(vhds.baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các em nhỏ thực hiện học online tại nhà. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi ở nhà giãn cách, đặc biệt là khi sử dụng các thiết bị điện tử để học online, bậc phụ huynh cần lưu ý những điều sau:
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukTDieG7iVdVWMOaKMONLsOZ4buk4buYKeG6uOG6vC3hurzDsyA+4bq8OeG6vMONV+G6vDxY4buKV+G6vOG7luG7pFJX4bq84buYw5lY4bq8PCjhu6LhurxXw5nhu7Thurzhu6zDmeG7pOG6vDvhurxXw5nhu4rhurzDmuG7pEpX4bq84buYw4zhu5jDmUMvw5nhur5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4buLxqDDjeG7lOG6ukThurlY4bq8xKhXw5nhurzDmSA7V8Oa4bq84buYXcON4bq84buUxq/hu5jDmeG6vMOp4buPw73hu4nhurkt4bq+SeG6puG6vOG7mMOM4buY4bq8xqBW4bq8V8OZ4bu04bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzDmeG7suG7mOG6vFhX4buu4bukV8ag4bq8POG7iOG7pOG6vFfDmeG7iuG6rOG6vOG6u1Phurzhu5bEqFbhurzhu5LEqFjhurzDjVfhurw8WOG7ilfhurzhu5jDmVjhurw8KOG7ouG6vMagVuG6vOG7rMOZ4buk4bq8O+G6vFfDmeG7iuG6vMOa4bukSlfhurzhu5jDjOG7mMOZ4bqm4bq84buWTuG7mOG6vOG7kuG7pFI84bq84buu4buK4bq84busw5nhu6ThurwpM+G6vOG7lFtXw5rhurzhu5jDjOG7mOG6vDzDmeG7pFA84bq84buSxq/hurzhu5bhu6RSV+G6vDwz4bq84buWU+G6vMOZ4buy4buY4bq8WFfhu67hu6RXxqDhuqbhurzhu5LDleG7mOG6vC7DmVvhurzDmT44V8OZ4bq84buY4buOV+G6vOG7riA+4bq8OeG6vFfDmTRXw5rhurzhu5bhu6RRPuG6vCnDjT7DgkMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7lDzDmT5W4buS4bq84buUw5nhu6Thu5TGoOG6vOG7pMOpxqBXPMagKOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro24buk4buUPMOZw4LhurxIw4rDii434bqk4bq8w5nGoOG7pMOaw5k8w4Lhurzhu4Thur5ILjfhuqThurrhurwpKOG7mMSC4bq6Ly/hu5jhu5RX4bqs4buSw41YPMOZw41Xw5nDmVjDjeG6rDVXL+G7lMagKeG7rDxYLi9XxqA2KS/hu4Dhur7hu4Lhu4Av4bq+SUnhu5Thu4Dhur7DiuG7hOG7gOG7hkY84buESEfhu4Thu65HLeG7rj4+LTgtw41XLTxYw41XLeG7lOG7pMagVy3hu5jhuqzhu7Auw5rhurrhurzDjeG7rjzEguG6usOJ4buJV1VYw5oow40uw5nhu6Thu5gp4bq44bq8LeG6vMOzID7hurw54bq8w41X4bq8PFjhu4pX4bq84buW4bukUlfhurzhu5jDmVjhurw8KOG7ouG6vFfDmeG7tOG6vOG7rMOZ4buk4bq8O+G6vFfDmeG7iuG6vMOa4bukSlfhurzhu5jDjOG7mMOZ4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hOG6vkjhurrhurwvREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7pMOpxqBXPMagKOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro24buk4buUPMOZw4LhurxIw4rDii434bqk4bq8w5nGoOG7pMOaw5k8w4Lhurzhu4Dhu4JH4buGLjfhuqThurrhurwpKOG7mMSC4bq6Ly/hu5jhu5RX4bqs4buSw41YPMOZw41Xw5nDmVjDjeG6rDVXL+G7lMagKeG7rDxYLi9XxqA2KS/hu4Dhur7hu4Lhu4Av4bq+SUnhu5Thu4Dhur7DiuG7hOG7gOG7hOG7hjzhur5I4buE4buuRy3hu64+Pi04LcONVy08WMONVy3hu5Thu6TGoFct4buY4bqs4buwLsOa4bq64bq8w43hu648xILhurrDieG7iVdVWMOaKMONLsOZ4buk4buYKeG6uOG6vC3hurzDsyA+4bq8OeG6vMONV+G6vDxY4buKV+G6vOG7luG7pFJX4bq84buYw5lY4bq8PCjhu6LhurxXw5nhu7Thurzhu6zDmeG7pOG6vDvhurxXw5nhu4rhurzDmuG7pEpX4bq84buYw4zhu5jDmeG6uuG6vDbhu6Thu5Q8w5nEguG6ukjDisOK4bq64bq8w5nGoOG7pMOaw5k8xILhurrhu4Dhu4JH4buG4bq64bq8L0RDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4bqjPjzDmVgo4bq6RMOyw43hu6Thurzhu4s+OFFXQy8uRA==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]