(vhds.baothanhhoa.vn) - “Bàn tay mẹ bế chúng con/Bàn tay mẹ chăm chúng con”... Câu hát giản dị nhưng chứa đựng hình ảnh thiêng liêng, trân trọng. Ngày ngày tất bật lo toan, ít khi có cho mình thời gian ngơi nghỉ, chỉ bằng đôi bàn tay nhỏ bé ấy mẹ vun vén ấm êm, hạnh phúc cho gia đình, nuôi dưỡng những đứa con của mình trưởng thành trong tình yêu thương, đức hy sinh to lớn.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqh4busYuG6oS3hu5YuJCMoRk874bqjw6DhuqEkQGNHTsSo4buIw6DhuqHDoSkoI8Soa+G7mihP4bqh4buWY08hVuG7iC/DoOG6ocOhKSgjxKjhu4gvPcOSxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG7m+G7rOG7luG7qk7EqOG7iOG7rCHEqOKAnGvhu5ooT+G6oeG7lmNPIVZPxq/DnU/hu6g9w6MoI0/hu6gpKC9r4buaKE/huqHhu5ZjTyFWT+G7qD3hu6AhT+G7qD3DoygjT+G7qCko4oCdSUlJT2xV4bqjTz3GoOG6oU8jJOG7oihP4buqJk8oPeG6sygjT+G7qD3hurXhu5ZP4buw4bqlKCNPPSooPU/hu6IoPU/huqE9JFkoI08uJFkoI0hP4bqhw6FVKE/huqHDoXsoI0lPw7oj4buaY08oI+G7mmNP4bqhw5rhuqFPxq/hu6ThuqFPLilP4bqhKeG7lihITyXhuqFPLD0kT+G7qDxP4buoPSlPISooPU/huqE9NSRPIyThu5YoTygjMyRPKCM9P0hP4buoPT9Pxq9RKCNP4buwXSRPxq/hu5ooT+G6oeG7lmNPKD19T8av4buuT8OaY08hVk/huqnhuqMoT+G6qeG7rihPw5ohT1khSE894bucKD1POT3Do+G7qE/hu6g9KU8jJOG7lk/hu7AqKD1ITyjhuqNdJE/hu6rhurM4KCNPKD3huq0oI0/hu7DhurXhu5ZP4buoKShP4buo4bqx4buWTyEqKD1P4bqhw6HhurM3KCNP4bqhPeG7mig9T+G6ocOhKSgjT+G6oSooPU9jWeG6o0/huqE94bqzMygjSE/hu7DhurXhu6hPPWNPw6AkKD1P4bqhKU8uNChJT+G7iC/hu6whxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT8OU4buOw5I5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDleG7jC/DkuG7ksOU4buq4buOw5Phu5Thu47hu5Thu47DlOG6oeG7juG7lOG7juG7lMOULsOTSTs5I+G7hMOhw4rhu5jhu5TDlE5P4buWLuG6ocOKTmvhu5ooT+G6oeG7lmNPIVZOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOU4buOw5JOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSoa+G7mihP4bqh4buWY08hVk/hu6g94bugIU8uKU/hu6g9KU8jJOG7lk/hu7AqKD1IT+G7qCkoT+G7qMagJE/huqHDoigjT+G7sCThu7LhuqNPKD19Tyg9w5rhuqFP4bqhw6EpKCNP4buo4bqjMOG7qE/DoCIoI0hP4buww6MoI08oPeG6s0/hu6hV4bqjTz3GoOG6oUZP4oCcbDMhT+G7qCkoT+G7oChIT+G6oeG7lmNPIVZPKMOa4bqjL8O64bqzNOG7qE/hu6gpKE/huqMiKCNIT+G6oeG7lmNPIVZP4buw4bqjKC/huqDDoTUkTyg8KCNPxq/hurXhu6hPIyQ8T+G6ocOiT+G6oeG7lmNPIVZP4buoKShPKCPhurFPKCMpKC/huqDDoTUkTyMkxqBPw6Hhu67huqFP4buo4bq3KCNP4bqpPigjT+G6oeG7lmNPIVZP4bqxT8OaIU/hu6gpKC9r4buaKE/huqHhu5ZjTyFWT+G6qSpP4buoPcOjKCNP4buoKSjigJ1Pw4xr4buaKE/huqHhu5ZjTyFW4buK4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FP4buq4bqhPeG6oyHGr05Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT+G7kMOVw5I5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDleG7jC/DkuG7ksOU4buq4buOw5Phu5Thu47hu5TDleG7lOG6ocOSw5LDleG7jOG7mC7Dk0k7OSPhu4TDocOK4buU4buS4buMTk/hu5Yu4bqhw4pOa+G7mihP4bqh4buWY08hVk5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pO4buQw5XDkk5PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKh1Vk8u4buaTygj4bqzNSRP4buoPSlP4buoKShP4buqPigjT8Og4bqt4buWTygje+G6oU8oI+G7milIT+G6oVAhTyHGoOG6oU/huqHhuqMxJE/huqE9M0/hu6gpKE/huqHDoSkoI08oPeG6rSgjT+G7qFXhuqNPPcag4bqhT8Oh4bqjT1khT8agJEZP4oCcbCkoTykoI08u4buaIU8h4buk4bqhT2NZ4bqjTz0p4buWL2wpKE/hu6jGoE/GrzMkT2NZ4bqjTyjhurM04buoSE/hu6gpKE/hu6g9JCFP4buo4buWT2NZ4bqjT+G6ocOhNSQvbCkoTygj4bqzNSRPIeG6oyIoT8OgIigjT+G7qCkoTzMkL+G7uT3hu6IkT2NZ4bqjT+G7sCAoI0/hu6g9JUhPY1nhuqNPKCPhurM1JE/hu5YoPU/hu6wh4oCm4oCdT8OM4buBKD1GT8O6I3vhu6hPc2Thu4rhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT+G7kMOTw5M5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDleG7jC/DkuG7ksOU4buq4buOw5Phu5TDlcOT4buMw5PhuqHhu5LDkuG7lMOV4buQLsOTSTs5I+G7hMOhw4rhu5jDk8OVTk/hu5Yu4bqhw4pOa+G7mihP4bqh4buWY08hVk5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pO4buQw5PDk05PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKjhuqDDoSkoI08oPeG6rSgjT8av4buaJE89e+G7qE/hu7DDmeG6o0/hu7A1JEhP4bqhw6IoI08o4buu4bqhT+G7qD3huq1ITzk94buuOU/huqElKD1P4buo4bqx4buWT+G7qCkoTy7huqNdKE/hu6g8T8Og4bqlT+G7sCAoI0894buaKD1P4buo4bqx4buWTyFWSU/huqDhu5ZjTyFWTyhQIU8uw5pjT+G6oeG7lmNP4buoKShIT1UoT+G7qMOZKEhPLCRZKE8oPcWoKE8oUChPKDzhuqFP4bqhw6IoI08o4buu4bqhT8avw6PhuqFHTyFWT+G7qD0/T+G7qD0pT+G7qCkoT+G6ocOiKCNP4buoKShP4buoPeG6rU8kSE/huqE14oCm4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/DlOG7juG7jjliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zDksOV4buML8OS4buSw5Thu6rhu47Dk+G7lMOVw5PDlMOV4bqhw5Lhu5Dhu5jDkuG7kC7Dk0k7OSPhu4TDocOKw5Lhu5Thu5BOT+G7li7huqHDik5r4buaKE/huqHhu5ZjTyFWTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7DlOG7juG7jk5PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKhuXSRPxq/hu5ooT+G6oeG7lmNP4bqhPSTDneG6o08o4bqtTyEw4bqhT+G6oT01JE/Gr8OjOU8h4bugKCNITyHhu7IhTyHhu5wkSU/DuuG7lmNP4bqpKk8oPeG6rSgjTyjhu6AhT+G6oT3GoCgjT+G6qcOa4bqhT+G6qeG7ok/hu6g94bugIU/DoDzhu6hP4buoKShP4buoxqAkSE8jJOG7lk/hu7AqKD1ITyPGoCg9TyhSKCNPIeG6s+G6o0/DoCQoPU8sPSTDnShP4buwXSRPxq/hu5ooT+G6oeG7lmNPIVZP4buoPeG7liRPw6DDmShIT+G6oT1dT+G7qOG6tSgjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5Thu47hu445YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDleG7jC/DkuG7ksOU4buq4buOw5Phu5TDlcOSw5Lhu47huqHDleG7kuG7kOG7jOG7ki7Dk0k7OSPhu4TDocOK4buY4buUTk/hu5Yu4bqhw4pOa+G7mihP4bqh4buWY08hVk5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pOw5Thu47hu45OTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSobD1TKCNPKCPhu5wkTyw9PEhPKCPhu5wkTyw9MUhP4buwXSRPxq/hu5ooT+G6oeG7lmNPIVZPIeG7nCg9TyFYSE8sJFkoT+G7qOG6szUoI08u4buaIU/huqkk4bu04buoSE/hu6rFqOG6o0/hu6hdKCNP4bqpJOG7tOG7qE/hu6g8TyhSKCNPKD174buoSE/huqnDmuG6oU/huqnhu6JP4buww50oT+G7sFXhuqNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/DlOG7juG7jjliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zDksOV4buML8OS4buSw5Thu6rhu47Dk+G7lMOVw5Lhu47hu5jhuqHhu5DDk+G7kMOULsOSLSQhIy3hu5DDlOG7mOG7lEk7OSNOT+G7li7huqHDik5r4buaKE/huqHhu5ZjTyFWTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7DlOG7juG7jk5PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKhr4buaKE/huqHhu5ZjTyFWTyw9XSgjT8OgNk8uw5ohTy7hu6whSE/hu7Dhu6woT+G7sMOj4buWSE/hu6g9P08hKSgjT8Og4buWKU8jJOG6rU/hu7DhurM24buoT8avKig9T2NZKE/huqHDoVkoT+G7sF0kT8av4buaKE/huqHhu5ZjT+G7qCkoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5Thu47hu445YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDleG7jC/DkuG7ksOU4buq4buOw5Phu5TDleG7jMOT4buO4bqh4buU4buS4buU4buY4buYLsOTSTs5I+G7hMOhw4rDlMOVw5JOT+G7li7huqHDik5r4buaKE/huqHhu5ZjTyFWTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7DlOG7juG7jk5PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKh1Vk89Y0/DoCQoPU/huqHDmuG6oU/hu6jhu6JP4buw4bu2T+G7sDEkTy7DmmNPKCThu7IhT+G6qeG6oyRITygk4buyIU894bucKD1POT3Do+G7qE/hu6g9KU/hu6gpKEhP4buoPSlPIyThu5ZP4buwKig9Tyg9fU/hu6jhurHhu5ZPISooPUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhurvhuqPhuqE9KcOhTsSo4bubKeG7migjT3QkKD3hu4gvOcSo

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]