(vhds.baothanhhoa.vn) - Đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã “đón” những đơn hàng đầu năm. Đây là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. 
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d0KeG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6DhurDhu6DFqeG6pOG6suG7oMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqjhurZQxanEqMOB4buIcy/hu4bhu6l0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5o34bqqw73huqzhu6d0PuG6tlDFqcSow4Hhu4jFqeG7q8aw4bur4bux4bufxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG6rErDvcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWp4bug4buiRcSoxanhuqhHw73FqeG6pOG7tcSoxanhu6BIxKjhu4bFqeG6qEHFqeKAnOG6qEvEqOKAncWpxKjhu4bGr8So4buAxanhuqjhu5DEqMWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6qOG6tlDFqcSow4Hhu4jhu6HFqT7huq7hu6zFqeG7iuG7tcWp4bug4buExKjFqeG7huG7guG6ulDFqeG7oOG7hOG6puG7hsWp4bqm4bum4bqmxanhuqjhurzFqeG6puG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6Dhu4bhu6bhuqbFqeG7huG7guG6usSoxanhu4hT4bqmxanhu6Dhu4JFUMWpw4zDicWp4buGSuG7t+G6puG7hsWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6Dhu5/FqcOM4buCxKjhu4bFqeG6rErDvcSo4buGxanhuqZUw73FqeG6qOG7kMSoxanhu6hH4bufxanhu4BL4buaxanhu5rhu4bhurbEqMWp4bug4buG4bum4bqmxanhu4bhu4LhurrEqMWp4buIU+G6psWp4bug4buCRVDFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqcOM4buCxKjhu4bFqeG7oMOJxaktxanhu7BBxanhu4bhu47hu4LFqeG6plTDvcWp4bugSuG7tcSoxanhu6BIxKjhu4bhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4bqs4bug4buGUOG7iOG6pMWp4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXh3xrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWp4buveMaw4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu7HGsHYv4bup4buveOG6rOG7reG7qeG7qeG7reG7q+G7r3fhu6Dhu6t5eOG7r8aw4buKxrDhu6HDjeG7muG7gOG7m+G7ouG7k3d44bunxanDveG7iuG7oOG7k+G7pynhu7PhuqbFqeG6rErDvcSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWp4bug4bqw4bugxanhuqThurLhu6DFqeG7nuG7ucSoxanhu7BQ4bqw4bugxanEqOG7hsavxKjhu4DFqeG6qOG7kMSoxanhu4bhu7XEqOG7gMWp4bqo4bq2UMWpxKjDgeG7iOG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneHfGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bun4buveMaw4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundOG6scOB4buIxanhu6vGsOG7q+G7seG7n8WpKcOTxKjhu4DFqeG7oOG7rMWp4buD4bqxNzfFqSnDk8So4buAxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWpOOG6seG7gynhurfFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxalxw6Mp4bqxxakoSOG7iMWp4buH4buQxKhyxanhu7Dhuq7hu6zFqeG6rOG7psSo4buAxanhu4hT4bqmxanhu6Dhu4JFUMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcOM4buGSuG7ucSo4buAxanhu6t54buhxrDGsMawxanhuqjDicSoxanhu7HGsOG7ocawxrDGsMWp4bug4bqwxKjFqcOM4buGUMSo4buAxanhu6Dhu6LDvcSo4buG4bufxanhu7nEqOG7hsWp4bqm4buz4bqmxanhu4pK4bu34buC4buhxanhurHhu4DDveG7rMWp4bug4bukxanhu6Dhu4bhu7PEqOG7gMWp4bupLeG7q8aw4bur4bux4bufxanhuqxKw73EqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG6qEHFqeG6qEvEqMWpxKjhu4bhurLEqMWpxKjhu4bGr8So4buAxanhuqjhu5DEqMWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6qOG6tlDFqeG7oOG7gkXEqOG7ocWpKOG7luG7gsWp4buo4bqy4bus4bufxanhuqbDk8So4buAxanhu6Dhu6zFqeG6qEHFqcSo4buG4bqy4buaxanhuqbhu7PhuqbFqcSo4buAUOG7rEXEqMWp4buK4buC4bq6UOG7n8Wp4buGUOG7rMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG6psOTxKjhu4DFqcSo4buG4bquxKjFqeG6qOG6tOG7rMWp4buI4bu3xKjhu4bFqeG7nuG7ucSoxanhu7BQ4bqw4bug4bufxanhuqThu7lKxanhuqjhu7nhu4jFqeG7oOG7gsOJxKjFqeG6qOG7juG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeHfGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxanhu694xrDhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7scawdi/hu6nhu6944bqs4but4bup4bup4buvxrDhu6/GsOG7oOG7q+G7seG7q+G7reG7qeG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu6nhu7Hhu63hu6fFqcO94buK4bug4buT4bunKeG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6DhurDhu6DFqeG6pOG6suG7oMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqjhurZQxanEqMOB4buI4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4d8aw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu694xrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04buD4bukxanEqOG7gOG7teG7rMWp4buxxrAt4bup4bufxanhu4bhu7XEqOG7gMWp4bug4buiw4Hhu4jFqeG6psOTxKjhu4DFqcSo4buG4bquxKjFqeG6plTDvcWpKcOTxKjhu4DFqeG7oOG7rMWp4buD4bqxNzfFqWzDvVDhuqzhuqrFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhuqhBxanhu5xQw73hu6zFqeG7oOG7ouG7lsWp4buK4bu34buCxanhu4rhu7Xhu4jFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bqo4bq8xanhu57hu7nEqMWp4buwUOG6sOG7oMWpxKjhu4bGr8So4buAxanhuqjhu5DEqMWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6qOG6tlDFqcSow4Hhu4jhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXh3xrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWp4buv4buteOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4buxxrB2L+G7qeG7r3jhuqzhu63hu6nhu6nhu6154bur4but4bug4but4burxrB2eOG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu7Hhu7Hhu63hu6fFqcO94buK4bug4buT4bunKeG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6DhurDhu6DFqeG6pOG6suG7oMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqjhurZQxanEqMOB4buI4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4d8aw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu6/hu6144bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundOG6seG7gOG7tcSo4buGxanhuqzhurrhu6DFqeG7iMO94busxanhuqjDmuG7lOG6psWp4bqs4bumxanhuqThu7NKxanhu6Dhu4bhu4LDiVDFqeG6qOG7kMSoxanhu4bhu7XEqOG7gOG7n8Wp4bueSsSo4buAxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG6qOG7guG6vOG7iMWpxKjhu7Xhu6zhu5/FqcSo4buG4buC4bq4UMWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhuqzhurrhu6DFqeG7iMO94busxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjFqeG7oEjEqOG7hsWp4bqoQcWp4bqoS8SoxanhuqjDmuG7lOG6psWpxKjhu4bGr8So4buAxanhuqjhu5DEqMWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6qOG6tlDFqcSow4Hhu4jhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXh3xrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWp4buveOG7q+G7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4buxxrB2L+G7qeG7r3jhuqzhu63hu6nhu6nhu6154buveOG7oHfhu6t54bureeG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu63hu6vGsOG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6cp4buz4bqmxanhuqxKw73EqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG7oOG6sOG7oMWp4bqk4bqy4bugxanhu57hu7nEqMWp4buwUOG6sOG7oMWpxKjhu4bGr8So4buAxanhuqjhu5DEqMWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6qOG6tlDFqcSow4Hhu4jhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3h3xrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p+G7r3jhu6vhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d0KcOTxKjhu4DFqeG7oOG7rMWp4buD4bqxNzfFqeG7nuG7ucSoxanhu7BQ4bqw4bugxanhu6jhu7XFqcOM4buCxKjhu4bFqeG6rErDvcSo4buGxanhu4Dhu7fhuqbhu4bFqcOM4buGw5PEqOG7gMWpxKhQxKjhu4DFqeG7g+G7huG7t+G6puG7hsWpKEbEqOG7hsWpceG7g+G7huG7t+G6puG7hsWp4buD4buG4bu1xKjhu4ZyxanhuqjhurThu6zFqeG7iOG7t8So4buGxanhu57hu7nEqMWp4buwUOG6sOG7oOG7n8Wp4bqmUMSo4buAxanDmcSo4buAxanEqOG7gFDhu6xFxKjFqeG7iuG7guG6ulDFqeG7sOG6ruG7rMWp4bqs4bumxKjhu4DFqeG6puG7s+G6psWp4bqmw5PEqOG7gMWp4bug4buiRsSo4buG4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4d8aw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7r3fhu6nhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7scawdi/hu6nhu6944bqs4but4bup4bup4buteeG7seG7r+G7oHnhu7Hhu6134buv4buKxrDhu6HDjeG7muG7gOG7m+G7ouG7k3d4xrDhu6fFqcO94buK4bug4buT4bunKeG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6DhurDhu6DFqeG6pOG6suG7oMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqjhurZQxanEqMOB4buI4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4d8aw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu6934bup4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundOG6seG7gMO94busxanhu6Dhu6TFqeG6qOG6tlDFqcSow4Hhu4jhu5/FqeG6puG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhuqbhu4bDicWp4bqk4buCw4nEqMWpxKjDk8So4buAxanhu57hu7nEqMWp4bqoQcWp4bqm4buGVMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG7oEbhu4jFqcOM4buCw4nhu4jFqeG7oOG7hkfFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4Dhu5/FqeG7hlHhu6DFqeG6puG7s+G6psWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buA4bufxanhuqThu7lKxanhuqjhu7nhu4jFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4buK4bu14buIxanhuqbhu4ZKxanEqOG7gMOa4buY4buCxanhu4rDvUrFqeG6qOG7jsSo4buA4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4d8aw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7r+G7r+G7reG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4buxxrB2L+G7qeG7r3jhuqzhu63hu6nhu6nhu6/GsOG7q+G7r+G7oOG7q+G7q3l3eeG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu694xrDhu6fFqcO94buK4bug4buT4bunKeG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6DhurDhu6DFqeG6pOG6suG7oMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqjhurZQxanEqMOB4buI4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4d8aw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu6/hu6/hu63hu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d0KcOTxKjhu4DFqeG7oOG7rMWpKcOqxakpw5PEqOG7gMWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG7gMOUxanhu4Phu6LDmuG7mMSo4buAxanhu4fhu5DEqOG7n8Wp4buwQcWpblDhuq7EqMWpN0zDvcWpceG6seG7hsOaxaluUOG6rsSocsWpw4zhu4bhu5bhu4LFqeG6qOG7jsSo4buAxanEqMOB4buIxanhu6vGsOG7q+G7scWp4bqk4bqgxKjhu4DFqeG7iOG7juG7oMWp4buew5LFqeG6qOG7kMSoxanhu4bhu7XEqOG7gMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqeG7qOG7s8SoxalC4buaxanhu7BQ4bqw4bugxanDjOG7huG6tFDFqeG7nsO9xKjhu4DFqeG7oOG7hkfFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqTdKw73FqcOjVuG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeHfGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxanhu694xrDhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7scawdi/hu6nhu6944bqs4but4bup4bup4buvxrDhu63GsOG7oOG7r3jhu7F3d+G7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5N34butxrDhu6fFqcO94buK4bug4buT4bunKeG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhu6DhurDhu6DFqeG6pOG6suG7oMWp4bue4bu5xKjFqeG7sFDhurDhu6DFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqjhurZQxanEqMOB4buI4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4d8aw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu694xrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d0KeG7s+G6psWp4bqsSsO9xKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buaxanhuqxQ4busxanhu6Dhu6JGxanhu6jhu7XFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG7nuG7ucSoxanhu7BQ4bqw4bugxanEqOG7gMO94busxanhu6Dhu6TFqeG6qOG6tlDFqcSow4Hhu4jFqeG7iuG7tcWp4bqo4buC4bq4UMWpw4zhu4LhurrEqMWp4bucUMO9xKjFqeG7oOG7ok3EqOG7gMWp4bqo4bq8xanhu6BIxKjhu4bFqeG7oOG7huG7puG6psWp4buG4buC4bq6xKjFqeG7iFPhuqbFqeG7oOG7gkVQxanEqMOB4buIxanhu6vGsOG7q+G7scWp4bugw4HEqOG7gMWp4bug4buGReG7iMWp4bup4buv4buf4bux4buVxanhu4Dhu4Lhu7PFqeG7oOG7okfFqeG7nuG7ucSoxanhu7BQ4bqw4bugxanhuqbDk8So4buAxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWp4bueSsWp4buo4buS4buCxanEqMOB4buIxanhu6vGsOG7q+G7q+G7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaw51Q4bug4buGSuG7ouG7p3Q3w5rhu5DEqOG7gMWp4buD4buG4buQ4buIcy/hu5p0

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]