(vhds.baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh những ngày này trên địa bàn huyện Quan Sơn xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ban ngày phổ biến từ 12 - 15 độ C; nhiệt độ về đêm từ 8 - 10 độ C. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm do giá rét, UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cử cán bộ xuống các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn bà con kỹ thuật che chắn, vệ sinh chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm; di chuyển đàn trâu, bò ra khỏi khu vực núi cao, không thả rông trong những ngày giá rét.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q8SD4bum4bu2R+G7jHjDreG7puG6ouG7jHjhu4vhu57hu4x44buk4bqy4buMw4x4w4nhu6xQ4buMw4x4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6usOV4buIeMOaw4rhu6R4w4nhu4rhu4544bq6xILhu4x4w51D4bukeOG7jOG7puG7lOG7iOG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kv4buKw73hu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1TEg+G6vOG6ouG6uHfhu6sx4buOeOG6sOG7jOG7injhu4rhu6xS4buMw4x4w4nhu6rhuqJ4T+G7iuG7lOG7jMOMeE/hu4rEqHjDk+G6ruG7jOG7injhu4zhu4pZ4buMw4x44buMw4zEguG7tnjhu4zEguG7tnjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeMOt4bum4bqi4buMeOG7i+G7nuG7jHjhu7ThurDhu7Z4w5rhuqJ4w5rDiuG7pHjhurpDw5LDuXjDmsOK4bukeOG7iuG6ruG7iMO5eOG7jOG7iuG7iEfhu6R44bq64buaeOG7pMOa4bum4buMw4x4RUrhu4zhu4p4ReG6ouG7jHjhu4zDjMSC4bu2eFThu4rhu5x4ReG7iOG7hOG7jHjhu6RWeMO94buzeC14w73hu7l44bq64buaeDDDunjhu4zhu4rhu4hH4bukeOG6uuG7mnjDnUZ44bq64buCw5J44bukVnjDgHgteMO9eXjhurrhu5p4MOG7pXgySHjhu4rhuq7hu4x4w4nhu4rhu4R44buk4buK4bqqVHjhu4zhu4rhuqrhu6R44buk4buK4buIR+G7pHjhu4rhuq7hu4h4w4nhu4rhu4544bq6xILhu4x4w4zhu4jhuqJ4w5nFqMOJw7l4w4zhu4jhuqJ4w4lCw5J44bq44buOeMOM4buIw4N4w5rDiuG7pMO5eMSpIOG6qzF44buK4bum4bu2R+G7jHjDreG7puG6ouG7jHjhu4vhu57hu4x44bq64bq2eMOJ4buKTHjhurrhuq7hu454aeG7isOU4buMw4x44bqr4buU4buMw4x44buMw4zhu4rhu4hHVHjDncSCeGnhu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4x44buM4buU4buMw4x44buk4buK4buU4buMw7l44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6ThuqjDkngxS8OJ4buKeMOd4buoeOG7jOG7lOG7jMOMeOG7jMOM4buK4buIR1R44buK4bum4bu2R+G7jHjDiVh4w4nDg+G7jHhF4buaeOG7tOG7puG7luG7jMOMeMOJw4PDiXjhu7ThurbDuXjhu6Thu4pLeOG7pMOa4bqq4buMeOG7pOG7puG7tuG7guG7jHjhu6TDmuG7puG7tkbhu4zDuXjhu4rhu6zhu6Dhu4zDjHjhurjEkOG7jHhFxIJ4w4nhu47hu4x4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHjDieG7iuG6vHjDieG7iuG6tOG7jMO5eMOdR3jDmeG7iOG7jOG7injDieG7iuG7psag4buMw4x44bukw5rhuq7hu4h4w4nhu4rhu4544bq6xILhu4x4w4zhu4jhuqJ4w5nFqMOJw7l4w4zhu4jhuqJ4w4lCw5LDunjhurjhu4h4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG6usSC4buMeOG7pMOa4bqo4bumw7l4RcOUeMOa4bqieE/hu4rhu5Lhu4h4T+G7iuG7pnjDnVfDiXjhu4zFqOG7iHjDieG6ouG7jsO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4rhurB4w5rhu5Thu4zDjHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu4zDjMSC4bu2eMOM4buIw4N4w5rDiuG7pOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eOG6oMOBw71U4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eEHhu7nhu7dU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buzecOAL8O9w4Hhu7fhurjhu7PDvUF54bu54bu34bu14buk4bu1QeG7t+G6oMOTw4Et4buIw5LhuqLDjOG6vC1B4bu3w4Dhu7Xhu7fhu7fDvS3hu7Phu7Xhu6VOVMOMd3jhuqLDk+G7pOG7oXfEg+G7puG7tkfhu4x4w63hu6bhuqLhu4x44buL4bue4buMeOG7pOG6suG7jMOMeMOJ4busUOG7jMOMeFThu4rDlOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhurrDleG7iHjDmsOK4bukeMOJ4buK4buOeOG6usSC4buMeMOdQ+G7pHjhu4zhu6bhu5Thu4h3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfhuqDDgcO9d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXdB4bu54bu3d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vhuqvhu5Thu4zDjHjhurjhuqjhu4x44bu04bq2eOG7icOa4bum4buMw4x4xIPhuq54w5nhu6xS4buIeOG6qsOSeMOJ4buK4buOeOG6usSC4buMeOG7pMOa4bqo4bumeEXDlOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDkMag4buMw4x44buk4buKUOG7iHhF4buceMOZ4bum4buMw4x44buMw4zhu6bGoOG7jHjhu6Thu4rhu67DiXjhurLhu4x44buk4buI4buM4buKeOG7jOG7iuG7rHjDicODw5LDuXhF4bua4bukeOG7jMOM4buUw7l4ReG7muG7pHjDmeG6tOG7jMO5eMOJ4buKw4Phu4544bqqw5LDuXjhu6bhu5bhu4zDjHjhu4zhu6zhu6DDiXjhuqrDknhU4buK4bqieOG7pOG7iuG7gsOSeMOS4bum4buW4buIeMOT4buO4bq24buMw4x44bq6SHjhu6ThurLhu4zDjHjDieG7rFDhu4zDjHhP4buK4bqweOG7jOG6suG7jMOMeMOJ4buK4buW4buMw4x4w5rDiuG7pOG7pXgwxq/hu4zDjHjDneG7oOG7iHjhurrDlXjDjOG7iFl44buMRuG7jHjDieG7iuG7psag4buMw4x4T+G7iuG7lHjDmsOD4buOw7l44bqqw5J4w4NUeMOdxIJ44buk4bqu4buOeOG7jMOM4bumxqDhu4x44buM4buK4buIR+G7pHjDmeG7rFLhu4h44bqqw5J4w4nhu4rhu454w51D4bukeOG7jOG7puG7lOG7iMO6eMOTw5Xhu6R44buMRuG7jHjDieG7iuG7psag4buMw4x4RcOC4buMw4x4w5rhu57DksO5eMOa4bquw7l44bukw5rhuqrhu6Z44bq6SHjDjOG7iOG6onjDmcWow4l44buMw4zhu6rDuXjhu4zDjOG7ikx4w4nDlXjhurrhu6p44buM4buK4buIR+G7pHjhuqrDkuKApuG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhuqvDjOG7jsSC4buIeMOa4bqiw7l4w51D4buMeOG6uuG7muG7jMOMeOG6q+G7iuG6qOG7jHjhurjhuqjhu4x44buk4buI4buCw5J4w53hurTDiXjhu7Thu4jhu4x44bq6QuG7tnjhurrhu6p4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7inhFR+G7jOG7injDieG7iuG7jnjhurrEguG7jHjDjOG7iOG6onjDmcWow4nDuXjDjOG7iOG6onjDiULDksO6eFThu4rhu6bhu4x44buk4buI4buC4bumeOG6uuG7msOJeE/hu4pYeOG7pMOaxq/hu4zDjHjDkuG7lOG7iHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjDieG7iuG6suG7jHjhu4zhu6bhu5Thu4jhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCXhu6bhu6Thu4rhu47Dmnfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6t44bqn4buK4bq0w4l4MOG7lOG7jMOM4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]