(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc vừa tổ chức, chị Lê Thị Hạnh ở thôn Yên Trường, xã Đông Yên là gương mặt tiêu biểu của phụ nữ xứ Thanh nhận giải thưởng Livestream IDOL với đề tài sản phẩm rau củ quả an toàn hướng đến nông sản sạch - cùng nhau an tâm vượt qua đại dịch.
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEtMOWHhuqk64buo4bq4S2Hhu6jhuq1hLeG7kjpA4bu2LOG7hkwmw6E5YUDhu7Thuqnhu4JLw4xzeyzhu7ZMOcagLEw54buW4bum4bu4TOG7puG6oSzhu7ZMLOG7uOG7ksOhTOG7kixMYVI7TOG6peG6rzNhTDfDoeG7kkzGr+G7lkBMxagk4bum4bu4w40v4bu4TsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buV4buo4buSxahLw4xB4buWQEzEqcOhXeG7pkxh4bu4QEzhu7Phu7jhuqNMLMOiTD/hu7g0QEws4bu24bu4QFk2TGEu4buULEw3w6F94bumTOG6peG6t+G7kkxhIkzhu6bhu7jhurHhu6bhu4RM4bum4bu4JExxVkxB4bu4JEzhu5Xhu5Ys4bu4TDRMYeG7uHssTOG6qFYsTEE44bqvMizhu7bhu4RM4bqt4buaTGt7LOG7tkzhuqhWLEw64buUTOG7tuG6rzAs4bu2TDvhu6BhTGFAVsOhTOG7pEDDncOhTOG7psOj4buSTDbhu7jhuqNMLMOiTOG6reG6sUxB4bu44buSLOG7uEws4bu4VSxM4bu2QMagQExh4bu44bqvNCzhu7ZMcUDhuqXhu6g5YTjhu6jhu5I7TOG7l2p0cUzhuqUxQEzGr1hMYeG7lEBMOcagLEw24bu4w5o7TDjhu5LDoUzhu6bDo0w3w6HGoEzhu5IsTGEu4buULEzhu7jhuq8xLOG7tkzGr1csTCx7LOG7tkw5xqAsTDnhu5bhu6bhu7hMLUzhu6bhuqEs4bu2TCzhu7jhu5LDoUzhu5IsTGFSO0zhuqXhuq8zYUw3w6Hhu5JMxq/hu5ZATMWoJOG7puG7uEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zDjUA74bu2TOG7pjrhu5I5OeG6uEtAxKnhu6gsYeG7qDhLTDlh4bqpOuG7qOG6uEvhuqdAxahh4bu44buGTMOUTU024bqt4buCTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4buGTOG7jMOTw5M24bqt4buCS0w5OOG7puG6uEsvL+G7psWoLEbhu6Thu5IuYeG7uOG7kizhu7jhu7gu4buSRuG6pSwvxajhu6g5P2EuNi8s4buo4bqnOS9PTsOSTy9PTcOTxajDk03hu47hu4zDlOG7jMOVYU7hu4xPTsOTOk1GJjbhu7bhu4A44bq44buQT8OSS0zhu5I6YeG6uEtzeyzhu7ZMOcagLEw54buW4bum4bu4TOG7puG6oSzhu7ZMLOG7uOG7ksOhTOG7kixMYVI7TOG6peG6rzNhTDfDoeG7kkzGr+G7lkBMxagk4bum4bu4S0zhuqdAxahh4bu44bq4S8OUTU1LTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4bq4S+G7jMOTw5NLTC/DjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4zEqeG7uCRMcVZMQeG7uCRM4buV4buWLOG7uExhOFss4bu2TDjhu5LDoUzhu5IsTGEu4buULEzhuqXhuqNMxq97LOG7tkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zEqcOhXeG7pkxh4bu4QEw64buUTDtdYUxhOC4s4bu2TCzhu7jDoizhu7ZM4bu4LuG7lmFMxq9dLOG7tkw3w6Hhu5IsTGE4KSzhu7ZM4bumw6Phu5JMa1hM4buYLEzigJzhu5UgTGE4M0w24bu44bqjTCzDokw/4bu4NEBMLOG7tuG7uEBZNkzhu7ZA4buSQEzGry7hu5YsTE9NTsOVLU9NT+G7jOKAneG7hEws4bu44bueO0zhu7ggTGE4M0zhu7hdQEzhuqVAVizhu4RMNuG7uOG6o0wsw6JM4bu4QFksTGHhu7jhurPhu6ZM4bu4IeG7kkzhu6bhu5jhu6ZMxajhurNM4buYLC/huqtMYeG6rzQs4bu2TD/hu7g0QEws4bu24bu4QFk2TOG6peG7lEw/4bu44buYYUw/4bu44buSLuG7hEw74buWLOG7uEzFqOG7lixMP+G7uDRATCzhu7bhu7hAWTZMxq/DnUwsUizhu7ZM4bum4buSLkw3w6HhuqlYLEws4bucLOG7tkw/QCzhu7hMYVdM4bql4buUTD/hu7hQLOG7tkzGryQs4bu4TCzhu5ws4bu2TDrhurPhu6bhu4RM4bqlJExh4bu4V0zhu6bDo+G7kkzhu6TGoCxMYeG7uFIs4buETOG6peG6rzNhTDfDoeG7kkw7KUBMOOG7lC5M4bumxqAs4buETMavJCzhu7hMP0BXLEzhu7ZAMUBGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMxKnhu7hA4buSTDnhu6xM4bqlWEzhu6bDoV3hu6ZMYeG7uEDhu4RM4bum4bu4JEzhu5Xhu5Ys4bu4TOG7puG7uC5M4bukQFdh4buGTOG6pDFATMWoQFksTGEj4bum4bu4TE9M4bu44buS4buETOG7tkDhu5JMxq89LOG7uExhe0BMYThbLOG7tkw4U2FMLOG7uEBYw6FMOi7hu5ZATDjhu5LDoeG7hEzhu6bDo+G7hEw3w6HGoEws4bu44bqvTMWo4bqv4buSTOG7puG7uMOhXWHhu4RM4buk4buiNkzhu6bGoEDhu4RMP+G7uC7hu5JATDrhu5Is4bu24oCmTEF7QEzGr1csTOG6pTFATOG7psOhXeG7pkxh4bu4QEzhuqUxQEw7Lizhu7ZMO8OhfSxM4bu2QDFATGHhu7hAWcOh4buETMav4buoO0ws4bu4w6Is4bu2TCx7LOG7tkw5xqAsTDnhu5bhu6bhu7hM4bumw6Phu5JM4bu2QOG7kkzGrz0s4bu4TDbhu7jhuqPhu6ZM4bql4bqj4buETMavxqA7TOG7pMagLkw54bqx4bumTD/hu7g84buoTOG7puG7uC5MP+G7uOG7mOG7puG7uEzhu7jhu5Qs4bu2RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG6qkxh4bqvNCzhu7ZM4bumw6Phu5JM4bum4bu4JEzGr8OdTGHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTMavWExh4buUQEw5xqAsTDbhu7jDmjtMOOG7ksOhTOG7psOj4buSTDfDocagTOG7kixMYS7hu5QsTOG7uOG6rzEs4bu2TMavVyxMLHss4bu2TDnGoCxMOeG7luG7puG7uEwtTOG7puG6oSzhu7ZMLOG7uOG7ksOhTOG7kixMYVI7TOG6peG6rzNhTDfDoeG7kkzGr+G7lkBMxagk4bum4bu4TMav4bqvM+G7pkzhuq3DoVNhTDbhu7jhu5hhTGHhurdMYT0s4bu4TOG7uD0s4bu4TGHhu7jhurPhu6ZMYVdM4bumw6Phu5JM4bu2QOG7kkzGrz0s4bu4RkxBOOG6rzHhu6ZMxq9S4bqp4buETGHhu7gkTGE44bqvMizhu7ZMYUBWw6FMYeG7uOG6o0wseyzhu7ZMOcagLEzhu6bDo+G7kkzhu7ZA4buSTMavPSzhu7hM4bum4bu4w6NM4bqpV8OhTDrhu5RM4bum4bu4M0xrVMOhTDt9QEw44buSw6FMN8OhxqBMQUbhu7NMQeG7uOG7kizhu7hM4buVIeG7kkzhuqXhu5RM4bum4bu4M0xhOFYsTMavJOG7kkzhu6Thu5QsTOG6reG7muG7hExhw6HhuqlMLOG7uEBWLExhOC4s4bu2TGHhu7gyQEzhu7ZA4buSLExh4bu44buULOG7uEw24bu4fUxh4bu44bqz4bumTOG7uEBZLEzhu7ZA4buaLEzhu6bhu5jhu6bhu7hM4bqt4buaTOG7uF1ATOG6pUBZ4bumTGFAVsOhTGHhu7jhuqNM4bu24bugNkw4U2FMLOG7uEBYw6FMP+G7uCFMP+G7uOG7nCxGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OM4bqkMUBMOy4s4bu2TDvDoX0sTMav4bqvM+G7pkzigJzhu7ZAxqBATOG7puG6scOh4oCdTCx7LOG7tkw5xqAs4buETOG7puG7uCRMxq/hu5pM4buk4buYLkzhu6bhu5guTOG6pTFATOG7lV1ATDbhu7jhuqNMLMOiTOG6reG7mkzhuqXhu5RMOeG7ksOhTD/hu7hATMav4bqvM+G7pkw54bqzTGHhu7h9LOG7tkws4bu4U2FM4bumw6Phu5JM4buVXUBMceG7leG7s3NM4bu4w6HhuqlZLOG7hEzhu6bhu7gkTOG6peG7lEzhu6bhu5jhu6ZMYeG7uOG7lCzhu7hM4bqlQFYsTGE4Lizhu7ZMYSJM4bu4MzZMYeG7mOG7pkw44buSw6FM4buSLExhLuG7lCxM4bumw6Phu5JMYeG7uHssTMav4buaTMav4bqvM+G7pkw74bqvMyxM4bu2QOG7kixM4bu44buULOG7tkxh4bu44bqz4bumTDbhu7jDmjtMOeG7luG7puG7uEzFqC5M4bum4bu4JEzhu6g7TDbhu7jhuqNMLMOiTGHhu7gkTGE4UyxM4bu34bq3LOG7tkxB4bu4eyzhu7ZMOuG7lDtM4bum4bu4w6NMxq/DnUzhu6Thu5ThuqlM4buk4buYLEZMQeG7uHss4bu2TDfDoeG7kkxhOOG7kizhu7ZM4bqn4buo4bukTOG7psOj4buSTOG7lV1ATHHhu5Xhu7NzTOG7uMOh4bqpWSxMa3ss4bu2TOG7uTAsTOG6peG7lEzhuqUxQEzhu6bhu7hTYUw64bqvMyzhu7ZMOcagLEw24bu4w5o7TGHhuq8wQOG7hEws4bu2Lizhu4RMxq/hu5ZhTOG7puG7uFNhTDrhuq8zLOG7tkwsVixMxq/huq8z4bumTCzhu7hAWMOhTCzhu7bhuq8yQExhPTtMxq9XLEw7w6Hhu5JM4bqlMUBM4bu4MCxMw5RMYVMsTMWo4bqv4buSTOG7puG7uMOhXeG7pkzhuqXhu5RMOOG7ksOhTOG7puG7mOG7pkw6LuG7lkBGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OM4bu5xqAsTDbhu7jDmjtM4bumIUws4bu2w6FbLEzhu7Z94bumTDg+TDjhu5Qs4bu2TGHhurdM4bu2QOG7kkzGrz0s4bu44buETOG6pUBZ4bumTDrhu5Q7TDbhu7hUO0w7WDtMcUDhuqXhu6g5YTjhu6jhu5I7TOG7pOG7lEBM4bukxqAsTOG7psSDLOG7tkzhu7ggTGE4M0ws4bu4QFjDoUzGr8OdTOG7puG7uCRMYeG7uMOh4bqpV2FMO0As4bu4TGHhurcs4bu2TDou4buWQEw44buSw6Hhu4RM4bumw6NMN8OhxqBMxq/huq8z4bumTDg+TCzhu6ph4buETDl9LOG7tkzGr10s4bu2TOG7uDAsRkzhuqQxQEw6fUBMYeG7uMOh4bqpV2FMO0As4bu4TMWow6HhuqlWLEzFqOG7mCzhu7ZM4bumw6Phu5JM4bum4bu4JExhOC4s4bu2TOG6pUBZ4bumTOG7tkAxQExh4bu4QFnDoUzhuqVYTGHhurcs4bu2TDnGoCxMNuG7uMOaO0zGr+G7mkzGr+G6rzPhu6ZM4buk4buSLExhIkzhu6bhu7jhurHhu6ZMxq/hu5gs4bu4TOG7tkDhu5hM4bql4buUTOG6rVc2TOG7tkDGoEBMYUBWw6FM4bukQMOdw6FM4bumw6Fd4bumTGHhu7hARsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOKAnEF7QEw7Lizhu7ZMO8OhfSxMOOG7ksOhTOG7psOjTDfDocagTOG7kixMYS7hu5QsTOG7psOj4buSTOG7tkDhu5JMxq89LOG7uEw7PSzhu7hMOeG7rkzGr+G6rzPhu6ZMLOG7uEBYw6FMLOG7tuG6rzJATOG7pEBXYUzhu7gwLEwsw6Lhu5JGTOG7lUBZLEzhu7ZA4buSTMavPSzhu7hMYXtATMav4buSLOG7tkw64buUO0ws4bu44buUTDvhu5Qs4bu2TMavw51MYThbLOG7tkw44buSw6FMOeG7luG7puG7uEzhuqUxQEzFqEBZLExhI+G7puG7uExORuG7jE1NO09M4bqlMUBMOy4s4bu2TDvDoX0sTMav4bqvM+G7pkw24bu44bqj4bumTOG6peG6o0zhuqXhu5RMxq/GoDtM4bukxqAuTDnhurHhu6ZMP+G7uDzhu6hMP+G7uOG7mOG7puG7uEzhu7jhu5Qs4bu2TDtdYUzhu6bhu5jhu6bhu7hMYX1hTCzhu7hTYeKAneG7hEzhu6bhu7gkTOG7leG7lizhu7hM4bum4bu4QOG7kkw54busTGHhu7hWO0bDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zEqeG7uCRMcVZMQeG7uCRM4buVWyzhu7bhu4RMxKnhu7jDo0xhJOG7puG7uEzhu5VdQExx4buV4buzc0zhuq3hu5pMa3ss4bu2TOG6qFYs4buETOG7uMOh4bqpWSxMa3ss4bu2TOG7uTAsTOG7puG7uC5M4bukQFdh4buGTMSp4bu4JEzhu5Xhu5Ys4bu4TDrhu5RMO11hTGE4Lizhu7ZMLOG7uMOiLOG7tkzhu7hdQEzhuqVAVixMYUBWw6FM4bukQMOdw6FM4bumw6Phu5JM4bum4bu4QEzhu7hdQEw24bu44bqjTCzDokxh4bu4eyxM4bqoVixMQTjhuq8yLOG7tkZMxKnhuqEs4bu2TOG6pTFATOG6pUBZ4bumTDbhu7jhu5hhTGE4QMOdLEw/QCzhu7hMYVfhu4RM4bukxqAsTGHhu7hSLEzhu6bhu7gkTOG7psSDLOG7tkw6w6F7LExhI+G7puG7uEzhu6bhurPhu6ZMYeG7uOG7kjtM4bu2QOG7kkzhu6Z7LOG7tkxh4buY4bumTOG7uF1ARkzEqeG7uCRM4bumxIMs4bu2TDrhu5RMLOG7tuG6rzJATGE4w6HhuqlYLEws4bu4QFjDoUzhu6bGoDtM4bu44bqxLOG7tuG7hEzhuqVVLEzGr10s4bu2TOG7puG7uCRM4buoO0xhOFss4bu2TDjhu5LDoUxh4bu44buoLkzhu7jhuq8xLOG7tkw54buW4bum4bu44buETOG7kixMYS7hu5Qs4buETCzhu7jhu547TMavxqA7TOG7pMagLkw54bqx4bumTD/hu7g84buoTOG7puG7uC5MLOG7tuG6rzJATGFAVsOhTMWo4bqhLOG7tkZMa1ss4bu2TGHhu7gyQEzhu6bhu7gkTOG7psSDLOG7tkzhu6bhu7hA4buSTDnhu6xMP0As4bu4TCzhu7bhu7hAWTtM4bqlQFnhu6ZMLMOhe0BMxajhu5bhuqlM4bumLixM4bu4KeG7pkzhu7ZAPEDhu4RM4bum4bu44bucO0ws4bu2LuG7kixM4bqlMUBMLOG7uEBYw6FM4bu4XUBM4bqlQFYsTD/hu7jhu5jhu6ZMYThWLEzGryThu5JM4buk4buULExh4bu4eyzhu4RM4bqt4buaRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNmXDoWHhu7guOEvDjEHhu7jDoUxB4bu4w6PhuqnDjS82w4w=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]