(vhds.baothanhhoa.vn) - Giờ đây trên vùng đồi Quan Sơn, không chỉ có màu xanh của cây luồng, cây vầu, ngô, sắn mà còn có cây gai xanh đang vươn mình thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp huyện Quan Sơn.
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8Woc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFtR+G7hHfhurRtT8ON4bq04bu5beG7qUTDgW04SOG7meG6tG1h4bq44bq0w6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4vhu7jDgeG6vG3hu6lz4buMbUfhu4R34bq0bU/DjeG6tOG7uW3hu6lEw4FtOEjhu5nhurRtYeG6uOG6tGZt4bqwQULhurThu7ltxalBw4NtxanhuqRt4bqy4buXSG3DkuG7meG6tEFtxanhu4rhu5ltxalz4buMbeG6tkhE4bq04bu5Zm3FqXPhu4xtT3VIZm3hurThu7lCZm1G4buf4bq0beG6suG7l23FqeG6puG6tG3FqeG6pG3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbeG7qeG7meG6tOG7uW1PxKjhurjhurRt4bqy4bqg4bq0QW1HQeG7meG7jG1HQXhtxalBw4Jt4bq0QU7hurThu7ltxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5beG6sOG7seG6sm1Bw4HDvUht4buCSOG7m2Zt4bu54bqk4buGbeG7hkF14bq0beG6tHPhurThu7ltxanhu5nDgm1HQUht4bq0QcO64buGbcWpQcOCbeG7p+G7l23FqcOC4bq0Zm3hurLhur5t4buE4buZbUHEqOG6uuG6tOG7uW3hu6nDgW3hurLhurrDgW1H4buEw4LhurThu7lt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0beG6tELhurThu7lt4bq04bu5QcOBw73hu4ZtQUjhu4zDveG6tG04SOG7meG6tG1h4bq44bq0Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsxrBHQUjhurLhu6dtw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbcO0bm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23DsuG7k+G7jeG7hsOS4buFbG1G4buExanhurtsLy/Fqcaw4bq0Z+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds8Oz4buNw7Qvb8O0w7TGsOG7j2/hu43hu4/hu49v4buTR+G7keG7k29vw7PhurZuZ+G6ruG7huG7ueG7h+G7hOG6u+G7jeG7j+G7jWxt4buZ4bq2R+G6u2zFqHPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbUfhu4R34bq0bU/DjeG6tOG7uW3hu6lEw4FtOEjhu5nhurRtYeG6uOG6tGxtw5PDgcawR0Hhurtsw7RubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7Lhu5Phu41sbS/hu4vDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsWo4buZ4buGR8OBw4LhurRs4buL4bu4w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QW1C4bq04bu5bUDhu5dt4bqn4buj4bq0bcOhQXhmbeG7p+G7m+G6tG0sSMOJ4bq04bu5bUdBSG1Bw4LGocWpQW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbU/DjG1HQUpt4buNbeG6tOG7o+G6sm3Ds27Ds8OzZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDrEZH4buEw4LhurThu7nhu4vhuqd5beG7p+G7m+G6tG3hu6l1SG1Hw4F34bq0bUfhu4RE4bq04bu5bcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEHDrC9GR+G7hMOC4bq04bu54buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G6qUhCw4Ft4bqy4buVw4FtxalBw6jDgm1H4buEd+G6tG3FqcOC4bq0bUZC4bq04bu5bTvhuqZmbeG6tEFO4bq04bu5bcWp4buV4bq0beG7p8SQbeG7hkHhuqbhurThu7ltLkLhurThu7lt4bq04bu5QcOBw73hu4ZtT+G7l203QeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0beG6tELhurThu7ltR0FC4bq0bUFI4buMw73hurRtT+G7l23DkuG7nW3DoeG7hEjhurThu7lt4bqpSHPhurRt4bupxKjhu5ltxalBSeG6tOG7uW1HQsOBbU/hu5fDgm1HQeG7o+G6sm1Pw43hurThu7ltR+G7hEThurThu7ltxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QW3FqeG7iuG7mW3hu6fhu5vhurRtLEjDieG6tOG7uWdt4buoc+G7jG3hurbhu5dt4bun4bub4bq0beG7qXVIbUfDgXfhurRtxanhu4rhu5ltw5Lhu51tw6Hhu4RI4bq04bu5beG6qUhz4bq0beG6ssah4bq0QW3GsMah4bq0bcWpQUjhu4zhu7PhurRt4bupRcOBbcWp4bq4bcWpdEhtxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5Zm3hu6nEqOG7mW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbeG6tnfhurRtT8ON4bq04bu5beG7qUTDgW04SOG7meG6tG1h4bq44bq0Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu7jDgU7hu5lt4bunQ+G6tG3hu6d5beG6suG7l0htw5Lhu5nhurRBbcWp4buK4buZbcWpc+G7jG1PdUhmbcWpc+G7jG3hurZIROG6tOG7uWZtxalz4buMbcOSw4Lhu5nhurRt4bq24buXbU/DjeG6tOG7uW1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbcWp4buK4buZbeG7p+G7l23FqcOC4bq0beG7p+G7m+G6tG0sSMOJ4bq04bu5beG7qeG7nW3hu6l44bq0beG6sMOVbUdBSG1Bw4LGocWpQW1Pw4xtR0FKbeG7jW1H4buEw4LhurThu7lt4bq04buj4bqyZ23DoUHhu6vDgm3hu6fhu5dtxanDguG6tG3hu6fhu5vhurRtLEjDieG6tOG7uWZt4bqwQUhtT0zFqW1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbUfhu4TEqOG6usWpbeG7qXPhu4xt4bq24buXbcaww4HDveG6tG1Hw4DFqUFtR+G7hEThurThu7ltxalz4buMbcOSw4Lhu5nhurRnbS5Bw7rhurRtR0F04buMbcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFt4buGQcONbUHDiuG7hm1P4bq6w4Ft4bupw4F5SG3hurDDgcO94bq0beG6sEHDgG1Bw7pIZm1HQUVt4bq0QcSo4buA4bq04bu5beG6tHfhurRt4bun4buXbcWpw4LhurRt4bup4budbeG6ssah4bq0QW3GsMah4bq0bcWpQUjhu4zhu7PhurRt4bupRcOBZm3FqUFwR23hu6fhuqht4bqyxJBHbeG7hkF14bq0bcaww4HDveG6tG1Hw4DFqUFtR+G7hEThurThu7ltw5LDguG7meG6tG3hu6nhu7NtxalBSOG7jOG7s+G6tG1G4buZ4bq04bu5bUfhu4RE4bq04bu5bcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Oh4buZ4buMbU9L4buZbUdBw4Lhu6PhurRtR0HDguG7n0dtR0FIbUHDgsahxalBbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QWZtQuG6tOG7uW1A4buXbeG6p+G7o+G6tG3DoUF4Zm3hu6fhu5vhurRtLEjDieG6tOG7uW1PS+G7mW1H4buE4bqmbcWpQUjhu4zDveG6tG1P4bq6w4Ft4bq0QU7hurThu7ltT+G6om3hurBB4buVxalBbeG7qXjhurRtR0Hhu6PhurJnbeKAnOG7uMOB4buZbeG7qeG6oOG6tEFtR0LDgW1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbeG7qcSow4rFqW3Ds23hurThu6PhurJt4buERMOBZ8Oh4buExKjhurrFqW3hu6lz4buMbeG6sEFIbeG6tOG7l+G7jG3hurRB4buXbUdCw4FtR+G7hEThurThu7ltw5LDguG7meG6tG3hurRBxKjhurThu7ltxalz4buMbeG7hkHhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG3FqUHDuuG6smdt4buoxKjDisWpbcWp4buV4bq0beG7p8SQbUFI4buMw73hurRmbcOS4budbUdI4buMd+G6tG1H4buESOG7jHnhurRtT3ltR+G7hEThurThu7ltxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QWZt4buERMOBbUdCw4FtR+G6oOG6sm1Bw4Hhu7NIbUdBdOG7jG1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbcWp4bqkbeG6tEHDgXlIbcSoSG1HQXhnbeG7qOG6pG3hurbhu5dtxalBw4Ntw5JIQ+G6tOG7uW3hu7nDgUPhurThu7lt4bqyxJBHbeG6tnXhurRmbUbhu5lIbcO0bS1tb25t4bq04buj4bqybeG6suG6usOBbeG7hkHhu5vDgW1H4buEROG6tOG7uW3hurbGocOBZ23DoUHhurzDgW3hu7nDgeG7meG6tG3hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRmbUbDgeG6tEFtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5beG6tEHhu5nhurRBZm3hurLEkEdt4bq04buj4bqybUdBSG1Bw4LGocWpQW3hu41tLW3hu49t4bq2deG6tGdt4bu4w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QW3FqeG6pG3hu5Fnbm5u4bqyw7NmbUfhu4RI4bq04bu5beG7p+G6oOG6tEFtR0FIbUHDgsahxalBbeG7jW0tbeG7jWbhu49tR8ahL0/DjGZt4bu5w4Hhu5Vt4bun4buV4bq0beG7jcO0Z25ubm3hu6lE4bq04bu5L+G6sOG7uW3hurThu7lI4buMd+G6tG3hurbDgcO9SG3hurBBQmdt4bqn4bq6w4Ft4bu5w4Hhu5Vtxanhu5tt4bq0QcSobUHDgcO94bq0beG6tOG7meG7jGZtR0LDgW3hurRBw7rhurRtR0F04buMbcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFtxalBw4JtQcOBw71IbeG7gkjhu5tt4bu5dOG7hm3hurRBw4F5SG3hurZ14bq0bUbDgm1P4bq6w4Ftxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5beG6sEHhu5XFqWdtxahBw4Nt4bqyw4LhurThu7lt4bq0QeG7l23hurLhu5Xhu4xtR0FIbeG6skjhu5ltReG6tG3hu6nhuqLhurRBbeG7qeG7s23hu6fhu5dtxanDguG6tG3hu4x34bq0bUdz4bqybeG7qXVIbeG7hOG7mWZt4bu54buf4bq0beG7p+G6pG1P4bq6w4Ftxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QeKAnWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FB4burw4Jt4bun4buXbcWpw4LhurRt4bq04bq4w4Ft4bupc+G7jGZtxalz4buMbeG7ueG7mcOBbeG7hkHhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG1HQ0dt4bq0QXRHbUdLbUdB4buV4bq04bu5beG7jW3hu6l44bq0bUdB4buV4bq04bu5bW9uZm1HQeG6vMOBbUfDgXhHbeG7qeG7reG7hmZtw4BHbeG6ssSo4buZZ23hu6bhu5nhurRt4bupdUht4bqy4bq6w4FtR+G7hEThurThu7ltxalz4buMbeG7ueG7mcOBbU90R21P4bubbeG6sEFzSG1HQUhtQcOCxqHFqUFmbUdIQ0dtT+G6qGZt4buGQeG6uMOBbeG6sEFCbeG6tEHEqOG6tOG7uW1G4buZSG3hurLEkEdtR0HhurzDgW3hu7nDgeG7meG6tG3hurbhu5fhurJt4buCSOG7q+G6tG1Gdm3GsOG7tW3GsOG7l+G6tOG7uW1B4bq44bq0beG6tEHDgXlIZ204SOG7meG6tG1H4buE4bqs4bq04bu5bUHhurjhurRt4bq24buXbeG7ucOB4buVbcWp4bubbUHDiuG7hm3hurbhu45mbUdBSG3hurRBw7rhu4Ztxanhu5nDgm1B4bq44bq0bUbDgm1H4buEROG6tOG7uW3hurZJ4buZZm1H4buEROG6tOG7uW3DksOC4buZ4bq0Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4tAQuG6sm3hurThu5nhu4xtR0HhurzDgW1Hw4F4R23hu6nhu63hu4Zt4bq0d+G6tG1Pw4ptxalBROG6tOG7uW3hu5nhurRBbUDhu5dt4bqn4buj4bq0bUDDgXjhurJtR0FIbUHDgsahxalBbcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgWdt4oCcw6FBSG1Bw4LGocWpQW3hu6nhurjhurRt4bu5w4Hhu5vhurRt4bq24buf4bqyZm3FqUHDg23FqXXhurRtR0hDR21P4bqobeG6suG7meG6tOG7uW3hu4ZB4bq4w4FtR+G7hMOC4bq04bu5bW9t4bq04bu54buX4buMbeG6tuG7l23hurBBQmdtxahz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QW1PS+G7mW3hu6nhu6vhurJt4bq2xqHDgW3hurDDgeG6tEFtR3hmbcWp4buVxalt4buGQcOMbeG7hkHDueG6sm1HS23FqXPhu4xt4bu54buZw4Ft4bq0QcSobeG6tuG7lW3FqeG6puG6tG3hurbhu5fhurJtR0FKxalt4buj4bq0bcWpQcOCbUfhu4RzSGZt4bun4bqmZm3FqeG7lWdt4bu4w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QW1HQsOBbUfhu4RE4bq04bu5bW9B4buZbcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFmbeG7p+G6oOG6tEFt4buCSHPhurRtxalBw4JtR0FIbUHDgsahxalBbcO0bUfGoS9B4buZbU/hu5dt4bq0QcO64buGbcWpQcOCbS5B4buXbeG6suG7leG7jG1Gw4rDgW3GsMO9R23hu5jhurRtN0HEqOG6usWpbeG6vm3FqMO54bqybcOhQeG7iuG7jGdtxahBSeG6tOG7uW1HQsOBbcWpQcODbeG6ssOC4bq04bu5beG7qcSow4rFqW1F4bq0beG7qeG6ouG6tEFtR0F4beG6tOG7l+G7jG3hurbhu5dtT0jDgW3hu4REw4HigJ1nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7mOG6tEFtQOG7l23huqfhu6PhurRtOkHhu5XhurRBZm03QeG6pG1H4buExKjhur7hurThu7lt4bun4bub4bq0bSxIw4nhurThu7ltxalBw4Jt4bunw4F4R+G7g23hu6bhu5vhurRtLEjDieG6tOG7uW3FqeG6pG1vbm7Dqm3hu6lE4bq04bu5beG7p+G7l8OCbcawc+G6tG1HxJDFqW3DoUHhu5XDgW1Gw4HhurRBbUZD4bq04bu5Zm1P4bq6w4Ftw7Lhu5NtQcSQZm3hu7l14bq0bcOzbm5t4bq0QXPhurRt4bqwQcO5SGdt4buo4bq8w4FtRkPhurThu7lt4bun4buXbcWpw4LhurRt4buGQcOMbUdBSMSQxaltT+G7l8OCbcWpQeG7o+G6tG3hurRIQsOBZm1H4buEROG6tOG7uW3hurZIROG6tOG7uWZtT3VIZm1H4buEROG6tOG7uW3DksOC4buZ4bq0bU/hu5dt4bqyxJBHbUZDbcWpc+G7jG3hurLhu5dIZm3GsMOBw73hurRtR8OAxalBbeG6tknhu5lt4bq0xKjhurrFqW3hurBBQuG6tOG7uW3hurRBw4F5SGdtw6FLbeG6sEHDgW1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBZm3hu6fhu5dtxanDguG6tG3hurRBw7rhurRtR0F04buMbUHDgcO9SG3hu4JI4bubbeG6sMOB4bq0QW1HeG1Gw4JtT+G6usOBbcWp4buVxaltxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5beG6sEHhu5XFqWdtxajhuqbhurRt4bq0QeG6um3hurThu7nhu5fhu4xt4buRLcO1LcOzbsOzb23hurbhu5dt4bq04bu54buX4buMbeG7qXVIbUfDgXfhurRtb25tQcSQbcawc+G6tG3hu6fhu5vhurRtLEjDieG6tOG7uW1Hw4F34bq0beG7hkHDguG6tOG7uW1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbU/hu5dt4bupxKjDisWpbcWp4buV4bq0beG7p8SQbcOS4budZm3FqeG7lcWpbeG7qcOC4buX4bq0bUdB4buzbUfhu4TDguG6tOG7uW1HQULhurRt4bq0QcSobeG7qcOC4buX4bq0bUdB4buZ4bq0QW3hurTDgXfhurRmbUHEkMOBbeG7hkHDjG3hurRObeG7qXjhurRtxalBSOG6tOG7uW1H4buZ4buMbeG7ucOBSeG7hm1GSsWpbcOSSEPhurThu7lt4bu5w4FD4bq04bu5Z23DoUtt4bq04bu5SEThurRtT0PhurRtT+G7meG7jG3FqeG7iuG7mW0u4bu5c+G6tG1B4buX4bq04bu5bcWoQcOA4bq0QW1G4buVxalBbcOS4budbUHEkMOBZm1GTG1Bw4ltR+G7hMOKbcWp4buK4buZbUDEkMOBbS5C4bq04bu5bcawc+G6tG1BSOG7jMO94bq0Zm1HRW1Bw4rhu4ZtR+G7lcWpbcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFt4bun4bub4bq0bSxIw4nhurThu7lt4bqySOG7mW3hu7nDgUPhurThu7lmbeG7hkFz4bq0beG7p+G6pOG6tGZt4bupdUhtR8SobcOybeG6suG7leG7jG1HSENHbU/huqjigKZtT+G6usOBbUZDbUfDgXnhurRtb25ubUfhu4TDgcO9SG3hu6lE4bq04bu5Z23hu6jEqMOKxaltxanhu5XhurRt4bunxJBtQcSo4bq64bq04bu5bcaw4bul4bq0bUfhu4RE4bq04bu5Zm3FqUHhu6PhurJtRuG6pMWpbeG6tHfhurRtxalz4buMbUbDgeG6tEFtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5Zm3hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRtR0NHZ23hu6h44bq0beG6tOG7meG7jGZtR8OC4buX4bq0beG7p+G7m+G6tG3hu6nhu51t4bqy4bq+beG7hMSQ4bq04bu5bUfhu4R34bq0bcO0QeG7mWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLfeG6tOG7uW3hu6jDgeG6tEFtxahC4bq04bu5beG7puG7lcOCZm03QeG6pG3FqEHhu4ptR+G6osWpQW3DoOG7pi7Gr23DkuG7nW3DoeG7hEjhurThu7lt4bqpSHPhurRtxalBw4Jt4bunw4F4R+G7g23DoeG7hEjhurThu7lt4bqpSHPhurRtxanhuqRtxrDDgcO94bq0bUfDgMWpQW3hu4RL4bq04bu5bUdMbeG6tEHDgXfhurRtR+G7hHfhurRt4buNZ+G7k2/hu5NB4buZZm3GsMOBw73hurRtR8OAxalBbeG7qXRHbeG6tELhurThu7lt4bq04bu5QcOBw73hu4Ztw7Jnw7Nvw7VB4buZZm1H4buEw4LhurThu7lt4bup4bqkbeG7qXRHbeG6tknhu5lt4bq24buXbeG7j+G7j0Hhu5lnbTvhu5dt4bqyxJBHbUfhu4TDguG6tOG7uW3hurRBTuG6tOG7uW3DkuG7nW3hu6l1SG1Hw4F34bq0bcWp4buK4buZbUFI4buMw73hurRtOEjhu5nhurRtYeG6uOG6tG1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBZm3hu4JI4buZbUdBTMWpbUd4bcWpQcOCbUdBdOG7jGZtxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QW3hurbhu5dtxalz4buMbcaw4bu1bUfhu4RE4bq04bu5Zm3FqeG6pG1HQeG7s21Gw4HhurRBbUfhu4TEqOG6vuG6tOG7uW1P4buXbeG7hkHhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG1HQ0dtT+G7l23hurLhu5nhurThu7lt4bq2xqHDgW1HQUht4bq0QcO64buGZm1Bw4HDvUht4buCSOG7m23hurDDgeG6tEFtR3htxanhu5nDgm1Gw4JtT+G6usOBbeG6tEHDgXlIbeG6tsOCxqHDgW3FqXPhu4xt4bqwQeG7lcWpZm3hu6lE4bq04bu5bUdB4bq8w4Ft4bupdUht4buE4buZbcWp4buK4buZbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybUXhurRt4bup4bqi4bq0QWdt4bqp4budbcOS4buVxalt4bup4bqi4bq0QW3hu6lz4buMbeG6tuG7l23FqXPhu4xtR+G7hEThurThu7lt4bqy4buIw4Ft4bq0QeG6rOG6tG1H4buEw4LhurThu7lt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0beG6sMOB4bq0QW1HeG3FqeG7iuG7mW3hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5Z23huqnhu51txanhuqRtw7Rt4bun4bub4bq0Zm1Bw4HDveG6tG3hurThu5nhu4xtxrDDgcO94bq0bUfDgMWpQW3FqXPhu4xtw5Lhu5nhurRBbUfDguG7l+G6tG3DkuG7nW1B4bq44bq0bcOz4buNQeG7mWZt4bupxKjDisWpbUfhu4RE4bq04bu5bUfGocOBbcWp4buVxalt4bun4bub4bq04buDbSxIw4nhurThu7lmbTvhu5lmbTdBSW0u4buZ4bqyZ23FqEFJ4bq04bu5bUdCw4Ft4bup4buZ4bq04bu5beG7qeG6ouG6tEFtQcSo4bq64bq04bu5beG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW3GsMOBw73hurRtR8OAxalBbeG6sEHDguG7m+G6tOG7uW1vbkHhu5lt4bq+bcWp4buVxalt4bun4bub4bq04buDbTdBw4zhurRmbcWoxqHhurRnZ2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6xGR+G7hMOC4bq04bu54buL4buoxKjhu5ltxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QW1HQeG7meG7jG1HQXht4bqyxJBHbUZDbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW3hurDhu7HhurJtQcOBw71IbeG7gkjhu5vDrC9GR+G7hMOC4bq04bu54buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy5B4buh4bqybeG6sEFI4buMeOG6tG3hurBBw4DFqUFt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0beG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW3GsMOBw73hurRtR8OAxalBbcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFt4bq04bu5SOG7jHfhurRt4bq2w4HDvUhmbUDhu6guxq9tR8OD4bq0QW3hu6nhu51t4bun4buZ4bq0bUHhu5fhurRBbcOzbeG6tOG7uUHhuqJt4buCSOG7jHhHbWku4bu5QeG6om3hu4JI4buMeEdtRkNtw7Lhu5Hhu48vw7Nuw7NvLy44LUDhu6guxq9t4bq04bu54buX4buMbcOz4buNLeG7jS3Ds27Ds29tT+G7l20u4bu5QeG6om3hu4JI4buMeEdtRkNtb2/DtS/Ds27Ds28vLjgtQOG7qC7Gr23hurThu7nhu5fhu4xtb8O0LcO0LcOzbsOzb8OtbU95bcWp4bq4bcWpQXhmbcWpQcOA4bq0QW1G4buVxalBbUHDiW1H4buEw4pt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0bcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFt4bq04bu5SOG7jHfhurRt4bq2w4HDvUhtR+G7hHfhurRt4bup4bqi4buZbeG7p+G7l+G6tG1Hw4PhurRBbcOhQeG7meG6tEFtQOG6pOG7mWZt4bu5w4Hhu5nDgW3hu6nDgsah4bq0bcOzbsOzby3Ds27Ds8OyZ23DoUHhu6vDgm3hu6nhuqRmbcaww4Lhu5nhurRBbeG6tOG7uUHDgcO94buGZm1Aw6HhuqlmbcWp4buVbeG6tEFz4bq0bUfhu4RE4bq04bu5bcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFtR0FIxJDFqW3hu4ZBxqHhurJtT8OBbU/DjeG6tOG7uW3hurThu7lI4buMd+G6tG3hurbDgcO9SG3hu4ZBw4zFqW1Pw4xtLkHhu5dt4bqy4buV4buMbUbhu5vhurRtw5JIdEdtRsOKw4Ft4bu54buZw4Ft4buY4bq0bTdBxKjhurrFqW1Gdm3hu6nEqMOKxaltQcOJbUfhu4TDim1vbm1H4buEw4HDvUht4bupROG6tOG7uS9B4buZbeG6sEHDgW3FqUFI4buM4buz4bq0beG7qUXDgW3hu6l0R21H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bq2c0ht4bq04buj4bqybeG6sOG7seG6sm1Bw4HDvUht4buCSOG7m21G4buZ4bq04bu5bUfhu4RE4bq04bu5beG7ueG7mcOB4buFbUHDiW1H4buEw4ptb25tR+G7hMOBw71IbeG7qUThurThu7kvQeG7mW3hu6nhu7Nt4bqySOG7mW3hu7nDgUPhurThu7lt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbeG6tOG7uUjhu4x34bq0beG6tsOBw71IbeG6sEHDgW1H4buEROG6tOG7uW3hurLhurrDgWZtQcOJbUfhu4TDim3hurDDgeG6tEFt4buGQcOAbeG6skjhu5lt4bqy4buV4buMbUfEqOG6usWpbU/huqht4bu54buZw4FtT+G6usOBbeG6skrFqW3hu49tR+G7hMOBw71IbeG7qUThurThu7kv4bqy4buV4buMbcWpQcOCbUdFbcWpQUrFqW1Bw4JwxaltQcSQbeG7ucOB4buZbeG7qeG6oOG6tEFtxanhuqRtR0ttb0Hhu5lt4bu54buZw4Ft4bq04bu5SOG7jHfhurRt4bq2w4HDvUhtR+G7hOG6vm3hurZ34bq0Z23DoUFMxaltQcOBw73hurRtxanhurhtxalBeGZtxalBw4DhurRBbUbhu5XFqUFtQcOJbUfhu4TDim3FqeG7iuG7mW1Hw4PhurRBZm1BSOG7jMO94bq0bThI4buZ4bq0bWHhurjhurRt4bup4budbUdBTMWpbUHDgcO94bq0bcWpQcOBbUfhu4Thu5ttR0Hhu6vDgm3hu4JI4buMbeG7qeG6ouG6tEFtxalBw4Jtxanhu5XFqW3FqeG7lW3hurRBc+G6tG1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbeG6tOG7o+G6sm3Ds27Ds29nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntw7RubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbcOy4buT4buN4buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozw7Phu43DtC9vw7TDtMaw4buPb+G7jeG7j+G7j8Oyw7RHb29vbsO04bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4ThurvDtG7Ds2xt4buZ4bq2R+G6u2zFqHPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbUfhu4R34bq0bU/DjeG6tOG7uW3hu6lEw4FtOEjhu5nhurRtYeG6uOG6tGxtw5PDgcawR0Hhurtsw7RubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7Lhu5Phu41sbS/hu4vDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsWo4buZ4buGR8OBw4LhurRs4buLxahz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QW1G4buZSG3hurBBw4FtR0FIbUHDgsahxalBZm3hu6nEqMOKxaltR0hDR21P4bqobU/hu5dt4buGQeG6uMOBbeG6sEFCZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu6jhu7Nt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0bU/DjeG6tOG7uW3hurThu7lI4buMd+G6tG3hurbDgcO9SG3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbUdBTMWpbUHDgcO94bq0beG7qXlt4buV4bq0beG7hkHhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG1Pw43hurThu7lt4bq04bu5SOG7jHfhurRt4bq2w4HDvUhtxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QW3hu4ZBw4zFqW1Pw4xtLkHhu5dt4bqy4buV4buMbUbhu5vhurRtw5JIdEdtRsOKw4FtxrDDvUdt4buY4bq0bTdBxKjhurrFqW1HxqHDgW3DkuG7nW3FqMO54bqybcOhSWZtQUjhu4zDveG6tG3FqMO54bqybcOhQeG7iuG7jG3hu6l44bq0beG6tOG7o+G6sm3Ds27Ds25tT+G7l23hu6nhuqLhurRBbUHEqOG6uuG6tOG7uW3hu6l44bq0beG6tOG7o+G6sm3Ds27Dsm5mbUFI4buMw73hurRtOEjhu5nhurRtYeG6uOG6tG3hu6nhu51tT+G7l23hu6nhu5nhurThu7ltxalBw4Nt4bupxqHDgm3FqeG7lcWpbcOS4budZm1HQeG6om1H4buEdOG6tG1Hw4DFqUFtxalMxalt4bupw7nhu4xt4bqyxqHhurRBbcWpQUjhu4zhu7PhurRtxrDhuqLFqUFtxanhurhtxal0SGZt4bupxKjhu5ltxalz4buMbeG7ueG7mcOBbUdB4buZ4buMbUdBeG3hurLEkEdtRkNtxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5beG6sOG7seG6sm1Bw4HDvUht4buCSOG7m2Zt4bu54bqk4buGbeG7hkF14bq0beG6tHPhurThu7ltxanhu5nDgm1HQUht4bq0QcO64buGbcWp4buK4buZbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4tASOG7jMO94bq0bThI4buZ4bq0bWHhurjhurRt4bup4budbUfDuuG7hm1H4buESOG6tOG7uW3hurbhu53hurRBbeG7qcahw4Jt4bupw7nhu4xt4bqyxqHhurRBbcWpQuG6tOG7uW1H4buVxaltR0jhu4x34bq0bUfhu4RI4buMeeG6tG3hu6nhu7Nt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRtQcOB4buzSG3hu4ThuqptT3ltLuG7uUHhuqJt4buCSOG7jHhHbUZDbcOy4buR4buPL8OzbsOzby8uOC1A4buoLsavZm3hurThu7nhu5fhu4xtw7PDtS3hu40tw7Nuw7NvbcWp4buK4buZbUDhu6guxq9tR8OD4bq0QW1PeW3hu6fhu5nhurRtQeG7l+G6tEFtxanhurhtxalBeGZtxalBw4DhurRBbUbhu5XFqUFtQcOJbUfhu4TDim3hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRtxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QW3hurThu7lI4buMd+G6tG3hurbDgcO9SG1H4buEd+G6tG3hu6nhuqLhu5lt4bun4buX4bq0bUfDg+G6tEFtw6FB4buZ4bq0QW1A4bqk4buZZm3hu7nDgeG7mcOBbeG7qcOCxqHhurRtw7Nuw7NvLcOzbsOzw7JnbeG7qEThurThu7ltR0HhurzDgWZtT8O64bq0beG7qcSQ4bq04bu5beG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0bUdB4buZ4buMbeG7qUXDgW1Hw7rhu4Zt4buCSOG7leG6tG1G4bub4bq0bcOSSHRHZm3FqUFI4buM4buz4bq0beG7qUXDgW3FqeG6uG3FqXRIbeG6sMOB4bq0QW1HeGZtxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5Zm1Pw7pHbeG6tEhCw4Hhu4Vt4buV4buGbcaww4zhurThu7ltR8OBeOG6tG3hu6fEkG3hurBBw4Lhu5ltQeG6rMWpbS1t4bqw4buSbUdBSMO6R21P4buXw4JtRuG7m+G6tG3Dkkh0R2dnZ204SOG7mW3hu6nhuqRmbUfGocOCbUZMbeG7qUThurThu7ltR0FIw7rhurRtxanhu5nDgm1H4buEw4LhurThu7ltxanhu5XhurRt4bunxJBmbeG7qeG7m+G6tOG7uW1Pw4F34bq0bU/hu5dt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRtT3lt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0bcWpc+G7jG3hu7nhu5nDgW3DkuG7meG6tEFmbeG6tHPhurThu7ltxanhu5nDgm1HQUht4bq0QcO64buGZm3FqeG7m8OBbUdBw4HDveG6tG3hu6nhurzDgW1GQ+G6tOG7uWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLfeG6tOG7uW0u4bu5SOG7jOG7teG6tG3huqfhu6PhurRtYcOB4bq0QWZtw6Hhu4TEqOG6vuG6tOG7uW3hu4ZB4bqm4bq04bu5bS5C4bq04bu5beG6tOG7uUHDgcO94buGbU/hu5dtN0Hhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurRC4bq04bu5bUdBQuG6tG1BSOG7jMO94bq0bThI4buZ4bq0bWHhurjhurRtxalBw4Jt4bunw4F4R+G7g21h4buZSG1HQeG6vMOBbeG7ucOB4buZ4bq0bUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4FtR0FMxaltQcOBw73hurRtxanhurhtxalBeGZtxalBw4DhurRBbUbhu5XFqUFtxanhu4rhu5ltR8OD4bq0QWZt4bupeOG6tG3hurThu5nhu4xtR8OC4buX4bq0bUFI4buMw73hurRt4bup4budbeG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW1H4buEd+G6tG3DsuG7jUHhu5lnbS7hu6PhurJtw7Nuw7PDs2Zt4bqweG1Bw4LGocWpQW3hu6nEqMOKxalt4bu5w4Hhu5nDgm1H4buEROG6tOG7uW1vbkHhu5ltxalz4buMbeG7ueG7mcOBbcOS4buZ4bq0QWZt4bq0QcSo4bq04bu5bUfDguG7l+G6tG1BSOG7jMO94bq0beG7qeG7nW1H4buEROG6tOG7uW3hu6nEqMOKxaltw7Phu41mw7NB4buZZ23FqHPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBbeG7qcSow4rFqW1H4buEROG6tOG7uW3hurRBw4F5SG3hurRBdEdtR8ahw4Ftxanhu5XFqW3DkuG7nW3DoeG7hEjhurThu7lt4bqpSHPhurRmw6Hhu4RI4bq04bu5bcOhw4F44bq0Zm0sxKjhurzhurThu7ltLOG6oOG6tGZtYeG6uOG6tG3hu6jDgcO94bq0Z21ASOG7jMO94bq0beG7qeG7meG6tOG7uW1Hw4F44buGbUfDjMWpbeG7qcO54buMbeG6ssah4bq0QW3FqULhurThu7ltR+G7lcWpbUdI4buMd+G6tG1H4buESOG7jHnhurRmbcWpQcODbeG7qcahw4Jtxanhu5XFqW3hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5bcWpQUjhu4zhu7PhurRt4bupRcOBbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW3hurDhu7HhurJtQcOBw71IbeG7gkjhu5ttRuG7meG6tOG7uW1H4buEROG6tOG7uW3FqXPhu4xt4bu54buZw4Ftw5Lhu5nhurRBZ23hu6h44bq0beG6tOG7meG7jGZtQUjhu4zDveG6tG1Hw4DFqUFtR8OMbeG7qXRHbeG7qeG7mcOBbeG7qcahR23Ds25uL8Ozw7NuQeG7mW1P4buXbeG7qeG7meG6tOG7uW1Hw4F44buGbUfDjMWpbUdBTMWpbUHDgcO94bq0bcWpQcODbUfDgXdIbUfDg+G6tEFt4bu5w4Hhu5nDgm1PeW1Hw4DFqUFtR8OMZm1Hw7rhu4ZtR+G7hEjhurThu7lt4bupdEdt4bup4buZw4FtR+G7hMOC4bq04bu5beG6tOG7o+G6sm3Ds27Ds8OzbeG7qeG7s23hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRt4bq0QuG6tOG7uW3hurThu7lBw4HDveG7hm3hu4JI4buMbeG6skJt4bq24bq64bq0Zm3FqULhurThu7lt4bq04bu5QcO9bcWp4buZw4Jt4bupeOG6tG3hurThu6PhurJtw7Nuw7Phu49mbeG7qeG6ouG6tEFtQcSo4bq64bq04bu5beG7qXjhurRt4bq04buj4bqybcOzbsOybm1P4buXbeG6sHdIbeG7ueG6rMOBZm1HQUhtQUlHbeG7qXVIbUfEqG1P4buXw4Jt4bq2xILhurRBbU9Mxalt4bq0QuG6tOG7uW3hurThu7lBw4HDveG7hmfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xsbUZH4buM4bq24bur4bq7bEfhu6vDkkct4buZ4bq2w4Hhu7nhurThu4Nt4buEw4Hhu7lBR+G7hWzhu4vDrEZH4buEw4LhurThu7nhu4vhu6bhu5fDgW1P4buXbeG7m+G6tEHhu4NtLuG7ueG6rMWpbUBIdOG6tMOsL0ZH4buEw4LhurThu7nhu4vDrC/hu4bhu4s=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]