(vhds.baothanhhoa.vn) - Với nguồn rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp tưởng như không có giá trị nhưng thời gian qua nhờ việc ứng dụng công nghệ xử lý rác hiện đại, huyện Thường Xuân đã biến rác thải thành “tài nguyên”, chế biến thành những sản phẩm có giá trị.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubReG7jMOTw5LhuqjhuqRQb8ah4buR4bu24bqo4bqw4bq84bubT8O54bu54bubw5LhuqzFqeG6qOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubw5Lhu6Xhuqjhu5vhurzhuqbhu4xQ4bqu4bq8w7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5Hhu4Hhu4jhuqjhu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bubT8O54bu54bubw5LhuqzFqeG6qOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bqsw4rhu6fDksOz4bubT8O54bu54bubw5LhuqzFqeG6qOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bubw5Lhu5hL4bq84bqm4bub4bq84bqs4buY4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bq+4bub4bqm4bqow7nhu5vDkk9D4bub4bq84bqs4buY4bq84bqm4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m+G6puG6qMO64bq84bubTuG7jMO64bub4bq84bqsxKjhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu5Thurzhuqbhu5tBw5Thurzhuqbhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqm4bqs4bqy4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m0/DueG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OB4bun4bqow7Phu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bqp4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu4Phu4x34bq84bubw4HGsOG7m+G7t+G6qOG6sOG6vOG7m0/DueG7ueG7m8OS4bqsxanhuqjhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+KAnMOS4bul4bqo4bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vOKAncOz4bub4bu54bqs4bqw4bub4bu34bqo4bqw4bq84bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDk8Wp4bq84bubTeG6rOG7s+G6uuG7m+G7ueG6vuG7m+G6puG6qMO54bubw5JPQ8Oyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tx4buh4bujTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu51zL+G7n+G7nXNBcuG7o3Vw4bujcOG7ncOS4buhdeG7o+G7oeG7oeG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXXhu6Hhu53GoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG7tuG6qOG6sOG6vOG7m0/DueG7ueG7m8OS4bqsxanhuqjhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m8OS4bul4bqo4bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFx4buh4bujxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTPhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu6N1w7Phu5vhuqzhurLhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bubT8O54bu54bubw5LhuqzFqeG6qOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bqsw4rhu6fDkuG7m+G7j+G7ucWp4bqo4bubw5LhuqjhurDhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw4HDiuG7p+G6vOG7m+G7kOG7m+G7ouG7peG7m03huqx34bq84bub4bq4w4rhu6fhuqjDteG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6sOG7m03huqzhu7Phurrhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OBxrDhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDgeG7mMO64bub4bui4bulw4rhu5vDkuG6rMag4bu54bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqy4bq64bubw5Lhu6fhuqjhu5vhu7fGsOG6qOG7m+G7ueG6rEbhurzhu5vhurh4TeG7m0/DueG7ueG7m8OS4bqsQ+G7m8OST3jhurzhu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7g+G7jHfhurzDs+G7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vhurrDuuG6vOG6puG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G6rOG6qOG6suG7jOG7m07hu4zFqeG7m8OS4bqq4bu54bqs4bub4bu5xqDhu7nhu5vhurzhuqzhu5jhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m07hu4zDueG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubTeG6rMO5w5Lhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6usOV4bqo4bub4bqsRuG6qMOz4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bug4buMeMOS4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bq84buY4buI4bu54bubT0Thu5tPw7nhu7nDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m0/hu4xI4bqo4bub4bq64buMw4zhuqjDs+G7m8OJ4bqsR+G6qOG7m+G6uOG7mErhurzhuqbhu5tPw7nhu7nhu5vDkuG6rMWp4bqo4bubTeG6rMWp4bqo4bubw4FHw5Lhu5vhuqzDiuG7reG7ueG7m+G7ueG6rEbhurzhu5vhurh4TeG7m+G6puG6qMWp4bq64bubw4HDueG6vOG6puG7m8OJ4bq0w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRQHdQ4bub4bu54bqs4buMUOG6tuG6vOG7m8OS4bun4bqo4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bubT8O54bu54bub4bqmeeG6vOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G7osO94bq84bub4bqs4bul4bq84bqs4bubw5LGoOG7m8OBSeG6vOG6psOy4bub4bqp4bqsw4DDiuG7m8OB4bq+w7Phu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5Phu4x4w5Lhu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bubT8O54bu54bubceG7neG7m8OSeOG6vC/hurzhuqbhu6VQ4bub4bu54bqsROG7m+G7uXnhurzhu5tw4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rHfhurzhu5vhu6LDveG6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m+G6uOG7peG7m8OB4buQw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Hhu6Hhu6NN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7nXMv4buf4budc0Fy4bujdXDhu6Hhu6Fww5Jx4buhcnR14bq44budw7JFTeG6pm1P4buJdXXhu6HGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG7tuG6qOG6sOG6vOG7m0/DueG7ueG7m8OS4bqsxanhuqjhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m8OS4bul4bqo4bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFx4buh4bujxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG6rMOAw4rhu5tO4buMUOG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqm4bqs4bqy4bub4bqmSOG6uuG7m+G7oeG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDgcOK4bun4bq84bub4bu54bqs4bqq4bq84bqsbuG7m+G7oOG6oOG7m+G7t8O6w4rDs+G7m+G7kOG7m+G7ouG6qOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bui4bul4bubw5Phu6Xhurzhuqbhu5tN4bqsd+G6vOG7m+G6uMOK4bun4bqow7Lhu5vhuqlP4buM4bq84bqm4bub4bu3QuG6vOG6rOG7m+G7o+G7m8OSeOG6vOG7m0/DueG7ueG7m8OTxILhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G7ouG6tuG7m8OJ4bqsw4rFqeG6vOG6puG7m+G7oeG7neG7neG7m8OJ4bqm4bub4bq6w5Xhurzhu5vhuqzhu5zhu4zhu5vhu7nhu4rhu5vhurjhu6Xhu5vhurzhuqbhu4xQ4bqu4bq84bub4bq44bqo4bqy4buM4bubw4HhurThu5vDk8Wp4bq84bub4bug4buMeMOS4bubTeG6rHfhurzhu5vhu6Lhuqjhu5vDk+G6qOG6vOG6rG/hu5vhu6Nx4bud4bubw4nhuqbhu5vhurzhuqjhurjDiuG6vOG7m0HDleG6vOG6puG7m8OB4bq04bubw5PFqeG6vOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m+G6rOG7p8OS4bub4bq84bqsxqDDuuG7m+G7ouG7peG7m+G7o3Hhu53hu5vDieG6puG7m0/DueG7ueG7m8OS4bqsxanhuqjhu5vhu6JG4bub4bu54buK4bubQcOV4bq84bqm4bub4bq44bul4bq64bub4buiw73DkuG7m+G6uOG6qOG6suG7jOG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bqsw4rhu63hu7nhu5vhu6LDvcOS4bub4bq44bqo4bqy4buM4bubw5PDuuG6vOG7m+G6uHhNw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Hhu6Hhu6NN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7nXMv4buf4budc0Fy4bujdXBwcHTDknFydXDhu6Hhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lw4buhccah4bubw7rhurjDkuG7icah4bu24bqo4bqw4bq84bubT8O54bu54bubw5LhuqzFqeG6qOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubw5Lhu6Xhuqjhu5vhurzhuqbhu4xQ4bqu4bq8xqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu6PGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRPOG6qOG6suG6vOG7m8OS4bun4bqow7Phu5vDieG6rOG7jOG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHhu5tPw7nhu7nhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vhu7nhuqxE4bub4bqm4bqoxanhuqjhu5tO4buMUOG6sMOS4bubw5JP4bqu4bq84bubceG7neG7m8OSeOG6vOG7m0/DueG7ueG7m+G6usOM4bqo4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6qeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bub4buD4buMd+G6vMOz4bub4bq64bul4bub4bu54buA4bq84bubw5Lhuqzhu4zhu5vhu6Lhurbhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhuqZ54bq84bub4buh4bud4bubw5JP4bqo4bqy4buM4bubw4FI4bq84bqm4bubw5Lhu5bhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu7fDueG6vOG7m+G7ucO54bu54bubw5PFqeG6vOG7m03huqzhu7Phurrhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G6rEjhuqjhu5vDkuG7luG7m0/DueG7ucOz4bub4bqm4bqo4buOTeG7m+G7t8OV4bubw4Hhu6tN4bub4bu54bqs4bqo4bubTeG6rOG6quG7m+G7osO94bq84bub4bqs4bul4bq84bqs4bubQXdQ4bub4bu54bqs4buMUOG6tuG6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7geG6qOG6suG7ueG7m+G7t+G6qOG6sOG6vOG7m+KAnE/DueG7ueG7m8OS4bqsxanhuqjhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m8OS4bul4bqo4bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vOKAneG7m+G6vOG6rOG7seG6uuG7m8OSw7nhuqjhu5vhu7nhuqzhurDDs+G7m8OSw73hurzhu5tBw5Thurzhuqbhu5tPw7nhu7nhu5vDgeG6tOG7m+G7ouG7lsmR4bub4bqm4bq+TeG7m03huqx54bq84bubw4HFqeG6uuG7m+G7t8Wpw4rhu5vhurpG4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6Lhu5bDuuG7m8OS4bqo4bqww5Lhu5vDieG6qOG6suG6uuG7m+G7ueG6rOG6qOG7m03huqzhuqrDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7hG4bq84bqm4bub4bq84bqm4bqs4bqy4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m0/DueG7ueG7m8OS4bqsxanhuqjhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vhu4/hu7nFqeG6qOG7m8OS4bqo4bqw4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OBw4rhu6fhurzhu5vhu5Dhu5vhu6Lhu6Xhu5tN4bqsd+G6vOG7m+G6uMOK4bun4bqow7Xhu5vhu7fhu7Hhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhurDhu5tN4bqs4buz4bq64bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhurzhu6VQ4bubw4HGsOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6vOG6rHfhurzhu5tPSeG6vOG6puG7m8OS4bun4bqo4bub4bu3xrDhuqjhu5vhu7nhuqxG4bq84bub4bq4eE3hu5tPw7nhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5sz4bqmw7rhu5vhuq3hu4rhurzDsuG7m+G6peG7jMO64bubw4Hhur7Ds+G7m+G6puG6vk3hu5tN4bqseeG6vOG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4bqs4bqo4bqy4buM4bubTuG7jMWp4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bubT8O54bu54bubw5LhuqzFqeG6qOG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OBQ8O64bub4bu34bul4bq84bubw5JE4bq84bqsw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRM+G6puG7jFDDguG6vOG7myPhu6fDksO0L03hu5E=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]