(vhds.baothanhhoa.vn) - Với uy tín của mình cơ sở sản xuất nem chua Sinh Tuyến, phường Đông Vệ (TP. Thanh Hóa) đang nỗ lực hoàn thiện sản phẩm để tham gia chương trình OCOP năm 2022.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7knnEg+G7nDLDqkDhu5w+NeG7pjThu5zhuqs+ey404buc4bqpxq804buc4bqlPuG7tDPhu5w0JDPhu5xAPmLDmeG7nD0h4buc4bqrPsOZM+G7nDx7w5nhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4bqr4bqtWzQ+4bucw73hu5fDveG6pOG7kC8+4bue4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4bunJMOZI+G7muG7kuG7huG6sXvhu5xiZuG7nOG6q3004bucQGXDmeG7nDNbND7hu5xA4bqv4buc4bqp4bq14buc4bqpxq804buc4buFYlnhuqvhu5w0JDPhu5xAPmLDmeG7nOG6qHs0PuG7nOG6qmJmOzTDkuG7nOG6pT7hurnhurc0POG7nOG7m8OhNDzhu5zhu4Yu4bucw5XhuqrhuqThu4zhu5zhuqo+w5k0PuG7nOG7pzbDmcOU4bucPcOZNDzhu5w0xIPhu5wyw6pA4bucPjXhu6Y04buc4bqrPnsuNOG7nOG6qcavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucPSHhu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmeG7nEA+4bq54bqvNDzhu5zhuqvhuq1bND7hu5zDveG7l8O94bqk4bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu6Dhu6Dhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQ4bue4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu55S4bueL+G7oOG7olQjUuG7nsOaUlLhu6BQ4bqr4bue4bueVcOaw5oy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKjDmlVQ4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5p5xIPhu5wyw6pA4bucPjXhu6Y04buc4bqrPnsuNOG7nOG6qcavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucNCQz4bucQD5iw5nhu5w9IeG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucQD7hurnhuq80POG7nOG6q+G6rVs0PuG7nMO94buXw73huqThu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUlDhu57hu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSw4E0POG7nOG6quG6reG6ueG6rzQ84buc4bqmYsOgQOG7nOG6qj7hu7A0PMOS4bucQD5l4bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7nEA+NeG7nOG7uHs74bqr4bucPHvDmeG7nD1bND7hu5wy4bumM+G7nDQ8Pizhu5w94buo4bucPeG6ueG6s0Dhu5xU4bucNOG7qjPhu4zhu5x5JDPhu5w94bq54bqzQOG7nDLhu6Yz4bucQD5l4bucZjti4buc4bqrPiQ14bucPuG6ueG6sTQ84buc4bqr4bqtYmYsNOG7nOG6qz7DoDQ84buc4buH4bqxe+G7nDQ+eyxi4bucMjXFqHvhu5w0PuG6ueG7nDQkM+G7nEA+YsOZw5Lhu5w0JDPhu5zhu4diw6E0PMOS4bucNCQz4bucNOG6ueG6sTQ84buM4buM4buM4buceT7hurfhu5zhuqdiw5k04buc4bqrWDPhu5w9OzThu5xAPlnhuqvhu5wy4bq54bqzNDzhu5zhuqnGrzThu5zhuqU+4bu0M+G7nDQ6NOG7nDQkM+G7nEBlw5nhu5xA4bqv4buc4bqp4bq14buc4bqpxq804buc4buFYlnhuqvhu5zhuq3DmeG7nD3hu6jhu5xANuG7nDPhu67huqvhu5zhuqvFqHvhu5w0PnsuYuG7nOG6qXs6YuG7nOG6qz5dw5Lhu5xA4bq/w5nhu5w+4bumNDzhu5zhuqs+w6pA4buc4bqlPuG7tDPhu5zhuqnFqEA+4buc4bqr4bqtNTQ84buc4buH4bum4bucNDw14bume+G7nOG6qyI0PsOS4buc4buH4bqxe+G7nDLhurnhurM0POG7nOG6q3s6YuG7nOG6qz7EkeG7nOG6q+G6rWI0POG7nOG7uFs0PuG7nOG6q+G6veG7nFLhu4zhu6Lhu6Lhu6ItU+G7jOG7ouG7ouG7ouG7nEDhu6R7LzQ84bumZuG7jOG7nOG7p3suNOG7nEDhuq/hu5zhuqnhurXhu5w94buo4bucPeG7qjQ84bucMWfhu5zhu4fhu6bhu5zhuqU+WTThu5w9WWLhu5zhu4VYZuG7nCPDqjQ84buc4bqpxq804buc4bqlPuG7tDPhu5w9xajhuqvhu5zDveG7l8O94bqk4bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu6Dhu6Dhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQ4bue4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu55S4bueL+G7oOG7olQjUuG7oOG7ouG7ouG7oFLDmuG6q+G7nlHhu57hu6JVMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoU1JT4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5p5xIPhu5wyw6pA4bucPjXhu6Y04buc4bqrPnsuNOG7nOG6qcavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucNCQz4bucQD5iw5nhu5w9IeG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucQD7hurnhuq80POG7nOG6q+G6rVs0PuG7nMO94buXw73huqThu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUlDhu57hu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bubIeG7nD3GrzPhu5zhu7jGrzXhu5zDmTThu5zhuqs14bumNOG7nOG7hy7hu5zhuql7ND7hu5zhuqs+w6pA4buc4bqlPuG7tDPhu5xA4bqv4buc4bqp4bq14bucND7hu7LhuqXhu5zhuqs+XeG6q+G7nDLhurM0w5Lhu5zhurHhuqvhu5zhuqvhurnhuq974buM4buM4buM4buc4bqr4bq94bucQOG7pEDhu5xA4bq/w5nhu5w+4bumNDzhu5zhuqs+w6pA4buc4bqlPuG7tDPhu5zhuqnFqEA+4buc4bq14buc4bqr4bqtNTQ84buc4buH4bum4bucNDw14bume+G7nOG6qyI0PuG7jOG7nOG7lVvhu5w9IeG7nDLhu6Yz4bucNCQz4bucQMOpNDzhu5wy4bum4bucPHvDmeG7nD1bND7hu5wzYsOZ4buc4bu4W+G7nOG6q+G6ueG6r3vhu5zhu4cs4buc4bqpw5li4bucPTbhu5wyYuG6o0Dhu5wyOjThu5zhu4fhu6bhu5wjZDQ84bucM+G7pGbhu5xA4bukNOG7nD0h4bucQOG7pDThu5zhuqs+4bumND7hu5zhuqnhurN74bucMzk0POG7jOG7nOG7m+G7rkDhu5zhu7h7LuG6q8OS4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqnYuG7pOG7nOG6q+G6rVs0PuG7nOG6qcavNOG7nOG7hWJZ4bqr4bucMT7DoTQ84bucI2Q0POG7nOG6pT7EkeG7nDx7w5nhu5w+w5lm4bucQD5Z4bqr4buc4bu4xq814buc4bqnYsavNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUlDhu57huqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7nlLhu54v4bug4buiVCNS4bug4bui4buiUlHhu57huqvhu55RUeG7oOG7njLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFRV4bui4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5p5xIPhu5wyw6pA4bucPjXhu6Y04buc4bqrPnsuNOG7nOG6qcavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucNCQz4bucQD5iw5nhu5w9IeG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucQD7hurnhuq80POG7nOG6q+G6rVs0PuG7nMO94buXw73huqThu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUlDhu57hu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSeSQz4buc4buHYsOhNDzhu5zhu4fhu7Y04bucMuG7puG7nDI1xah74bucPeG6ueG6s0Dhu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84buc4bq5w5nhu5xAPmLhuqM0POG7nDQ+WeG6q+G7nOG7h+G6sXvhu5w8e+G7pOG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhur3hu5xS4buM4bui4bui4bui4bucLeG7nFThu4zhu6Lhu6Lhu6Lhu5w94bqhNDwvQOG7pHvhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQ4bue4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu6Lhu54v4bug4buiVCNQ4bueUuG7oFVRUeG6q8OaVVPhu6Dhu6Ay4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKjhu6BV4bug4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5p5xIPhu5wyw6pA4bucPjXhu6Y04buc4bqrPnsuNOG7nOG6qcavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucNCQz4bucQD5iw5nhu5w9IeG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucQD7hurnhuq80POG7nOG6q+G6rVs0PuG7nMO94buXw73huqThu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUlDhu57hu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bubIeG7nOG6q8WoNeG7nOG6rcOZ4bucM+G6o+G6q+G7nEA+eztA4bucNCQz4buc4bqrPuG6rzPhu5w0PDU0w5Lhu5xANuG7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nOG6pT7Gr3vhu5zhuqvhuq3Gr3vhu5zhuqdiw5nhu5w0PnssYuG7nEDDoTQ84bucPTXFqDTDkuG7nGY6YuG7nEDDnWLhu5zhuqs+XeG6q+G7nOG6pT7Gr3vhu5wjJjXDkuG7nOG6q+G6ueG6r3vhu5w0PDU0w5Phu5wy4buk4bucQD5iw6B74buc4buFw5k0PuG7nDQ1NMOS4bucPeG6ueG6s0Dhu5xAPjg04bucMjhA4bucMcOs4buc4buH4bum4bucQDbhu5w0PGLhuqE04bucPMOgQOG7nOG6rWHhu5zhuq3hu6Y0POG7jOG7nHk84bumZuG7nDTDmWbDkuG7nOG6qz5d4bucPns7YuG7nEBlw5nhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqt7OmLhu5wjZDQ84bucQMOpNDzhu5wjw5004buc4bqrPsOZZuG7nD3Do3vDkuG7nDE+w6E0POG7nEA+IuG7nD03e+G7nD45e+G7nEDDmTXhu5zhu4cs4bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84bucM+G7puG7nOG6qcavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucMuG7pjPhu5zhuq3DmeG7nEA3NOG7nOG6pT7Gr3vhu5w9xq8z4buc4bu4xq814bucw5k04buc4bqrNeG7pjThu5zhu4cu4buc4bqpezQ+4buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qzw5Lhu5xANuG7nDQ8YuG6oTThu5w8w6BA4buc4bqtYeG7nOG6reG7pjQ84buM4buc4buXPn00PuG7nOG7h1vhu5zhu4fhu7Jmw5Lhu5w9IeG7nOG6qz4kNeG7nDFd4bql4buc4bqrPl3hu5zhuqvhuq3hurnhurc0PMOS4buc4bqrxag14bucYmbhu5zhuqt9NOG7nOG7h+G6sXvhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqt7OmLhu5wjZDQ84bucNDzDmWbhu5zhuqvhur3hu5wxPnvhu5w9e+G7nOG7h+G7pjXhu5w+NcWo4bqr4bucPeG6ozQ84bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7nD3hu6jhu5w9w51i4buc4bqr4bq54bucM+G7pGbhu5w+Y+G6q+G7nEA+WDThu5wxPsOhNDzDk+G7nD3huqE0POG7nOG6qz7hurd74buc4bqnYsOZNOG7nOG6q1gz4bucPTo04buc4bu4w5k14buc4bu4W8OS4bucND7hu6g04bucM+G7pEDhu4zhu4zhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buLYuG6qz414bqt4bua4buSeTxiZig04buc4bubxajhuqvhu5wt4bucd3s0PuG7nOG7p+G6ueG6rzQ84buQL+G6peG7kg==

Nguyễn Đạt - Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]