(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong tiết trời ấm áp của những ngày đầu xuân, có khá đông du khách tìm về Đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn). Đến đây, du khách không chỉ để dâng hương, vãn cảnh, mà còn khám phá thêm nhiều truyền thuyết về các địa danh liên quan đến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbjzhuq5I4bqww7VCxILhuq7huqThu5/DteG7rnDDteG6seG7iuG6sMOASsOsw7VXxrBKw7Xhuqrhurx2w7V24bquROG6sMO14bqoReG6sMO1xKjhu4rhu7lCw7V24bquw7lCxILDtXjDk0ZCxILDtXjGsErDtcSo4buK4bufQuG6rsO1d+G7jkLEgsO1QsOT4buEdsO14buQcMO1xILhurDDlMO1QsOT4buEdsO1dk7hu5/DtXfFqULDtcSo4bq+dsO1xJHhurDDgMSow7V94buf4bqqw7Vr4buucOG6sMO1dkrhurzhurBsw6zDtcSRw4HDteKAnHjGsMSow7XEqOG6ruG6sOG7uULEguKAncO1fcSCcELDtX3Dk+G7n20v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbuG6seG7ikNCxILDtcSo4bqwQcSow7XEqOG7ikbhurDDtcaw4bqqw7Xhu6HDjcO1dk7hu5/DtULhuq7DlELEgsO1QsSCcOG7lMO1eOG7qUrDteG7mErFqULhu4nDtXZEw7Xhuqzhuq7hu6HDtXjhurpCxILDtXdKw7Xhuqzhuq7hu6F24bquw7XEqOG6suG6qsO14buQw4HDtVjDgULDtX3Dk+G7n8O1LcO14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lCw7Vr4bqx4buK4bqww4BKw7Xhuq/hu4JCbMSpw7VYQULDtXjFqeG7lOG7icO1d0rDteG6rOG6ruG7oXbhuq7DteG6rOG6ruG6ukLEgsO1duG6rsOCw7V44bqgw7V3xalCxILDteG6rsOT4buCQsSC4buJw7Xhu5BzQsO1dnJC4bqu4buJw7Xhuqpww7V2xJBCw7Xhuqzhuq7hu6HhuqrDtcON4bqu4buhw7XEqOG6ruG7ueG6qsO1QuG6ruG6sMOBSsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7XEqOG6rkrhu5RBxKjDteG7kMOBw7V24buhdsO1eOG6tOG7n8O1d+G7n0Lhuq7DteG6qOG6sOG7uULDtcOMSuG7n0LDtXhBQsO1dkrhur52w7Xhuqzhuq5I4bqww7VCxILhuq7huqThu5/DteG7rnDDteG6seG7iuG6sMOASsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO1xqHDtMO0w43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5nDtOG7oy/hu5PDtOG7m3fhu5fhu5HGoeG7keG7m8O0w7TEqOG7keG7keG7keG7keG7k+G6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu53DtOG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4884bquSOG6sMO1QsSC4bqu4bqk4bufw7Xhu65ww7XhurHhu4rhurDDgErDrMO1V8awSsO14bqq4bq8dsO1duG6rkThurDDteG6qEXhurDDtcSo4buK4bu5QsO1duG6rsO5QsSCw7V4w5NGQsSCw7V4xrBKw7XEqOG7iuG7n0Lhuq7DtXfhu45CxILDtULDk+G7hHbDteG7kHDDtcSC4bqww5TDtULDk+G7hHbDtXZO4bufw7V3xalCw7XEqOG6vnbDtcSR4bqww4DEqMO1feG7n+G6qsO1a+G7rnDhurDDtXZK4bq84bqwbMOsw7XEkcOBw7XigJx4xrDEqMO1xKjhuq7hurDhu7lCxILigJ3DtX3EgnBCw7V9w5Phu5/hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buPxqHDtMO04buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbljDgULDtX3Dk+G7n8O1LcO14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lCw7VC4buC4bqww7V2RMO1QuG6ruG6sMOBSsO1eOG6tOG7n8O1d+G7n0Lhuq7DteG6qOG6sOG7uULDtcOMSuG7n0LDtcSo4buE4bqww7V2SuG6vnbDteG6rOG6rkjhurDDtULEguG6ruG6pOG7n8O14buucMO14bqx4buK4bqww4BKxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqx4bqueUPDteG7iMOVw7Xhu4jhu6F24bquw7XEguG6ruG6sMO14bqoceG6sOG7icO1QkvhurDDtX3Dk+G7n8O1a+G6ruG7n+G7lMO1QkvhurDDtX3hu59sw7V4w5NHdsO14buYeeG6qsO14bqocMO1d3Phu5TDtUJL4bqww7V24bufQ8O1QuG6rsawxKjDtUjDteG7kExCxILDtXjDikLEgsO14buvw7pCxILDtXbhuq7FqUrDtcSo4bqu4buAw7XDjeG6ruG6tuG7n8O1feG7n+G6qsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu5/EqcO1fUvhurDDtXZEw7V24bqu4bqww4FKw7V3cOG6sMO1xILhu6lCw7Xhuq7hu5/hurDDtXbhuq5NdsO14bqs4bqq4buJw7XEqHFDw7VC4bu5QsO14buvw5J2w7XEqOG7isOTRkLEgsO1xKjhuq5wQuG6rsO1WOG6ukLEgsO1feG7n+G6qsO1xKjhu47DtULhuq7hurDhu7lCw7Xhu5Dhu4ThurDDteG6quG6vsSow7XEqOG6rkpCxILDteG6qE9CxILDteG7iuG6vkLEgsO14bqo4buEQsO1duG6rnHhu5TDteG7iErhurzEqMO1xKjhu4zDtT9Hw43DteG6seG6rnBC4bqu4buJw7U/R8ONw7U+4buWw7V4QULDteG6seG6rkXDteG6seG6sEFC4buJw7XhurHhuq5Fw7XhurHFqULDtXZO4bufw7Xhuq5K4buUw4BCw7XhurHhu4rhurDDgErDteG6r+G7gkLDteG7kHDDtXjDk0d2w7Xhuqzhuq7DvcONw7Xhuqhx4bqww7VIw7XhuqpxQsO1WOG6ukLEgsO14buudXbDteG7r0jhurDDtXdz4buUw7V4w4rhurDDtXjGsMSow7V4w4nDtcSo4bquxrDDjcO1xKjhu4rEkELDtULhuq7Dk8O1QuG6rsOUQsSCw7Xhu6/hu6HEqMO1S8ON4buLw7Xhu5DDgcO1w43huq7hurbhu5/DtVjhurpCxILDtUJL4bqww7V9w5Phu5/DteG6qHDDtXjDikLEgsO14buvw7pCxILDtXbhuq7FqUrDtcSo4bqu4buA4buJw7V4xrDEqMO1eOG7n+G6sMO14bqqcErDteG6qknhu4nDtcSo4buMw7Xhu5jhu5/DteG7mMOT4bufw7V4c8O14bqocMO14buQTELEgsO1d8WpQsO1dsOTw7XEqOG7ikzDteG6quG7q8SoxKnDtVhBQsO1eMWp4buU4buJw7Xhu5DDk0fEqMO1w4xK4bufw7V4Q3FCw7V4w5NGQsSCw7V34bq8dsO1w4xK4bufQuG6rsO1dkPhu4nDteG6rOG6rkt2w7Xhuqzhuq5K4bucSuG7icO1d0rDteG6rOG6ruG7oXbhuq7DteG7iOG7t8O14buvdcSow7XEgsO5w43DtXjDgkLhuq7DtXbhu59Dw7VC4bquxrDEqMO1dk7hu5/DtULEgnBCw7V9w5Phu5/EqcO14bqxceG6sMO1eMWp4buU4buJw7V2RMO14bqq4bq+xKjDtXjhurThu5/DtXfhu59C4bquw7Xhu4rGsMSow7XhuqjhurBC4bquw7XEqOG6ruG6sOG7uULEguG7icO1xIJ1QsO14buQ4buE4bqww7V2SuG6vnbDteG6rOG6rkjhurDDtULEguG6ruG6pOG7n8O14buucMO14bqx4buK4bqww4BK4buJw7V4RMO14bqocMO14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lCw7Xhuq5K4buUw4FCw7XEqOG6rkNx4bqwxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqxw5Phu4JCxILDtcSo4buKSuG7lMOBQuG7icO1QnThuqrDteG7k+G7leG7ncO14bqs4bqu4bqww7Xhu65ww7XhurHhu4rhurDDgErDtXfGsOG7lMO14buv4bqwQuG6rsO14bqs4bquSOG6sMO1QsSC4bqu4bqk4buf4buJw7V4c8O1d+G7jkLEgsO1xKjhu4rhu7lCw7VCS+G6sMO1fcOT4bufw7Xhuqrhur7EqMO1QsSC4bq64bqww7V24bquTOG7n8O1xKjhu7lCw7XEgkXhurDDteG7ruG6tnbhuq7DtcSRxalCw7VWSkLEgsO1xKjhu47hu4nDtcSoTXbDtcSCReG6sMO14bqocMO14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lCxKnDteG6seG7inLhurDDtcOMSuG7n8O14buv4bufQ8O14buv4bqwQULDtcSo4bqu4bqw4bu5QsO14bqo4bq0duG6rsO14buIw5Xhu4nDteG7nuG6qsO14bqx4bqw4bu5QsO14buYw5Phu5/DteG6rOG6ruG6ukLEgsO1dsSQQsO1QsOU4bufxKnDteG6seG7iuG7uULDtULDgULDtXjGsMSow7V2T+G7icO1QsSC4bq64bqww7V24bquTOG7n8O14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lCw7Xhuqrhu4ThurDDtXjDk0d2w7Xhu5jFqeG7lMO1d+G7jkLEgsO14bqoceG6sMO14buvw4HDtcSo4bquQeG7icO14bqocMO1eOG6tOG7n8O1eOG6sOG6oOG6qsO14bqo4bqwQuG6rsO1xKjhuq7hurDhu7lCxILDtXjhuqDDtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO14bqs4bqudcONw7V2csO1QsOT4buEdsO1xKjhurLhuqrDteG7kMOB4buJw7V3xalCxILDtULDvULDtcSoxanhuqrDtULhuq7hu59CxILDtcSo4bqucELhuq7DteG6rOG6tkLhuq7DteG6qOG7uULDtULEgsOTRuG6sMO1QsOUw7Xhu59C4bquw7Xhuq5MQsSCw7V2TuG7n8O1w4xK4bu5w7Xhuq7Dk+G7gkLEguG7icO1eMawxKjDtULDk+G7hHbEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7meG7mcON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buZw7Thu6Mv4buTw7Thu5t34buX4buRxqHhu5Hhu6Phu5PGocSo4buV4buV4buXxqHhu6PhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buFxqHhu53hu5Phu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPPOG6rkjhurDDtULEguG6ruG6pOG7n8O14buucMO14bqx4buK4bqww4BKw6zDtVfGsErDteG6quG6vHbDtXbhuq5E4bqww7XhuqhF4bqww7XEqOG7iuG7uULDtXbhuq7DuULEgsO1eMOTRkLEgsO1eMawSsO1xKjhu4rhu59C4bquw7V34buOQsSCw7VCw5Phu4R2w7Xhu5Bww7XEguG6sMOUw7VCw5Phu4R2w7V2TuG7n8O1d8WpQsO1xKjhur52w7XEkeG6sMOAxKjDtX3hu5/huqrDtWvhu65w4bqww7V2SuG6vOG6sGzDrMO1xJHDgcO14oCceMawxKjDtcSo4bqu4bqw4bu5QsSC4oCdw7V9xIJwQsO1fcOT4buf4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7l+G7meG7meG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j24+4bqiw7Xhuq7hur7hurDDtVjDgULDtX3Dk+G7n8O1LcO14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uPOG6rkrDteG7kOG7jnbDteG7mEpCxILDtcOMSuG7n0Lhuq7DteG7nuG6qsO14bqx4bqw4bu5QsO1dk9CxILDteG6qHDDtULhu4LhurDDteG6rOG6ruG7n+G6sMO1w4xK4burxKjDtXjDk0d2w7VC4bqu4bqww4FKw7Xhuq7hurDDgELDteG7kOG7q8So4buJw7Xhu6/hurBC4bquw7Xhuqzhuq7hurbDtXZEw7VC4bqw4bu5QsO1eHHhurDDteG6rOG6ruG7ocO1xKjDk+G7gkLEgsO1eMOKQsSCw7Xhu5Dhu4ThurDDtcSo4bquRuG6sMO1xILhurDhu59Cw7VC4buAw7Xhu4rhu5/DteG6rOG6rkjhurDDtULEguG6ruG6pOG7n8O14buucMO14bqx4buK4bqww4BKxKnEqcSpw7V94bquw5RCxILDteG6ruG6sMOAQsO14buQ4burxKjDtcOMSuG7lsO1w43huq7hu6lCw7VCcEPDtXbhuq5Dw7XEqOG6rsaw4buUw7XEguG6sOG7ocO1xKjhu4rhurTDteG6qOG6tHbhuq7DteG7iMOVw7V3cOG7lMO14buIxalKw7V2TuG7n8O14buQTELEgsO1eMawxKjDtUJw4buU4buJw7V4w4pCxILDtcSo4bquRuG6sMO14bqocMO1duG6rsOSQsSCw7XEqOG6tnbhuq7DtcSo4bqu4bqw4bu5QsSCw7XhuqjhurDhu7lCxILhu4nDtcSC4bqwS8ONw7Xhuq7hu6tKw7XEqOG6rkHDteG6ruG6sOG6oErDtcON4bqu4bupQsO1QnBDw7Xhu5DDgcO1QuG6rsOUQsSCw7VCxILhuq7huqThu5/DteG7r+G6sELhuq7DteG7rnDDteG6seG7iuG6sMOASsO14bufQuG6rsO14bquTELEgsSpw7V9xIJDcOG6sMO14buK4buf4buJw7XEqHHhurDDteG6rOG6rkrhurpCw7Xhu5DhurDhu7lCw7V2TuG7n8O14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lC4buJw7Xhuq7hurDDgELDtXZPQsSCw7XEqOG7isOTQsSCw7Xhu69w4buUw7VC4bqu4bqww4FKw7Xhuq7hurDDgELDteG7kOG7q8Sow7XEgkfhurDDtULhuq7hu4TDtcSo4buE4bqww7V2SuG6vnbDteG6rOG6rkjhurDDtULEguG6ruG6pOG7n8O14buucMO14bqx4buK4bqww4BKw7XEqOG7ikNCxILDtULhuq7DlELEgsO1QsSCcOG7lMO1eOG7qUrDtcSC4bqw4bufQsO14bqs4bquRMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbn1BSsO1eHPDtXjDucSow7V24bquxalCw7V4QULDtXjFqeG7lOG7icO1duG6rnV2w7Xhuq7hu6VCw7V3SsO14bqs4bqu4buhduG6rsO14buI4bu3w7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG6rOG6rkTDtXjhuqDDteG6ruG6sOG6oErDtXjDk0d2w7Xhu5DhurLDteG7iOG7n0PDtXjhurThu5/DtcSo4bquQcO14bqu4bqw4bqg4bqqw7Xhu5RBSsO1QnDhu5TDtXhzw7V4w5NHdsO14buucMO14bqx4buK4bqww4BKw7V24bquRULDteG6qHDhuqrDtXZ0QsO1dsOSw7V44bq04bufw7V44bupSsO1xKjhurDhu7lCw7V2TuG7n8O1dkrhur52w7Xhuqzhuq5I4bqww7VCxILhuq7huqThu5/EqcO14buuSOG6sOG7icO1xKjhu4zDtXjDgkLhuq7DteG7nuG6qsO14bqx4bqw4bu5QuG7icO1dkTDtcSo4bqu4bqgw7Xhu6/hu59Dw7XDjErhu6HEqMO14buQcEPDtcSo4bup4bqqw7Xhuqp1xKjDteG6quG6vsSow7V3cuG6sMO1QkvhurDDtUJDQsO1eMOKQsSCw7Xhu6/DukLEgsO1QuG6vOG6sMO1xKjhurBBw43EqcO1WMWp4buUw7Xhuqhww7V44bq04bufw7XEqOG6rkHDtcSo4bquSuG7q0LDteG6qEfhurDDteG6qnDDteG7rnDDteG6seG7iuG6sMOASsO1eHPDteG7r3DhurDDteG7r+G6sELhuq7hu4nDteG7r+G6vMO1xKjhu4rhu6tCw7V44bqgw7V24bqu4bq8QsSCw7XDjErFqULDtcSo4bquTMSpw7Xhu65I4bqww7Xhu5Dhu6vhu5Thu4nDteG6ruG6sMOAQsO1QuG7n+G7lMO1xKhx4bqww7V4xanhu5Thu4nDtXbEkELDteG6qMOTSsO14bqoceG6sMO1QuG6ruG6sMOBSsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7XEqOG6rkrhu5RBxKjDtcSCdULDteG7kOG7hOG6sMO1dkrhur52w7Xhuqzhuq5I4bqww7VCxILhuq7huqThu5/DteG7rnDDteG6seG7iuG6sMOASsO1QuG6rsOTw6zDteG6ruG7n0LEgsO1VuG7oXbDtVbhu4TDtcSow5Phu4JCxILDtcSo4buKSuG7lMOBQsO14bqocMO1QuG7guG6sMO14buucMO14bqx4buK4bqww4BKw7V2xrDEqMO1xILhurDGsErDteG6rOG6rkPDteG7kHBCxILDtXbDk+G7hMONw7V4w5NHdsO1dk7hu5/DtcSC4bqww7l2w7V9xILhurrhu4vDtcSo4buK4bufQsSCw7XhurHhuq5Kw7XEqMOT4buCQsSCw7XEqOG7ikrhu5TDgULDtULhu4LhurDDtcSo4bqwQcONw7VC4bqu4burQsO1w4xKxalCw7Xhu4jhuqTDtcSo4buMw7V24buhdsO1QuG7guG6sMO14bqsw71Dw7Xhu5DDgeG7i8O14bqocELEgsO1VuG7oXbDtWvEgsOK4bqqw7V24buhdsO1w6nhurrhurDhu4nDtXbhu6F2w7Xhuq91QmzDtcSow5Phu4JCxILDtcSo4buKSuG7lMOBQsO14bqocMO14bqs4bquSsO14buQ4buOdsO14buvQcONw7VCS3bDteG6ruG7q0rDtXbhu6lCw7V2TuG7n8O1QsSC4bqu4bqk4bufw7XDjErFqULhu4vDtVlDw7Xhuq9Iw7XEqMOT4buCQsSCw7XEqOG7ikrhu5TDgULDteG6qHDDtULhu4LhurDDtULEguG6ruG6pOG7n8O1w4xKxalCw7Xhuqzhuq7hu5/hurDDtcSo4bqu4buhdsO1dsWp4buUw7Xhu4hIw7V44bqgw7XDvcONw7Xhuqhw4bqqw7V34bupSsO1xKjhuq7GsMON4buLw7Xhu69MQsSCw7VW4buAw7V9xILhu47hu5/DteG6qHDDtULhu4LhurDDtXbhuq5Dw7VCxILhu47hu5/DtXZO4bufw7Xhu65ww7XhurHhu4rhurDDgErDtcSodeG6qsO14buQcMO1SuG6vELEgsO1QsOT4buEduG7i8O14buvTELEgsO1xJFD4bqww7VYw7rhuqrDteG6qHDDtULhu4LhurDDtcSodeG6qsO1duG6rkPDteG7kEPhurDDtXZO4bufw7Xhu65ww7XhurHhu4rhurDDgErhu4vDteG6sUxCxILDteG6sUzDteG6qHDDtULhu4LhurDDteG7kEPhurDDteG6quG6vsSow7VCxIJww7Xhu6/hurTDteG7rnDDteG6seG7iuG6sMOASsO1dkxCxILDtULEguG6ruG6pOG7n8O1w4xKxalCw7V4SuG7gOG6sMO14buYSuG6vELEgsO14buv4bq0w7Xhu4jhu5/DteG6qOG7qeG7lMO14buQcMO1eMOTR3bDteG7rnDDteG6quG7n0LEgsO14buQw4HDteG6rkrGsELDteG6qErhu5TDgELDtcSo4bqucELhuq7DteG7kEPhurDDtXbhuq7hurBBQuG7i8O14buu4buh4bqww7Xhu6BCxILDteG6qHDDtULhu4LhurDDtcSo4bqu4bufQ8O1d+G6sOG6okLDteG6qErhu5TDgELDtcSo4burw43DtXZO4bufw7VCxILhuq7huqThu5/DtcOMSsWpQuKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25Yw7l2w7Xhu6/hurDDgMSo4buJw7Xhu57huqrDteG6seG6sOG7uULDtXZEw7Xhuqrhur7EqMO14bquSuG7lMOAxKjDtXhxQ8O14bqo4bqwQuG6rsO1xKjhuq7hurDhu7lCxILhu4nDtULhu4LhurDDtXjDk0d2w7V24bquQ8O14bqocMO1xKhNw7Xhu7FCw7VC4bquw5RCxILDtcSo4bqwQuG6rsO14bquQ+G7n8O1dk7hu5/DtcSo4buKRuG6sMO14buQcMO1eMawxKjEqcO14bqx4bqueUPDteG6qMOA4buJw7VCxIJw4buUw7XhuqpMQsSCw7Xhu6PDtWvFqeG6qsO14bqo4bq0duG6rmzDtcSo4bqu4buhQsSCw7Um4bqw4bu5QsSCw7Xhuq5wQsSCw7VCdOG6qsO14bqocMO1QsSCcOG7lMO14bqs4bqu4buf4bqww7Xhuq7hur7hurDDteG7nuG6qsO14bqx4bqw4bu5QsSpw7XEkXDhu4nDtcSo4bqueUPDtcOMSuG7n0LDtULhurDDgOG6qsO1d8WpQsO1xILhurDhu59Cw7V4xanhu5TDtXZPQsSCw7Xhuqhww7XigJx9xIJw4buUw7XhuqpIw7V2w5Xhu5/DteG6seG7ikbhurDigJ3EqcO1WOG6oMO14buKw4rhurDhu4nDtcSo4bqy4bqqw7Xhu5DDgcO14bue4bqqw7XhurHhurDhu7lCw7Xhuqhww7Xhuqzhuq7hu6F24bquw7XEqOG6ruG7q8ONw7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7V44bufQsSCw7Xhu5DDgcO14buQ4buE4bqww7Xhu5BMQsSCw7XigJx4xrDEqMO1xKjhuq7hurDhu7lCxILigJ3DtXjhuqDDtcSo4bqu4bu54bqqw7Xhuqrhur7EqMO14bqo4bupQsO1xKjhuq5wQuG6rsO14bqs4bq2QuG6rsO1xKjhu4rhurDDtcWpQsO1duG6ukLEgsO1eMOSdsO1xKjhurDDgULDtULhuq7FqULEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu55KxKjhuq5D4buK4buPbn3huq5E4bqqw7XhuqPEkcO1VuG6sS3DqT9tL8ONbg==

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]