(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, việc khôi phục trở lại các hoạt động du lịch khiến không ít người dân sinh sống trong khu, điểm du lịch lo lắng, e ngại. Để thích ứng, các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đã thực hiện các biện pháp an toàn trong đón du khách, xem đây là giải pháp sống còn.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4buE4bu0OcavxIM44bq9Ocave2Phurc3xq/hu4U4w6DGr+G7heG7h+G7i+G6ueG6tzfGrz5mxq/huq/DoDw44buixq/hu5HhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t8av4bqv4bu2xq/hu4Xhu4cw4bq3xq84MeG7hVQvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVeG7hOG7h+G6s+G6tzfGrynhuqs5xq88QOG6tzjGrz7DoDw4xq8pM+G6tzjGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53GrzzDouG6t8av4bq3ODkyZsavPjk14bq3xq8pOTHhurfGr+G6vzjhu4k8xq/hu4Xhu7jhur/hu6DGr205MzzGr8SDOOG6qTnGr+G6vzhpPMav4buF4buH4bq9xq/huq/hu7g5xq884bu0PMavOOG6s+G7uOG7hcave2Phurc3xq8+Zsav4bqvw6A8OMavxIM4OTHhurfGr8SDOOG6qeG6tzfGr2Hhu4XGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8av4buDOeG6tzjGr+G7g+G6q+G6tzfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr8SDOGbhu6DGr3s5NOG6scavPmbGr+G6r8OgPDjGr+G6r+G6s8av4bqvJOG6tzfhu6DGr33Gr+G6tzfhu7g5UMavxak0xq/hu4U4YTw4xq/hu4nhurc34bugxq884bu0PMavxIM4ZuG7oMavezk04bqxxq8+Zsav4bqvw6A8OOG7oMavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr8SDOeG6tzjGrz7hurPhu7Lhurc4xq8+w6A8OMavbWnGr3sjxq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avPOG7tDzGryk5M+G6t8av4bq/OOG7tOG6v8av4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr3vhurXhurfGrz5mxq/Egzjhu7Q8OOG7oMavb33hurHGr3s6w7PGr+G6r+G7tsavNzlAOcav4bq/OOG7tOG6v8av4buD4bqr4bq3N8avPMOi4bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqD7hu4U4ZuG6sSnGrznhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1jhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osavVuG7sFbhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vOW1QKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3L+G6t31u4buDL+G7sOG7quG7rsOdL+G7qlhYPlbhu6pW4buwWeG7ruG7quG7hVlWWFbDneG6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5hX4buqWcWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG7hOG7tDnGr8SDOOG6vTnGr3tj4bq3N8av4buFOMOgxq/hu4Xhu4fhu4vhurnhurc3xq8+Zsav4bqvw6A8OOG7osav4buR4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G6r+G7tsav4buF4buHMOG6t8avODHhu4XFqMavbjk+4buFOOG7mMWoWOG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWoVuG7sFbFqMavL1Xhu4BmLOG6t8av4buFODTGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hurc3OOG6ocavPuG7i8Oq4bq3N8av4buDOeG6tzjGr+G7hTjhu7Q5xq/hu7Phuq7hu6XGr+G7gizhurHGr+G7gmXhurfGrzc5w6k5xq844bu44bq3xq/hu4PhuqvGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGr8SDOOG7tDw4xq8+Zsav4bqvw6A8OMav4buF4buH4bqz4bq3N8avPGjhurc3xq/hurFj4buFxq/hu4U44bq5Ocavezk04bqxxq/hur3Grzzhu7Q8xq/Egzhmxq9tajzGr+G7gznhurc4xq844bqz4bu44buFxq88OGbhurc3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVTSjhurfGrzzDouG6t8av4buFOuG6scav4bqvw7LGr33Gr+G6tzfhu7g5VC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxII4ZsavPmbGr+G6r8OgPDjGr+G7gznhurc4xq/hu4U44bu0OcavPGPhurc3xq97YuG6tzfGr+G6vmjGr+G6rmbhuqnhurc3xq9Sw7nhu7TGr+G7hDjhu4vDqTxTxq/hurHhur3Grzxr4buyxq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMav4buF4buH4bq9xq/huq/hu7g5xq/EgzTGr+G7hcSpxq/hurc34bu2w7PGr+G7qlctw50t4buw4buo4buw4buqUMav4bqwKjzGrz5o4bugxq/huq/hu4vhurvhurc3xq/Egzjhu7Q8OMav4bq9xq/hu4U44bq5Ocavezk04bqxxq84OTPhurfGr+G7heG7uDnGr+G7hzvhu4XGr2Hhu4XGr+G7g+G6s8avbcOpOcav4bq3PeG6tzfGr+G6r2o8xq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMavPMOt4buyxq884bu0PMavPGXGr+G7g+G6vcavxIM54bq3OMavPuG6s+G7suG6tzjGrz7DoDw4xq9tacav4buF4bu4OcavezrDs+G7oMav4buD4bqz4bq3N8av4bqxY+G7hcavKWPGr+G6vzgu4bq3xq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3xq88w6zhurc3xq/Egzjhuqnhurc3xq/hu4Xhu4fhu7Thurc4xq/Egzjhuqc5xq/hu4Nqxq/huq/hurPGr+G6ryThurc3xq/Egzg5xq884bq1xq/hu4Nqxq9vZjvhu4XGrzg5M+G6t8avPMOt4buyxq884bu0PMave+G6s+G7tuG6t8avxIM44bu0PDjGr2/hu7JQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu4cw4bq3xq97w6Dhu7LGrynhu7bhurfGr28jxq/hu4Q44bu24bq3OMav4buCZeG6t8avPOG6tcavOGXhurfGr+G7quG7qMavOGPGr8SDOeG6tzjGrz7hurPhu7Lhurc4xq8+w6A8OMavbWnGrzjhurPhurF94buD4buF4buyw7PGr23hu7bGr+G7rMavxIM4Zsav4bq3NzjhuqHGrz7hu4vDquG6tzfGrzzDreG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur9Qxq/hu6U94bq3xq884buJxq9t4bu24bqzxq844buLw6nhurc3xq8+KOG6t8avPMOt4buyxq884bu0PMavPDvhur/hu6DGr+G6tzfhu7bhurc44bugxq/DueG7suG6t8av4bulOOG6ocave+G7uOG6s8av4bq/OMOi4bq3N+G7oMavPDjhuqvhurc3xq8+w6A8OMav4bul4bqyTeG7ueG7py3hu6rDncavbyPGr+G7hDjhu7bhurc4xq/hu4Jl4bq3xq97I8av4buFPeG6tzfGrzzhu4vhurnhurc3xq884bu0PMavOOG6s+G7uOG7hcave2Phurc3xq/Egzk04bqxxq/hu4Xhu4fhu7Lhu6DGrzc54bu04bqxxq/hu4Phu7Thu4XGrzzhu7Q8xq88Zcav4buD4bq9xq/Egznhurc4xq8+4bqz4buy4bq3OMavPsOgPDjGr21pxq8+Zsav4bqvw6A8OFDGr8SCOTDhurfGr+G7gWbDszHhu4XGr8SDOOG6qeG6tzfGrzw44bqzxq/hurHhur3Grzxr4buyxq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMave+G6qznGr23DqTnGr+G6tzhs4bq3N8avPGXGr+G7g+G6vcavxIM44bqp4bq3N8ave+G7tOG6v8av4buJ4bq3N8ave8Otxq97OTJmxq/Egzkz4bq3xq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t8av4bq/OMOi4bq3N+G7oMavPDjhuqvhurc3xq8+w6A8OFDGr+G7pTjDrcav4buFw6A8OMavRsO54bq24bunxq9vI8av4buEOOG7tuG6tzjGr+G7gmXhurfhu6DGr+G6qeG6tzfGr+G7hOG7h+G7i2Xhurc3xq9NPeG6t8av4buEOOG7suG6tzjGrynhu7bDs8av4buF4bqn4buixq/igJzhu6U4w63Gr+G7heG7h+G7i2Xhurc3xq/hurHhur3Grzxr4buyxq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hu4Xhu4fhur3Gr+G6r+G7uDnGr+G7hTjDocavPOG7tDzGrzxlxq/hu4Phur3Gr8SDOeG6tzjGrz7hurPhu7Lhurc4xq9t4bu2xq97w6Dhu7LGr+G6vzjhu4tl4bq3N8avezJmxq/hu4c74buFxq/hurHhurPhurc3xq/hurFm4bqr4bq34bugxq/hurc44buL4bq3N8av4buHO+G7hcav4bqv4bqzUMavw7nhur054bugxq/Egjhmxq8+Zsav4bqvw6A8OMav4buDOeG6tzjGr+G7hTjhu7Q5xq88Y+G6tzfGr3ti4bq3N8av4bq+aMav4bquZuG6qeG6tzfGr+G6seG6vcavPGvhu7LGr3vhurXhurfGr8SDOOG7tDw4xq/hu4XEqcav4buF4buHZuG6tzfGr+G7hWYs4bq3xq/hu4U44bu04bq3N8avw53hu6DGr3sx4bq3xq/hurc34bu2w7PGr+G7rOG7qC3hu6rhu6rhu6DGr+G7quG7qOG7qOG7lsav4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq97Y8av4buFZmQ5xq/hurHDqTnGrzjhurPhu7bhurfGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hu4U5MOG6scav4bqxw6w5xq/hu6rhu6DGr+G7g+G6q8av4bqv4buL4bq74bq3N8av4bq3N+G7i+G6uTnGrzjhurPhu7bhurfGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hu7DGr+G6scOsOcavbSQ8LW854bq3xq88w6LhurfGr+G7hzvhu4XGr2Hhu4VQxq/hu6U4YeG6tzjGr23DocavbS7Ds+G7oMavxIM4Ocav4bqx4bq9xq88a+G7ssave+G6teG6t8avxIM44bu0PDjGrz5mxq/huq/DoDw44bugxq/Egzjhuqnhurc3xq88OOG6ocav4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq97w6Dhu7LGr+G6vzjhu4tl4bq3N+G7oMavPOG7tDzGr3tl4bq3xq9tw6DGr8SDOeG6tzjGrz7hurPhu7Lhurc4xq8+w6A8OMavbWnGr+G6r+G6s8av4bqvJOG6tzfGr+G6seG7tsav4bq3N+G7ssOzxq88QMavPDhh4bq3OMav4buBZsOzMuG6t8ave8Og4buyxq/hur844buLZeG6tzfGrzzDrOG6tzfGr+G6vzhAOcav4buFOC7hurfGr+G7heG7h+G6peG6tzfhu6DGr+G7hTgk4buFxq88OCrhu4XGrzzhu7Q8xq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGr+G7gWZA4bq3xq/huq/DsuG7oMavNznhu7ThurHGr+G7g+G7tOG7hcavxIM4Ocave+G6teG6t8avxIM44bu0PDjGrz5mxq/huq/DoDw4UMavxali4bq3N8av4buFOOG6uTnGr+G7gWbhu7LhurfGr+G7hTrhurHGrzjhu4vDqeG6tzfGrz4o4bq3xq/hu4Fmw7PGr+G7heG7h8Oh4bq3OMave+G6teG6t8avxIM44bu0PDjGr+G7suG6t8av4buF4bqz4bu24bq3xq974bqrOcavbcOpOcavPOG7tDzGrzhjxq8+OuG6t8avxIM54bq3OMavPuG6s+G7suG6tzjGrz7DoDw4xq9tacavOOG6s+G6sX3hu4Phu4Xhu7LDs+KAnVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcSCOOG6qeG6tzfGrzw44bqhxq/Egjhmxq8+Zsav4bqvw6A8OMav4buDOeG6tzjGr+G7hTjhu7Q5xq88Y+G6tzfGr3ti4bq3N8av4bq+aMav4bquZuG6qeG6tzfhu6DGr+G6seG7tsav4bq3N+G7ssOzxq/hu4Xhu7g5xq/hu4Thur7Gr+G7gizhurHGr+G7gmXhurfhu6DGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avPMOs4bq3N8avxIM44bqp4bq3N8av4buF4buH4bu04bq3OMavxIM44bqnOcav4buDasav4bqv4bqzxq/huq8k4bq3N8avxIM4Ocav4buAZizhurfGr+G7hTg0xq8+Zsav4bqvw6A8OMav4bq3NzjhuqHGrz7hu4vDquG6tzfGr+G7gznhurc4xq/hu4U44bu0Ocav4buz4bqu4bulxq/hu4Is4bqxxq/hu4Jl4bq3xq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMav4bq3N+G6s+G7uDnGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7heG7h+G6vcav4bqv4bu4OVDGr+G6tiThurHGrykk4buFxq974buL4bq7PMav4buFOuG6scav4bqvw7LGrzzDreG7ssav4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq97w6Dhu7LGr+G6vzjhu4tl4bq3N+G7oMavPOG7tDzGrzw74bq/xq88OGHhurc4xq/hu4Fmw7My4bq3xq/hu4U44bu24bq3OMav4bq/OOG6q8aveyPGr+G7hWE8OMavPGo8xq/hu4Vmw7Mw4bq3xq/hu4Xhu4dmw7My4bq3xq/hu4Fmw7PGr+G7heG7h8Oh4bq3OMave+G6teG6t8avxIM44bu0PDjGr+G7suG6t8av4buF4bqz4bu24bq34bugxq97YuG6tzfGr+G7hTjhurk5xq97IcOzxq/hurc44buy4bq3OMav4buFOTHhurfGr3tjxq/hu4U5MOG6scavPDjDreG6tzfGr20kPC1vOeG6t1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVThu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VeG7pSzhurfGrzzhurXGrzzhu7LhurHGr8SDMeG7hcav4buF4buH4bu0PDjGr+G6tzg5M+G6scavbeG7tsavxIM5NOG6scav4buF4buH4buyxq/hurc94bq3N8av4bqvajzGr3vhurXhurfGr8SDOOG7tDw4VC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bulOMOgZsavQOG6tzjGrzjhu4vhur3hurc3xq/hurcq4bq3N8av4bq3MsavPMOt4buyxq/hu67Gr3vhurvhu4XGrylo4bq3N8av4bq/OOG7tOG7hcavPsOgPDjGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53GrzzDrOG6tzfGr+G6r+G7tsav4oCc4buuxq974bq74buFxq/hu4Uu4bq/xq8+4buL4bq74buF4oCdxq/huq/DqeG6t+G7oMavPOG7tDzGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq8+Zsav4bqvw6A8OOG7oMave8Og4buyxq/hur844buLZeG6tzfGr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t8av4buF4bqh4bq3OMavezJmxq9v4bu0PMave8Og4bq3OMav4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G6r+G7tsav4buFOTBmxq88OGHGrzjhu7bhurc3xq97LGbhu6DGr+G7gWbhu7LhurfGr+G7heG7h+G6peG6tzdQxq/FqSo8xq8pOTPhu4Xhu6DGr8SDODnGrzzhu7Q8xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4buBZuG7ssOzxq/hu4Xhu4fhur3Gr+G6r+G7uDnGrzjhurPhu7jhu4XGr3tj4bq3N8avezJmxq88OGYh4bq3xq8pw6DGr8SDw7TGr+G6r+G7i8Oq4bq3N8av4bq/OOG7i2Xhurc3xq/hu7ThurfGr3tA4bqxxq8pQOG6s8av4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr205MzzGrzxm4bq3N8av4buJ4bq3N8avPOG7tDzGrz7DoDw4xq9taVDGr+G6tjfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avPMOs4bq3N8av4bq3OuG6tzfGrzzhu7LhurPGr8Oyxq/hu4U44buJPMavbeG7tsavxIPDtMav4bq3PeG6tzfGr+G6vzjDouG6tzfhu6DGrzw44bqr4bq3N8avPsOgPDhQxq/FqeG6tcav4bqv4bu2xq/hurc4bOG6tzfGr8OzMWbGr+G7heG6q8av4buBZuG7suG6t8av4buF4buH4bql4bq3N8avezTGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/Egzjhuqk5xq/hur84aTzGr+G7heG7h+G6vcav4bqv4bu4OVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hOG7uDnGr+G7t2M5xq/hurc3OMOgxq/hu4Xhu4dqPMav4buFZsOzMeG6t8avKeG7tuG6t8avbTLGrzc5QDnGr+G6vzjhu7Thur/Gr8SDOOG6qTnGr+G6vzhpPMavPmbGr+G6r8OgPDjGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G7heG7h+G7uOG6tzfGr+G7hTjhu7Q5xq8pw6Hhurc4xq/hu4U44buL4bq54bq3N8av4bqxw6k54bugxq974buL4bq7PMavRsO54bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Vkxq88OOG7iTzGr23hu7bhurPGr+G7hTjhu7Thurc3xq/hu6rhu6gt4buw4buo4buw4buq4bugxq/huqnhurc3xq9Nw6zGr+G7hDgxxq/DucOh4bq3OOG7oMav4bq+OOG6tcav4bulOMOtxq/hu4XDoDw4xq/hu4Q44buL4bq54bq3N8av4buF4buHajzGr+G7tzkz4bq/xq84YznGr+G7p2bGr+G6r8OgPDjGr1Lhu7fhu7fhu6fhuq5Txq9NOTPhu4XGr+G6tuG7suG6seG7oMavxIM4JuG6tzfGr3vDoOG6tzjhu6LGr+KAnOG7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G6r+G7tsav4bqxY+G7hcav4buF4buH4bqz4bq3N8av4bq3OGzhurc3xq/hu4XhuqHhurc4xq97Ocaveyxmxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq9tOTM8xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avPOG7tDzGryk5M+G6t8av4bq/OOG7tOG6v8av4buFOGc8xq97IcOzxq/Egzjhuqk5xq/hur84aTzGrz5mxq/huq/DoDw4UMav4bu34bu34bun4bquxq9NOTPhu4XGr+G6tuG7suG6scav4buHO+G7hcavw63hurc3xq84Y8avbeG7tsavPOG7suG6scavxIMx4buFxq97YuG6tzfGrzjhu7bhurc4xq88aOG6tzfGr23DqTnGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4Fm4bu0xq/hu4Xhu4fDoeG6tzjGr8SDOOG6qTnGr+G6vzhpPMavOOG6s+G7uOG7hcave2Phurc3xq8+Zsav4bqvw6A8OFDGr+G7gGbhu7LhurfGr3s5NOG6scav4bqxw6k5xq88w63hu7LGr+G6tzfhu7bhurc4xq8+Zsav4bqvw6A8OMavbTLGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53Gr3vhurXGr+G6r+G7tsav4oCc4buD4bqr4bq3N8avPDhm4bq3N8avbcOpOcav4bul4bqyTeG7ueG7py3hu6rDneKAneG7oMav4bq/OGk8xq84YjnGr23hu7bGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq/hurc34bu24bq3OMavPmbGr+G6r8OgPDjhu6DGrzjhu4vDqeG6tzfGr3sx4bq3xq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t8avbcOpOcavPsOgPDjGrykz4bq3OFDGr+G7hGbDs8av4bq3ODkw4bq34bugxq97NMavxIM44bqpOcav4bq/OGk8xq/huq/hu7g5xq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGrz5mxq/huq/DoDw4xq/hurFj4buFxq884bu0PDjGr+G7suG6t8av4buF4bqz4bu24bq34bugxq/hu4Xhu4fhu4vDqTzGrzgx4buFxq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq88LOG6t8avxIM5NOG6scav4buF4buH4buyxq/huq/hu7g5xq/hurc94bq3N8av4bqvajzGr23hu7bGr8SDOEDGr+G6tz3hurc3xq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMav4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGrzzDreG7ssavPOG7tDzGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/4buexq884bu0PMavxIM4ZuG7oMavezk04bqxxq97MeG6t1DGr+G7t+G7t+G7p+G6rsavTTkz4buFxq/hurbhu7LhurHGr+G7gyDGr+G6vzjhuqs5xq844bq74bq/xq/hu4Vkxq88OOG7iTzGrzzhu7Q8xq88OOG7i2Xhurc3xq/hu4Xhu4fDoeG6tzjGrzbhu7LhurHhu4Xhu4c54bq/4bugxq/EgzhA4bqzxq/hu4Phu7Thu4XGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMavbTLGr8SDOEDGr+G6tz3hurc3xq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMavbeG7tsavezkyZsavxIM5M+G6t8ave0DhurHGrylA4bqzxq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t8av4buF4bu4OcavPOG7tDzGr8SDOGbhu6DGr3s5NOG6scavPmbGr+G6r8OgPDjGr+G7heG7h+G6peG6tzfGr3s5NOG6scavPMOt4buyxq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyUMav4buExKnhurc3xq8p4buLw6k8xq/huq85MOG6t8avxIMx4buFxq/igJxtaOG6tzfGr2/hu7Lhurc44oCd4bugxq/igJx7OTThurHGr3sx4bq3xq9v4buy4bq3OOKAneG7oMav4buF4bu44bqzxq844bu24bq3OMav4bqv4buy4bq3N8av4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr3vhurXhurfGr8SDOOG7tDw44oCdUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buEOGo8xq/hu4Ux4bugxq8+w6A8OMavKTPhurc4xq/Eg1vhurPGrz7hu7Y5xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu7DGr+G6tz3hurHGr+G7gWbhu7Lhu6DGr+G6tzg5MmbGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq8+w6A8OMavbWnGrz5mxq/huq/DoDw4xq84OTPhurfGr8SDOOG6qeG6tzfGrzzDouG6t8avNznhu7Zmxq/hurc3ZmLhurfGr+G6r2o8xq97NMav4bq/OOG7tOG7hcav4buF4buHOTThurdQxq/hu6U4YeG6tzjGr23DocavbS7Ds+G7oMav4buF4buH4bqz4bq3N8av4buFOOG6uTnGrzc54buy4bq3xq97LGbGr+G6seG6vcavPGvhu7LGr+G7heG7h+G6vcav4bqv4bu4OeG7oMav4bq3MOG6t8avPDjhuqXhurfGr+G7h+G7ssav4bq3OGzhurc3xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8ave8Otxq/hurc94bq3N8av4bqvajzhu6DGrzzhurXGr3vDoOG6tzjGrzjhu4vDqeG6tzfGr23hu7bGrzzhu7LhurHGr8SDMeG7hcavezTGr+G7hThhxq97OTThurHGrzzhu7Q8xq844bu24bq3OMav4buF4buHw6Hhurc4xq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMav4oCcbWjhurc3xq9v4buy4bq3OOKAneG7oMav4buFxKnGr3vhurXGr+G6tzg64bq3xq/hu4dj4bq3N8avPizhurfGr+G7g+G6q8avPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr2bDs8av4buFYeG6t1DGr+G7peG6tcav4bq3OOG7i8avbS7Ds+G7oMavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr+G6scOpOcavPOG6tcavxIM4QMav4bq3PeG6tzfGr+G6vzhpPMavOGI54bugxq88w6zhurc3xq/hurc44buLxq/hu4Xhu7jhurPGr+G7g2rGr+G7suG6t8av4buFOuG6seG7oMav4buy4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGrzw44bqzxq88QMavPmbGr8SDOOG7tDw4xq9t4bu2xq88Y+G6tzfGr3ti4bq3N8ave8Og4buyxq/hur844buLZeG6tzdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXDueG7tsav4bq2N2bDszXhurfGr+G7hDjDoMav4buEOGbGr+G7t+G7i2Xhurc34bugxq/hu7U54bu04bqxxq974bqrPMavxIM54bq3OMavPuG6s+G7suG6tzjGr+G7s+G6ruG7pcav4buC4buy4bqxxq/hu4LhurPhurfGr8O5feG7sjw4xq/hu5rGr+G7teG6s+G6rzbGr+G7hn3hu4PhurPhu4fhu4XGrzw44bqzxq8pOTHhu4Xhu6LGr+KAnOG7t+G7i+G6veG6tzfGr+G7ieG6tzfGr+G6vzjhurPhurc3xq/hu4Xhu4fhu7bhurPGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/igJzhurFpPMav4buFOTBmxq/Eg1vhur/igJ3Gr23EqeG7ssav4bq/OGk8xq84YjnGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egznhurc4xq/hu4Uxxq8txq9vI8avOGM54bugxq9txKnhu7LGrzc5bMavbWzhurc3xq/hu4U44bu24bq3OMav4buBZkDGr+G6vzjDouG6tzfhu6DGrzw44bqr4bq3N8avPsOgPDjGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53hu6DGr+G7s+G6ruG7pcav4buCLOG6scav4buCZeG6t8av4bqvZuG6qeG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4buFOuG6scav4buFODHGrzw4w63Gr3tj4bq3N8avbeG7tsavPDhmIeG6t8avKcOgxq97LMOzxq97w63Grzzhu7Q8xq97OTJmxq/Egzkz4bq3xq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t+G7oMave+G6teG6t8avxIM44bu0PDjGr+G7heG7h+G6vcav4bqv4bu4OVDGr8WpYuG6tzfGr+G7hTjhurk5xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr8SDMcavOOG6s+G7uDw4xq844bq74bq/xq/hu4Xhu7Q8xq9tw6k5xq974bu4Ocav4bqvw7LGr286w7PGrz5q4bq3N8av4buDQOG6t8av4bq/OCHhurHGr+G7heG6s2bhu4fGr8SDOFvhur/Gr8SDYeG6t8avbcOpOcav4buFOOG6qeG6tzfGr3s5M+G6v8av4oCc4bunZsav4bqvw6A8OMavb+G7suG6tzjhu6DGr+G7p2bGr+G6r8OgPDjGr+G7suG6t8av4buF4bqz4bu24bq34oCd4buexq/hu4U4Ycavezk04bqxxq974bq14bq3xq/Egzjhu7Q8OMav4bq3YznGr3vDoOG7suG7oMavxIM44bu0PDjGr+G7gWbhuqs8xq/hu4Uxxq884bq1xq/igJw4Y8avPDg5MWbGr20kPC1vOeG6t+KAncavKSXhurc3xq884bu0PMavPDhmw7Mx4bq3xq8p4buyw7PGrzw44buy4buH4buFfeG7h8avUjw4ZsOzMeG6t8avKeG7ssOzxq/hu4c5MOG6tzfhu6DGr+G7heG7h+G6peG6t8avN+G6tTlTxq97MeG6t8av4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7slDGr+G7hOG7h+G6s+G6tzfGr3vhurXhu6DGr+G7heG6s+G7tuG6t8avKWPGr+G7gWbDs8av4buF4buHw6Hhurc4xq9tLuG6t8avOOG7tuG6tzjGrzjhurPhu7jhu4XGr3tj4bq3N8av4buDIMave+G7i+G6uzzGrzc54bu04bqxxq/hu4Phu7Thu4XGr+G6tzc4OTDhurHGr+G6tzcq4buFxq/hu4U4feG6s8avxIM4ZsOzMeG6t8avPOG7tOG6s8avPMOt4buyxq88Zcav4buBZuG7suG6t8avPDjhu4k8xq/hurc94bq3N+G7oMav4bq3OCXhurHGr3tA4bqxxq8pQOG6s8av4bqxaTzGr+G7hTkwZsav4buBZuG7suG6t8av4buF4buH4bql4bq3N8avOOG7tuG6tzfGr3ssZsav4bqv4bu2xq83OWzGr+G7suG6t8av4buF4bqz4bu24bq3xq88OOG6s8ave2M5xq/hurc3w6zGrzzhu7ThurfGryljxq/hurc4OuG6t8avbTkw4bq34bugxq/Egzjhu7Q8OMav4bqv4buLZsav4buF4buHZ8avPMOs4bq3N8av4bq3OOG7i8avPGPhurc3xq97YuG6tzfigJ1QVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXDueG7i8OpPMav4buD4buy4bq3N8av4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4buw4bugxq8+asavxIM5MeG6t8av4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7ssav4buDIMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGr3vhurXhurfGr8SDOOG7tDw4xq/hurdjOcave8Og4buy4bugxq97OcavxIPDqOG6scavbcOpOcavPGXGrzhjOcavxIM44bqpOcav4bq/OGk8xq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGrz5mxq/huq/DoDw4xq88w6zhurc3xq884bq1xq/Egzjhuqnhurc3xq9h4buFxq/hu4fDrTnGr+G7h+G6s8avPuG6s8avPsOgPDjGrykz4bq3OMavbSjhurfGrzzDouG6t8avPjk14bq3xq8pOTHhurfGr+G6vzjhu4k8xq/hu4Xhu7jhur9Qxq/hu6U4YeG6tzjGr23DocavbS7Ds+G7oMav4oCc4buR4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr3sx4bq3xq97OmbGr+G6seG6vcavPGvhu7LGr3sx4bq3xq974bq14bugxq/hurHhur3Grzxr4buyxq/hur84QDnGr+G7suG6t8av4buF4bqz4bu24bq34oCdxq97I8avbeG7tsave+G7suG6tzfGr+G6r+G7tsav4buF4bqp4bq3xq88OOG6ocavPDjhurPGr+G6seG6pTnGrzjhurPhu7jhu4XGr3tj4bq3N8avPMOt4buyxq/igJzhurc34bu24bq3OMavPOG6qeG6tzfGr+G6tzc4OTPhur/Gr8SDOOG6qeG6tzfGr8SDOOG6tTnigJ3hu6DGr+G6r+G7tsavezkyZsavxIM5M+G6t8av4buFOTDhurfGr+G7gWbDszHhu4XGr3s0xq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4U4YTw4xq/hu4nhurc3xq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t+G7oMav4bqvOeG6tzjGrzjhurPhu7jhu4Xhu6DGr8SDOTThurHGr+G7g+G6s+G7tOG7hcavODkzZsav4buBZkDGrz7DoDw4xq/hu6XhurJN4bu54bunLeG7qsOdUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGr+G7hzk3OOG7heG7nsWoVVThu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VcO54bu2OcavbeG7tsavQOG6tzjhu6LGr+G7t+G6s+G7tjnGr+G7keG6tzhUL+G7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVVC/hur9V


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]