(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cả giận mất khôn” - câu nói của người xưa cảnh tỉnh mỗi người về tác hại của việc không biết và không thể kiềm chế cảm xúc. Người Việt, mấy ai không “nằm lòng” câu nói đấy. Nhưng tại sao những vụ việc đau lòng từ sự nóng giận của con người vẫn cứ xảy ra, để lại hậu quả khôn lường.
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rGJGU8SQUVNGxJDhu4484buExJDhu6rhu6zhu6pRxJBRU0/hu6rhuqYvUsOJ4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZn4buQ4buEw5VE4bqs4oCcYknEkFFTT+G7qsSQ4buoTSzEkMWoUlnhu6rigJ3EkC3EkOG7jkwuxJDhu6rhu6xTxJDhu4484buExJDhu6pRez1TxJAye+G7hMSQ4buOSeG7qlLEkCzDmeG7qlLEkOG7qOG7uFPEkOG7qlF7PVPEkDDhu5zEkCxG4buOxJBSSFPEkOG7jjzhu4TEkDBT4bui4buOxJDFqFJZ4buqUcSQ4buMU+G7mizEkDBHxJDFqFJZ4buqUcSQLFLhu57EkMWoU+G7nOG7qMSQ4buOUuG7msSQ4buOSeG7qMSQMiHhu47hurLEkG1Rez1TxJDhu69T4buiLOG6tsSQ4buoTTPEkOG7hFPEkMWoUlnhu6pRxJDigJzhu6rhu4jhu6jEkMav4buu4buqUeKAncSQ4buOTC7EkOG7quG7rFPEkMOUTTPhurLEkG1Se+G7qlHEkCxIU8SQO+G7hOG7sMSQ4buqUiDhu6pRxJAwKcSQMFPhu6Lhu47EkMOU4buELsSQxq/hu67hu6pRxJAsW8SQO13EkOG7quG7rOG7qlHEkFFTT+G7qsSQ4buOPOG7hMSQ4buO4buw4buqxJDhu6pRez1TxJAww5Lhu6rEkOG7jn3EkDJJM8SQOuG7hOG6tsSQw5Thu57EkMavSFPEkFJPLsSQPy5JxJDFqFJZ4buqxJDGr3s94buqUeG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqs4bqmU+G7qFHEkOG7jsav4buEOzvDgUTEkMOVLFIu4buo4buMxJDDlVJTw5Xhu5DEkFNi4buQ4buqLOG7kDpExJA7LDPGr+G7kMOBRDFTw5UsUuG6rsSQw4pFRSYy4bqwxJBS4buQU1FSLOG6rsSQ4bq64buGRSYy4bqwRMSQOzrhu47DgUQvL+G7jsOV4buq4bqy4buM4buE4buwLFLhu4Thu6pSUuG7sOG7hOG6sjDhu6ovw5Xhu5A7xags4buwJi/hu6rhu5AxOy/hurjhurjhurjhurovw4nhu4Dhu4DDlcOKw4nDiuG6vOG7gOG6uMOKLOG7guG6uMOJ4buAxq/DieG6suG7piZRRMSQ4buExq8sw4FEYkZTxJBRU0bEkOG7jjzhu4TEkOG7quG7rOG7qlHEkFFTT+G7qkTEkC/huqzhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rGwjU8SQw5RMM+G6tsSQMCnEkDBT4bui4buOxJDhu6jhu7QsxJAsU+G7ni7EkCxSe0Dhu6pRxJDhu45SJMSQw5ROLsSQ4buow51TxJBkWeG7qlHEkGd7QOG7qlHEkOG7jMOaxJDigJzhu4xI4buqxJBSR+G7qlHigJ3EkMOVKOG7qlHEkMOV4buE4buwxJDDlEzhu6jEkCwixJAw4buw4buqUeG6tsSQxahSU+G7muG7qsSQw5V7xJDGry5P4buqxJAmUsOS4buqxJDhu6rhu7ThurLEkG1RLjPGoOG7qsSQ4buqUkzhu6rEkOG7jOG7hOG7qsSQw5ROLsSQw5R7JOG7jsSQ4buOUuG7sMSQOuG7iOG7qlHhurbEkOG7juG7rMSQLFLhu57EkDIuTSzEkCZSRizEkCxbxJDhu6hMLsSQLFIuw5Lhu6rEkCw64buw4buqUcSQPy5GxJAsOlXhu6pSxJDFqFPhu6pSxJDDleG7sOG7hOG7qlLhurLEkG1I4buqxJDhu6pSTOG7qsSQLCLEkDDhu7Dhu6pRxJDGr0fEkDtdxJDhu6hNLMSQ4buoRizEkMWoUlnhu6pRxJBRVcSQ4buO4busxJAsUuG7nsSQ4buMKMSQw5Thu4omxJDDlMOdU8SQMCNTxJBRU+G7hMSQw5RV4buqUuG6sMSQ4buO4buu4buqxJDFqOG7lMSQO0YsxJDhu6pSTOG7quG6tsSQ4buOUuG7iuG7jsSQ4buOUuG7iuG7qsSQO+G7lsSQJlJJU8SQLDpJxJBRU0bEkCxSVOG7jlLEkMOURuG7qlHEkOG7jlLhu7DEkFJH4buqUsSQMFPEkCxH4buqxJDhu4xI4buwxJDFqFJZ4buqUcSQLFLhu57EkOG7jFPhu6Lhu6rEkOG7qFPhu6pS4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqzhu68pxJBG4buqxJDhu6hI4buqUcSQLFIuxJBSISzEkDtdxJDhu45SIcSQNMSQ4buOPOG7hMSQw5V7xJDGry5P4buq4bqyxJDhuqvGoOG7qsSQ4buOSOG7qlLEkDtdxJDhu4x94buOxJAyIeG7juG6tsSQJlLDkuG7qsSQ4buq4bu04bq2xJDhu6pRez1TxJAs4buExJDhu44+4buqUcSQLF3EkFJXU+G6tsSQLEhTxJA74buE4buwxJDhu45Sw5nEkOG7qOG7tCzEkDBHU8SQ4buoTC7EkCxSLsOS4buqxJBS4buwR+G7qsSQLOG7sEfhu6rEkOG7juG7rMSQLFLhu57EkFFTSVPEkD8uM+G7mizEkFIkJsSQLFXhu6pSxJBSJCbEkMavNOG6tsSQLFJVxJDFqOG7lMSQUUwzxJBG4buqxJDhu47hu6zEkCxS4buexJA64buExJAs4buEM8SQ4buo4buE4buqUsSQw5Thu7Thu6pRxJDDlOG7muG7qsSQME8z4bqyxJBnSuG7qsSQ4buqUlPGoOG7quG6tsSQLE0sxJDhu45JxJDhu45SIeG7qlHEkCzhu4ThurbEkOG7qlIg4buqUcSQ4buqUXs9U8SQUuG7sEfhu6rEkCzhu7BH4buqxJAsw5nhu6pSxJAsRuG7sOG6tsSQw5R94buqUcSQ4buqUeG7sEdTxJA/LuG7hOG7qsSQO0YsxJDDlOG7nC7EkDvhu5bEkMWoUkrhu6pRxJDDlMOa4buqUuG6rsSQ4buq4buaLsSQ4buoVeG7qlLEkCXEkCw64buw4buqUcSQLDp7PeG7qlHEkFIkJsSQw5Thu6zhurbEkOG7jlLhu4rhu47EkOG7jlLhu4rhu6rEkMWoUlnhu6pRxJBSR+G7qlLEkMOU4bu04buqUcSQ4buqUnvEkCxS4bua4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxtUnvhu6pRxJA64buyU+G6tsSQLEhTxJA74buE4buwxJDhu6pSIOG7qlHEkDApxJAwU+G7ouG7jsSQw5Thu4QuxJDGr+G7ruG7qlHEkCx7QOG7qlHEkCxdxJDhu6pSe8SQME8zxJAww5Lhu6rEkOG7jn3EkDJJM8SQOuG7hMSCxJDhu6FSSVPEkOG7jlLDjOG7qlHhurbEkOG7juG7sOG7qsSQ4buqUXs9U8SQLOG7hMSQLFJ7PeG7qlHEkMWoUlnhu6rEkOG7qlHhu7Dhu4Thu6rhurbEkOKAnCzDmeG7qlLEkCxG4buw4oCdxJDFqFJTxJDDlH3hu6pRxJDhu6pR4buwR1PEkD8u4buE4buqxJA7RizhurbEkOG7juG7ruG7qsSQxq8h4buOxJDDlMOdU8SQ4buoxKgsxJAwI1PEkDtdxJAwU+G7ouG7juG6tsSQxq9IU8SQw5Xhu6DEkMOVR+G7qlHEkMOURuG7qlLEkOG7qE0sxJDGrzTEkCw6VOG6tsSQw5XDkuG7qsSQw5Thu5rhu6rEkOG7jknEkFFTT+G7qsSQLcSQ4buoTSzEkMWoUlnhu6rhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rGJJxJBRU0/hu6rEkOG7qE0sxJDFqFJZ4buq4bq2xJDhu6rhu6zEkMWoUlnhu6pRxJDhu45Sw5nEkFJT4bue4buqxJBSU+G7ouG7qsSQJcSQ4buqUiDhu6pRxJAwKcSQMFPhu6Lhu47EkMOU4buELsSQxq/hu67hu6pRxJDhu6pSe8SQLDrGoOG7quG6ssSQZMONxJDhu4zhu4Thu7DEkFFTPcSQ4buMSOG7quG6tsSQLFlTxJAwR8SQ4buOUiHhu6pRxJAs4buExJDhu6pRUuG7pMSQOuG7iOG7qlHhurbEkOG7jlJU4buqUsSQ4buoVeG7qlLEkOG7jj7hu6pRxJDhu47hu6zEkOG7qlIg4buqUcSQJlIhLMSQUVNMM8SQ4buq4bus4buqUcSQUVNP4buqxJDFqFJZ4buqUcSQxahT4buc4buoxJDhu45S4buaxJDDlHsk4buOxJDhu45J4buoxJAyIeG7jsSQ4buMSeG7qsSQLFJM4buq4bq2xJDGr0fhu6jEkCzhu7bhu6rEkCxSe0Dhu6pRxJDhu6pRez1TxJDFqFJG4buO4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxz4buE4bq2xJAwVcSQO13EkOG7quG7rOG7qlHEkFFTT+G7qsSQUuG7hDPEkFJT4bueLsSQ4buqUk7hu6jhurbEkDtL4buqxJA7R+G7qlHEkOG7jnvEkDIixJA74bu4xJA7R+G7qlHEkDAjU8SQ4buMSOG7qsSQ4buMw6jhurbEkMOU4buy4buqUcSQ4buqUVJT4buiJuG6sMSQUuG7hDPEkDBVxJBGJsSQxq9d4buOxJDhu44u4bu04buOxJA7w53hu6pR4bq2xJDhu45Z4buqUcSQMFPhu6Lhu47EkOG7qEfEkDBZxJAsTOG7qMSQLDohLMSQUVNP4buqxJDGr8ag4buqxJBRU+G7hMSQw5RV4buqUsSQMEfEkOG7qlIg4buqUcSQ4buqUXs9U8SQ4buoVeG7qlLEkDPGoC7EkCxSe0Dhu6pR4bqy4bqy4bqyxJDhu69HxJDhu6pRUuG7pMSQxq9IU+G6tsSQ4buO4busxJDhu6jhu7QsxJAsUl3hu47EkCzhu5rEkCZS4bu2xJDhu4xT4bua4buq4bq2xJDhu45SIeG7qlHEkCzhu4TEkCxSez3hu6pRxJAsKDPEkCxT4bui4buqxJDhu45S4buwxJAmUuG7kibEkOG7qFXhu6pSxJDhu6rhu6zhu6pRxJBRU0/hu6rEkDAjU8SQ4buOUlThu6pSxJDhu6pRez1TxJAsUkzhu6rEkOG7jjzhu4TEkOG7qFXhu6pS4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxy4buELsSQ4buqUiDhu6pRxJDGrz1TxJDhu47DjVPEkDDDjcSQ4buOPOG7hMSQLOG7hMSQMCNTxJDhu45S4buExJDhu6jhu5jEkOG7qFXhu6pS4bq2xJDDlMONxJDhu4zhu4Thu7DEkFFTPcSQLOG7hMSQw5Q8xJDhu6jhu7QsxJDGr07hu6rEkOG7jFXhu6pSxJAsTOG7qMSQLcSQ4buMVeG7qlLEkCzhu6Thu6pSxJDhu6pReyPhu47EkOG7qlJV4buqxJBG4buqUsSQ4buo4buKLMSQw5RN4buqUcSQO1Phu6pSxJAsUkfhu6pS4bq2xJDDlOG7nsSQLFJNM8SQ4buq4bu4U8SQ4buMLuG7suG7qsSQLDrhu7Dhu6pRxJDDlOG7rOG6tsSQ4buOUk0sxJDhu45SfeG7hMSQw5V7PeG7qlHEkOG7qkfhu7DEgsSQceG7slPEkOG7qMOdU8SQPy7hu4Thu6rEkFLhu6LEkDAkxJDhu45S4buy4buqUeG6tsSQ4buO4buw4buqxJDhu45GU+G6tsSQw5Thu57EkCw6ISzEkFFTT+G7qsSQ4buqUXs9U8SQLOG7hMSQ4buO4busxJAsUuG7nsSQLFLDnSzEkDrhu4TEkOG7qlIg4buqUcSQxq89U8SQLEfhu6rEkOG7qlLDkuG7qsSQw5ROM8SQLOG7tuG7qsSQLFJ7QOG7qlHhurLhurLhurLEkGIu4bu04buOxJA7w53hu6pRxJDhu6pHM8SQxahSWeG7qlHEkCxSU+G7mi7EkOG7qlIg4buqUcSQ4buow51TxJA/LuG7hOG7qsSQUuG7osSQ4buoTSzEkMOUU+G6sMSQUVPhu4TEkMOUVeG7qlLEkCzhu4Thu6rEkDAq4bqy4bqy4bqyxJDhu45Sw5nEkDBVxJA7XcSQ4buOScSQUVNP4buqxJDhu6hNLMSQxahSWeG7qsSQ4buOPOG7hMSQ4buqUXs9U8SQLDrhu7Dhu6pRxJDhu44u4bu04buO4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxkw43EkCxb4buqUcSQ4buqUVLhu5DEkCXEkMOUTC7EkMOUTTPhurbEkMavPVPEkOG7quG7rFPEkOG7qlJ7xJDhu47hu7Dhu6rEkMOV4buE4buwxJBS4buEU8SQxq97KlPhurLEkG1Rez1TxJDhu4xT4buaLMSQ4oCcxq9d4buExJDGrz1TxJDhu6hHxJDhu6rhu6xT4oCdxJDFqFJT4bua4buqxJDhu6hWU8SQLFJ9xJAsw50sxJDDlOG7mCbEkFJA4buqxJAwR8SQ4buqUXsk4buOxJDGr0hT4bqyxJDhu69PM8SQ4buqUnvhu6pRxJAsOuG7sOG7qlHEkOG7jkDhu6rEkOG7quG7rOG7qlHEkFFTT+G7quG6tsSQ4buoTTPEkOG7qlF7PVPEkMOUPMSQ4buMSeG7qsSQxq/hu6Thu6pSxJDDlOG7nsSQxq9d4buExJDGrz1TxJDhu6hHxJDhu6rhu6xT4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxsVlPEkDtdxJDhu45JxJBRU0/hu6rEkOG7qE0sxJDFqFJZ4buqxJDDlOG7nC7EkFFMM8SQUuG7osSQPy5JxJDFqFJZ4buqUcSQ4buo4buw4buqUcSQ4buoLsOd4buq4bqyxJDhu69HxJDhu45SIeG7qlHEkCzhu4ThurbEkMOVKMSQ4buO4busxJDDjOG7qsSQ4buqw4zhu6rhurbEkFLDnVPEkFJP4buqxJA64buExJA74buE4buwxJAww5Lhu6rEkOG7jn3EkCZSSVPEkOG7jlLDmi7EkCw6RuG7jlLEkOG7qlJT4bui4buoxJDhu45S4buwxJBSR+G7qlLEkMOU4bu04buqUeG6tsSQxq89U8SQ4buq4busU+G6tsSQUkfhu6pSxJAwU+G6suG6suG6ssSQ4buMSeG7qsSQLFJM4buqxJBRTDPEkDrhu4TEkCxbxJA7XcSQ4buq4bus4buqUcSQUVNP4buq4bqyxJBtUnvEkCxSPVPEkFFT4buE4buqxJDhu45Sw5nEkOG7juG7rMSQ4buo4bu0LMSQ4buOUlPhu5wu4bq2xJDhu47hu7Dhu6rEkOG7qlF7PVPEkCzhu4TEkDDDkuG7qsSQLFJ7PeG7qlHEkOG7quG7rFPEkOKAnFFTRsSQ4buqUnvigJ3EkMWoUlPEkOG7qlJV4buqxJDGr0hTxJDhu6pSIOG7qlHEkDvhu4RTxJDGr07hu6jEkOG7jjzhu4TEkOG7jEnhu6rEkCxSTOG7quG6ssSQbFZTxJA74buEU8SQxq9O4buoxJDDlOG7nC7EkCZSSVPEkCw6ScSQUVNGxJAwR8SQ4buO4busxJDhu6pSIOG7qlHEkDtdxJAsOknEkFFTRsSQJlJJU8SQw5RG4buqUsSQw5Thu7ZTxJDhu4zhu4jhu6pRxJDhu45JxJDhu44u4bu04buOxJDDlD1T4bqy4bqy4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0TEkDssM8av4buQw4FELOG7kDIsLeG7hMavU1Hhu6rhuq7EkDpTUVIs4bqwROG6rOG6pjssOuG7sOG7qlHhuqxzUi7EkHM64buE4buqUeG6pi87LDrhu7Dhu6pR4bqs4bqmLybhuqw=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]