(vhds.baothanhhoa.vn) - Cây mía tím được trồng tại xã Điền Trung (Bá Thước) từ năm 2010. Sau vài năm thấy phù hợp với thổ nhưỡng, hiệu quả kinh tế cao, UBND xã đã thực hiện tích tụ đất đai, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, vận động, khuyến khích người dân xây dựng và phát triển diện tích trồng mía tím tập trung.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq7hu7TEqCHhu7QtQ+G7nuG7ksOUUHnhurDhu5zhu7bhu7Lhu7Thu5LDlSjDveG6rsOAw4Hhu7Lhu7TDnVFQw5TDgMOj4buCKOG6sOG7oOG7mEPhurDhu7Thu5jhu6DhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buE4bu04bqw4bqv4buSw5NQ4bqw4buTw53hu7ZQw5TDgS/hu7Lhu7TDnVFQw5TDgMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4DDo+G7gijhurDhu6Dhu5hD4bqw4bu04buY4bug4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bu0w53hu6ZQw5ThurDhu7RF4buS4bqwIeG6uOG6sOG6r+G7ksOTUOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqw4bu54bqjROG6sOG7k+G7kCXhu7DDjEHhurDhu7Qm4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6suG6tuG7teG6sOG7kUPhu7bhurAsxJDhu5LhurBQ4bq64bug4bqw4bu04buQ4buEKOG6sFjhu5BA4bqw4buQ4buuWOG6sCzhu7Dhu5LhurDhu7Thu5DGr+G6sFDhu5AlV1DDlOG7s+G6sOG7kOG7ksOS4bu24bqwWeG7tsOJ4bqw4bui4buSUOG7kOG6sOG7tE/hurDDjENR4buz4bqw4buZ4bqj4buFxIPhurAh4bq44bqw4buI4bq44bqw4bu04buQP8OM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqw4bu04buYw4zhu5DhurDhu7Qj4bqw4buI4buE4bu04bqw4buIQ+G7kuG7s+G6sOG7iEbhu7bhurDhu7Ql4bqwIeG7gijhurDhu4o/UMOU4bqw4buQw5LhurDhu7Thu5Dhu6RQw5ThurDhu7Thu5A9KOG6sOG7nuG7ruG7kuG7s+G6sCxHUOG6sOG7iMWoUMOU4buz4bqw4bui4buQ4bu2KE9Q4bqw4bui4buQ4buYw4zhu5DhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG6sCzEkOG6sFjhu5BE4bu04bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4buK4buSw5JQ4bqw4bu04buYw4zhu5DhurDhu7TDneG7plDDlOG6sOG7oOG7mEPhurDhu7Thu5jhu6DhurDhu7RHWOG6sOG7tMOd4bu2UMOU4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDgsOCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6ssOC4bqyL+G6suG6puG6quG7iuG6puG6suG6suG6tuG6qOG6tELhu7ThuqxC4bqk4bqm4bq04bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bqy4bqk4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rsOj4buCKOG6sOG7oOG7mEPhurDhu7Thu5jhu6DhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buE4bu04bqw4bqv4buSw5NQ4bqw4buTw53hu7ZQw5Thuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6psOCw4Lhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k8Odw4nhu5LhurBZ4bu2Q+G6sOG7kOG7qlDhurDhurLhurbhurBQ4bq64bug4bqww41KUOG6sOG7iuG7tihOUOG6sCzEkOG6sMOU4bq8UOG6sMONUuG6sOG7tMOdTlDhurAsQFDDlOG6sOG7iOG7hOG7tOG6sOG7iOG7puG7kuG6sMOMPUPhurAh4bq44bqw4bqv4buSw5NQ4bqw4buTw53hu7ZQw5Thu7PhurDDjOG7gijhurDhu6Dhu5hD4bqw4bu04buY4bug4bqw4buI4bq44bqww4xAUMOU4bqww43EkOG6sMOMUVDhurBQw5lQw5ThurDhu4rhu4JQ4bqw4bu0w51RUMOU4bqwIeG6uOG6sOG7tMOdw4nhu5LhurBZ4bu2Q+G6sMON4buST+G7tOG6sMONQ1HhurDhu7Thu5DhurpQw5ThurDhu7TDnUbhu6Dhu7XhurDDo1LhurBQ4bq64bug4bqww4zhu4Io4bqw4bug4buYQ+G6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7oEBD4buz4bqw4buIReG7tOG6sFDhurpQw5ThurDhu7Lhu7bhu4Thu7Thu7PhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDjENR4buz4bqw4buyUVDDlOG6sMOU4buSROG6sOG7tOG7kOG7hFjhu7XhurDDoyRQw5ThurDDjFLhurBQ4bq64bug4buz4bqw4buKUeG6sFDhurxQw5ThurDhu5BFUOG7s+G6sMOM4buCKOG6sOG7oOG7mEPhurDhu6JK4bug4bqwWOG7kEThu7ThurDhu7TDneG7kuG7jFDhu7PhurDhu55SUMOU4bqwUMOU4bq8UOG7s+G6sOG7ouG7kFLhurDhu6Lhu5DhurpQ4bqw4bu0w51RUMOU4bqwLOG7ksOSw4zhurDhu7Thu5JO4bu24bqw4bu04buQI+G7s+G6sOG7slFQw5ThurDDjOG7gijhurDhu6Dhu5hD4bqwLElQ4bqww43Dk1DhurDDjcag4bqww41E4bug4bqw4bu0w50j4buz4bqww4xAUMOU4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurAsJeG7ruG7tOG6sFnhu7ZD4bqw4bui4buQUuG6sOG7ouG7kOG6ulDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bqyw4LhurIv4bqy4bqm4bqq4buK4bqm4bqy4bqy4bqy4bqk4bq24bqq4bu0w4LDguG6suG6rOG6pOG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7sULDguG6pOG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7Do+G7gijhurDhu6Dhu5hD4bqw4bu04buY4bug4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7hOG7tOG6sOG6r+G7ksOTUOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDgsOC4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4XDlCXhu6zhu5LhurDhu7TDneG7plDDlOG6sOG7oOG7mEPhu7PhurDDjOG7kFHhurDDjeG7kk/hu7R54bqw4buTw53hu6ZQw5ThurDhu6Dhu5hD4bqw4bu04buY4bug4bqw4buK4buO4bqw4buQ4buqUOG6sOG7nuG7uEPhu7PhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sMOM4buQxqDhurAs4buE4bu04bqwLMOJ4bqw4bu04buQ4bus4buS4bqww5Thu5JDUOG6sOG7iEbhu7bhurDhu6Lhu5Dhu5LhurDhu6Dhu5hD4bqwUMOJKOG6sOG7oEbhu6DhurAsxJDhurDDjeG6vOG7tOG6sOG7iEbhu7bhurDDjFLhurDhu55SUMOU4buz4bqw4bui4buQ4buS4bqw4bug4buYQ+G6sOG7iOG6uOG6sOG7nk5Q4bqww4xDUeG6sMOM4buQJlDDlOG6sFA6Q+G6sOG7tOG7kERQw5ThurDhu6Dhu7Dhu5LhurBY4buQw4nhu5LhurDDjVLDjOG6sMONS+G6sOG7nkThurDhu6DFqOG7tOG6sOG7nkZQ4bu14bqw4buT4buQ4bus4buS4bqww5Thu5JDUOG6sFDEkCjhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqwUCXhu7DDjOG6sMOMPUPhurDhu6Dhu5hD4bqw4bue4buwUOG7s+G6sFBOUOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu7TDneG7plDDlOG6sFjhu5DDieG7kuG6sOG7tOG7kCXhu6xQw5ThurAh4bu2KE5Q4bqw4bu0JeG7sOG7kuG6sFAl4buww4zhurDDlOG7kjvhurBI4bug4bqww4zhu5BR4bqw4bug4buYQ+G6sOG7tMOd4bu2UMOU4bqww43hu5RQ4buQ4bqww4LhurAt4bqw4bqk4bqw4bueRlAvUMOUxJAo4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDgsOCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6ssOC4bqyL+G6suG6puG6quG7iuG6puG6suG6suG6suG6tuG6pOG6pOG7tOG6quG6suG6puG6skLhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7Hhuqzhuqzhurbhuq7hurBD4bue4bu04bux4bquw6Phu4Io4bqw4bug4buYQ+G6sOG7tOG7mOG7oOG6sOG7tMOdTlDhurDhu4jhu4Thu7ThurDhuq/hu5LDk1DhurDhu5PDneG7tlDDlOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buFT+G7tuG6sOG7iOG7ksOT4bu24bqw4bui4buSw5JQ4bqw4bu04buQ4bus4buS4bqw4bu04buST+G7tOG6sOG7tOG7kOG7tkdQ4bqw4bue4buu4buS4bqwLMSQ4bqw4buIJeG7rsOM4bqww4zhu5Dhurrhu6DhurDhu7JSw4zhurDhu4jhu7hQw5ThurDhu6J94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG7s+G6sOG6suG6sOG7kEPhurDhu6Dhu5hD4bqw4bu04buY4bug4bqww4xS4bqw4bu04buQ4buM4bqw4buIReG7tOG6sOG7nuG7ruG7kuG6sFDhu5Dhu7ZHUOG6sOG7tCbhurDhurLhurThurbhurDhu4hPUOG6sOG6suG6puG6tuG6sOG7tMOd4buSw5Lhu7bhurDhu4jhu6ZQw5Qv4buQQy8sI+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqmw4LDglghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurLDguG6si/hurLhuqbhuqrhu4rhuqbhurLhurLhurZC4bq24bq24bu04bqk4bq24bqqQuG6qOG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7scOC4bqo4bq24bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rsOj4buCKOG6sOG7oOG7mEPhurDhu7Thu5jhu6DhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buE4bu04bqw4bqv4buSw5NQ4bqw4buTw53hu7ZQw5Thuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6psOCw4Lhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7heG6uuG7oOG6sFBDKOG6sOG7iOG7ksOT4bu24bqw4bui4buSw5JQ4bqw4bu04buQ4bus4buS4bqw4bu04buST+G7tOG6sOG7tOG7kOG7tkdQ4bqw4bue4buu4buS4bqww4zhu5BR4bqww4zhu4Io4bqw4bug4buYQ+G6sOG7tOG7mOG7oOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu7TDnSVWUMOU4bqwLMSQ4bqwWOG7kEThu7ThurDhu7TDneG7kuG7jFDhu7XhurDEg1HhurDhu4hS4bqww4zhu4Io4bqw4bug4buYQ+G6sMOMQ1Hhu7PhurDhu55SUMOU4bqw4buKxJDhu5Lhu7PhurDhu5AqQ+G6sOG7kEtQ4bqw4bugxajhu7ThurAsI+G6sMONxajhu5LhurDhu7Thu5Dhu7bhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bqyw4LhurIv4bqy4bqm4bqq4buK4bqm4bqy4bqy4bqy4bqkw4JC4bu04bq04bqm4bqmw4LhuqThu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7FCw4LhuqThuq7hurBD4bue4bu04bux4bquw6Phu4Io4bqw4bug4buYQ+G6sOG7tOG7mOG7oOG6sOG7tMOdTlDhurDhu4jhu4Thu7ThurDhuq/hu5LDk1DhurDhu5PDneG7tlDDlOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw6Phu4Io4bqw4bug4buYQ+G6sOG7tOG7mOG7oOG6sFbhurDhu4jhu4Io4bqw4bu04buQJeG7rFDDlOG6sOG7tOG7kOG7tuG6sOG7kFFFw4zhu5DhurAsxJBR4bqw4bui4buQUcOJUMOU4bqw4bu0JuG6sOG7tOG7kERQw5ThurBC4bqwUOG6uuG7oOG6sOG7tMOdJeG7sMOM4bqw4buIT1DhurDhu7Thu5BEUMOU4bqw4bqm4bqw4buC4bug4bqw4bue4buWw4zhu5DhurBQ4bq64bug4bqw4buyQ+G7tuG7teG6sOG7g+G7mEPhurDDjOG7kD3hurAoT+G7tuG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7tOG7kCXhu6pQw5ThurDhu55E4buS4bqw4bug4bu2Q+G7s+G6sMOd4bum4buS4bqw4buIJUPhurDhu4jhu5LhurDhu7Thu5JO4bu24bqw4bu04buQI+G6sFbhurDEkcSQ4bqw4buFxajhu5Lhu7PhurDEkcOJ4buS4bqw4buP4buQU1DDlOG7s+G6sMSRw4nhu5LhurDEgyXhu6pQw5Thu7Xhu7Xhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bqyw4LhurIv4bqy4bqm4bqq4buK4bqm4bqy4bqy4bqy4bqkw4LhuqThu7ThuqzhuqTDguG6quG6suG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6qOG6qOG6tOG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7Do+G7gijhurDhu6Dhu5hD4bqw4bu04buY4bug4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7hOG7tOG6sOG6r+G7ksOTUOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDgsOC4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDo+G7gijhurDhu6Dhu5hD4bqw4bu04buY4bug4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bu0w53hu6ZQw5ThurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buE4bu04bqw4bqv4buSw5NQ4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurDDjFLhurDhu6DEkOG7tuG6sOG7iMSoUOG6sOG7tOG7mOG7oOG6sMON4bq84bu04bqw4bug4bq84bu04buz4bqw4bueUlDDlOG6sOG7isSQ4buS4buz4bqw4bq6UOG6sMOU4buSU1Dhu7PhurBQw5RU4bu04bqwLMSQ4bqw4bu04buQ4buq4bug4bqw4buQ4buqUOG6sOG7kOG7gFDhurDhu6Dhu5hD4bqwVuG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sFDhu6rhu5LhurDhu6Lhu5BEw4zhu7PhurBQTlDhurDhu4gl4buuw4zhurDhu7Thu5Dhu5bhurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurAlQ+G6sMOM4buQ4bu2xahQw5Thu7PhurDhu7Iqw4zhurDhu7Thu5JO4bu24bqw4bu04buQI+G6sOG7nuG7sFDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bqyw4LhurIv4bqy4bqm4bqq4buK4bqm4bqy4bqy4bqy4bqm4bqy4bq24bu04bqm4bqoQuG6quG6tuG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7scOC4bqm4bq24bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rsOj4buCKOG6sOG7oOG7mEPhurDhu7Thu5jhu6DhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buE4bu04bqw4bqv4buSw5NQ4bqw4buTw53hu7ZQw5Thuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6psOCw4Lhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7heG7kk7hu6DhurAsI+G6sOG7oOG7mEPhurBQ4bq64bug4bqwUEMo4bqww4zhu5DGoOG6sMOMU1DhurDhu5Dhu6pQ4bqw4bq04bqw4bu04buQRFDDlOG6sFA7Q+G6sOG7nsSQ4bqww43hurzhu7ThurDhu4hG4bu24bqww4zhu5BR4bqw4bu04buQ4bu24bqw4buQUUXDjOG7kOG7s+G6sFBOUOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sOG7tEXhu5Lhu7PhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sOG7tMOd4bumUMOU4bqw4bug4buYQ+G6sCHhurjhurDhuq/hu5LDk1DhurDhu5PDneG7tlDDlOG6sOG7iENQw5ThurDhu7RHWOG6sOG7tMOd4bu2UMOU4bqww4zhu5Dhurrhu6DhurDhu7JSw4zhu7PhurDhu4jhu4zhurDhu4glQ+G6sMOdQ+G6sOG7tOG7kOG7luG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sFDhu5A7UMOU4bqww4zhu4Io4bqw4bug4buYQ+G6sOG7oEdY4bqw4bugRVjhu7PhurDhu55SUMOU4bqw4buKxJDhu5Lhu7PhurDhu4hF4bu04bqww4zhu5Dhu4Thu7ThurDhu54l4buuUMOU4bqww4xDUeG6sFDhu5Dhu4Thu7Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bqyw4LhurIv4bqy4bqm4bqq4buK4bqm4bqy4bqy4bqy4bqm4bqm4bqy4bu04bqq4bqk4bqo4bqs4bqs4bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bqo4bq24bqs4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rsOj4buCKOG6sOG7oOG7mEPhurDhu7Thu5jhu6DhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buE4bu04bqw4bqv4buSw5NQ4bqw4buTw53hu7ZQw5Thuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6psOCw4Lhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG6o05Q4bqww4xFUOG7kOG6sFDhu5A7UMOU4bqww53hu7bFqFDDlOG6sOG7oOG7mEPhurDhu7Thu5jhu6DhurDDlEZQ4bqw4buIT1DhurDhu6I84bqw4bu04buQ4bu24bqw4buQUUXDjOG7kOG7s+G6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu4rhu4JQ4bqw4buIQ1DDlOG6sMOM4buQ4bu2SFDhurDDjeG7luG6sOG7oFThu5LhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sOG7ouG7ksOSUOG6sOG7iOG7jOG6sCHhu7bhu6RQw5ThurDDlOG7kuG7pFDDlOG6sMOM4buQUeG6sFDhu5A7UMOU4bqwLCPhurDhu7Thu5JPWOG6sOG7tOG7kMSoUeG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAxJHhu5LDklDhu7PhurDhu4rhu5LDklDhurDhu7Thu5jDjOG7kOG6sOG7tMOd4bumUMOU4bqw4bug4buYQ+G6sOG7tOG7mOG7oOG6sOG7tEdY4bqw4bu0w53hu7ZQw5ThurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqwIeG6uOG6sOG7nk5Q4bqw4bu04buw4buS4bqw4buQ4buqUOG6sMOC4bq24bq24bqw4buQQ+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rlhb4bu24bu04buQUcOd4bquw4DEkSXhu6pQw5ThurDhu5Phu5Dhu6rhu6DDgS9Yw4A=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]