(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, chàng kỹ sư nông nghiệp 8X Nguyễn Văn Tuấn ở thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn) đã trình làng mô hình “Sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo” quy mô công nghiệp, trong đó sản phẩm “Yến chưng Đông trùng hạ thảo Đăng Khoa” được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao năm 2021.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLigJw24buf4buv4bq54buRdUThu6904bq54buY4bu14buvdOG6ueG6pOG6tOG6qOG7r3Thurl1w6zhurnhuqR14buLduG6ueG7mMSp4buvdOG6ueG7qnV2aOKAneG6ueG7q3Vt4buvdOG6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bq5VuG7kFY74bqrL3Xhur1i4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tlXhu5Vo4buTw6liIWjhuqbhurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu7HDsuG7r+G6ueG6pHXhurjhurnhu690dcO6cOG7reG6ueG6pHXDs+G6pOG6ucO0w6zDusOi4bq54buRdcOt4buvdOG6ueG7q0fhurnDgkThurnhu6/hu7Xhu6904bq54buvdHXDunDhurbhurlmNeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5KOG6psOz4buv4bq54bqu4bq54bqkdeG7p+G6ueG6pOG6tMOz4buv4bq54buudGjhurkh4bqg4buv4bq54bqtdeG6puG7gHDhu6/hurnhu650aOG6uSHhuqDhu6/huqnhurnhu5nhu4nhurnhuqThurThu6Xhu6914bq54buxw63hu6904bq54but4bu14bq5deG7peG7r3XhurnigJwh4buL4buv4bq54bq+4bqmw7PhuqThurnhu6/Ds+G7reG6ueG7mOG7teG7r3ThurnhuqThurThuqjhu6904bq5dcOs4bq54bqkdeG7i3bigJ3hurnhurLhuqbhu4Dhurnhu63hu7Xhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHXDunDhurbDouG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZd+G6ucOC4buL4buv4bq54bq2deG7j+G7reG6ueKAnDbhu5/hu6/hurnhu5F1ROG7r3Thurnhu5jhu7Xhu6904bq54bqk4bq04bqo4buvdOG6uXXDrOG6ueG6pHXhu4t24bq54buYxKnhu6904bq54buqdXZo4oCd4bq54buZRMSC4buR4bq5KcOU4buu4buS4bq54bqkxanhu6914bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3Xhu43hu6/hurnDguG7i+G7r+G6ueG6tnXhu4/hu63hurlW4buQVjvhurnhu5nDrOG6pOG6ueG7kXXhuqbhu4/hu6/hurnhur/hurnDgmh24bq54buvxKnhu63hurnDquG6u8Oq4bq94bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq94bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4fhur3hu4Hhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhur3hu4fhursvw6rhurvhurvhu5Phu4HDqsOq4buH4buB4bq74buF4bqk4bq/4buH4buH4buHZuG7seG6u+G6peG7qeG6tnThurfhurThuqPhur/hu4fhu4fDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqeKAnDbhu5/hu6/hurnhu5F1ROG7r3Thurnhu5jhu7Xhu6904bq54bqk4bq04bqo4buvdOG6uXXDrOG6ueG6pHXhu4t24bq54buYxKnhu6904bq54buqdXZo4oCd4bq54burdW3hu6904bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7kXXDs+G6pOG6ueG7sUTEguG7r3ThurlW4buQVjvDqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6lm4bq74bq9w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buH4bq94buBw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYjXhuqbDs+G6pOG6ueG6pHVv4buv4bq54buxw63hurnhu6tH4bq5w4JE4bq54buv4bu14buvdOG6ueG7r3R1w7pw4bq24bq54buv4buj4buv4bq5KOG6psOz4buv4bq54bq0w7PhuqThurnhuqTDieG6ueG6pMO64buv4bq54bq84bqiw7rhurnhu4bhurnhuqRE4bqu4buvdOG6ueG6pGl24bq5w7TDrHbhurnhu5FCaOG6ueG7reG7peG7r3XhuqXhurnhu67EqeG7reG6ucOq4bq74bq9Z+G6uSjhuqbDs+G7r+G6ueG7meG7ieG6ueG7r3R1w7rhu6Phu6/hurnhu5HEkOG6puG6ueG6pHXDreG7r3Xhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54burdcO64bq54buv4bqm4bu1w7rhurnhuqThurThu7nhu6904bq54buvw7Phu63hurnhu5jhu7Xhu6904bq54bqk4bq04bqo4buvdOG6uXXDrOG6ueG6pHXhu4t24bq54bqkReG6ueG7kWnhu5Hhurnhu6904bqm4buA4buj4buv4bq54buxw7pw4bqm4bq5w4Ju4buv4bq54buRd+G6ueG7r3VE4bq5dMOsduG6ueG7scSQ4bqkw6Lhurnhu69E4bqi4buR4bq54buTRWjDouG6ucO0QeG6pOG6ueG7r3VB4buvdOG6ueG6pGvhu63igKbhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bqmw7Phu6/hurnhu5nhu4nhurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq54bq2dXjhu6904bq54buv4bqm4bu1w7rhurnhurzhuqLDuuG6ueG6suG6puG7gOG6ueG7reG7teG6ueG6v+G6u+G6peG6u+G6u+G6u+G6ucO04bul4buvdeG6ueG7mOG7teG7r3ThurnhuqThurThuqjhu6904bq5dcOs4bq54bqkdeG7i3bhurnhu63DgMO64bq54bqkdWnhu6904bql4bq5VcO6cOG7r+G6ueG7keG6oOG6ucOC4bqu4bq54buReOG7r+G6ucOC4buL4buv4bq54bq+4bqmw7PhuqThurnhu5lExILhu5Hhurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu7F2w6zDuuG6ueG7meG7teG7r3ThurnhuqThurThuqjhu6904bq5dcOs4bq54bqkdeG7i3bhurnhuqRF4bq54buRaeG7keG6ueG6tnXhu7XDuuG6ueG7q3Vp4buR4bq54buvdWjhuqbhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvhur3hurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7h+G6veG7h+G6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DquG6veG7h+G6uy/DquG6u+G6u+G7k+G7gcOqw6rhu4fhu4HDquG7g+G6pOG6v+G7heG7heG7geG6v+G7seG6u+G6peG7qeG6tnThurfhurThuqPhur9n4bq7w6nhurlo4bux4bqk4bqjw6nigJw24buf4buv4bq54buRdUThu6904bq54buY4bu14buvdOG6ueG6pOG6tOG6qOG7r3Thurl1w6zhurnhuqR14buLduG6ueG7mMSp4buvdOG6ueG7qnV2aOKAneG6ueG7q3Vt4buvdOG6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bq5VuG7kFY7w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G6vcOp4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7h+G6veG7h8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu67EqeG7reG6ucOq4bq7w6rhurvDouG6ucO0aOG6ucOC4buL4buv4bq54bq2deG7j+G7reG6uXThu7nhu63hurnhu5jhu7Xhu6904bq54bqk4bq04bqo4buvdOG6uXXDrOG6ueG6pHXhu4t24bq54bqkROG6oMO6w6Lhurnhu5jhu7Xhu6904bq54bqk4bq04bqo4buvdOG6uXXDrOG6ueG6pHXhu4t24bq54burdeG7tcOi4bq54bq0RMSC4bqm4bq54buY4bu14buvdOG6ueG6pOG6tOG6qOG7r3Thurl1w6zhurnhuqR14buLduG6ueG7kUJo4bq54bu14buvdOG6ueG7kXVC4bq5ZjXhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTPEqeG7r+G6uSjhuqbDs+G7r+G6ueG7mUTEguG7keG6uSnDlOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu6914buN4buv4bq5w4Lhu4vhu6/hurnhurZ14buP4but4bq5VuG7kFY74bq54buZw6zhuqThurnhu5F14bqm4buP4buv4bq54bq/4bq5w4JoduG6peG6ueG7qnXhu7Xhu6904bq54buTReG7r3Thurnhu7HDrMO64bq54bqu4bq54buZd8Oi4bq54buvxKnhu63hurnDquG6u8Oq4bq94bq5w4Lhu4vhu6/hurnhurZ14buP4but4bq54oCcNuG7n+G7r+G6ueG7kXVE4buvdOG6ueG7mOG7teG7r3ThurnhuqThurThuqjhu6904bq5dcOs4bq54bqkdeG7i3bhurnhu5jEqeG7r3Thurnhu6p1dmjigJ3hurnhu5FCaOG6uSjhuqbDs+G7r+G6ueG7kUPhu6904bq54buZRMSC4buR4bq5KcOU4buu4buS4bq54bqkxanhu6914bq54buRdcSQ4buvdOG6ueG7r3Xhu43hu6/hurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bq5VuG7kFY74bq54bq/4bq5w4JoduG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhu5PhuqR14bqm4butw7ThurnDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buH4bq94buH4bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oq4bq94buH4bq7L8Oq4bq74bq74buT4buBw6rDquG7h+G7heG6veG6u+G6pMOq4buB4buDZuG7heG7seG6u+G6peG7qeG6tnThurfhurThuqNm4bq74bq9w6nhurlo4bux4bqk4bqjw6nigJw24buf4buv4bq54buRdUThu6904bq54buY4bu14buvdOG6ueG6pOG6tOG6qOG7r3Thurl1w6zhurnhuqR14buLduG6ueG7mMSp4buvdOG6ueG7qnV2aOKAneG6ueG7q3Vt4buvdOG6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bq5VuG7kFY7w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G6u8Op4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7h+G6veG7h8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bqmw7Phu6/hurnhu5F1w7po4bq5w4Lhu5vDouG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6tnXDsuG7r+G6ueG7kUJo4bq54bqkw4Hhurnhu4Dhu5/hu6/hurnhu5F34bq54buZ4buf4buv4bq54bq9ZuG6ueG7sXbDrMO64bq5aOG7kcO64buT4bq5aOG7rcO64buvw6Lhurnhu690dsOtw7rhurnhurRo4bq54buReOG7r+G6ueG7kXXEkGjhurnhurbhurR24buxw7rhu6/hu5XDouG6uWjhur7DuuG6pOG6uWjDguG6tmjhurThuqTDuuG7keG6peG6ueG7mG/hu4Dhurnhu7HDreG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6tnXDsuG7r+G6ueG7kXfhurnhu6t14buL4bq54buvxKnhu6904bq54bqkxKnhu6904bq54buRRMOD4buvdOG6ueG7sUThuqbhurnhuqR14bu14buvdOG6ueG7rWnhuqbDouG6ueG7q8O54buRdeG6ueG6pHXDueG7kXXhurnhuqThu5/hurnDtMOtduG6ucOCw7rhu6914bq54bqk4bq0ROG6ruG7r3TDouG6uXTDuuG6rOG6tuG6ueG6tnXhuqrhu5Hhurl14bu5w7rhurnhuqTDgeG7r+G6ueG6pHVE4bqg4buvdOG6ueG7r3Vo4buvdeG6ueG7kXV34buvdOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYijhurR24buvdOG6ueG7q3XDuuG6ueG7mXfDouG6ueG7meG7teG7r3ThurnhuqThurThuqjhu6904bq5dcOs4bq54bqkdeG7i3bhurnhu5FD4buvdOG6ueG7scOt4bq54butQeG6pOG6ueG7k0TEguG7keG6ueG7scO6cOG6puG6ueG7mcOsw7rhurnDtMOB4bql4bq54buudcOD4bq54buZd8Oi4bq54buZ4bu14buvdOG6ueG7k0TEguG7keG6ueG7r8Ot4buA4bq54buRd+G6ueG6pGnhu5Hhurnhu5Phuqrhu6904bq5w7Thu7nDuuG6ucO0w4Hhurnhu5HhuqDhurnhuqR1ccOi4bq54bqk4bq0aeG7r3Thurnhu5NE4bqg4buvdMOi4bq54buvdMSp4buv4bq54buvdEVo4bq54bux4buJduG6uXV3aMOi4bq54bq2dXjhu6904bq54buvdEVo4bq54bq8w63hurl1w4DhurnhuqThurTEguG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ucO0cOG7r3Xhurnhu7Hhu4bhuqXhuqXhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvhur3hurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7h+G6veG7geG6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DquG6veG7h+G6uy/DquG6u+G6u+G7k+G7gcOqw6rhu4fhu4Xhur/DquG6pMOq4bq74buF4buD4buD4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o+G6v+G7g+G7gcOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4oCcNuG7n+G7r+G6ueG7kXVE4buvdOG6ueG7mOG7teG7r3ThurnhuqThurThuqjhu6904bq5dcOs4bq54bqkdeG7i3bhurnhu5jEqeG7r3Thurnhu6p1dmjigJ3hurnhu6t1beG7r3Thurnhu5nhu6fhu6914bq54buRdcOz4bqk4bq54buxRMSC4buvdOG6uVbhu5BWO8Op4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhur3DqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4fhur3hu4HDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buYbOG7keG6ucO0w7pw4bqk4bq54burdcO64bq54bur4buf4bqk4bq5dcSC4bq24bq54bq84bqiw7rhurnhuqTDgeG6ueG7gOG7n+G7r+G6uS3hurnhu7F2w6zDuuG6ueG6pHXDieG7keG6ueG6tnXhu4/hu63hurnDtMOB4bq54buTROG6sOG7r3TDouG6ueG6pOG7t+G6pOG6ueG7kXV24bq5w4LEkOG7keG6ueG7q3XDveG7lcOi4bq5dMO64bqs4bq24bq54buTROG6sOG7r3Thurlv4butw6LhurnDtMOB4bq54bq2deG7n8Oi4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurnhu5nDreG7rcOi4bq54bqk4bq0ReG6uXV24bq54bq8w63hurnhu5nhu6fhu6914bq5w4Lhuqbhu4By4buvw6Lhurnhu5Fp4buR4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6tnXDsuG7r+G6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54bur4buE4bq54buvdWjhuqbDouG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54butw7PhuqThurnhu5nDuuG6ueG7k0ThurDhu6904bq54buRdcOz4bqk4bq54buRQmjhurnhuqRF4buvdOG6ueG7sXbDrMO6w6Lhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG6pMOsduG6ueG6tGjhurnhurZ14buL4buv4bq5xJDhu6904bq5dG/hu4Dhurl1w6zDuuG6ueG7kXV24bq54buR4bqg4bq54bqkdXHhuqXhurnhu6p1w7rhurnhu6vhu5/huqThurl1xILhurbhurnDquG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq94bq54buvdUThurnhurzhu43hu4DDouG6ueG7rWjhu6904bq54buZ4buf4buv4bq54buRdXbhurnDguG7i+G7r+G6ueG6tnXhu4/hu63hurnhu6914bq64buvdOG6ueG6pGnhu5Hhurnhu5Phuqrhu6904bq54bqk4bqm4buAcOG6pOG6ueG6vMODw7rhurnhu691w7PhuqThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5hExILhu5HhurnDtMO64buf4bqkw6Lhurnhu6904bqm4buA4buj4buv4bq54buxw7pw4bqm4bq54buZceG6ucOC4buL4buv4bq54bq+4bqmw7PhuqThurnigJw24buf4buv4bq54bqk4bq04bqm4buvdOG6ueG7mOG7teG7r3ThurnhuqThurThuqjhu6904bq5dcOs4bq54bqkdeG7i3bhurnhu5jEqeG7r3Thurnhu6p1dmjigJ3hurnhu5F1QuG6ueG7gOG7n+G6puG6ueG7scOt4bq54buvdUHhu6904bq54bqka+G7reG6ueG7scOz4buA4bq54bqkReG6ueG7scOt4buvdOG6ueG6pOG6oOG6ueG6pGvhu63hurlV4bu54buvdOG6ueG7mOG7teG6ueG6rSh1w7pw4bqm4bq5VXdo4bqpw6Lhurl0w6x24bq54buxxJDhuqTDouG6ueG7q3V2aMO64bq54bqkb+G7gMOi4bq54buRw63hurnhurThu7fhuqTDouG6uVThu7Hhuqbhu5F2enbhurnhurzDreG6ueG7kWnhu5Hhurnhu7F2w6zDuuG6ueG6vMO64bqkaOG7rcO64buv4bq54buZRMSC4buR4bq54buR4bqm4buvdOG6ueG7kcOz4bq24bq5w7Thuq7DuuG6ueG7r3XDreG6ueG6pHXhuqbhu7fhu5HhurnhuqThurR24buvdOG6uXXhuqbhu4Bw4buvw6Lhurnhu4Dhu5/hu6/hurnhu6914buN4bq24bq54bqkReG6ueG7kOG7teG7r3ThurnhuqThu4Dhurko4buuVVXhurk24buf4buv4bq5w4LDrXbhurnhur7EkOG6uSh1aOG7r3XigKbhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvhurvhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7h+G6veG7h+G6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DquG6veG7h+G6uy/DquG6u+G6u+G7k+G7gcOqw6rhu4fhu4Xhu4fhur3huqRm4buFZsOq4bq/4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o2bhur9mw6nhurlo4bux4bqk4bqjw6nigJw24buf4buv4bq54buRdUThu6904bq54buY4bu14buvdOG6ueG6pOG6tOG6qOG7r3Thurl1w6zhurnhuqR14buLduG6ueG7mMSp4buvdOG6ueG7qnV2aOKAneG6ueG7q3Vt4buvdOG6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bq5VuG7kFY7w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G6u8Op4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7h+G6veG7h8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bq04bqm4buvdOG6ucO04bul4buvdeG6ueG7keG6oOG6ucOC4bqu4bq54buRQmjhurko4bqmw7Phu6/hurnDguG7i+G7r+G6ueG6vuG6psOz4bqk4bq54bqk4bq04buj4buv4bq54buH4bql4bq74bq74bq74bq5dUPhurnhu4Dhu5/hu6/hurnhu5F1ROG7r3Thurnhu5jhu7Xhu6904bq54bqk4bq04bqo4buvdOG6uXXDrOG6ueG6pHXhu4t2L+G6suG6puG7hsOi4bq54buZRMSC4buR4bq5w7TDreG7gOG6ucO0aeG7r8Oi4bq54bq2dW/hu6/hurnhurZ14bu3w7rhurnhuqTDrMO64bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buZw6zDuuG6ueG7seG7huG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq8w63hurnhu690dsOtw7rhurnhuqTFqeG7r3XDouG6ueG7q3Vp4buRdeG6uXXDreG7r3ThurlEaOG6ueG7kXXhuqZB4buvdMOi4bq54buZd+G7r+G6ueG7r3Xhu43hu6/huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWJVw7pw4buv4bq54buR4bq4aOG6uXXDreG7r3ThurnhuqThurRE4buvdOG6ucO0w63hu4DhurnDguG7i+G7r+G6ueG6tnXhu4/hu63hurnhuqRF4bq54buY4bu14buvdOG6ueG6pOG6tOG6qOG7r3Thurl1w6zhurnhuqR14buLduG6ueG7kUJo4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurkzxKnhu6/hurko4bqmw7Phu6/hurnhuqTDrMO64bq54bqkw7px4bqm4bq54burdeG6puG6uTbhu6Phu6/hurlVw6zhu6914bq5w6rDouG6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurTDs+G7r+G6ueG7rnRo4bq5IeG6oOG7r+G6ueG6reG7rnRo4bq5IeG6oOG7r+G6qeG6ueG7scOt4bq54buv4bqgw7rhurnhuqThurRE4buvdOG6ucO0w63hu4DDouG6ucO0aeG7r+G6ueG7kWnhu5Hhurnhu7F2w6zDuuG6ucOC4buL4buv4bq54bq2deG7j+G7reG6uVbhu5BWO+G6ueG7kUJo4bq54bqkxanhu6914bq54bq84bqiw7rhurnhu691w7rhu6HhuqbhurnDguG7i+G7r+G6ueG6tnXhu4/hu63DouG6ueG6pHXhuqbhurl14bqs4bqk4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54burdWnhu5F14bq5dcOt4buvdOG6ueG6pHVo4but4bq54bqy4bqmaOG7r8Oi4bq54but4bqmaOG6ucOCauG7reG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tkjhuqbhuqR1duG6tMOpYiguKeG7rlThurnhu7Dhu6Lhuqsv4bq2Yg==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]