(vhds.baothanhhoa.vn) - Lần đầu tiên là đội chủ nhà của giải vô địch quốc gia và giải vô địch các CLB quốc gia, bộ môn cử tạ Thanh Hóa đã và đang có sự chuẩn bị tích cực cả về chuyên môn lẫn lực lượng VĐV cho 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm này.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/FqMOtw6xp4bqp4bqt4bqhxq/hu6vhurtW4bqnZeG6rVYiw7JWw6wqVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VsOsxIMi4bqjViLDsyJWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVllW4bqhw6Mmw6NWMDzhu4tWaOG7iz3huq1Ww6xpY+G6reG6oVbDrGk24bqtVsOtKeG6rVbhuq3huqMlxagvw63DrGnhuqnhuq3huqHGr8WoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/huqQ+4bqtVjA+4buLVsOsw6M24bqtVuG6pSVWMOG6u8OjViLhuqNrVuG6reG6oyVWIms9VuG6ocOjJsOjVuG7j2VWMOG6sSLhuqNWaOG7i8OpIlbhuqHDoz1W4buPJVbhuqHDoybDo1bhu49lVjDhurEi4bqjViIkIlbhu7HhuqThu6tWaOG7i8OpIlbhuqHDoz1VVl3hurtW4bqnZeG6rVYiw7JWw6wqVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VjA/VuG7jyVWMD3huq3huqFWIuG6q1bDrcOzViLhuqPhu4t94bqtVl3hurFWw6zEgyLhuqNWIsOzIlYiJlbhu484ViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6p2Xhuq1W4bqlW+G6rVbhuqXDsyJW4bqlbeG7g+G6reG6oVbhu47hu6/hu45WIuG6o+G6qVZZVuG6ocOjJsOjVjA84buLVmjhu4s94bqtVsOsaWPhuq3huqFW4bqt4bqjPMOsVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuq064bqnVuG6rSXhu5HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7bhu7Thu7Znw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjhu7Lhu7QvWFfhu7QgWFcjWSPhu7JXw6wjw53DnVnhuqVZw5rhurVn4bqh4buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7q+G6u1bhuqdl4bqtViLDslbDrCpWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1Ww6zEgyLhuqNWIsOzIlYi4bqj4buLfeG6rVZd4bqxViLhuqPhuqlWWVbhuqHDoybDo1YwPOG7i1Zo4buLPeG6rVbDrGlj4bqt4bqhVsOsaTbhuq1Ww60p4bqtVuG6reG6oyXhu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tuG7tOG7tuG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4buxJCJW4buO4buv4buOViLDslbDrCpWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1W4bqnw6M5w6xW4bqnJcOjVsOse2dW4bql4buL4buROeG6rVVWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVllW4bqhw6Mmw6NWMDzhu4tWaOG7iz3huq1Ww6xpY+G6reG6oVbDrTtnVsOs4buBw6PFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6oMOjJsOjVuG7j2VWMOG6sSLhuqNWIsOyVsOsKlZo4buLw6kiVuG6ocOjPVbhu48lVuG6ocOjJsOjVuG7j2VWMOG6sSLhuqNWIiQiVuG7seG6pOG7q1Yiw7JWw6wqVmjhu4vDqSJW4bqhw6M9VuG6rTrhuqdWWVdZWFYgw7NWw6LDozfhuq1Ww601VjBt4buDIlbDrOG6vVYi4bqjbiJWw6wqw6NWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1Ww6xvVuG6reG6oSXhu5FW4bu0VjA34bqtVljhu7QtWFnDmlbDjcOzVsOiw6M54bqtViDhuqlWw43hu4VW4buOOuG6rVbhuqPhuqs9VVbDjOG6o2FWw6zhuqM94bqpVuG7jyVW4but4buLVuG6peG6sSLhuqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1WZ+G6o8Opw6NW4bqj4buDZ1bhu4/hu4HDo1bDjOG6veG6reG6oVYiaiJWw4zhu63DjMOMVsOs4bq9ViLhuqNuIsOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu63huqlWJuG6reG6o1bhuqNt4buF4bqt4bqhViJrPVYg4bqxIuG6o1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1bhu48lVsOtPeG7i1bhuq3huqPDozjhu4tW4bqlPuG6rVYwP1Zd4buL4bq7IlZn4bqjJsOjVsOsKuG6p1bhuqPhuqk/4bqtVVbDjOG6veG6reG6oVYiaiJWw4zhu63DjMOMVjA/Vmjhu4vhu5E3w6xWMOG6seG6reG6o1bDrOG6vVYi4bqjbiJWIsSp4bqt4bqhVuG6peG7iSJWWVbhuqHDoybDo1YwPOG7i1bhuq3huqvDo1bDrGk24bqtVuG7jyVWMCnhu5FW4bqlJVbhuqU+4bqtVjA+4buLVsOsw6M24bqtVsOs4bq34bqt4bqjVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VjA64bqt4bqhViI9w6NWWVbhuqHDoybDo1YwPOG7i1Zo4buLPeG6rVbDrGlj4bqt4bqhVuG6reG6ozzDrFbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqtOuG6p1Yiaz1W4bqnZeG6rVYiw7JWw6wqw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tldXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu0L1hX4bu0IFhXI1kj4buyV8OsWeG7tFgj4bqlWFfDmuG6tWfhuqHhu65WPeG6pcOs4bui4buu4bur4bq7VuG6p2Xhuq1WIsOyVsOsKlbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbDrMSDIuG6o1Yiw7MiViLhuqPhu4t94bqtVl3hurFWIuG6o+G6qVZZVuG6ocOjJsOjVjA84buLVmjhu4s94bqtVsOsaWPhuq3huqFWw6xpNuG6rVbDrSnhuq1W4bqt4bqjJeG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu2V1fhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7q+G6u1bhuqdl4bqtViLDslbDrCpWMD3huq3huqFWIuG6q1bhuqVuPVbhu47hu6/hu45Ww6xpNFbDojdWInvhuq1Ww6xpw6Nh4bqtVuG7j2Phuq3huqHFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7r2FWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVllW4bqhw6Mmw6NWMDzhu4tW4bqt4bqrw6NWw6xpNuG6rVVWw6xvVjA+4buLVuG6rTrhuqdWMDfhuq1W4bqtPeG7kVbDnVhW4buO4buv4buOVuG7hVYiJlZdPVbDrOG7i+G7kTfhuq1WIms9Vl3hurtW4bqnZeG6rVYiw7JWw6wqVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VjA/VuG6rcOqVuG6pcOzIlVWw6LDozbhuq1Ww6xp4bqvVsOse2dW4bql4buL4buROeG6rVVWMOG6ueG6reG6oVbDrOG6o+G7h8OjVsOsxIMi4bqjViLDsyJWZ+G6o2Lhuq3huqFVViLhuqPDqeG6reG6oVYg4bqxIuG6o1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu45t4buDw6xW4bqlNuG6rVbhuq3huqPhu43huq3huqFWw6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtVVYiJCJW4buO4buv4buOVl3hurtW4bqnZeG6rVYiw7JWw6wqw6NWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1WIuG6o2tW4buRN+G7i1bhuqUlVuG6pW49ViIkIlbhu47hu6/hu45Ww6xpNFVWw6I3ViJ74bqtVuG6p+G7gcOjVjBt4buDIlZd4bq9VsOt4buL4bqt4bqhVsOsaeG6qeG6reG6oVbDouG6o+G6qSbhuq3huqFWWS3DnVbhuq064bqnVsOsaeG7hVbhuqUqw6NWMCnhu5HDmlbDjCrDo1YiJCJW4bqhw6Mmw6NW4buPZVYw4bqxIuG6o1Yiw7JWw6wqVsOs4bqjPeG6reG6o1bDrOG6o8OjN+G7i1bhuq3Dozbhuq1WaOG7i8OpIlbhuqHDoz1VVuG6ocOjJsOjVsOsaTRWaOG7i8OpIlbhuqHDoz1W4bqhPuG6rVYwKeG7kVVWIiQiVuG7juG7r+G7jlbDrGk0VjA/VjBt4buDIlZd4bq7VuG6p2Xhuq1Ww6wq4bqpVjDDozjhu4tWw6LDoznhuq1WMGFWw6zhuqM94bqnVuG6ocOjPVVWw6zhuqPDo1YwPOG7i1bhuq3huqMs4bqnVsOsw6M3Z1bDrGoiVuG6rSnhuq3huqFWIj3huqlWw6xp4bqv4bqt4bqjVjDhurtVViLhuqPhu4vhu5E24bqtVuG6p2Xhuq1VVsOsxIMi4bqjVuG6pWzhu5FWw6LDo+G6reG6o1bhuq3huqHhuqPDoznhuqfDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu04buy4bu0Z8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu0L1hX4bu0IFhXI1kj4buyWMOs4bu4WVdZ4bql4bu4w5rhurVn4bqh4buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7q+G6u1bhuqdl4bqtViLDslbDrCpWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1Ww6zEgyLhuqNWIsOzIlYi4bqj4buLfeG6rVZd4bqxViLhuqPhuqlWWVbhuqHDoybDo1YwPOG7i1Zo4buLPeG6rVbDrGlj4bqt4bqhVsOsaTbhuq1Ww60p4bqtVuG6reG6oyXhu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tOG7suG7tOG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4buxJCJW4buO4buv4buOVjA44buLVuG6rcOqVuG6pcOzIlbhuqM3w6xW4bqn4bqv4bqt4bqjVsOsaeG6qeG6reG6oVbDrHtnVuG6peG7i+G7kTnhuq1WMGFWIibDo1bDrOG6o8OjOeG6rVVW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVbDrOG6oyXhuq3huqNWw6zEgyLhuqNWIiRW4bqt4bqjKeG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjGnhuqnhuq3huqFWw63DqVYiJCJW4buO4buv4buOVsOsaTRWZ+G6oybDo1bDomFWMDfhuq1W4bqs4bqh4buL4buRw6Hhuq1Ww4zhuqPhurFW4bqiYj3Dmlbhuqzhu41W4buO4buv4buOVsOtw6Phuq3huqNW4bqtOuG6p1ZZV1dYVuG6rSXhu5FWMD9Ww6xv4bqt4bqhVuG6oSnhu5FWPOG6rVbDrG3hu4Phuq3huqFW4bqnKuG6reG6o1bDrCrDo1bhuqHDoybDo1bhu49lVjDhurEi4bqjVmjhu4vDqSJW4bqhw6M9VuG6rTrhuqdWWVdZV1bDouG6o8OjVuG6ocOjJeG6reG6o1YwbeG7gyJWWFbhuqLhu7Hhu45VVllW4bqi4bux4burVuG7hVbhuqMq4bqt4bqhViIp4bqtVkDhu7hWw6LhuqFW4bqt4buNVVYw4bq54bqt4bqhVsOs4bqj4buHw6NWZ+G6oyRWw6Lhu5dW4bqlaiJWaOG7i8OpIlbhuqHDoz1W4buFVuG6reG6u8OjViDhu4vhuq3huqFWIsOyVuG6ocOje8OsVuG6oyrhuq3huqFWIinhuq1W4bqtJeG7kcOaVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVsOM4bqj4bqxVuG6omI9VjA/VsOs4bqjYVbhuqPDoznhuq1WMG3hu4MiVsOtw7NWw6zDozfhuq1WXeG6u1bDouG6oyRW4bqt4bqjPeG6reG6o1Yiaz1W4bqn4bqv4bqt4bqjViImVuG7jzhWZ+G6o+G6qeG6reG6oVYw4bq7VVbDrOG6oyXhuq3huqNWw6zEgyLhuqNW4buPJVbhuq3hu41W4bqlw7MiVsOtxqFWaOG7izZW4bqs4bqjbVbDlOG7iynhuq1W4bqtJeG7kVYi4bqjOyJWIuG6ozvhuq1Ww601VuG7j1vhuq1W4bqlJVbhuqFt4bq/4bqt4bqhVuG6py7DrFbhuq3hu41WIuG6o2tW4bqlw7MiViJrPVbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbhu4VWWVbhuqHDoybDo1YwPOG7i1bDrTtnVsOs4buBw6PDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu2V1dnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjhu7Lhu7QvWFfhu7QgWFcjWSPhu7JYw6zhu7ZY4bu44buy4bqlWMOa4bq1Z+G6oeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu6vhurtW4bqnZeG6rVYiw7JWw6wqVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VsOsxIMi4bqjViLDsyJWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVllW4bqhw6Mmw6NWMDzhu4tWaOG7iz3huq1Ww6xpY+G6reG6oVbDrGk24bqtVsOtKeG6rVbhuq3huqMl4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7ZXV+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4bur4bq7VuG6p2Xhuq1WIsOyVsOsKlbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4oCc4bqt4bqjw6M54bqnVuG7j2pWw6IyZ+KAnVVW4buPbz1WIuG6o8Op4bqt4bqhViDhurEi4bqjVuG7j289VsOsOuG6reG6oVYibeG7h+G6reG6oVbDrHtnVuG6peG7i+G7kTnhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bqm4bq7w6xW4bqhbeG6v+G6reG6oVbhuqcuw6xWw6xpNFbDouG6oyQiVjA+4buRVsOsacOjYeG6rVbhu49j4bqt4bqhVuG6oT7huq1WMCnhu5FWIms9ViLDslbDrCpWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1WMOG6q1bhuqUlVsOMaW3hur/huq3huqFWSOG7i+G7meG6reG6o1bhuqY9w6PDmlbhuqzhu41W4buO4buv4buOVuG6rSXhu5FWMD9W4bqhw6Ml4bqt4bqjVjBt4buDIlbDnVbhuqLhu7Hhu45W4buFVuG6oyrhuq3huqFWIinhuq1W4buyI1bDouG6oVbhuq3hu41W4buk4bqlbj1Ww6zhu4vhur3Do1ZYw50tWOG7suG7plbDrCrDo1bhuqHDoybDo1bhu49lVjDhurEi4bqjViLDslbDrCpWw6zhuqM94bqt4bqjVsOs4bqjw6M34buLVuG6rcOjNuG6rVZo4buLw6kiVuG6ocOjPVbhuq064bqnVllXWVfDmlbhuqzhuqHhuqklw6NWaT1VViLDslbDrCpWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1WImLhuq1WIuG6q1ZZVsOs4buL4buRYeG6rVbDrOG6o2tWMOG6u8OjVsOs4buL4buRYeG6rVbDrGk0Vmjhu4vDqSJW4bqhw6M9VuG6pSVW4bqiJVbDjOG6o+G6sVbhuqLhuqkkVuG7pOG6oyrhuq3huqFW4bu4WFbDouG6oeG7plbhu48lVsOMaW3hur/huq3huqFWw4zhuqPhurFWw4zhuqPhu4tW4bqi4bqpJcOjVuG7pOG6oyrhuq3huqFW4bu24buyVsOi4bqh4bumw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tOG7uFdnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjhu7Lhu7QvWFfhu7QgWFcjWSPhu7JYw6xZWEDhu7jhuqXhu7TDmuG6tWfhuqHhu65WPeG6pcOs4bui4buu4bur4bq7VuG6p2Xhuq1WIsOyVsOsKlbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbDrMSDIuG6o1Yiw7MiViLhuqPhu4t94bqtVl3hurFWIuG6o+G6qVZZVuG6ocOjJsOjVjA84buLVmjhu4s94bqtVsOsaWPhuq3huqFWw6xpNuG6rVbDrSnhuq1W4bqt4bqjJeG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu04bu4V+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavw43Ds1bDrGnhu4VW4bqlKsOjViJrPVbDrOG7i+G7kWHhuq1Ww6zhuqNrVmjhu4vDqSJW4bqhw6M9VkfhuqMq4bqnVsOM4buLPOG6rVbhu5vhuq3huqNW4bqlJVZpPMOsVmjhu4s94bqtVsOsaWPhuq3huqFW4buP4buBw6NWIsOyVsOsKlbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbDrCrDo1ZZVuG6ocOjJsOjVjA84buLVsOs4buBw6PDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4burNuG6rVYiKuG6reG6o1bhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqhbeG6v+G6reG6oVbhuqcuw6xWw6xpNFbDojdWInvhuq1WMD7hu5FWw6xpw6Nh4bqtVuG7j2Phuq3huqFW4bqt4bqrw6NWw6xpNuG6rVVWIsOyVsOsKlbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbDrTVW4buPW+G6rVYi4bqrVsOtw7NWZ+G6o2oiVuG7j2pWIms9VllW4buO4buv4buOVsOi4buZViLDs+G7i1VWMD9Ww6LhuqMh4bqt4bqhVjDhurHhuq3huqNWMG3hu4MiVjAh4bqt4bqhViI8Z1bhu4VWMDzhu4tWw6xpbeG7heG6reG6oVZo4buLw6kiVuG6ocOjPVVWaOG7i8OpIlbDrDdVVjDhuqtW4bqlJVZH4bqjKuG6p1bDjOG7izzhuq1W4bub4bqt4bqjVuG7jyVWw4xpPuG6rVbDlOG7iynhuq1W4butbOG6reG6ocOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/huqw64bqnVllXWVdVVkfhuqMq4bqnVsOM4buLPOG6rVbhu5vhuq3huqNWXeG6sVYi4bqjPOG6rVbDrOG6o23hur/huq3huqFW4bqtNuG6rVYwP1bhuqVmVuG6ocOjJsOjVuG7j2VWMOG6sSLhuqNWaOG7i8OpIlbhuqHDoz3DmlbDjT3hu4tWw6LhuqPDo1Zd4bqv4bqt4bqjVmfhuqNqIlYi4bqjPOG6rVbDrOG6o23hur/huq3huqFVViRWaOG7iynhuq1W4bqjKuG6reG6oVYiKeG6rVbhu7jDnVbDouG6oVbDrCrDo1bDjXbhu5tW4bqgPeG6pzHDrVbDnVdW4buk4bqtOuG6p1ZZV1gj4bumVuG6rSXhu5FWMD3huq3huqFWaOG7i+G7kTfDrFbDrCnhuqdWw6xp4buFVuG6pSrDo1bhuqcq4bqt4bqjVuG6pzVW4bqj4bq/4bqtVsOsKsOjVllW4bqhw6Mmw6NWMDzhu4tWw607Z1bDrOG7gcOjw5pW4buvKeG7kVYibOG6reG6oVbhuqUlVjDhu4PDrFbDrSTDrFbhuqMqIuG6o1Zo4buLPeG6rVbDrGlj4bqt4bqhVjBhVsOM4buLPOG6rVbhu5vhuq3huqNWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVsONduG7m1bhuqA94bqnMcOtVsOdWMOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7Thu7gjZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu0L1hX4bu0IFhXI1kj4buyWMOs4buyw53hu7JY4bqlI8Oa4bq1Z+G6oeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu6vhurtW4bqnZeG6rVYiw7JWw6wqVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VsOsxIMi4bqjViLDsyJWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVllW4bqhw6Mmw6NWMDzhu4tWaOG7iz3huq1Ww6xpY+G6reG6oVbDrGk24bqtVsOtKeG6rVbhuq3huqMl4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7Thu7gj4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/DjGk+4bqtVsOU4buLKeG6rVbhu61s4bqt4bqhVuG7pF024bqtVmfhuqMmw6Phu6ZW4buPJVbhuqLhuqThu45WR+G6oyrhuqdW4buOOuG6rVbDjOG6o+G7i8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjGk+4bqtVsOU4buLKeG6rVbhu61s4bqt4bqhVuG7jyVWR+G6oyrhuqdWw4zhu4s84bqtVuG7m+G6reG6o1bhuqPDoznhuq1W4bqlJVZZVsOs4bqjJeG6reG6o1bhu4/Dozbhuq1W4oCcIsOpw6xWIiThuq3igJ1WIms9VjDhurvDo1bDrOG7i+G7kWHhuq1WIsOyVsOsKlZo4buLw6kiVuG6ocOjPVVWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVuG7ryrDo1bhuqPhurvDo1bDrOG6o2FWw6zhuqM94bqpVuG7r2Xhuq3huqFW4bqsPeG6p1bhu51W4bqlPuG6rVbDrOG6o25Ww51YVsOsKsOjVuG7jsOjOcOsVuG6rD3huqdW4buPJeG6qVbDrOG6oyThuq3huqFW4bu0LVlXWVnDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xpbeG7gSJW4bqnO8OsVVZZVuG6pcOzIlbDrcahVsOi4buZViLDs+G7i1bhuq0l4buRVsOtNVbhuqUlVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbigJzDrOG6o2tW4bql4bqz4bqt4bqj4oCdViJrPVYiw7JWw6wqVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VsOsKsOjVuG6ocOjJsOjVuG7j2VWMOG6sSLhuqNWaOG7i8OpIlbhuqHDoz1W4buPJVbhuqHDoybDo1bhu49lVjDhurEi4bqjViIkIlbhu7HhuqThu6tWaOG7i8OpIlbhuqHDoz1Ww6zhur1WIuG6o24iVuG6reG6oT3hu5FWw6xpNuG6rVbDrSnhuq1W4bqt4bqjJVbhu48l4bqpVjA+4buLVsOs4bqjJOG6reG6oVZYWVbDrOG7gcOjw5pW4bqi4buRVuG7j2Phuq3huqFWIsOyVsOsKlbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbDrTVW4bqhw6Ml4bqt4bqjVjBt4buDIlbDrOG6oyXhuq3huqNWw6zEgyLhuqNWw6zDqcOsVuG6reG6ozzDrFbDrCrDo1ZZVuG6ocOjJsOjVjA84buLVmk8w6xWaOG7iz3huq1Ww6xpY+G6reG6oVbhuq0l4buRw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7m+G7i8Os4bqj4bqpaeG7rsavxajDrcOsaeG6qeG6reG6ocav4bqmKuG6reG6o1bhu7Ft4buH4bqt4bqhxagvw63DrGnhuqnhuq3huqHGr8WoL2fGrw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]