8Spw7Thu5Jxw7R3xrBDw7R2w7lD4bquw7ThuqpI4bq2w7ThurJ34bqwasO04bqxS+G7lsO04buI4buAQ+G6rsO04buI4buhxKnDtErhu4hEQ+G6rsO0QuG7gErDtErhu7HDjMO0SuG6sOG6osSpw7RC4buASsO0eeG7hEPDtOG7ksOCxKnDtOG6sOG7oeG7lsO0SuG7iERD4bquw7R34buAQ+G6rsO0eeG6vkPhuq7EqcO0d8awS8O0SuG6sOG7q0PDtHfhurBMw7Thu6nhu5bDtOG6qkvhurxDw7R5TEPhuq5qw7RZcULDtMOM4bqwcEPDtHlMQ+G6rsO04bqqccO0xKjhu6FLw7ThuqjhurDhurbDtOG6qMOBSsO0SuG6sEx3xKnDtEPhurBLw7R34burS8O0d0/hu6HDtHZzQ8O0SuG6sMawQ8O04buS4buO4buhw7R5w5JId8O0SuG6sOG6uOG7ocO0QnRDw7Thu6nhu5bDtHfDk0Phuq7DtOG6qnHDtOG6qkx3w7R2w7pKw7R54burS8O0QuG7gErDtELDiuG6tsO04buKS+G7oUPDtOG6sOG6oMO0SuG6sOG6tuG6oEPDtHfhurDhurJqw7RZcULDtMOM4bqwcEPDtHlMQ+G6rsO04bqqccO04bqow4FKw7Thu4pLc8O0d0/hu6HDtOG7iktww7RK4buI4bq0Q+G6sMO0eHHhu5bDtHfhurxD4bquxKnDtErhurRCw7ThurDhurbhuqJLxKnDtErhurZDw7RKw5JJQ+G6rsO04buSccO0SuG7jkPhuq7DtHbDkkZ3w7ThuqjhurbDgUPDtEpyRMO0SuG6sEFCw7RD4bqw4buQQ+G6rsO04bqu4bq2cMO0SuG7iMOCw7RCRuG6tmrDtGVxw7R5cULDtMOM4bqwcEPDtHlMQ+G6rsO0d8OTQ+G6rsO0d8SQw7RD4bqu4bqw4bqm4buhw7Thuqpxw7R2w5JGd8O04buScUTDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O04bqwdOG7lsO0Q+G6ruG6vuG6tsO04buSRuG6tsO0QuG7gErDtErGsELDtErhurDDgeG7i8O0VnJDw7R3xJDDtErhurDhuqLDtHlxQsO0w4zhurBwQ8O0duG7qUrDtHfhu4zDtHnhurbDgEvDtOG6ruG6tGtuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG7oEtK4bqwROG7iMO1b1vhuq5L4buWw4NDw7Q6w5JHQ+G6rm4vw4xv

Nguyễn Hường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]