(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh những sản phẩm làm từ cây cói đặc sản của địa phương, Công ty TNHH xuất khẩu Việt Trang (thị trấn Nga Sơn) đã sáng tạo ra chiếc “Đôn cói trống đồng” dựa trên ý tưởng chiếc trống đồng Đông Sơn. Sản phẩm là sự kết tinh của tinh hoa và giá trị nghệ thuật truyền thống.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXIpTuG7iuG7pcOCxKjhu4Dhu6Xhu6Lhu5pP4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bulScSQ4bui4bul4bui4buA4buK4bq+4bulw4JSeOG7peG7ouG7gOG7iuG6vuG7peG6vuG7iHjhu6XFqMO94bul4buKw4rhur7DieG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7onEv4bq+xalyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7ljXhuqx44bqkw7lyLkThu4rhu6XDguG7s+G7iuG6vuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buc4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6XDjcO9w4zhu6Xhu6LDmuG7pcOCw4Phu6rhu6XDgsSo4buA4bul4bqmw4DDguG7peG7nOG7teG7iuG7pcOCUnjhu6Xhuqbhu4R44bul4buW4bq+VMOV4buKw4rhu53hu6UhTuG7isOK4bul4bui4buq4bul4buBxIM1NeG7peG7qOG7nsSC4bui4bulSeG6vuG6tuG7nuG7pWrhu4DDieG7ouG7peG7geG7mnjhu4rDiuG7peG7oeG7ouG6vuG7hOG7peG7ouG7msSC4buK4bulxIPDinjhu6Xhur/DleG7inDhu6Xhuqbhu7fhu6Xhu5x54buKw4rhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6Xhu5p44bulw4Lhur7hu4DEkMOC4bul4oCcKU7hu4rhu6XDgsSo4buA4bul4bui4buaT+G7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuKAneG7peG6pMOZeOG7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhu7Dhu6Xhu6JU4buY4buKw4rhu6XDguG6vuG7gMSQw4Lhu6Xhu6Lhu5pP4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bulKU7hu4rDiuG7peG6v8OV4buK4buj4bul4bq/4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6XDjcO94bul4bucw5nhu6VJxJDhu6Lhu6Xhu6Lhu4Dhu4rhur7hu6XDglJ44bul4bui4buA4buK4bq+4bul4bq+4buIeOG7pcWow73hu6XDiuG7gHnhu6Xhu6Lhu5rhu4Thu6Xhu4rDiuG6vsOJ4bul4bui4bq+4bue4bqw4bui4bul4bui4bua4bue4buqReG7iuG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhuqThu6Lhur7hu57DjOG6tOG7peG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bunxanhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4buxxanhu6vhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxanhu7HFqS/GsOG7p+G7p+G6pMWpxrDGsOG7p+G7seG7qeG7r+G7osWp4bun4bup4bux4buxw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtMaw4but4burw7nhu6V4w43hu6LDtMO5KU7hu4rhu6XDgsSo4buA4bul4bui4buaT+G7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7pUnEkOG7ouG7peG7ouG7gOG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6Xhu6Lhu4Dhu4rhur7hu6Xhur7hu4h44bulxajDveG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6LDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fFqcO54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54buxxanhu6vDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyIU7hu4rDiuG7peG6puG7iOG7s+G7iuG7pcOC4bueT+G7gOG7pcOCUOG7isOK4bul4bqm4bq44bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu5p44bul4bqm4buQ4buA4bulw4Lhur7hu4DEkMOC4bul4bqmTuG7iuG7pcOCxKjhu4Dhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG6v+G7gOG7iuG6vuG7peG7mnjhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bulxahQ4buKw4rhu6XhuqbEguG7ouG7pcSDw4p44bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7neG7pcSDw4p44bul4bq/w5Xhu4rhu6XhuqbDksOC4bulw4J44buK4bq+4bulw4LDg+G7quG7pcOCxKjhu4Dhu53hu6Xhu6Lhu5rhu7nhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu5jhu6XFqMO94bul4buqROG7nuG7peG7isOK4bq+ReG7neG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7peG7geG7muG6ruG7iuG7peG7geG6vuG7hOG7pWrhu4DDieG7ouG7neG7pTThu4B5w4zhu6XhuqZPw4Lhu6UhTuG7isOK4bul4bui4buq4bul4buBxIM1NeG7peG7qOG7nsSC4bui4bulSeG6vuG6tuG7nuG7pWrhu4DDieG7ouG7peG7geG7mnjhu4rDiuG7peG7oeG7ouG6vuG7hOG7peG7ouG7msSC4buK4bulxIPDinjhu6Xhur/DleG7inDhu6Xhuqbhu7fhu6XhuqTDveG7iuG6vuG7pcOC4bu14bulw4Lhu57DksOC4bul4bqm4buQ4buA4bulw4zhu4Lhu4rhur7hu6XDikHhu4rhu6XhurTEqOG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu4rDiuG6vkXhu6XDgsSo4buA4bud4bul4bqm4bq44bul4bui4bu54buKw4rhu6Xhu6Lhur5Ew4zhu6Xhu6Lhu4bhu4rhur7hu6Xhu6Lhur7hurbDjOG7pcOMV+G7neG7peG7nFXDguG7peG7nE/hu4rDiuG7pcOMw5Thu4Dhu6XDguG6vuG7iOG7peG6psOT4bul4bui4bq+UuG7pcOCTuG7isOK4bulw4xX4bul4buKw4rhur7DieG7pcONw73DjOG7peG7osOa4bulw4LEqOG7gOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyLsO94bul4bqm4bu34bulw4zhu7Phu4rhur7hu6XhuqThu7Phu4rhu6XDguG6vuG7nuG7quG6uOG7iuG7peG6puG7jOG7gOG7pcOM4bqy4bue4bulw4zhu7fhu53hu6VJ4buA4bq44bue4bul4bqkeeG7isOK4bul4buceeG7isOK4bul4bui4buz4buI4bul4buaeOG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hurbDjOG7peG7osOa4bulw4Lhur7hu4DEkOG7nuG7pcOCxKjhu4Dhu53hu6Xhu6Lhu6Dhu4Dhu6Xhu6h5w4Lhur7hu53hu6Xhu6Lhur7hu7XDjOG7pcOCxKjhu4Dhu53hu6XDiuG7gEzhu6Xhur7DkuG7luG7peG6psOZ4buKw4rhu6XhuqbDk+G7neG7pcOC4bq+4bqw4bue4bulw4LEqOG7gOKApuG7peG6plThu5LDguG7peG7ouG7mnjhu4rDiuG7peG7ouG7muG7huG7peG7okbhu6XDjEbhu53hu6XDguG6ruG7nuG7pUnhu6zhu6XFqMOU4buA4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG6vkt44bul4bui4buAxJDhu6Lhu6Xhur7hu4h44bulxajhu7nhu4rhu6Xhuqbhuqrhu5bhu6XDjEHhu6Lhu53hu6XhuqbDksOC4bul4bqmeeG7iOG7o+G7peG7geG7muG7iOG7isOK4bul4bqmxKjhu53hu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hurbDjOG7peG6pk7hu4rhu6XDgsSo4buA4bul4bui4buaT+G7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6pMOZeOG7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhu7Dhu6Xhu6JU4buY4buKw4rhu6XDguG6vuG7gMSQw4Lhu6Xhu6Lhu5pP4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bulKU7hu4rDiuG7peG6v8OV4buK4bulxajhu4Dhu4rhur7hu6XhuqTDmeG7peG6plThu5LDguG7pcOCTuG7isOK4bul4buK4bq+4bqw4buK4bul4buc4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6Xhuq8h4bqv4bq74bul4bur4bul4buceOG7iOG7pcOCxILhu5bhu6Xhu6JG4buK4bq+4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7p8awxanhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fFqeG7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7HFqeG7qeG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDFqeG7scWpL8aw4bun4bun4bqkxanGsMaw4bun4butxal24bui4bur4bur4bur4buv4bupw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7qeG7rXbDueG7pXjDjeG7osO0w7kpTuG7iuG7pcOCxKjhu4Dhu6Xhu6Lhu5pP4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bulScSQ4bui4bul4bui4buA4buK4bq+4bulw4JSeOG7peG7ouG7gOG7iuG6vuG7peG6vuG7iHjhu6XFqMO94bul4buKw4rhur7DieG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7osO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p8Wpw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7HFqeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cmrDlOG7gOG7peG7nMOZ4bulSeG6vuG6qOG7iOG7pcON4bqo4buI4bud4bul4buiRuG7pcOMRuG7neG7pcOCUOG7isOK4bul4bucw5nhu6VJxJDhu6Lhu6Xhur7hu5Lhu5bhu6Xhu4rDiuG7nuG7qkThu4rhu6XDjeG7gMOJ4bue4bul4buiw5nhu6Xhu4rhur7hu4BE4buK4bul4bqm4bu34bul4bui4buz4buI4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hurbDjOG7peG6pk7hu4rhu6XDgsSo4buA4bul4bui4buaT+G7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7pcOCxKjhu6XDjMOS4bui4bul4bucw5nhu6XhuqbDksOC4bul4bqmeeG7iOG7peG7muG7gEThu4rDiuG7neG7peG7ouG6vuG7nuG7peG6vuG7oOG7ouG7peG7nMOZ4bulw4Lhur7hu6Dhu6Xhu7Dhu6XDglJ44bulSeG6vnnDguG6vuG7peG6vsO94buKw4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5csSD4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu5zhu5Lhu4Dhu6XDgsSo4buA4bul4bq0w4nhu4rhu6XhurR44bulw43DlOG7luG7neG7peG6plThu5LDguG7peG6pnjhu4rhu6XFqErhu4rDiuG7pcag4bueeOG7iuG6vuG7pUnhur7hu57hu4rDiuG7peG7qE/hu5bhu6Xhur7hu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhu5pP4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bud4bul4bui4buz4buI4bul4buaeOG7peG7nMOZ4bulw4rDk+G7pcOK4bq+ReG7neG7pcOK4buA4bug4buW4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4bui4buAROG7nuG7peG6pFDhu4rDiuG7peG7olThu5jhu4rDiuG7peG7olThu5Lhu4rDiuG7peG7mnjhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG6vuG7iHjhu6XFqOG7ueG7iuG7peG7gOG7iuG7peG7ouG7mkThu4rhu6XDguG6vuG7gMSQw4Lhu6XhuqZO4buK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIuReG7pcOMw4Dhu6Lhu6XhuqZO4buK4bul4bui4buaT+G7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6plThu5LDguG7peG6pnjhu4rhu6XDjEHhu6Lhu6Xhu4p44bul4bq0w4Hhu4rDiuG7peG7isOK4bue4buqROG7iuG7pcON4buAw4nhu57hu6XDjVHDguG7peG6tOG7guG7iuG6vuG7neG7peG7ouG7s+G7iOG7pcOC4bq+4buI4bul4bq0ReG7pcOMw4Dhu6Lhu6XDgsSo4bul4bqmw5Lhu6VEw4zhu6XFqMO94bul4bq0xKjhu4rDiuG7peG6puG6quG7luG7o+G7pWrDlOG7gOG7peG6vnjhu4Dhu6XDjeG7iOG7s+G7gOG7peG7isOK4bue4buqROG7iuG7pcON4buAw4nhu57hu6Xhu6LDmeG7peG7iuG6vuG7gEThu4rhu53hu6XDjMO94bue4bul4buoeOG7iuG6vuG7peG7iuG6vuG7s+G7ouG7pcOCUnjhu6XDgsSo4buA4bud4bulw4zDveG7nuG7pcWow73hu4rDiuG7peG6vuG6quG7pcOCUnjhu6XDjVHDguG7peG6tOG7guG7iuG6vuG7neG7pcOK4buA4bug4buW4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4buc4buk4bul4bqkUeG7isOK4bulw4Lhu7XDjOG7peG7ouG6vsSC4buq4bul4bui4bq+4buI4bu14buA4bulw4x54buA4bud4bul4buK4bq+4bqq4bul4buK4bq+w73hu4rDiuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p8Wp4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7scWp4bur4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMWp4buxxakvxrDhu6fhu6fhuqTFqcawxrDhu6fhu63hu6fGsOG7onfGsOG7r+G7reG7r8ON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7R24buv4bupw7nhu6V4w43hu6LDtMO5KU7hu4rhu6XDgsSo4buA4bul4bui4buaT+G7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7pUnEkOG7ouG7peG7ouG7gOG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6Xhu6Lhu4Dhu4rhur7hu6Xhur7hu4h44bulxajDveG7peG7isOK4bq+w4nhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6LDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fFqcO54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54buxxanhu6vDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIuw73hu6Vq4buAw4nhu6Lhu6XDguG6vuG7gHjhu6Xhu5xC4bud4bul4bqmTuG7iuG7peG7ouG7mk/hu4rDiuG7peG6psOT4buKw4rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu5zhu6Thu6XhuqRR4buKw4rhu6XDjcO9w4zhu6XFqOG6sOG7ouG7peG7ouG7mnjhu4rDiuG7peG7ouG7muG7huG7neG7pcONw73DjOG7peG6pk7hu4rhu6Xhuqbhurjhu6XDguG6vuG6sOG7nuG7peG6vuG7iHjhu6XDgsOD4buq4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu53hu6XhuqRQ4buKw4rhu6Xhuqbhurjhu6Xhu4rDisOT4buA4bud4bulw4zDveG7pcOCSuG7iuG7pcONw73hu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hurbDjOG7peG7nOG7pOG7peG6pFHhu4rDiuG7pcONw73DjOG7peG6psOT4bul4buKw5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur7EguG7ouG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buW4bq+SuG7isOK4bul4buKw4pS4bud4bul4buW4bq+SuG7isOK4bulSeG6vnnDguG6vuG7neG7peG7iuG6vsO94bul4bq+w73hu4rDiuG7neG7pUnhur55w4Lhur7hu6Xhu5zhu7Phu4rigKZxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG7muG7nuG7isOK4bul4bq04buC4buK4bq+4bud4bulw4zhu47hu4Dhu6Xhu4rDisO94buq4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcOCxKjhu6Xhu6Lhur7hurjhu6XDjcO9w4zhu6Xhu6LDmuG7peG7qeG7pS3hu6Xhu6vhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hurbDjOG7peG6pk7hu4rhu6Xhu6Lhu5pP4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4buiUOG7quG7peG7ouG6vuG6rOG7iOG7peG7onjhu6rhu6Xhu4rDiuG6vkXhu53hu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hurbDjOG7pcOCUnjhu6UhTuG7isOK4bul4bui4buq4bulw4JK4buK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buo4buexILhu6Lhu6VJ4bq+4bq24bue4bul4buceOG7isOK4bul4bui4bq+4buE4bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bulw4J5w4Lhu6Xhu4pUw5TDguG7pSHhur7Dg+G7nuG7pSrhu57hu53hu6UuQcOC4bulw6NX4bud4bul4buDw4Lhu6Phu6XDo+G7juG7gOG7peG7iuG7ucOM4bud4bul4bqk4buIeOG7iuG6vuG7peG7ouG6vuG7nuG7pcOCUnjhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7ouG7quG7pVTDlMOC4bul4bqm4buz4bui4bul4buiw5rhu6Xhu6nhu6fhu6Ut4bul4bur4bun4bul4buiVuG7peG6psOT4buKw4rhu53hu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bui4bq+4buQ4buA4bul4bui4buz4buI4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu7nhu4rhu6XFqOG7gMOJw4Lhu6XDjcO9w4zhu6XDguG6vuG7iOG7peG6vsO94buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu7nDjOG7pcONeOG7iOG7peG6psOS4buKw4rhu6XFqMOU4buA4bulw4xVw4Lhu6Xhu6Lhur7hu57hu6Xhu4rhur7hurDhu5bhu6Xhu4zhu4rhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG6peG7isOK4bul4bq74bq+4buzw4zhu6Vq4bu54buK4bul4bq/4buA4buK4bq+4bud4bul4bq74bq+xKjhu6Xhu4Hhu5pU4buY4buKw4rhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu6XEg8SD4buV4bq74buBxIPhu4Hhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pcSDw4p44bul4bq/w5Xhu4rhu6XDguG6vuG7iOG7peG6tOG7gMSQ4bui4bud4bulxajDmnjhu6XGoOG7nnjhu6XDjMOS4bui4bul4bucT+G7peG7nOG7teG7iuG7peG7luG6vuG6tsOM4bul4bui4buaROG7iuG7peG6puG7hHjhu6XhurTDveG7iuG7pcWo4buA4buK4bq+4bul4bqkw5nhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu4cuxIMo4bul4buiRuG7iuG6vuG7pcOCTuG7isOK4bul4buK4bq+4bqw4buK4bul4buc4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6Xhuq8h4bqv4bq74bud4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XhuqbEqOG7peG7nOG7teG7iuG7peG7luG6vuG6tsOM4bul4bqmTuG7iuG7pcOCxKjhu4Dhu6Xhu6Lhu5pP4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bulw4JSeOG7pSFO4buKw4rhu6Xhu6Lhu6rhu6Xhu4HEgzU14bul4buo4buexILhu6Lhu6VJ4bq+4bq24bue4bulauG7gMOJ4bui4bul4buB4buaeOG7isOK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7pUnhur55w4Lhur7hu6Xhur7DveG7isOK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XFqMO94bul4buKw4rhu4jDveG7gOG7peG7ilTDlMOC4bulVHjhu6XDguG6vuG7nsOS4buKw4rhu6Phu6Upw4Phu6rhu6XDjcO94bul4buc4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XDjcO9w4zhu6XhurTDgeG7isOK4bul4buKw4rhu57hu6pE4buK4bulw43hu4DDieG7nuG7peG7osOa4bul4bui4bq+4buAROG7iuG7peG7iuG6vuG7gEThu4rhu53hu6Xhu6Lhur7Dg+G7iuG7peG7ouG6vuG7gMOJ4buK4bulxajDlOG7gOG7pcOMTuG7gOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7neG7peG6tEXhu4rhu6Xhuqbhuqrhu5bhu53hu6XDiuG7gHnhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pUnhur5O4buKw4rhu6XGoOG7nnnhu6XDgnjhu4jigKZxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWWOG7nuG7ouG6vuG7iOG7msO5cuG7gcOq4buHxIM04bul4bqjXXEv4buWcg==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]