(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh những sản phẩm làm từ cây cói đặc sản của địa phương, Công ty TNHH xuất khẩu Việt Trang (thị trấn Nga Sơn) đã sáng tạo ra chiếc “Đôn cói trống đồng” dựa trên ý tưởng chiếc trống đồng Đông Sơn. Sản phẩm là sự kết tinh của tinh hoa và giá trị nghệ thuật truyền thống.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuVvhu45M4bur4bqqTkfhu6tSUMOVTOG7hOG7q0PDlEzhu4Thu6vEqOG6vFLhu6tSR0xG4bur4bqqw5nhu7fhu6tSR0xG4burRk3hu7fhu6vhu6xB4burTOG7hEbhur7hu6tSRlPhuqRSw7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDuT7hurpM4bur4bqqw4FMRuG7q0xG4buwTOG7hOG7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q0pBS+G7q1LGr+G7q+G6quG6slfhu6vhuqpOR+G7q0Phuq7huqrhu6tRw4BM4bur4bqqw5nhu7fhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hHHhu6t74buOTOG7hOG7q1JX4burZ+G6tWFh4burVlPhurRS4burxKhG4bqmU+G7q29H4bq+UuG7q2dQ4bu3TOG7hOG7q3RSRsON4burUlDhurRM4bur4bq14buE4bu34burZuG7lEx14burQ+G6oOG7q1Hhu7lM4buE4burUsOBTeG7q1Dhu7fhu6vhuqpGR+G6vOG6quG7q+KAnFvhu45M4bur4bqqTkfhu6tSUMOVTOG7hOG7q0PDlEzhu4TigJ3hu6tC4buo4bu34burUlDhurpM4burWOG7q1Lhu6bhu5xM4buE4bur4bqqRkfhurzhuqrhu6tSUMOVTOG7hOG7q0PDlEzhu4Thu6tb4buOTOG7hOG7q2bhu5RMcuG7q2bDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q0pB4burUeG7qOG7q8So4bq8UuG7q1JHTEbhu6vhuqrDmeG7t+G7q1JHTEbhu6tGTeG7t+G7q+G7rEHhu6vhu4RH4bu54burUlDDjeG7q0zhu4RG4bq+4burUkZT4bqkUuG7q1JQU1fDikzhu6tSRsOVTOG7hHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUJSRlNL4bqo4burR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7reG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44butd+G7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6/hu6144butL+G7r+G7seG7sULhu63hu6/hu6/hu7F4dsO9UuG7reG7sXZ4eErhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l+G7r3l34bup4bur4bu3SlLhu5fhu6lb4buOTOG7q+G6qk5H4burUlDDlUzhu4Thu6tDw5RM4buE4burxKjhurxS4burUkdMRuG7q+G6qsOZ4bu34burUkdMRuG7q0ZN4bu34bur4busQeG7q0zhu4RG4bq+4burUkZT4bqkUuG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu63hu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXjhu6134bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7l74buOTOG7hOG7q0NNw4FM4bur4bqqU8OVR+G7q+G6qlVM4buE4burQ+G7gOG7q+G6qkZN4burUOG7t+G7q0PGoEfhu6vhuqpGR+G6vOG6quG7q0Phu45M4bur4bqqTkdyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWZHTEbhu6tQ4bu34burUlDhurpM4bur4busVUzhu4Thu6tD4bq0UuG7q+G6teG7hOG7t+G7q2dG4bu3TEZx4bur4bq14buE4bu34burZuG7lEzhu6tD4buQ4bqq4bur4bqq4bu3TEbhu6vhuqrhurJX4bur4bqqTkdx4burUlDhuqJM4burUlDhu5zhu6vhu6xB4burV+G6ulPhu6tM4buERsOKceG7q0zhu4RG4bq+4burTEbhurJM4burZ1DDgkzhu6tnRsON4burb0fhur5SceG7qzlH4bu5S+G7q0PDleG6quG7q3vhu45M4buE4burUlfhu6tn4bq1YWHhu6tWU+G6tFLhu6vEqEbhuqZT4burb0fhur5S4burZ1Dhu7dM4buE4burdFJGw43hu6tSUOG6tEzhu6vhurXhu4Thu7fhu6tm4buUTHXhu6tD4bqg4burQkFMRuG7q+G6qsOA4bur4bqqU+G7kOG6quG7q0PGoEfhu6tLSUxG4bur4buEw4NM4bur4bqoTuG7q+G7rOG7lkfhu6tM4buERsOK4bur4bqqTkdx4burQ+G7gOG7q1LhuqJM4buE4burUkbhurpL4burUkhMRuG7q1JG4bqmS+G7q0vhu7Rx4burUcWo4bqq4burUcOVTOG7hOG7q0vhu5ZH4bur4bqqRk3hu6tDw5Thu6tSRsOZ4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0vhu7Thu6tM4buERuG6vuG7q0pBS+G7q1LGr+G7q+G6qk5HcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7k+QeG7q0PhuqDhu6tLw4FMRuG7q0LDgUzhu6vhuqpGU1fhu4BM4burQ+G7kkfhu6tL4bqsU+G7q0vhuqBx4burxKhH4buAU+G7q0Lhu7lM4buE4burUeG7uUzhu4Thu6tSw4FN4burUOG7t+G7q0xGR8OKU+G7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q1LGr+G7q+G6qkZH4bq8U+G7q+G6qk5HceG7q1JUR+G7q1bhu7nhuqpGceG7q1JGw4BL4bur4bqqTkdx4bur4buER8OS4burRuG7kOG7nuG7q0Phu6hM4buE4burQ8OUceG7q+G6qkbhuqRT4bur4bqqTkfigKbhu6tD4bum4bua4bqq4burUlDhu7dM4buE4burUlBI4burUsOM4burS8OMceG7q+G6qsOCU+G7q8SoWeG7q+G7rOG7lkfhu6tMRkfDilPhu6tGw5Phu7fhu6tSR+G6vFLhu6tGTeG7t+G7q+G7rOG6okzhu6tDReG7nuG7q0vDg1Jx4burQ+G7kOG6quG7q0Phu7lNcuG7q2dQTUzhu4Thu6tDTnHhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkvhu6tD4buOTOG7q+G6qk5H4burUlDDlUzhu4Thu6tDw5RM4buE4burQuG7qOG7t+G7q1JQ4bq6TOG7q1jhu6tS4bum4bucTOG7hOG7q+G6qkZH4bq84bqq4burUlDDlUzhu4Thu6tDw5RM4buE4burW+G7jkzhu4Thu6tm4buUTOG7q+G7rEdMRuG7q0Lhu6jhu6tD4bum4bua4bqq4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0xG4bqkTOG7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q8Oie8Oi4buH4burd+G7q1Hhu7dN4bur4bqq4bq04bue4burUsOMTEbhu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7r+G7rXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu63hu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureOG7rXbhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buteOG7rS/hu6/hu7Hhu7FC4but4buv4buv4buxeeG7reG7s1J3d3fDvXZK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5d2eeG7s+G7qeG7q+G7t0pS4buX4bupW+G7jkzhu6vhuqpOR+G7q1JQw5VM4buE4burQ8OUTOG7hOG7q8So4bq8UuG7q1JHTEbhu6vhuqrDmeG7t+G7q1JHTEbhu6tGTeG7t+G7q+G7rEHhu6tM4buERuG6vuG7q1JGU+G6pFLhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4but4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l44butduG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lv4buWR+G7q1Hhu6jhu6vEqEbEkE3hu6tKxJBNceG7q1LDjOG7q0vDjHHhu6vhuqpVTOG7hOG7q1Hhu6jhu6vEqOG6vFLhu6tG4bua4bue4burTOG7hFNX4bq6TOG7q0pH4bq+U+G7q1Lhu6jhu6tMRkfhurpM4burQ+G6oOG7q1LDgU3hu6vhuqpGTeG7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q0Phu45M4bur4bqqTkfhu6tSUMOVTOG7hOG7q0PDlEzhu4Thu6vhuqpO4burS+G7kFLhu6tR4buo4burQ+G7kOG6quG7q0Phu7lN4burUEfhurpM4buEceG7q1JGU+G7q0ZUUuG7q1Hhu6jhu6vhuqpGVOG7q1jhu6vhuqrDmeG7t+G7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tGQUzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6tUbhu7BM4buE4burUeG7mkfhu6vhuqpOR+G7q+G6qOG6vkzhu6vhuqjhu7fhu6tK4buW4bueceG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tD4bu3TOG7q+G7rE9M4buE4bur4bugU+G7t0xG4burxKhGU0zhu4Thu6tWw5Xhu57hu6tGSUxG4burUlDDlUzhu4Thu6tDw5RM4buEceG7q1LDgU3hu6tQ4bu34burUeG7qOG7q+G7hMOU4bur4buERsOKceG7q+G7hEdU4bue4burTOG7hOG7psagR+G7q1JH4bq6U+G7q0JVTOG7hOG7q1Lhu6bhu5xM4buE4burUuG7puG7mkzhu4Thu6tQ4bu34burTEbhu7BM4buE4burRk3hu7fhu6vhu6zhuqJM4burR0zhu6tSUOG6ukzhu6vhuqpGR+G6vOG6quG7q0Phu45McsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7k+w4rhu6tL4bquUuG7q0Phu45M4burUlDDlUzhu4Thu6tDw5RM4buE4burQ+G7puG7muG6quG7q0Phu7dM4burS8ODUuG7q0zhu7fhu6vhuqjEgkzhu4Thu6tM4buEU1fhurpM4burSkfhur5T4burSsOa4bqq4bur4bqoSUxGceG7q1LDgU3hu6vhuqpGTeG7q+G6qMOK4burS+G6rlLhu6vhuqpO4burQ+G7kOG7q+G6ukvhu6vhu6xB4bur4bqoTkzhu4Thu6tDReG7nnLhu6tv4buWR+G7q0bhu7dH4burSk3DgUfhu6tM4buEU1fhurpM4burSkfhur5T4burUuG7qOG7q0xGR+G6ukxx4burS0FT4burVuG7t0xG4burTEbDgVLhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6qk5HceG7q0tBU+G7q+G7rEFM4buE4burRkXhu6vhuqrDmeG7t+G7q0rDmuG6quG7q+G6qElMRnHhu6vhu4RHVOG7nuG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tR4buq4burQsOaTOG7hOG7q+G6qsOAS+G7q1JG4bq0V+G7q1JGTcOAR+G7q0vhu7lHceG7q0xGReG7q0xGQUzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4but4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3jhu6134bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r+G7rXjhu60v4buv4bux4buxQuG7reG7r+G7r+G7sXnhu7Hhu69S4bu14buvw715w71K4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu7PDvXbhu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qVvhu45M4bur4bqqTkfhu6tSUMOVTOG7hOG7q0PDlEzhu4Thu6vEqOG6vFLhu6tSR0xG4bur4bqqw5nhu7fhu6tSR0xG4burRk3hu7fhu6vhu6xB4burTOG7hEbhur7hu6tSRlPhuqRS4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7reG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7rXfhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5PkHhu6tvR+G6vlLhu6vhuqpGR+G7t+G7q1HDiXHhu6tD4buOTOG7q1JQw5VM4buE4burQ8OUTOG7hOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6tMRuG7sEzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burUeG7quG7q0LDmkzhu4Thu6tKQUvhu6vhu6zhuqRS4burUlDhu7dM4buE4burUlBIceG7q0pBS+G7q0Phu45M4burQ+G7gOG7q+G6qkbhuqRT4burRk3hu7fhu6vhuqrhurJX4bur4bqqw4BMRnHhu6tCVUzhu4Thu6tD4buA4burTOG7hMOUR3Hhu6tLQeG7q+G6qk9M4burSkHhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkvhu6tR4buq4burQsOaTOG7hOG7q0pBS+G7q0PDlOG7q0zhu5BH4burUkbhurRS4burUlBNTOG7hOG7q+G7nkZPTOG7hOG7q0zhu4TDmXHhu6vhu55GT0zhu4Thu6vEqEbhu7nhuqpGceG7q0xGQeG7q0ZBTOG7hHHhu6vEqEbhu7nhuqpG4burUcOBTOKApsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnUFNM4buE4bur4bqoSUxGceG7q0vhu5hH4burTOG7hEFX4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0xG4bqyTOG7q+G6qk7hu6tSRuG7gOG7q0pBS+G7q1LGr+G7q3bhu6st4burd+G7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q0Phu45M4burUlDDlUzhu4Thu6tDw5RM4buE4burUlVX4burUkZETeG7q1Lhu7dX4burTOG7hEbDinHhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkvhu6vhuqrDmeG7t+G7q3vhu45M4buE4burUlfhu6vhuqpPTOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tWU+G6tFLhu6vEqEbhuqZT4burUeG7t0zhu4Thu6tSRsON4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6vhuqrhu7nhuqrhu6tM4bum4buW4bqq4bure0bhurJT4burLFNx4burPsOD4bqq4bur4bqz4bu0ceG7q2nhuqpy4bur4bqz4buYR+G7q0zhuqJLceG7q0JN4bu3TEbhu6tSRlPhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6quG7jkzhu4Thu6tSV+G7q+G7puG7luG6quG7q0PDgVLhu6tSxq/hu6t24bux4burLeG7q3fhu7Hhu6tS4buy4burQ8OUTOG7hHHhu6tDw5RM4buE4burUkbGoEfhu6tSw4FN4bur4bqq4buOTOG7hOG7q+G6okzhu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4bur4bqqRk3hu6tGQUzhu4Thu6tSUOG6okvhu6tK4bu3TeG7q0Phu5BM4buE4bur4bus4buWR+G7q0vFqOG6quG7q1JGU+G7q0xG4bqk4bue4bur4buSTOG7q0PDjUxGcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7liTOG7hOG7q+G7h0bDgUvhu6tv4bqiTOG7q2ZHTEZx4bur4buHRk7hu6tnUOG7puG7nEzhu4Thu6vhu55GT0zhu4Thu6vhurXhurXhu6Phu4dn4bq1Z+G7q0ZTV+G6vkzhu6vhurXhu4Thu7fhu6tm4buUTOG7q+G6qkZN4bur4bqoR+G6vFJx4bur4busxq/hu7fhu6vhu6BT4bu34burS+G7kFLhu6tRw5Xhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkvhu6tSUOG6ukzhu6tDw43hu7fhu6vhuqhBTOG7q+G7rEdMRuG7q0Lhu6jhu6tD4bum4bua4bqq4buraD7hurV94burUsOMTEbhu6vhuqrhu45M4buE4burTEbhuqRM4burUcOATOG7q+G7nkbhuqZL4burw6J7w6Lhu4dx4burUlBNTOG7hOG7q0NO4burUcOATOG7q+G7nkbhuqZL4burQ+G7jkzhu6vhuqpOR+G7q1JQw5VM4buE4burQ8OUTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34bure+G7jkzhu4Thu6tSV+G7q2fhurVhYeG7q1ZT4bq0UuG7q8SoRuG6plPhu6tvR+G6vlLhu6tnUOG7t0zhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burTEZHw4pT4burxKhG4bu54bqqRuG7q0ZBTOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6vhu6xB4burTOG7hE1BR+G7q0zhu6bhu5bhuqrhu6vhu6bhu7fhu6vhuqpGU+G7kEzhu4Ry4burW+G6slfhu6tKQeG7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tKQUvhu6vhuqjEgkzhu4Thu6tM4buEU1fhurpM4burSkfhur5T4burUsav4burUkZH4bq6TOG7q0xGR+G6ukxx4burUkbhurJM4burUkZH4bq+TOG7q+G7rOG7lkfhu6tL4buOR+G7q1JQ4bumxqBM4buEceG7q+G6qMOKTOG7q0NF4bueceG7q+G7hEfhu7nhu6tSRkFMRuG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhu6BT4bu54bur4bqq4bu3TeKApsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu57hu7ZTUkZNUOG7qcO5Z+G7hWjhurU54bur4bq3MsO6L+G7nsO5

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]