(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua các cơ sở điều trị cai nghiện bằng chất thay thế Methadone trên địa bàn TP. Thanh Hóa đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an toàn cho người nghiện điều trị và cán bộ, nhân viên y tế.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6seG7lCrhurRL4buqU+G7mOG6tOG7suG7lMOaU+G7mOG6tErhu5zEqOG7lOG6tOG6sWnDuuG6u+G6ty3huqTEkOG6tEDhurrhu5bhurTEqMOJxKjhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurRnTEDhu5RFSlRTTOG6oi/hu5ThuqTDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bq5TEVK4bqyw4Phu5fhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurThu7QjReG6tMSow4nEqOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tMSoReG7luG6tFPhu5jhu5Thu5bDlVPhurThu4jhu4ZT4buY4bq0xKjhu5RIQOG6tEDhu5RFPuG6tEDhu5Thu4zhurRnTEDhu5RFSlRTTOG6tEDhu7bDklPhurRL4bucReG6tOG7iOG6uFPhurThu5fhu5FB4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tEvDiuG6tMSo4buUKuG6tEvhu6pT4buY4bq0xKjDicSo4bq04buI4buWw5VT4bq04buy4buUw4nhu7LhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhu7nhurTEqOG7lMavU+G7mOG6tErhu5zEqOG7lOG6tOG6sWnDuuG6u+G6ty3huqTEkOG7ueG6tOG7mFXhu7LhurThu7Lhu5RJU+G6tEvhurxS4bq04buI4bq8VOG6tEVT4bq0QFThurhT4bq0xKjhu5RU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0U+G7mOG7lOG7lsOVU+G6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tCjhurjhurTEqMOJU+G6tOG7iOG7quG7ueG6tFPhu5RHU+G6tCjhu5bDklPhurQ+4bq0QOG7jEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOC4bqk4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqk4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqThuqzhuqQv4bqmw4LDgkrhuqrhuqThuqrhuqzhuqrhuqTEkEBD4bqqROG6pOG6plHDgkHhu6Dhu7Lhu5jhu7Phu7Z24bqs4bqoQ+G6suG6tEVRQHbhurLhurHhu5Qq4bq0S+G7qlPhu5jhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhurRK4bucxKjhu5ThurThurFpw7rhurvhurct4bqkxJDhurRA4bq64buW4bq0xKjDicSo4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0S+G7luG7jiPhurRA4bu24buc4bq0Z0xA4buURUpUU0zhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOC4bqk4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqk4bqs4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Phu5fhu5HhurThu5fhu5RFU+G7lOG6tOG6uVVF4bq0UeG6uOG6tFPhu67hu5bhurRAw43hu7LhurRA4bu2I1Phu5jhurThu7jGr+G6tFPhu5g/V+G7luG6tFPhu5jhu5Thu5bDlVPhurRSReG6tEA9PuG6tMSoRVThurRT4buUSEDhurRA4buiU+G7lEHhurThu5fGoFPhu5ThurRL4buMU+G6tEDhu5TDiVPhu5jhurRDLeG6psOC4bqm4bqk4bq0xKjhurzhurThuqzhuqgv4bqs4bqo4bq04buy4buUP1dT4buY4bq0PMOK4bq0xKhV4bq0U+G7mD9X4buW4bq0U+G7mOG7lOG7lsOVU+G6tFJF4bq0QD0+4bu54bq0KFbhu5bhurRA4buwU+G7mOG6tOG7uMav4bq04bqkQeG6qEThuqjhurRT4buYP1fhu5ZB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDguG6pOG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6pOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqk4bqs4bqkL+G6psOCw4JK4bqq4bqk4bqq4bqsQ+G6psOCQELhuqThuqzhuqhCUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnbhuqrhuqbhuqrhurLhurRFUUB24bqy4bqx4buUKuG6tEvhu6pT4buY4bq04buy4buUw5pT4buY4bq0SuG7nMSo4buU4bq04bqxacO64bq74bq3LeG6pMSQ4bq0QOG6uuG7luG6tMSow4nEqOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tGdMQOG7lEVKVFNM4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDguG6pOG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6quG6pOG6rOG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4bq54buWw5VT4bq04buX4buR4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tMSoVeG6tOG6quG6rEThurThu4jDlVPhu5ThurRT4buUR1PhurRLRVPhu5jhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurTEqEXhu5bhurRT4buY4buU4buWw5VT4bq04buI4buGU+G7mOG6tMSo4buUSEDhurRA4buURT7hurRA4buU4buM4bq0Z0xA4buURUpUU0zhurTDgEDGoFPhu5ThurRL4buMU+G6tOG7lOG7jEDhurThuqzhuqQtQy3huqbDguG6puG6pOG6oOG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEtV4bq0xKhV4bq04bqs4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0S+G7luG7jiPhurRA4bu24buc4bq0xKjhu5TGoFPhu5Thu7XhurThu5Hhu5Q/V1Phu5jhurThu5fhu7Y/V1Phu5jhurThu5fhu5Thu5bhurTDgOG6rMSQ4bqo4bq04buIw5VT4buU4bq0U+G7lEdT4bqg4bu54bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0xKhI4buy4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7lCPGr8So4bq04buy4buUP1dT4buY4bq04buR4buUPeG6tOG7leG7rlPhurTDgOG6pMOC4bqm4bq04buIw5VT4buU4bq0U+G7lEdT4bqg4bu54bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0xKhI4buy4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7lCPGr8So4bq04buy4buUP1dT4buY4bq04buTI+G6vFPhu5jhurThurk/U+G7mOG6tMOA4bqo4bqm4bq04buIw5VT4buU4bq0U+G7lEdT4bqgQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurJKQOG7lCNS4buI4bq04buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOC4bqk4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqk4bqo4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqThuqzhuqQv4bqmw4LDgkrhuqrhuqThuqrhuqxE4bqk4bqmQENC4bqs4bqm4bqkUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnZExJDEkOG6suG6tEVRQHbhurLhurHhu5Qq4bq0S+G7qlPhu5jhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhurRK4bucxKjhu5ThurThurFpw7rhurvhurct4bqkxJDhurRA4bq64buW4bq0xKjDicSo4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0S+G7luG7jiPhurRA4bu24buc4bq0Z0xA4buURUpUU0zhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOC4bqk4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqk4bqo4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4PhurdU4bq0SuG7luG7kFPhurThu4jhu5bhu4xT4bq04buy4buUOsSo4bq0QOG6uuG7suG6tMSoKkXhurRK4bucxKjhu5ThurThu4jDlVPhu5ThurThurFpw7rhurvhurct4bqkxJDhu7nhurTEqMOJxKjhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurRLw4rhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7lEXhu5bhurRT4buU4buW4buOI+G6tOG7iOG7lsOVU+G6tOG7suG7lMOJ4buy4bq0UOG7lsOUUuG6tOG7uFTDiUDhurRRRz7hurRA4bu2Iz7hu45T4bq0QOG6uuG7luG6tEvhu5bDlFLhurTEqEjhu7LhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4buUI8avxKjhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bq0xKjhu5Qq4bq0S+G7qlPhu5jhurRA4buULMSo4bq04buU4buWw5VT4bq0xKjDicSo4bq04buI4buWw5VT4bq04buy4buUw4nhu7LhurRKLOG6tOG7suG7lMOaU+G7mOG6tFFHPuG6tEDhu7YjPuG7jlPhurThu7QjReG6tOG7mOG7lsOZQOG6tOG7iOG7gFPhu7nhurRQ4buUxahT4buY4bq0UOG7lMag4bq0KOG6uOG6tEtMVOG6tFDhu5TDjCPhurRA4bu2RVPhu5jhu7nhurThu7gu4bq0SiVT4buY4bq04buY4bq+U+G7mOG6tEBFPuG6tFDhu5Thu5bhurRR4bq4UuG6tCjhu5bDlcSoQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LhuqThu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurThuqrhuqThuqzhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/hu5YoQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvU0wp4bu4L+G6puG6pOG6rOG6pC/huqbDgsOCSuG6quG6pOG6quG6rEThuqzhuqRA4bqo4bqk4bqoQ+G6rFHDgkHhu6Dhu7Lhu5jhu7Phu7Z24bqq4bqq4bqo4bqy4bq0RVFAduG6suG6seG7lCrhurRL4buqU+G7mOG6tOG7suG7lMOaU+G7mOG6tErhu5zEqOG7lOG6tOG6sWnDuuG6u+G6ty3huqTEkOG6tEDhurrhu5bhurTEqMOJxKjhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurRnTEDhu5RFSlRTTOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LhuqThurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqrhuqThuqzhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg2pT4buY4bq0ZsOS4bq0w7rhu5bDlUDhurThurkkU+G7mOG7ueG6tMOp4buWw4lS4bq0S8avxKjhurThu5fhu7YjU+G7mOG6tEBHUuG6tOG7p+G6tEDhu4zhurThu5fhu5FB4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tMSo4buUVOG6tOG7iOG7luG7jEDhu7nhurRT4buU4buGUuG6tEvhurxS4bq04buI4bq8VOG6tOG7suG7lMOaU+G7mOG7ueG6tMSo4buUxq9T4buY4bq0SuG7nMSo4buU4bq0S+G6ukDhurThu5Thu5bDlSPhurThu7Qj4bq84bu54bq0xKjDicSo4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0S8OK4bq0QMagxKjhu5ThurTEqCzEqOG6tEvDjD7hurRS4bq6U+G7lOG6tEAjPsOSU+G6tEDhu7YjPuG7jlPhurTEqOG7lFThurThu4jDlVPhu5ThurRT4buUR1Phu7nhurRTR1Phu5jhurTEqEVU4bq0e+G6tEDhu5Q6xKjhurRALOG6tOG7iOG6vFThurQow5XhurRA4bu2P1bEqOG6tFPhu5gjPuG6tMSo4buu4bq0SuG7nMSo4buU4bq04bqxacO64bq74bq3LeG6pMSQQeG6tOG7l+G7sOG6tMSo4buUOsSo4bq0UOG7lEXhu5bhurThu4jDiVThurQ+4bq0QOG7jOG6tEDhu7bDklPhurQ6U+G7mOG6tEolU+G7mOG6tGjhurFpw7rhurvhu7nhurThu7QjTUDhurRSw4rhurThu5Phu5nhu7nhurTEqOG7lCrhurRL4buqU+G7mOG6tMSo4bq44buW4bq0S+G7gkDhurQo4bq44bq04bu4LuG6tEolU+G7mOG6tOG7suG7lElT4bq0UuG7jlLhurThuq9RI3pUU0zhu7nhurThu5Q/VlPhu5jhurRK4buKU+G6tOG7iMOVU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tEvhu4xT4bq0I8avU+G7mOG6tEDhu5Qjxq/EqOG6tEAjR1PhurRA4buUKuG6tEtJPuG6tEsq4bq0xKjDicSo4bq04buI4buWw5VT4bq04buy4buUw4nhu7LhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhu7nhurTEqOG7lMavU+G7mOG6tErhu5zEqOG7lEHhurThu5fhu7DhurTEqOG7lDrEqOG6tOG7suG7lEdT4bq0U+G7lFVS4bq04buIw5VT4buU4bq0U+G7lEdT4bu54bq04buUTlPhurThu5jhu5ZX4bq0S+G7jFPhurQjxq9T4buY4bq0QOG7lCPGr8So4bq0QOG6uuG7luG6tMSow4nEqOG6tEDhu5RX4buW4bq0S+G7lsOUUuG6tFDhu5TDicSo4bq0U+G7lEUj4bq0QOG7tlRT4buY4bq0U+G7mOG6uD7hu7nhurThu7jhu4Dhu7LhurQ84buM4buy4bq0UeG6uuG7luG6tFHhu5zEqOG7lOG6tFDhu5TDiVLhurThu4jDlVPhu5ThurRT4buUR1PhurQoVuG7luG6tEBJU+G6tOG7uCNIQOG6tEDhu7bDklPhurThuqbhurRA4buUw4lT4buYL1FJU0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurThuqrhuqThuqjhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/hu5YoQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvU0wp4bu4L+G6puG6pOG6rOG6pC/huqbDgsOCSuG6quG6pOG6quG6qOG6rOG6rEJAQ0LhuqThuqbhuqRRw4JB4bug4buy4buY4buz4bu2duG6pEPhuqzhurLhurRFUUB24bqy4bqx4buUKuG6tEvhu6pT4buY4bq04buy4buUw5pT4buY4bq0SuG7nMSo4buU4bq04bqxacO64bq74bq3LeG6pMSQ4bq0QOG6uuG7luG6tMSow4nEqOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tEvhu5bhu44j4bq0QOG7tuG7nOG6tGdMQOG7lEVKVFNM4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqk4bqo4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4PDqeG7luG6vFLhurRA4buU4bq+UuG6tFDhu5TDiVLhu7nhurRAP+G6tChIU+G7ueG6tEDhu7ZFVOG6tEvhu7Dhu5bhurRA4buUxahT4buY4bq0QOG7llPhurQoVuG7luG6tOG7iMOVU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tOG7tCNF4bq0S+G7lsOVU+G6tEDhu5RU4bq64buW4bq0KOG6uOG6tOG7suG7lD/hu65T4buY4bq0QOG7lsOVU+G6tFHhu5bDklPhurRR4bq6xKjhurRQ4buUw4nEqOG7ueG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurRAP+G6tChIU+G7ueG6tOG7uOG7llPhu5ThurThu5RU4bq6QOG6tFPhu5RVUuG6tMSo4buUVOG6tOG7iMOVU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tCjhurjhurRT4buYP1fhu5bhurRT4buU4bq44bq04buIw5VT4buU4bq0U+G7lEdT4bq0QOG7tlRT4buY4bq0QOG7lFfhu5bhurThu5jhu5ZFU+G6tMSoVeG6tErhu5zEqOG7lEHhurThurEkU+G7mOG6tChW4buW4bq0KOG7lsOVxKjhurRAxqDEqOG7lOG6tMSoLMSo4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq0xKjDicSo4bq04buI4buWw5VT4bq04buy4buUw4nhu7LhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhurRK4bucxKjhu5Thu7nhurTEqMOJxKjhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurTEqEXhu5bhurRT4buY4buU4buWw5VT4bq04buI4buGU+G7mOG6tGdMQOG7lEVKVFNM4bq0S8OK4bq0PEc+4bq0SixT4buY4bq0UOG7nMSo4buU4bq04buI4bq8U+G6tEvDlOG6tDpT4buY4bq04buy4buUVeG6tMSow4nEqOG6tEDhu5pT4buU4bq04buUI8avU+G7mOG6tMSoVeG6tErhu5zEqOG7lOG6tDzhurw+4bq04bu2RUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7siAjQOG7lFThu7bhurLDg+G7l+G7tiNT4buY4bq0ZsOS4bq0LeG6tOG7l+G7lCPhurThu5fhu5QqPuG6oi/hu7LDgw==

Trung Lê - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]