(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày nay, xu hướng sống xanh, gần gũi thiên nhiên được nhiều gia đình lựa chọn. Nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến không ít người phải ở nhà làm việc online, thì việc trồng và chăm sóc cây xanh còn là một thú vui nhẹ nhàng, xây dựng lối sống lành mạnh, tạo điều kiện cho các cửa hàng hoa, cây cảnh phục hồi.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butPOG7k1cgP+G6qcOjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOjKlRX4buKw7NX4buLw6PEqVfDteG7icSDw5pXMTjhuqlX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G6o8SDKuG7iVfhu4vEgznhuq1X4bqpO+G6qeG6o8avL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG6qOG6oyrhu5NX4bqpJOG7k8OaV+G7keG7iVfDo27hu4fhuqnhuqNXw6zhurnhuqnhuqNX4buRJOG6qcOjw5pX4bqje+G6qVfhuqNtxINX4buLw6PEgzfhuqlX4bqpw6PEgzfhuqlXMW7hu4UgV+G6qcOjxIM54buJV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NX4bqnw7IkVyDDo2ThuqnDmVfhuqjDoz7hu4tX4bqnKlfhuqXDo8SDVzDhurcgw6NX4but4bqqw5XEguG7ry1ZPVcwxIPDoOG6qVcixIM44bqpV2jDo28gV+G7iyZow5pX4bqlw6PEgzjhuqlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuq/hu4tX4bqp4bqjbuG7g8SDV2jDoz/Eg1dmV+G6qcOjKlfhuqcq4bqtV8O1xINhIFfhuqvhuqnhuqfEg+G6qTLDmlfhu4vDo+G6sVfDtcSDYSBX4buLw63hurvhuqnhuqNXw7UqVyDDozvhuq1Xw6xiIFcgPOG7k1fhu5Ek4bqpw6NXIGPhuqlX4bqnKlfhuq3hur3hu4tX4buLw6PEqVfDteG7icSDV+G6qcOjNFfhuqnDoyrhuqnhuqPDmlfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqfhurnEg1fDrOG6ueG6qeG6o1fhuqcq4bqpw6NX4bqtJuG6qcOjw5pX4buLJuG6q1cxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVcgw6PhuqtXICUgVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1fDo+G6qyTDmlcgPOG7k1cgP+G6qcOjV2jDo2sgV8Oj4bq7xIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVjDhu4vDo+G7ieG6rSJXxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXQFhYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu0WVho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw51Z4bu0PS9ZQEAw4bu2WeG7tuG7sj1Z4bu44buL4buy4buyWOG7uEDhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu54jWeG7uFZXJOG6p+G7i+G7nlbhu6084buTVyA/4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6MqVFfhu4rDs1fhu4vDo8SpV8O14buJxIPDmlcxOOG6qVfhu4vDo+G6t1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNX4bqjxIMq4buJV+G7i8SDOeG6rVfhuqk74bqp4bqjVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueVkBYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7RZWFZXL+G7qOG6pMOjxINX4bqpw6N9aFcgPOG7k1fhuq3hu4fEg1fDtTnDmlcgw6PhurdX4bqmN1fhu4rDo+G6t1fDg27hu4HhuqnhuqPDmlcgw6NsVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1fDo+G6qyRXIDzhu5NXID/huqnDo1fhuqTDo+G7iTdXw4Nu4buB4bqp4bqjV+G7pmjDo27hu4PhuqnhuqNXSMOjxKlXw4zhu4HhuqnDmlfhu4pIV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiTFqFfhu4vDo27hu4PhuqnhuqNXaeG7iSThu5PDmlcgw6NraFfDo+G6seG6qcOjVz/huqnDo1cxw6FX4bqjxIPhu4fEg1fhu4vDo8SDYeG7iVfhuqc34bqpVyAlIFfhu4vDrSThuqnhuqNX4bqtJuG6qeG6o1fhu5E6V8Oj4bq9xIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qOG7kOG7iVfDo27hu4fhuqnhuqNX4buL4bqvIMOjVyDDsiDGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buodibEg1cw4bq3IMOjV+G7reG6qsOVxILhu68tWT1XMTpX4buLJSBXMeG6veG6qeG6o1fhu4vEgzfhu4lXIMOyIFcxOOG6qVfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhuqXEg+G6qcOjV+G7izhXLVfhu5E6V8Oj4bq9xIPDmlfhuqnDo27huqnhuqNXIG3huqnhuqNX4buLJuG6q1fDrSRX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4buLw6Mk4buTVzHDqsSDV+G6p+G7h+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vDo2LEg1dp4buJMuG6qVfDrMSD4bqpw6NXw6Phuqsm4buLVyBsJFcg4bqr4bqpV+G6qeG6o27hu4PEg8OZV+G7reG7ieG6vSBXw6zhurnhuqnhuqNXIuG6seG6qcOjV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1fhuq3hu4fEg1cgbCRX4bqpw6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDVyI84buTV+G6o8SD4buDV+G6pypXw6Mm4bqpVyDDozhX4buLxIM4aFfhu5HEqSDDmldmV+G6qcOjKlfDtSpX4bqnKuG6rVfDtcSDYSBX4bqr4bqp4bqnxIPhuqkyw5lX4bqow6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDVzE6V+G7i+G6seG6rVcxOOG6qVfhu4vDo8SpV8O14buJxINXw63EgzfhuqnhuqNX4bqp4bqjJOG7k1fhu4smxINXIMOj4bqv4bqpw6NX4bqp4buBxINXZlcgbCRX4bqt4bqx4bqpw6PDmlcxYlfhuqcqV+G7i8Ot4bq74bqp4bqjV8O1Klcgw6M74bqtV8OsYiBXIDzhu5NX4buRJOG6qcOjw5lXdmJXIG3huqnhuqNX4bqnKlcxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVfhuqPEg8SpaFfhu4vDo+G6t1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXIDzhu5NX4buRJOG6qcOjw5pXIDzhu5NXID/huqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDoypX4buLw6M34bqtV+KAnDvhuqnigJ1X4bqlw6MlIMOjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu63Do+G6t1fhuqjhuqPhu4nhu5PDoOG6qVfhuqYk4bqpV+G7neG6qcOjw5pX4bqpw6M84bqpV8O1xIM34bqpV8O1O+G6qVdow6Nj4bqp4bqjV+G7iybEg1fhu4pIV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiTDmlcgw6PEgyRXw6w1VFfigJzhu4rDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDoypX4buLw6nEg1cgbeG6qeG6o1cwKuG6qcOjV8OtxIM34bqp4bqjV+G6reG6veG7i1fhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXw6w84bqpV+G7i8OjbuG7heG6qeG6o1fhu4vDreG6u+G6qeG6o1fDo+G7geG6qVfDnVhXIDzhu5NX4buRJOG6qcOjVyAlIFfhuqfhuqsmxIPDmVfhu61iV+G6reG6veG7i1fhuqXDo+G6qz/huqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqnDmlcgP1fhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV2jDoz/Eg1cgJSDDo1fhuqfhu5NXZlfhuqnDoypXMcOhV2jDo2PhuqnhuqPDmlcgw6PhurnhuqnhuqNXMOG6tyDDo1fhu63huqrDlcSC4buvLVk9w5pX4bqpN+G6qVfDteG7hVcgw6PhurvhuqnhuqNX4buLw6nEg1fhuqcq4bqtV+G7i8OjN+G6rVfhuqXDo+G7iVfDtW7hu4PhuqlX4bqpw6PEkVfhu4vDreG6u+G6qeG6o1fDrSThu4lX4buRJOG6qcOjw5lX4bqixIPhu4NXMTzhu5NX4buLw6nEg1fDrT7hu4tX4buLw6Phuq8gw6NX4bqnN+G6qVfDrDzhuqlX4buLw6Nu4buF4bqp4bqjw5pXImbEg1cgYlfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqfhuqsmxINXw60k4buJw5pXIDzhu5NX4bqjxIMkV8O14bq3w5pXIDzhu5NX4buRJOG6qcOjV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDreG6r+KApld2POG7k1cgbeG6qeG6o1fhuqcqV+G6o2IgV+G7i8OjblfhuqPEgzrhuqlX4buL4buJ4buTYeG7i1fDteG7g8SDVyBsJFcgP1fhuqPEgyRXMeG6seG6qcOj4oCdw5lX4butbeG6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVfigJzhuq0sIFfhuqU04buL4oCdV2ZX4bqpw6Mqw5pXJOG6qcOjV+G6pjdX4butw6nhuqnhuqNXw4Phuqsk4bqpw5pXZlfhu4vDo+G6t1fhu4vDrT7huqlX4buxxKnhu4tXw4zhu4HhuqlX4bumw4Phuqsu4bqp4bqjV8ODYiTFqFfhuqPEg8SpaFciP+G6qVfhu4vDozzhuqlX4buLw6NuV+G6o8SDOuG6qVciLuG6qeG6o1cgJSDDo1cgw6M74bqtV8OsYiBXIDzhu5NXIOG6ucSDVFfigJzhu4rDqcSDV+G6pyrhuq1X4bql4bubV8Osblfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o8OaVyDDqeG6qeG6o1fDtcSDYSBXMWPEg1fDo8SRxINXaMOjP8SDV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1fhu5Hhu4nhu5M34bqpV+G7kSRX4bqpw6Mqw5pX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgYlfhuqnDo8SDOeG7iVfhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVciN+G6qVfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjw5lX4buv4bq3IMOjVyJh4bqpw6NXaMOjP8SDV2ZX4bqpw6Mqw5pX4buLw6nEg1cxOlcixIM44bqpV+G6pcOj4bqrP+G6qeG6o1fhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVfhuqkq4buTV+G7i8OtZlfhuqk34bqpV+G7i8OjxKlXw7XhurdX4bqlw6PEg1cxIeG7i1fhuq3hu4kkV+G7i8OjN+G6rVfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqcmxINXIDzhu5NXID/huqnDo1fhuq3Eg+G6qcSDw5pXIGrhuqnhuqNXIOG6q+G6qVfhu4sm4bqrV+G6qTfhuqlX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqlw6Phuqs/4bqp4bqjV+G7kSThuqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDoyrDmlcgauG6qeG6o1cgw6M74bqtV8OsYiBXw7UqV+G7i+G6seG6rVfDo8SDw6Hhu4lXw7U5V+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6p+G6qybEg1cgPOG7k+KAncOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6My4bqrV+G7i+G6seG6rVfDo8SDw6Hhu4nDmlcw4bqrVzDhurcgw6NXImHhuqnDo1fhu63huqrDlcSC4buvLVk9w5pX4bqpw6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDV2jDoz/Eg1cgJSDDo1fhuqfhu5PDmlfhu4vDozLhuqtXMGXEg1fDrG8gV+G6pcOjxJEyV+G7iybEg1fhuqnDoyrDmlfDo+G6qyEgVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpV8OsJOG6qeG6o1fhuqcq4bqtV8O1xINhIFfhu4vDrcOyIFfhu4vhu4nhu5M44bqpw5lXw4NkV+G7i+G6seG6rVfhu4vDozfhuq1X4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXMcOhV8Os4buNVzBr4bqp4bqjV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpV+G6qcOjKuG6qVfDreG6v8SDV8Oj4buP4buJV+G6ryDDo8OZV+G6pirhuq1Xw7Vu4buD4bqpw5pXIMOjO+G6rVfDrGIgVyA84buTVyDhurnEg1fhuqcqV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjVzFu4buFIFfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqnhuqNu4buDxINX4bqnw7IkVyDDo2ThuqnDmlciZsSDVzFu4buFIFfhuqN74bqpV+G6o23Eg1fDteG7h8SDV+G7i8OjxIM34bqpV+G6qcOjxIM34bqpw5pX4buLO+G6qeG6o1fhu4vhuq/huqnDo1fhuqMs4bqpV+G6pTjhu4tXICUgV+G7i8OjKuG6qcOjV8O1xIM34bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6PDmlfhuqXDoz9X4bqpO+G6qeG6o1fDo8SDw6Hhu4lXIsSDOOG7i1fDtTlX4buLw6M4V+G6o8SD4buHxINX4buLw7JX4bqpw6PEgzfhuqlXIMOj4bqrVyDhuqvhuqlX4buLw601V8O1KlcxxIM54buJV2nhu4kk4bqpV+G7i8OtZOG6qeG6o1fhuqcqV+G6qWJXIGJX4buLw6PDoVfhuqPEgz/huq1XIuG7h+G7i1cgO+G6qeG6o1fhu4vDoyjhuqnhuqPDmlfhuqfhuqtXPOG7icOZV3Y84buTVyBt4bqp4bqjVzFu4buFIFcg4bqrxINX4bqnKlfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhuqnhuqPhuqsqxINX4buLw63hu4PEg1cgbCRX4bqpw6PEgznhu4lXaMOja1fDo+G7ieG7k+G6qcOjV+G6qcOjLuG6rVfhuqPEgyXhuqtXMGsgV+G6peG7m1fhuqk74bqp4bqjV8Os4bq54bqp4bqjVyDDo+G6q1fhu4vDrTVX4bqlw6PEg1fhuq3hur3hu4tXw6zhurlX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8OjZCBX4buLJuG6rVfhu4vDo+G7g8SDVzFi4bqp4bqjVyDhu40kw5lXw5UqV+G6qcOjxIM54buJV+G6p+G6qybEg1cgPOG7k1cgP+G6qcOjw5pXIDzhu5NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6MqVyBt4bqp4bqjVzE6V+G7i8OtZlfhu4vDoyrhuqnDo1fhuq1i4bqpV2nhu4kqVyBiV+G7mVfhuqnhuqPDo+G6tSRXw7UqV+G7i8OjxIM44buLV+G7i8Ojw7IgVzHDoVfhuq1kxINX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G7iyHhuqnhuqNX4bqpw6Mk4buJw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu61q4bqp4bqjV8O14buHxINXMWLDmlfhuqXEgzjhuqlX4buLw63EqSBX4buRJOG6qcOjV8OjbuG7h+G6qeG6o1cxOOG6qVfhu4vDo8SDN+G6qVfhuqnDo8SDN+G6qcOaVzAq4bqpw6NX4bqt4bq94buLV+G6pcOj4bqrP+G6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6o8SDJOG6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDoypXIMOj4bqrVyA84buTVyDhurnEg1cxJOG6qeG6o1fhuqcqV+G7keG7iVfDo27hu4fhuqnhuqNX4bqpw6rEg1cifeG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqk74bqtV+G6o3vhuqlXMTzhu5PDmVfhu63Do+G6t1fhu4rDrXvhuqlX4buKw6PhurdXw4Nu4buB4bqp4bqjV+G7psOD4bq9xINX4bqkxIM44bqpV+G7i8OtxKkgV8Osblfhu4vDrTVX4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJMWoVyDDo+G6q1cixIM44buLVFfigJzDg3vhu4lXw6M44buLVyAlIFfhuqnhuqPDqcSDV+G6qcOjKlfDo8SDYeG6qVcxJsSDV+G6qeG6oyrhu5NX4bqpJOG7k1cxOeG7iVcxbuG7hSBX4buLw6PEgzjhu4tX4bqlOFfhu4vDozLhuqtX4bqn4bq5xINXw6zhurnhuqnhuqNX4buRJOG6qcOjw5pXIGJX4bqt4bq94buLV2jDo3vhuqlXw63EgzfhuqnhuqNXMCrhuqnDo1cgw6PhuqtX4buLw6PEgzfhuqlX4bqpw6PEgzfhuqnDmVd2POG7k1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4bqnKlfhuqnhu4HEg1cxNGhX4bqpw6M+4buLV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qeG6o8OpxINX4bqpw6Mqw5lXSMOje+G6qVfhu4vEg8Oh4buJVyA/4bqpw6NX4bqpKuG7k1fhuqPEgyRXIMOjbFcgYlfhu4vDo8OhV+G7iybhuqtXw6Nj4bqpV+G6qeG6q+G6qVci4bq9w5pXMGPhuqnhuqNXw6zhu4nhurnEg1fhuqnDo8SR4oCmV8O1KlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVyIk4bqrV+G6o8SD4buDV+G7i8OjxIM44buJVyA84buTV+G7kSThuqnDo8OZV+G7rTzhu5NX4buRJOG6qcOjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOjKlfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6o8SDxKloV+G7i8OjJOG6qcOjV+G6p2QgV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqlw6Phuq/Dmlfhuqcq4bqtVzDhurfhu4lX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqPEgyThuqlXw6zhurnhuqnhuqPDmlfhuq0qVyBj4bqpV+G6o8SDxKloV+G6qeG6o8OpxINX4bqpw6MqV+G7i8OtZlfhuqk34bqpVzE0aMOaV8OjxKnhu4tX4bqtLOG7i1fDo+G7geG6qeKAncOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4Phuqsq4bqpVyA/4bqpw6NX4buROlfDo+G6vcSDV8O1Klfhu5Hhu4lXw6Nu4buH4bqp4bqjV+G7i+G6ryDDo1cgw7IgV+G7i8OtN+G6qVcxOlfhu4sm4bqrVzHEgznhu4lX4bqlxINh4bqpV+G6o8SDxKloV+G7i8Oj4bq3V+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDo+G6qyTDmlcgPOG7k1cgP+G6qcOjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOjKlfhu4vDrWZX4bqpN+G6qVfDrMOpxINXMeG6veG6qeG6o8OaV+G6qcOjPuG7i1fhuqcqV8O1KuG6q1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhu4vDoyXhuqnhuqNXIOG7ieG6ucSDV+G6qTvhuq1X4bqpJOG7k8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buodiRXMCbhuqnhuqNXICUgVzDhurcgw6NXw7Vrxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qCzhuq1XIizhu4tX4bqpw6Phu4lXIHvhu4lX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjw5pXICUgVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1fDo+G6qyTDmlcgPOG7k1cgP+G6qcOjV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVfhu4pIV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiRXMTpX4bqpw6N9aFfDtSpXIOG7ieG6qeG6o1dv4bqp4bqjVzEkVzAm4bqp4bqjVyDDo2zhuqnhuqNX4bqn4bqrJsSDw5pX4bqlxIPDoeG7iVcwJeG6qeG6o1cgPOG7k8OZV+KAnOG7isOt4buJ4bqp4bqjV+G7izzhuq3igJ1XIGwkV+G7i8Oj4bq3V+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fhuqkq4buTVyBiV+G6pzZX4bqnKldow6Nu4buD4bqp4bqjV0jDo8SpV8OM4buB4bqpV+G7puG7i8OtN+G6qVcxbuG7g+G6qeG6o1fhuqjhuqPhu4nhu5PDoOG6qVfhu4rDrTrEg8WoV8O14buHxINXw6Mq4bqp4bqjVyDDo2sgVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1fhuqfhu4fhuqlX4bqpw6PEkcOZV+G6qOG6o+G6qyrEg1ciJeG6qVfhuqc1VyDDo+G6q1fhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqlXIGJX4bqpw6Phu4lXIHvhu4nDmlfhuqnDo8SDOeG7iVcg4buNJFfDoyrhuqnhuqNX4buLJsSDVzE84buTVyBj4bqpVyIl4bqpVyLhu4nDqeG6qVcgw6PhuqtXICUgVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1fDo+G6qyTDmlcgPOG7k1cgP+G6qcOjV2ZXICUgV8Oj4buJ4buTYeG6qcOaV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buL4bqz4bqpw6PDmVfhu6084buTVyA/4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6MqVzFu4buFIFciKuG7k1ciJeG6qVcgw6NsV+G7kzjhu4lX4bqnKlRX4bqlxIPhuq1X4buLxIM54bqpw5pX4buLw6174buJVyIqw5pX4bqnbmfEg1fDo8Oqw5pXw6Mm4bqpw6NXaMOjxKkgw5pXw7Um4bqpV+G6qcSDN+G6qVfhu4vDoyThuqnDo8OaV+G7i+G7ieG7kzjhu4tX4buLauG6qeG6o8OaV+G6pyThuqlX4buZw5pX4bqp4bqj4buJ4buTYeG7i1dp4buJOMOaVyBkVyA/4bqpw6PDmcOZw5lXIGJX4bqp4bqj4buJ4bq74bqpV+G6o+G6uSBX4buLw7NXdipX4bqmJuG7i8OaV+G7isOt4buJ4bqp4bqjV0nhu4nhurkgw5pX4buKw6MlxINX4bqmJOG6qcOZV3ZiV+G6pypX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqn4bqrJsSDVyA84buTV24kVyJi4bqp4bqjV8OtPOG6rcOaV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIHvhuqlXIMOp4bqp4bqjVyDDozvhuq1Xw6xiIFcge+G7iVfhuqXhu5XDmlfhuqcmxINXMW7hu4UgV+G6qcOjxIM54buJV+G6qeG6o27hu4PEg1dp4buJJOG6qVfhuqnEg2Hhuq1X4bqnKlcgPOG7k1figJxow6PhuqvhuqnhuqNX4buLw6Ns4buT4oCdw5pX4bqtJOG6qeG6o1ci4bqx4bqpw6NXJOG6qcOaV+G6rSThu5NX4bqtLOG6qVcgw6PhuqtX4bqjxIMkVyDDo2zDmVfhu63Do+G6t1fhuqY3V+G7isOj4bq3V8ODbuG7geG6qeG6o8OaVyDDo2xXIOG7jSRXw6Mq4bqp4bqjV8Oj4bqrJFcgPOG7k1cgP+G6qcOjV+G6pMOj4buJN1fDg27hu4HhuqnhuqPDmlcgw6PhuqtXIsSDOOG7i1RX4oCcSMOjayBXw7VrV+G6qcOj4buJVyB74buJV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqPDmlfDo3vhu4lXw6M44buLVyAlIFcg4buNJFfDoyrhuqnhuqNX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgw6PhurNXIiXhuqlXw6Phuqskw5pXIDzhu5NXID/huqnDo1fhuq0qVyBj4bqpV+G6pcSD4bqpw6NXMOG6qyThuqnDo1fhu4vDozfhuq1XICUgV8OsP+G6qVdow6Nb4bqtVzHEg1fhuqXDqOG6rVfhuqnDo25XIMOjfeG7icOaV2jDozzhuqlXImLhuqnDmlcxPuG7i1fDtSpXICUgV+G6p+G6qybEg1dow6NrV+G6pcSDYeG6qVfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw63huq9XIDzhu5PigJ3DmVfhu61j4bqpVyDDo+G6t1fhuqjhuqPhu4nhu5PDoOG6qVfhu4rDo+G6t1fDg+G7ieG7kznhuqnDmlcgw6NsVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1cgPOG7k1cgP+G6qcOjV8ODKlfDg+G7ieG7kznhuqnDmlcgw6PhuqtXw6Mk4buTVFfigJzhu63hu40kV8OjKuG6qeG6o1fhuqfhu4nDqeG6qVcgYlfhuqnDo8SDOeG7iVdow6Nu4buB4bqp4bqjVyXhuqlXIMOj4bqrV+G6pcOjJSDDo1fhuqfDsiRXIMOjZOG6qcOaVyBiV+G7i8Ojw6FX4bqt4buJJFcgPOG7k1fDrcSDN+G6qeG6o8OaVyDDo33hu4lXw63EgzfhuqnhuqPDmlfDo+G6qyEgV+G6reG7iSRXIDzhu5NXMTpX4buLw63hurvhuqnhuqNXw6wp4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDo33hu4lXw7Xhu4fEg1fhuqnDo8SDOeG7iVfhuqXEg8Oh4buJVzAl4bqp4bqjw5lXw5Xhu4fEg1fhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjV+G6reG7ieG6ueG6qVfhuq3hu4kkVyA84buTVzHEg1fhu4sh4bqp4bqjw5pXIOG7jSRXw6Mq4bqp4bqjVyBiV+G6p+G7icOp4bqpV8O1feG7i1fhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw63huq9XIizhu4tX4bqtLOG7i1fDoyThu5NX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqn4buDxINXIMOjxKkgV+G7i+G6ueG7i1fhuqcq4bqpw6NXxIPhuqlXw6wp4bqpV8O1KuG6q1cgw6N94buJV8Oj4bqrISBX4bqjLOG6qVfDtSrhuqtXIDzhu5PigJ3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qMOjLuG6rVfhu4vDo+G6ryDDo1dv4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyLhurnEg1cgP+G6qcOjVzDhurcgw6NX4but4bqqw5XEguG7ry1ZPVcwxIPDoOG6qVcixIM44bqpV2jDo28gV+G7iyZow5pX4bqpw6PEgznhu4lXIOG7jSRXw6Mq4bqp4bqjV8Oj4bqrJMOaVyA84buTVyA/4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6MqV+G6qeG6o+G6qyrEg1ciJeG6qVfDoyrhuqnhuqNX4buLw63DsiBX4buLxIM4aFcgY+G6qVcgw6NsVzHhur3huqnhuqNXIiXhuqlXw6Mq4bqp4bqjV+G7i8OtN+G6qVcgJSBX4bqpOeG6qVfhu4s/4bqp4bqjV+G6rSbhuqnhuqNX4buROlfDo+G6vcSDVFfhuqEkIDIi4bqr4bqr4bqlw5pXeiThuqfhuqvDmlfhu4vEg+G6peG7i+G6q+G6pcOaV8Oj4bqrISBX4buLw6034bqpVyAlIFfDrCrhuqlX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV+G6rSbEg1cxxINh4bqpV+G7i+G7jVRXw4zDo+G6q2gyMsOaV+G6piR6JDAkw5pX4buKxIPhuqXEg8OZV+KAnOG6rOG6v8SDV+G6p3vhuqlXIGJXw6Mq4bqp4bqjV+G6reG7h8SDV8O1OVfhu4vDqcSDVzE54buJV2nhu4kk4buTw5pXIMOja2hXw6PhurHhuqnDo1c/4bqpw6NXMTvhuqnhuqNX4bqnN+G6qVfhuq0m4bqp4bqjV+G7kTpXw6Phur3Eg1cgw6PhuqtX4bqlw6MlIMOjV+G7kTLhuq3DmVfhuqjDo+G7g1cxYlcwalci4bq3Vz/huqnDo1fDo25m4bqp4bqjVyBsJFcw4bq3IMOjVyJh4bqpw6PDmlfhuqnDo27huqnhuqNXMOG6qyThuqnDo1fDrOG6uVciJeG6qVfDrSRXIGwkVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyLhurdXw6xr4buLV+G6o8SDP+G6rVfhuqnDo8SDOeG7ieKAncOaVyDDo+G6t1fhuqY3V+G7isOj4bq3V8ODbuG7geG6qeG6o8OaVyDDo2xXIOG7jSRXw6Mq4bqp4bqjV8Oj4bqrJFcgPOG7k1cgP+G6qcOjV+G6pMOj4buJN1fDg27hu4HhuqnhuqPDmlcgw6PhuqtXIsSDOOG7i1fhu4vDozfhuq3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6pMOjP+G6q1fDrCXhu4tX4buLJsSDVyAlIFcg4buNJFfDoyrhuqnhuqNXw6Phuqskw5pXIDzhu5NXID/huqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDoypX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV+G7ikhX4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJMOaV+G6o8SDJVcgJSBX4bqn4bqrJsSDVyA84buTVyA/4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6MqVyBt4bqp4bqjV8OtPuG7i1cxJFcwJuG6qeG6o8OaV+G7i8OzV8O1KsSDVyDDo2sgV+G6qeG6o8Oj4bqx4bqpVzHhurvhuqnhuqNXMTjhuqlXw6Mq4bqp4bqjVyDDo2sgV+G7i8OtxINh4buJVzHhurvhuqnhuqPDmVfDleG7h8SDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyA84buTV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDreG6r1fhu4vDrTfhuqlXIirhuqlX4bqnKuG6rVfDtcSDYSDDmlciKsSDV+G7i8Ot4bqvV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOjKlfhu4vDo+G6sVfhuqPEgyVXZlfhuq1vIFfhu4vDs1dZWFjDmVhYWC3hu7JYWMOZWFhYVzHhurvhuqnhuqPDmVfhu61t4bqp4bqjV+G6pypXMcOhV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDreG6r1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1dow6Nj4bqp4bqjw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV8O14buHxINXIDzhu5NX4buLw6M84bqpV+G6o+G6v1fhuqc84buJV+G6qTvhuq3DmlcxbuG7hSBX4buLJuG6q1cwJeG6qeG6o8OaV+G7i8OjOMOaV+G7i8Oj4bqxVyBiV+G6o8SDJVcxOOG6qVfDtSrEg1fhu4vDrcSDYeG7iVcx4bq74bqp4bqjw5lXdjzhu5NXIG3huqnhuqNX4bqnKlcxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVcxw6FX4bqlw6MlIMOjV8OjKuG6qeG6o1fhuqfDsiRXIMOjZOG6qVcgw6PhuqtX4bqt4bqx4bqpw6NX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqn4bqrJsSDVyA84buTV2jDo2pXw6Phu4Vow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDlSrhuqtX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1fhuqkq4buTw5pX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqXDo+G6r1fhu4smxINXICUgVyDhu40kV8OjKuG6qeG6o1fDo+G6qyTDmlcgPOG7k1cgP+G6qcOjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOjKlfhu4vDrWZX4bqpN+G6qVfhuqnDo+G6veG6qVfhuqnDo+G6t2hXw6Phu4HhuqnDmlciZsSDV+G6qcOjxIM54buJV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVfhu4vDrSThuqnDo1fhu4vDo2xX4buL4bqx4bqtV+G6reG7iSRXIDzhu5NXIMOj4buJW+G6qVci4bq3V+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDreG6r1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4o44buLV+G6qOG6o+G7ieG7kzfhuqlXMSXhuqlX4bqow6M84bqtV+G7r3vhuqlXMSThuqnhuqNXMTjhuqlX4bqje+G6qcOZV3Y84buTVyBt4bqp4bqjV+G6pypXIOG7gVfDo+G6vcSDVzHDoVfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cg4buNJFfDoyrhuqnhuqNX4bqpKuG7k1ciLOG7i1cxe+G7iVdow6NrIFfDo+G6u8SDV+G6rSbhuqnDo1fhuq02w5pXw6wk4buJV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpVzAqxINXMeG6seG7iVfDo8SD4buJVzDhuqtXP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNXIGwkVzDhurcgw6NX4but4bqqw5XEguG7ry1ZPcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NWV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbhu4sy4buR4buLLSThuqfEg+G6o+G6qVRXw63Eg+G6o8Oj4buLVVbhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jhu7EqxINXw7UqVz/huqnDo1RXSMOjJOG6qVfDlTzhuqnGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]