(vhds.baothanhhoa.vn) - Về Bình Sơn (Triệu Sơn), nơi có 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, chúng tôi men theo những con đường ngoằn ngoèo miền núi đầy khó khăn cùng với ông Lê Đình Tú, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông lâm nghiệp xã Bình Sơn để thăm vùng nguyên liệu chè. Ông Tú chia sẻ: Bình Sơn là xã miền núi xa xôi của huyện, giáp với các huyện Như Thanh, Thường Xuân và Thọ Xuân, giao thông đi lại còn khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, người dân canh tác theo tập tục và thói quen, trước đây tới 80% hội viên tham gia HTX là hộ nghèo. Trước tình hình đó, Ban quản trị HTX đã trăn trở tìm hướng đi mới, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhuqg44bqpW3DDoWtb4buj4buF4bqlaltM4bqoTOG7olvhu5tb4bqsaGvhu4VbUOG7mWtb4buDZnPhu6Nba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1tx4buFbDhxW2vhu4Phu4XDqGxb4buxOVvEqTlqW+G7g2Y5clvhuqnhu4Vna+G7hVtiOGvhu4MhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30o4buw4bq9W+G6rGhr4buFW1Dhu5lrWyxR4buhZsOqcltQ4buZay4/W2vhu5lmW+G6qW1bMVtww6FrW+G7o+G7heG6pWpbTOG6qEzhu6Jb4bqp4bqz4bujW3HDrWvhu4U/W+G6qeG7hXNr4buDW3Hhu41mW2pja1tx4buFY2xba+G7heG7q2vhu4Nb4bqpbGtbYuG7peG7l2vhu4Nba+G7g2zDo2tba+G7g2zDqGxbambhur1rW2tzZlti4bq1dlvhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWtb4bqpdGvhu4Nb4bux4buVZlvhu41r4buDW8So4bq5W0Joa+G7hVtRcz9b4buCZjhqW2Lhu4/huqlb4buExqHhu6NbcTjhuqlb4buvw6BbLOG7hFHhu64uW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtr4buNa+G7g1vEqeG6t2pba+G7g+G7hWbDquG7o1vhu6/DoFvhuqxoa+G7hVtQ4buZa1ti4bq/W3Hhu4XhuqFqW+G7sXRr4buDW2vhu4NyduG6uWtbxKlmw6pyW+G6qeG7hcOoOlvhu4xr4buDW1FzW+G6qeG7hWY3W3BlKlvhuqxoa+G7hVtQ4buZa1vEqTlb4buvw6Bbambhur1rW2tzZlvhu683W+G7r+G7jWZb4bqpw7o3W+G7hXJ2w6prP1vhu4NmOOG7o1vhu7Hhu5VmW+G6qTjhuqlb4buFcnbDqmtbS+G7heG7pVtR4buFN2vhu4U/W1Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7rnLhurdrW+G7sTlbUeG7hW9b4buucuG6t2s/W+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7g1tiZlvEqWFmW+G6qW5rW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqhaz9basOicVtiw7Rb4bqr4bq3a1vhuqnhu6VbceG7heG7pTdbceG7heG7lXE/W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tb4bqpN2vhu4VbcTjhuqlbceG7hWNsW3HDouG7o1txdeG6qVvhu7E5W3Hhu4VtZlvhu59yY2s/W3Hhu6Hhu6Xhu5XhuqlbYuG6t3ZbceG7lWZbNV0jW+G7hcO0Zlvhu7Fm4bq5a1tx4buFN2pb4buDZjdb4buEUeG7rlvEqTlb4buFw7Rba+G7g+G7hcOobDpbUeG7oeG7peG7leG6qVtxaGvhu4Vb4buFaGvhu4VbYm0/W+G6rDdrW+G7n3LDoWtbceG7oWlb4buEUeG7rltiw6BbceG7oeG6oWtbceG7oeG7m1txaGpb4buF4bul4buVa+G7g1tiZltq4buVZj9b4buDZnPhu6Nb4buFw7RmW+G7sWbhurlrW+G7seG7peG7mWtbxKnhurlrW3Hhu4VsOHFba+G7g+G7hcOobFvhu7E5W8SpOWpb4buDZjlyW+G6qeG7hWdr4buFW2I4a+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fVtwcXbEqWPhu7h9cWPhu69xLTfEqWbhu4NrKlvhuqlja3Fj4buhJn0oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzMyXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlsxMjPhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqp4bqrazrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvICIyIC8gIjThuqsxIjYiMzE2cTQiMjM2xKldOuG7i+G7o+G7gyXhu6Hhu7gwMzR9WzfEqXHhu7h94bqoOOG6qVtww6FrW+G7o+G7heG6pWpbTOG6qEzhu6Jb4bubW+G6rGhr4buFW1Dhu5lrW+G7g2Zz4bujW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tbceG7hWw4cVtr4buD4buFw6hsW+G7sTlbxKk5alvhu4NmOXJb4bqp4buFZ2vhu4VbYjhr4buDfVvhu61m4bqrceG7heG7uH0zMl19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xMjN9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa31bcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KOG6qDjhuqlb4buFw7Rba+G7jWvhu4Nb4bqr4bq3a1vhu4U4Zlvhuqnhu4XDqFvhuq1z4bujW3Hhu6HhurlrW+G7sXRr4buDW2LDtWZb4bqsaGvhu4VbUOG7mWs6W8OBa+G7hSpbQmhr4buFW1FzIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUcWpW8SpxqFmW3Hhu4Xhurtb4bqpw7o3W+G7r8OgW+G6rGhr4buFW1Dhu5lrW+G6qW1b4buD4bq1a1sgOl1dXeG7hTdbYuG6s3FbYsO1Zj9b4buJ4buFZ1vhu4XDonJbajhxW2plP1vEqTlbYmbhur1yW+G7iWbDqmtbceG7hXLDomtbxKnGoWZb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7sXRr4buDW+G6qeG7hcOoW+G7sTlba+G7g+G7heG6vVtrcuG7jWZbbGvhu4NbxKnhurN2W2rDonE6W+G6qmxbYm0/W2vhu4M3dlvhu4nhu4VmW3Hhu4U5a+G7hVvEqcOi4bujW+G7r8OgW2vhuqFqWyI2NjE/W+G7hXJ2w6prW2LDoFtq4buXZlvhuqnhu4VyduG6uWtb4buDZjdb4bqp4buFw6hb4bubW1Hhu4U4ZltL4buDcnbhurlrW+G7seG6vVtr4buD4buFZuG6uWtb4bqp4buncj9bcWhqW+G7hWbhur9yW+G7ieG7hWdb4buFw6JyW+G7sTlbceG7heG7kVtr4buF4bul4buda+G7g1vhuqnDujdb4buxdGvhu4Nba+G7hcOjalvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tbIFtr4buD4buF4bq9W2s5djpbS+G7heG7pWvhu4Nb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW2vhu4Xhu6VbceG7heG6u1trOWxbYuG6v1vhuqltW2Lhu6XGoeG6qVtwxrBb4bqt4bq9a1vhu7Hhu6tr4buDW8SpYWZbxKk5W+G7seG6s2tbYuG6vVtrN2tb4buDZsOhZjpb4bqqdFtiw6BbauG7m1tr4buFZuG6vXJbxKnhu5Xhu6NbccOi4bujW+G7hXLhurNrW+G7ieG7s1tx4buFcsOicVvhuqnhu4XhuqFrW2ty4buNZj9bceG7ocO1a+G7g1tx4buhb3E/W3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G6qTjhuqlb4buDZsOhZlvhu6Phu4U44bujW3HDouG7o1tx4buhcmvhu4Nb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G6qeG6t3Zb4bqp4buFw6hb4buxOVtrcuG7jWZbbGvhu4NbxKnhurN2W2rDonE/W2vhu4Xhu6Vr4buDW+G6q2xbYuG6tXJb4buhN1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpb4bqt4bqz4bujW+G6reG6uWvhu4U/W2vhu4Vm4bq9clvhu4XDtFvhuqvhurdrW+G7ieG7heG7jWvhu4NbasSDa1tqOVvhu7Hhu5VmW2vhu4Phu4Xhur06W+G6qOG7hcOtW2LhurtrW3Hhu4U4a+G7g1siXS0gXSI2P1vhu4nhu4VmW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVvigJxK4buTZlvhu6/DoFsiW3DDoWtb4buj4buF4bqlauKAnVssTOG6qEzhu6IuP1vhu7Hhu5VmW8SpxqFmW2fhuqnhu4Vba+G7hWbhur1yW2rEg3E/W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tbYsOgW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW3Hhu4U3alvhu4NmN1tww6FrW+G7r3LhurNxOlvhu4xr4buDW8So4bq5W0Joa+G7hVtRc1vhuqnhu4VsW+G7ocOja+G7gypbQuG6t3ZbxKk5W2rDtHFbxKlyw7Vr4buDW+G7g2ZtW2rhu5VmW3Fm4bq74bujW3Dhu6fhuqlb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW+G7hcO0Zlvhu7Fm4bq5azpb4bqsN2tb4bufcsOha1tx4buhaVvhu4RR4buuW2LDoFvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G6q+G6p2tb4bqpOOG6qVtx4buFOWvhu4Vb4buxZuG6uWtbYuG6oWvhu4Nb4buJd1tx4buFN2pb4buDZjdb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW0zhuqhM4buiW3HFqVtx4buF4bq7W2pha+G7hVtiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gzpbQuG6u2tbazd2W2LDoFvhuqltWzFbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu41r4buDW2vhu4XDomtbTOG6qEzhu6Jb4bqp4bqz4bujW3HDrWvhu4UqW+G6qOG7hcOoW3Bh4bqp4buFW+G6rGhr4buFW1Dhu5lrW+G7sTlbSsOicVtsa+G7g1sxW2p0N1tr4buDcnbhurlrW+G6qeG7heG6s3FbYuG7pcah4bqpW+G7r+G6u+G7o1vhu4Vha+G7g1swW3A3bFtr4bqhalsgXSI2JltR4buhOVvhu683a+G7hVtxc2ZbxKlv4bqpW+G6rGhr4buFW1Dhu5lrW+G7sTlb4bqoOVvhu4M3ZlvEqWNsW3FzZlvEqW/huqlb4bqsaGvhu4VbUOG7mWtbYmFxWzBbcDdsW2vhuqFqWyBdIF06IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buMa+G7g1vEqOG6uVtCaGvhu4VbUXNb4bqp4buFZjdbcGVbceG7heG6uWoqW8So4bq1a1ti4bq1cltx4buFN2pb4buDZjdbceG7heG6pWpbYmlr4buFW3Hhu4VoW3DDoWtb4buj4buF4bqlalvhu4nhu4Xhu41r4buDW2JhcVtxZuG6uXJb4bqp4buFZ1tM4bqoTOG7oltx4buFY2xb4bufcnZbYmlr4buFOltQN3JbYm1b4buEUeG7rltiw6BbYuG6tXJbceG7pVtqOHZbam3huqk/W3Hhu4Vm4bq7cVvhuq1pW+G7hWbDqmtbYmFmW+G7heG7mWs/W2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4NbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqP1vhu4VsOWtbceG7hWbDqmtba+G7hcOga1tqOOG6qT9bauG6p3JbasOgP1vhuq03bFvhuq1oOlvhu55yN1vhu4lm4bq/altr4buD4buFZsOqaj9bcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu41r4buDW2vhu4XDomtbYsOhalvhuq3DoWxb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1vhu7E5WzdrW3FsOWtbceG7hcaw4bqpW+G7o+G7heG6pWo6W1A3clvhu4nhu4VmW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu41r4buDW2vhu4XDomtbTOG6qEzhu6I/W+G6qTjhuqlbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW2Lhur1yW2Lhu6XGoeG6qVvhuqs4a1txY2pba+G7hcOga1tx4buhcnZb4buvcuG6s3Fba+G7g3LDtWtb4buD4buP4bqpP1ti4bqha+G7g1vhu4l3W2rDoFvhu7Fh4bqp4buFP1vhuqk5a+G7g1txYWxbceG7heG6uWpba2bhur1qW3Fma1vhuqnhu4VsW2vhu4Phu6Xhu5dmW3Fm4bq5clvhuqt0a+G7gzpbUMOha1vhu6Phu4XhuqVqW2Lhu6XGoeG6qVtxZuG6uXJbceG7hXVbceG7j3Fb4buF4buZaz9b4bqrbDdr4buFW3Dhu49bceG6oWvhu4NbccWpWyJdLSIyIz9b4buDZsOhZlvhu59yduG6u3Fb4buxZsOq4bqpW8SpOWpb4bux4buVZltx4buFcltr4buFw6Lhu6Nb4buRa1tiaWvhu4Vb4bqp4buFbFtr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qHRr4buDW+G7seG7lWZbYm0/W+G7hFHhu65b4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W2vhu41r4buDW8Sp4bq3altr4buD4buFZsOq4bujW+G7r8OgW+G6rGhr4buFW1Dhu5lrW2LDoFti4bqldltqYWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhu59yw6Fr4buDW+G6rTg/W+G7g2bhu5VmW3Hhu4Vmw6pyW3DDoWtb4buj4buF4bqlaj9bYjdb4bqrYWvhu4Nb4buJ4bq5a+G7hVtiYWZbxKl3W2vhurlrW2vhu4Vm4bq9clvhu4nhu4U44bqp4buFW+G7hTlr4buDW2LDoFvhuq1m4bq7cVti4bq7a1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpbTOG6qEzhu6Jb4bqsaGvhu4VbUOG7mWs6W1HFqVtibT9b4buDZjhbceG7oWlb4buJZmvhu4VbceG6uz9bceG7hXJba+G7hcOi4bujW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW+G7hcO0Zlvhu7Fm4bq5a1ti4bulxqHhuqlba+G6t2vhu4Nb4bqpN2w/W2LhurtrW2s3dlvhu4RR4buuW+G6qeG7hcOtW+G6qW5rWyBb4buFw7Rba+G7g+G7hcOobDohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0oQuG7p+G6qVvhu7DDuSEv4bujKA==

Đức Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]