(vhds.baothanhhoa.vn) - Để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2021-2022 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố cùng các công ty quản lý và khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn đã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi mùa khô.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QeG7rkcq4buuLcOC4buYw5NO4buW4burw4Hhu5BW4bus4buuw5NNJuG7sUHDvTjhuqThu4LDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTuG7rcOBRsOa4buWw4Ek4buOw4Hhu5ZVw4Hhu5hA4buCw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7rk/DnSbDgeG7mOG7psOTw4Hhu5RYw4LDgeG7kk9QeS9P4bqgw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qOG6p0fDguG7hEHDvWFLw4Hhu65C4buWTsOB4buC4bu04buk4buWTsOB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bDgeG7guG6pOG7gsOBTsOT4bqow5PDgeG7qE/huqThu6jDgeG7qE/hu5zhu5ZO4butw4Hhu4JPUeG7lk7DgU/huqzhu5bDgU/huqThu5bhu63DgeG7rk/Dk+G7iFbDgeG7luG7tMOZ4buC4butw4Eq4bq44buUw4Hhu5ZPw4rhu6jDgeG7lMSQ4buW4butw4Hhu6hPWeG7gsOBJFnDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgeG7llDhu5ZOw4Hhu5ZOT8OTSuG7qMOBJOG6psOB4buE4bq44buWw4Hhu6zDk+G7lk/DgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buUWMOCw4Hhu5JPUMOB4buWQuG7lMOB4bqiw4DhuqLhuqAt4bqiw4DhuqLhuqLDgeG7rk9HxqDDgeG7gk/DlcOBRuG6rMagw4Hhu4LDncOCw4E4T8Odw4Hhu67hu47hu4JPw4HDsjfhurs5w4Hhu67DleG7lk/hu63DgeG7rk/hu6TDk8OBTsOTw4Lhu5bDgeG7qlbDguG7rcOB4buC4bqk4buCw4FPViZK4buW4butw4Hhu65P4buOw4Eq4bqq4butw4Hhu65P4bqm4buWT8OB4buoT1HDgeG7gljhu5ZOw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7glDhu5ZOw4Hhu64mw4Hhu6pW4bqo4buWw4Hhu5g/w4Ek4bqmw4Hhu5JPw4LDk8OB4buuT+G6pOG7gsOB4buC4bqk4buCw4Hhu4JQ4buWTsOB4buu4buw4buM4buWT8OB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgUbhuqrDgeG7rsOK4buow4Hhu67hu7BW4buWTsOB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bDgeG7guG6pOG7gsOBTsOT4bqow5PDgeG7qE/huqThu6jDgUbhur4mw4Hhu5ZPw4Lhu5ZPw4Hhu67Dk+G7iOG7lsOBRlPDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1Dhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bqu4bqi4bq24buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6osOAxIIv4bqg4bqu4bqy4buExILhuqDhurDEguG6ruG6ruG6ruG7ruG6sOG6ruG6tuG6tOG6sOG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqww4PhuqBBw4HDguG7mOG7rsO5QTjhuqThu4LDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTuG7rcOBRsOa4buWw4Ek4buOw4Hhu5ZVw4Hhu5hA4buCw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7rk/DnSbDgeG7mOG7psOTw4Hhu5RYw4LDgeG7kk9QQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7huqLhurZBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9w7NPR8agw4FG4bua4butw4HhuqLhurbDgU9WJkrhu5bhu63DgeG7rk/hu47DgSrhuqrhu63DgeG7rk/huqbhu5ZPw4Hhu6hPUcOBJOG6psOBw4PDgeG7glDhu5ZOw4Hhu64mw4Hhu6pW4bqo4buWw4Hhu5g/w4Ek4bqmw4Hhu5JPw4LDk8OB4buuT+G6pOG7gsOB4buC4bqk4buCw4Hhu4JQ4buWTsOB4buu4buw4buM4buWT8OB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgeG7rsOV4buWT8OBRuG6qsOB4buuVMOB4buCT+G7tuG7guG7rcOBT1Ymw4FGU+G7lk7DgeG7mEDhu4LDgeG7mOG7tOG7puG7lk7hu63DgeG7lOG6pCbDgeG7lOG7muG7gsOB4buuxqDhuqbhu5bDgeG7hOG6uOG7lsOB4buww4LDgeG7qlbhurjhu5bDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1B5L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bqu4bqgxILhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqiw4DEgi/huqDhuq7hurLhu4TEguG6oOG6sOG6ruG6ouG6ouG6oOG7ruG6tOG6tOG6oMOD4bqy4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nEguG6sOG6skHDgcOC4buY4buuw7lBOOG6pOG7gsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZO4butw4FGw5rhu5bDgSThu47DgeG7llXDgeG7mEDhu4LDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1BBw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6ruG6oMSCQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvWFQ4buWTsOBRuG6qMagw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7lsOB4buu4bqsw5PDgeG7guG6pOG7gsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4FG4bqqw4FP4bu0xajhu5ZOw4Hhu7bhu5ZOw4Hhu65Pw4Lhu5TDgU7Dk8OC4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6rsODxILhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqiw4DEgi/huqDhurThurbhu4Thuq7huqDhurbhuq7hurDDgOG6oOG7rsSC4bqu4bqu4bqg4bqg4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hHTuG7qeG7sMO5w4PhurThuqJBw4HDguG7mOG7rsO5QTjhuqThu4LDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTuG7rcOBRsOa4buWw4Ek4buOw4Hhu5ZVw4Hhu5hA4buCw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7rk/DnSbDgeG7mOG7psOTw4Hhu5RYw4LDgeG7kk9QQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7Dg8SCQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvcOz4bqsw5PDgeG7guG6pOG7gsOB4buCUOG7lk7DgeG7ribDgeG7qlbhuqjhu5bDgeG7mD/DgSThuqbDgeG7kk/DgsOTw4Hhu65P4bqk4buCw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7glDhu5ZOw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4Hhu65Pw50mw4Hhu5jhu6bDk8OB4buC4buy4buWTsOBRuG6qsOB4buEUuG7lsOB4buYQOG7gsOB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bDgeG7kk/DmsOTw4Hhu65PUOG7lk7DgeG7rsag4bqm4buWw4Hhu4ZTw4HhuqThu4JPw4Hhu65D4buCw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgeG7guG6pOG7gsOB4buuVibhu4jhu5bDgeG7kuG7iuG7lk/hu63DgeG7lOG7tMOa4buWTuG7rcOB4buCI8OCw4Hhu5jhuromw4Hhu5bhu7TDmeG7guG7r+G7r+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4Hhuq7Dg8OD4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6osOAxIIv4bqg4bq04bq24buE4bqu4bqg4bq24bqu4bqw4bqi4bq24buu4bq24bq04bqw4bqi4bqw4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nhuqLhuq7Dg0HDgcOC4buY4buuw7lBOOG6pOG7gsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZO4butw4FGw5rhu5bDgSThu47DgeG7llXDgeG7mEDhu4LDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1BBw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6rsODw4NBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9OOG6pOG7gsOB4buYxqDhuqzDk8OB4buU4bqkJsOB4buSSMag4butw4EqV+G7gsOB4buC4bq+VsOB4buC4buy4buWTsOBRuG6qsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buC4bqk4buCw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7hu63DgUbDmuG7lsOBJOG7jsOBT1Ymw4FGU+G7lk55L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bquw4Phuq7hu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqiw4DEgi/huqDhuq7hurLhu4TEguG6oOG6sOG6ruG6tsSCxILhu67hurThuqDDgMOA4bq24buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nhurbhurLDg0HDgcOC4buY4buuw7lBOOG6pOG7gsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZO4butw4FGw5rhu5bDgSThu47DgeG7llXDgeG7mEDhu4LDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1BBw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6rsOD4bquQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveG7ncOTSuG7gsOBT1Ymw4FGU+G7lk7DgeG7lOG6pCbDgeG7lOG7muG7gsOBTsOTV+G7qMOB4buCT8agw4Hhu4JQ4buWTsOB4buu4bqk4buCw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7rk/DnSbDgeG7mOG7psOTw4Hhu5RYw4LDgeG7kk9Qw4Hhu67huqzDk8OB4buC4bqk4buCw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7hu63DgUbDmuG7lsOBJOG7jsOBRuG6vibDgeG7lk/DguG7lk/DgeG7rsOT4buI4buWw4FGU+G7rcOBRuG6rOG7rsOB4buS4buI4buuw4Hhu6pW4bqow4Hhu4LDgsag4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6ruG6ouG6sOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqLDgMSCL+G6oOG6ruG6suG7hMSC4bqg4bqw4bqu4bq04bqixILhu67Dg8ODw4DEguG6ouG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqiw4DhuqJBw4HDguG7mOG7rsO5QTjhuqThu4LDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTuG7rcOBRsOa4buWw4Ek4buOw4Hhu5ZVw4Hhu5hA4buCw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7rk/DnSbDgeG7mOG7psOTw4Hhu5RYw4LDgeG7kk9QQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7huqLhurBBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO94budw5NK4buCw4FPVibDgUZT4buWTsOB4buYQOG7gsOB4buY4bu04bum4buWTsOB4buuxqDhuqbhu5bDgeG7hOG6uOG7lsOBJOG6psOB4buU4bqkJsOB4buU4bua4buCw4FOw5NX4buow4Hhu4JPxqDDgeG7lk894buWTsOB4buuVibhu4jhu5bDgeG7kuG7iuG7lk/DgeG7mMOT4buK4buWw4FPViZK4buW4butw4Hhu5jDk+G7iuG7lsOBKuG6quG7rcOB4buwUsOTw4FG4buI4buWw4Hhu5TEkOG7rsOB4buwVlPhu5ZO4butw4Hhu4Ijw4LDgeG7mOG6uibDgeG7luG7tMOZ4buCw4Hhu5ZPw4Lhu5ZPw4Hhu4JP4bua4buWTsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buW4bqsxqDDgSRI4buu4butw4FOw5PhuqjDk8OB4buu4buew4Lhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OBxILhurLhurLhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqiw4DEgi/huqDhuq7hurLhu4TEguG6oOG6tsOA4bqg4bquw4Phu67hurThurbhurLhurLhurbhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6tuG6tsSCQcOBw4Lhu5jhu67DuUE44bqk4buCw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7hu63DgUbDmuG7lsOBJOG7jsOB4buWVcOB4buYQOG7gsOB4buY4bqm4buUw4Hhu65Pw50mw4Hhu5jhu6bDk8OB4buUWMOCw4Hhu5JPUEHDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurLDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lBxILhurLhurJBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO94bq7Tz3hu5ZOw4Hhu4bhu6TDgSRY4buWTuG7rcOB4buG4bukw4Hhu65PI8OCw4FG4bu04bum4buCw4FGQ+G7qMOB4buSw5Phu4jhu5bDgeG7glHhu63DgeG7huG6qMagw4FG4bqo4buUw4Hhu67hu7TDmcOT4butw4Hhu67Dk+G7ilbDgU/Dk0pWw4Hhu6pW4bqow4Ek4bqmw4Hhu67Dk+G7iOG7rsOB4buSw5NK4buU4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6ruG6oMOA4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6osOAxIIv4bqg4bqu4bqy4buExILhuqDhurbDgMODw4Dhurbhu67Dg+G6osSCxILhurLhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6suG6ruG6rkHDgcOC4buY4buuw7lBOOG6pOG7gsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZO4butw4FGw5rhu5bDgSThu47DgeG7llXDgeG7mEDhu4LDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1BBw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6ruG6oMOAQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvW/DglbDgeG7lk894buWTsOBRuG7puG7rsOB4buww4LDgeG7qlbhurjhu5bDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1Dhu63DgUbhu4jhu5bDgeG7lsOCJuG7rcOB4buST1HDk8OB4buY4bu04bum4buWTsOB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bDgeG7mOG6puG7lMOB4buuT8OdJsOB4buY4bumw5PDgeG7lFjDgsOB4buST1DDgeG7gsOdw4LDgeG7rsag4bqm4buWw4Hhu67DleG7lk/DgUbhuqzhu67DgeG6oOG7r+G6sMOA4bqw4buv4bqg4bqg4bqi4buUw4PDgS/huqDhu6/huq7DgOG6tuG7r8SC4bqi4bq24buUw4Phu63DgUbhuqzhu67DgeG6oMOA4bq24bun4butw4Ek4bu04bum4buuw4Hhurbhu6fDgeG7rMagw4Ekw5nDk8OB4buS4buI4buuw4FPxqDhuqzhu4JP4buvw4HDs+G7sMag4buWTsOBRuG7muG7rcOB4buS4buK4buWT8OB4buYw5Phu4rhu5bDgU9WJkrhu5bhu63DgeG7mMOT4buK4buWw4Eq4bqqw4FG4bqs4buuw4Hhuq7DgOG6oOG7r+G6ssOA4bq2w4Hhu5TDg+G7scOB4buS4buK4buWT8OB4buWU8OTw4FGUuG7lk7DgUbhuqzhu67DgeG6oOG7r+G6oMOAxILhu6/Dg8OA4bquw4Hhu5TDg+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qCFW4buuT8ag4buwQcO94bqn4bu0w5rhu5ZOw4HDs0/DmuG7lHkv4buow70=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]