(vhds.baothanhhoa.vn) - Lê Vi Thái Tâm, sinh viên Đại học sư phạm Toán, Đại học Hồng Đức Thanh Hóa là thí sinh duy nhất của trường đoạt HCV kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 29, năm 2023.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlw6LDs+G6pcOScGrGsGPhu43hurbGsOG7oWPhuq5xxrBwY8SQceG7lcawY+G7j+G7qWbhurBjUOG6tuG6uGPDsnDhuqzhu7fGsOG7oWPEkOG7hcaw4buhY+G7qOG7p+G6uMWp4bqiccOyYzrhu6nhu4PGsGNw4butw7Jj4bquccawcGPEkHHhu5XGsGPEkOG7hWNw4butw7Jj4bquccawcGPhurDhu6nhu4XGsGPDg+G6tnjDssOiL8Oz4bqlw6IvcMSR4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6olDDteG7h+G7jWLhuqXhu6bhu5VjInFjOnDhu4NxYzpqxanhuq9j4bquccawcGPEkHHhu5XGsGPhu45mcWNw4butw7Jj4bqu4bqsY+G6onBmxaljOuG7qeG7g8aw4bqvY+G7jmZxY3Dhu63DsmNQecaw4buhY+G7juG6qMOyYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4dj4bun4buFY+G6sHByY+G6rnHGsHBj4buN4bq24bq4Y8awcGvhurBjw7LhuqThu4dj4bqwxILhuqxBxrDhu6Fj4buP4bupZuG6sGNQw5IiY+G7peG6vGPhurBwcWPhu6jhu6fhurjFqeG6onHDsmM64bup4buDxrBjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBjxJBx4buVxrBjxJDhu4VjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBj4bqw4bup4buFxrBjw4PhurZ4w7Jj4bunbMawY+G6sHDhuqhjZeG7geG6r2PGsGnFqWNlZGXDqeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDosOz4bqlw5Lhu4PDsnBj4buhcWdxY+KAnMaw4buh4bqsw4HDsuKAncOiL8Oz4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7pHB3xrDhu6Fj4bulcOG7q2Phu4/hu51jxrBwbcawY8SC4buHY8Wpw73hurBjxrDhu6HhuqxBcWPDsuG7q2PhurBzxrBwY+G6uOG7leG6tmPhu4/hu4vDsmPDs3Hhu5vhurBjxJDhu7lxY+G6sOG7qeG7g8awY3Dhu63DsuG6sWM6xILhu6nGsOG7oWPDsuG6tsO9w7Jj4bqwxILhu7Fjw7Jw4bq24bq44bubxrBj4buN4buFcWPEkOG7uXFjOmrFqeG6r2PDsnDhuqRj4buPxqFjw7Jw4bqkY+G6uOG7l+G6tmPDieG7qeG7h+G6uGPDg+G6tuG7h8awcGM64bup4buDxrBjcOG7rcOy4bqvY8Wpd8awY3Dhu63DsmM6asWpY+G6uOG7leG6tmPhurBwcsOycOG6sWPGr3BzxrBj4bun4bqs4bu54bqwY8OD4bq24buHY+G7j3Hhu5vGsGPhurBw4bupZnFjw7LhuqThu4djw7XFqeG6r2PDgGPFqcOCw7JjcHPGsHBjZ8awcGPhurDhu6nhu4XGsGPhu6fhu4VjxrBwRMaw4buhY+G7j8ahY+G6sOG7qeG7g8awY+G7j+G6rMOBw7Jjw7XFqWPDsnDDguG6omPEkOG7hWPhuq7hu4fhu6lj4bun4bqs4bq2Y+G7p2Zx4bqvY+G7j+G7nWPhu6fhurLDsmPEgmfGsHBjxILhu7VxY+G7p2vhurhjxILhu4dj4bun4buFxanhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4bq/ZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq7w6ll4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpZcSRL2Vk4bq74buN4bq7xJFkw6llxJHEkeG6sOG6v8Op4bq9xJHhurvhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnhurlkw6liY+G7h+G7p+G6sDliw5JwasawY+G7jeG6tsaw4buhY+G6rnHGsHBjxJBx4buVxrBj4buP4bupZuG6sGNQ4bq24bq4Y8OycOG6rOG7t8aw4buhY8SQ4buFxrDhu6Fj4buo4bun4bq4xanhuqJxw7JjOuG7qeG7g8awY3Dhu63DsmPhuq5xxrBwY8SQceG7lcawY8SQ4buFY3Dhu63DsmPhuq5xxrBwY+G6sOG7qeG7hcawY8OD4bq2eMOyYmNFceG7jeG6sHA5YuG6v2RkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7w6llYmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pT9xxrBwY8SQceG7lcawY+G7puG7lWMicWM6cOG7g3FjOmrFqeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqUx4buV4bq2Y8SQ4buFY+G7j+G7h8WpY8Wp4buVY+G6sOG7qeG7g8aw4bqvY+G7j+G7q2PDsuG6psaw4buhY+G7p+G7hWPhu6fhurpj4buN4bupYzpqxaljw7Jw4butxrBjxrDhu6Hhu4XGsHBj4bqu4bqsY+G6onBmxanhuq9j4buP4budY+G7j+G6rMOBw7Jj4buhw63GsGPDs+G7q2PGsHBxxqHhurZjcOG7t8awY8SQ4bu5cWPhurDhu6nhu4PGsOG6r2Phu4/huqzDgcOyY+G6sHBDY+G6sHDhu4PDsnBjxJDhu7lxY8awcETGsOG7oWPDs+G7hXFj4bqw4bup4buDxrBj4bulcOG7q2PEkOG7hWPFqeG7qcaw4buhY8Wp4bq2eMawY8OycHLGsHBjxalzxrBwY+G7p+G7hWPGsOG7oeG6rEFxY+G6rOG7t8WpY8WpbMWpY+G6sHPGsHBj4bq44buV4bq2Y+G6sOG7qeG7g8awY3Dhu63DsmPDsnDhu6ljxrBwRMaw4buhY+G6sHDhu5djcOG7m2Nw4butw7Jj4bqwxILhu7HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Njw6rhur/hur3huqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq7ZeG6ueG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XDqWXEkS9lZOG6u+G7jeG6u8SRZMOpZWRl4bqw4bq94bq/ZWXDquG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcOp4bq9w6piY+G7h+G7p+G6sDliw5JwasawY+G7jeG6tsaw4buhY+G6rnHGsHBjxJBx4buVxrBj4buP4bupZuG6sGNQ4bq24bq4Y8OycOG6rOG7t8aw4buhY8SQ4buFxrDhu6Fj4buo4bun4bq4xanhuqJxw7JjOuG7qeG7g8awY3Dhu63DsmPhuq5xxrBwY8SQceG7lcawY8SQ4buFY3Dhu63DsmPhuq5xxrBwY+G6sOG7qeG7hcawY8OD4bq2eMOyYmNFceG7jeG6sHA5YsOq4bq/4bq9YmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7ZeG6uWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqU6asWpY+G6sHDhuqxBxrDhu6Fjw4nhurbhurjhu5XGsGPDsuG7q2PFqeG7i+G6sGPDgGPhurBw4bqsY8SQceG7m8awY+G7j+G7nWNw4butw7Jj4bqwbeG6ouG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cMO14bupYzpqxalj4bqwcHNj4bqwc8awcGPhurjhu5XhurZjxJDhu7lxY+G6sOG7qeG7g8awY3Dhu63DsmPhu4/hu5fGsGPEgmvhurBj4bqwQmPGsHBx4buVxrDhuq9jxrDhu6Hhu4fhurhj4bqw4bqqY8awcOG7r2PDtcWpY+G7j2hjw7N0Y3Br4bqiY+G7jW/GsGPDs8OAcWPGsHBExrDhu6Fjw7Lhu6nGsGPhuq544bqvY3Dhu4XGsOG7oWPhu4/hu4nGsOG7oWPhurBw4bqow7LhurFjw5PDgHFjxJBt4bq44bqvY8SQ4bu5cWM6asWp4bqvY+G6sOG7qeG7g8awY3Dhu63DsmPhu6fhu4VjxanDveG6sGPGsGnGsOG7oWPhu6VwceG7l+G6tmPEkOG7hWPGsGnGsOG7oWPhu6VwceG7l+G6tmPGsOG7heG6uGPhuq7hu7nFqWPDs8O9w7Jj4bunw71j4bqw4bqqY8awcOG7r+G6sWPDlcWpY+G7p+G6tnfGsGPhu6fhu4VjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBjw7Lhu6tjxanhu4vhurBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhu4/DvXFj4bqw4bq24bq44budxrBj4bqw4bup4buDxrBjw7LhuqThu4dj4bqwxILhuqxBxrDhu6Fj4buP4budY+G7j3Fj4bqwcHFjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBj4buhceG7r3Fjw7Jr4bqiY3Dhurbhurjhu5vGsOG6r2PhurB1xrBwY8SQ4buFY8Oy4bqmxrDhu6Fj4buPaGPhu49m4bqwY8awcETGsOG7oWPhurBw4buFxrBwY+G6sHLDsnBjxJDhuqzDgeG6sGPhurDEgsO9cWPhurDhuqpj4bqwcEFxY3Dhu63DsmPhuq5xxrBw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTpqxaljw7Jw4bupY8OzceG7l+G6sMOjY+KAnMWo4bu1cWPhu6dsxrBj4bqwxILhuqzhu7nDsmPhu6VwcWPhu49xY8aw4buh4bqk4bqvY8aww6zFqWPhurDEguG7lcawY+G7oXHhuqxBxrDhu6Fjw7XFqWPhu6dmcWPhurBCY8Wpc8awcGPhurBt4bqiY+G6sOG6rGPhu43hurbhurhjxJDhu7lxY8awcETGsOG7oWPDsuG7qcawY+G6rnjhuq9jw7XFqWPhurBCY+G7j+G7i+G6sGPEguG7h2PGsHBExrDhu6Fj4buNaOG6uGPhuq54Y8SCeXFj4bqwQmPFqXPGsHBj4bqwcsawcGPGsHBuxanhurFjInHhu5vDsmPhu4/hu6tj4buhceG6suG6omPDtcWpY8OyZ8WpY+G6sHBr4bq4Y+G6sHDhu6lncWPFqeG7g3FjxJDhu4Vj4buPcWPEkOG7heG7qWPhu6Fxa8OyY8aw4buh4bqkY8aw4buh4bupxrDigJ3hurFjOnDhu6txY8OD4bq2w7XGsGPGsOG7heG6uGPhu49oY+G7oXHhurLhuqJjOmrFqWPDsuG7q2Phu6VwZ2PGsGnGsOG7oWPhurByxrBwY8awcG7FqWPEgmvhurBjxrBw4buHxrBw4bqvY8awcOG6rGPFqcO94bqwY8OycHHhu5fDsmPFqeG7g+G6uGPhurByxrBw4bqvY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqwcGzhurhjw7J3Y8SQ4buFY8OzZsawY8Ozw6hj4bulcOG7icaw4buhY+G7j3TGsHDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOmrFqWPDsuG7q2PDs3Jjw4Phurbhurjhu5fhurBjcOG7rcOyY+G6sOG7qeG7g8awY8SCa+G6sGPGsOG7oeG6rMOBw7LhurFjw5NzxrBwY+G6sHDhuqxBxrDhu6Fj4buhcWdxY+G6sOG7qeG7g8aw4bqvY8Wp4butcWPGsOG7oeG6rEFxY+G6ruG7mWPhu49xY+G6sOG6tmzGsGPhurBCY8Oy4buDw7Jjw7Phuqzhu7nDsmPhu4/hu51j4buP4buXxrBj4bul4buX4bqwY8OD4bq2Z2PDsuG6tnhxY8Oy4bq0xrDhu6Hhuq9jxrBw4bqsxrDhu6FjxJDhu7lxYzpqxaljw4Bjw7Nr4bqwY+G7peG6vGPDs+G7hXFj4bqw4bup4buDxrBjxrDhu4Xhu6nhuq9jw7XFqWPhuq7hu5lj4bqwcsawcGPGsHBuxaljxILhu4dj4bul4buX4bqwY8OD4bq2Z2PhurDEguG6rOG7ucOy4bqvY+G6sOG6qmPhu6Xhu5fhurBjw4PhurZnY8O1xalj4bqw4bqsY+G7jeG6tuG6uGPGsOG7oeG6rMOBw7Jj4bqwc8WpY8Oy4buDw7JwY+G7oXFnceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu6RwcWPhu4/huqzDgcOyY3Dhu69xw6Nj4oCcOmrFqWPDsuG7q2Phu4PhuqJj4buNw4LGsOG7oWPDsuG7g8OycGPGsOG7heG6uGPDsnDhu6lj4bul4bq8Y+G6sHBxY+G7qOG7p+G6uMWp4bqiccOyYzrhu6nhu4PGsGPEkOG6quG7h2PDg+G6tuG7h2Phu6Vwd8aw4buh4bqj4oCd4bqvYzpqxaljw7LhuqxBcWPEkOG7hWPhurDEgmdj4bunQXHDo2PigJzhu45q4bq4Y+G7p+G7hWPhurBw4burcWPDg+G6tsO1xrDhuq9jw7LhuqbGsOG7oWPhu6fhu4Vj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G6onDhu4PhuqJjcOG7rcOyY+G6sOG7qeG7g8awY8Oy4bqk4buHY8O1xanigJ3hurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4bukcHFj4buh4buL4bqiY8Wpw73hurBjw7Phu4VxY+G6sOG7qeG7g8awY8OyQsOyY+G7pXDhu6vhuq9jw7Jw4bqs4buHY+G6sHDhu51j4buhcWdxY+G7j+G6rMOBw7Lhuq9jOmrFqWPhu6Vwd8aw4buhY8aw4buLxrDhu6FjxrDGoWPDs8Ot4bqwY8Oz4bq2w73DsmPhuqJwZ3Fj4buhcWdxY8aw4buh4buH4bq4Y+G7p+G6ssOyY+G7j+G7q+G6sWPigJzDlcWpY+G6ruG7mWPhurBwQ2PDsuG7g8OyY8Oy4buDw7JwY+G7oXFncWPhu6Vw4buDw7JjxrBw4buH4bq24bqvY+G7pXBxY8Oy4buDw7Jjw7Lhu4PDsnBj4buhcWdxY+G7j8ah4bq2Y+G7pXB3xrDhu6Fjw7Jw4bupY+G7peG7l+G6sGPDg+G6tmdj4buP4bqyxrDhu6Fj4bqwcHNjw7XFqWPhuq7hu5lj4buN4bqqxrDhu6Fj4bunZnHhuq9j4bulcHfGsOG7oWPhurBt4bqiY+G6sMSC4bq2xrDhu6FjxJDhu4Xhu6ljw7Phu4VxY+G6sOG7qeG7g8awY+G7j+G7q2PGsEThu4fhurFj4buO4budY8OycOG7qWPhu49s4bq2Y+G7q8OyY+G6sHBnxrBwY+G6sHDhu7dxY8SQ4buFY+G6ruG6tuG6uGPGsOG7oXDDumPEkOG7heG7qWPhurBwQXFj4buhceG7h8awY+G7pXDhu4PDsuKAneG6r2M6asWpY8OycOG7qWPDs3Hhu5fhurDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlIuG7uXFjxrBwRMaw4buhY8Oz4buFcWPhurDhu6nhu4PGsGPhurBw4bqyY8SQdOG6r2Phuq7hu4fhurZj4bulcHFj4bqwc8WpY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G6onDhu4PhuqJj4buhcWdx4bqvY8O1xalj4bqwQmPEguG7h2Phu4/GoWPhurDhuqzhu7fGsOG7oWPhurBCY+G7j+G7nWNwceG7neG6tmPEgnZjxJBrxrBj4buPxqFjxJDhu4VjcHHhu53hurZj4buP4bqsw4HDsmPhurDhuqxj4buN4bq24bq4Y8Oy4bqk4buHY8aw4buh4bqsQXFjxILhu4dj4buPxqHhuq9j4bqw4bqqY+G7j+G7q2PGsHBExrDhu6Fjw7Phu4VxY+G6sOG7qeG7g8awY+G7pXDhu6tj4buPaGPhurBw4buFxrBwY+G7j+G7t8awY+G7oXFnxrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6LDs+G6pSrhurbhurjhu5fhurBj4buhceG7hcawcGNw4bq24bq4Y8OycOG6rOG7t8aw4buhY8SQ4buFxrDhu6HDoi/Ds+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDosOz4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4bq/ZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq7w6ll4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpZcSRL2Vk4bq74buN4bq7xJFkw6llZWXhurDEkWThur/hu4Fk4bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII54buB4bq74bq5YmPhu4fhu6fhurA5YsOScGrGsGPhu43hurbGsOG7oWPhuq5xxrBwY8SQceG7lcawY+G7j+G7qWbhurBjUOG6tuG6uGPDsnDhuqzhu7fGsOG7oWPEkOG7hcaw4buhY+G7qOG7p+G6uMWp4bqiccOyYzrhu6nhu4PGsGNw4butw7Jj4bquccawcGPEkHHhu5XGsGPEkOG7hWNw4butw7Jj4bquccawcGPhurDhu6nhu4XGsGPDg+G6tnjDsmJjRXHhu43hurBwOWLhur9kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u8OpZWJjL+G6pcOiL8Oz4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pTpqxaljw7LhurTGsOG7oWPDsuG7g8OyY+G7oXFnxrDhu6FjxJBx4buVxrDhuq9j4bquccawcGPEkHHhu5XGsGM6xILhuqxBxrDhu6Fj4buOZnFjcOG7rcOyY1B5xrDhu6Fj4buO4bqow7Jj4bqwcOG7h8WpY+G7jUJj4bul4bq8Y+G6sHBxY+G7qOG7p+G6uMWp4bqiccOyYzrhu6nhu4PGsGNw4butw7Jj4bquccawcGPEkHHhu5XGsGPEkOG7hWNw4butw7Jj4bquccawcGPhu6dsxrBj4bqwcOG6qGNl4buB4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTrhuqpjxrBpxaljZWRlZWM6asWpY+G7j2hj4bun4buFY+G6sHDhu4XGsHBjxJBx4buVxrBj4buPw71xY+G6sOG6tuG6uOG7ncawY+G6sHDhu4fFqWPhuq5CY+G7peG6vGPhurBwcWPhu6jhu6fhurjFqeG6onHDsmM64bup4buDxrBjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBjxJBx4buVxrBjxJDhu4VjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBj4bqw4bup4buFxrBjw4PhurZ4w7Lhuq9j4bunbMawY+G6sHDhuqhjZeG6v2PDsuG6pOG7h2M6xILhuqxBxrDhu6Fj4buOZnFjcOG7rcOyY1B5xrDhu6Fj4buO4bqow7LhurFjxq9pxalj4buP4bur4bqvYzpqxalj4bqwcHHhu5fhurZjxrBD4buHY+G7j3Hhu53FqWPhu4/hu51j4buP4bupZuG6sGNw4bq24bq4Y8OycOG6rOG7t8aw4buhY8SQ4buFxrDhu6HhurFjw5Jnxalj4bqwcGvhurhj4bqwceG7l8OyY8aw4bq2eHHhuq9jOmrFqWPhurBt4bqiY+G6sMSC4bq2xrDhu6FjcOG7t8awY8OycOG7qWPEkHHhu5vDsmPEgsOoxrBj4bun4bq24bq44bubxrDhuq9jw7XFqWPhu43hu4XGsHBjxrBwccah4bq2Y+G6sHBBcWPhu6Fx4buHxrBjcOG7t8awY+G7j+G7nWNw4butw7Jj4bqwbeG6omPEkOG7hWPGsOG7oXBx4buVxrBjw7LhuqjhurZj4bqw4bup4buDxrBjcOG7rcOy4bqxYyLhu7lxY+G6rkJjw7JwdWPhu41m4bq4Y8Oy4buDw7Jj4bqwcGzhurhjw7J3Y+G7oXHhu4Phu6ljw7LhurTGsOG7oWPhuq5CY8OD4bq24bq44buX4bqwY+G6sGrFqWPDsuG6pOG7h2PDs2fGsGPhurBwasaw4bqvY+G6sGZxY+G7peG6vGPhurBwcWPGsGnFqWNlZGXDqeG6r2M6asWpY+G7j2hj4buP4bupZuG6sGNw4bq24bq4Y8OycOG6rOG7t8aw4buhY8SQ4buFxrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlxq9pxaljZWRlw6ljw7LhuqbGsOG7oWPhu6fhu4VjxrBpxaljOmrFqWPhurB44bqwY8aw4buhcHHhu5vhuqJj4buPZnFjcOG7rcOyY8SQ4buFY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPhuqzhu7nDsmPFqeG7t2PhurDEgsOAY+G6sHDhu4XGsHBjxrDhu6HhuqxBcWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcaw4bqxY8OVxaljw7JwceG7h2Phuq7hu5PDo2PigJzhu47DgeG6sGPhurBwQsOyY+G6sG3huqJjxJDhuqrhu4djw4Phurbhu4fhuq9j4buP4bqsw4HDsmPhu4/huqjGsOG7oWPhurDEguG7lcawY8Ozw4LDsmPhu6FxZ8aw4buh4bqvY+G6sMSC4bq24bq4xqHGsGPhurBww4Jj4bulceG7l8awY+G6sHDhuqjDsmPhurDhu6nhu4PGsGNw4butw7Jjw7Jw4bupY3Dhu63DsmPhuq5xxrBw4bqvY8O1xaljw7Jnxalj4bqwcGvhurhjxIJr4bqwY+G6sOG6tuG6uOG7m+G6sOG6sWNQ4butw7Jj4bqw4bup4buDxrBjxJDhu4Vj4buP4bqsw4HDsmPhu41m4bq4Y+G6sOG7qeG7g8awY+G7p+G7hWNw4buHcWPGsHHGocWpY+G7j+G7h8WpY8Wp4buVY+G7p+G7ucawY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4buPQXFjw7XFqeG6r2PDtcWpY+G6ruG7mWPDsnhj4buhw63GsOG7oWPhurDEguG6tuG6uMahxrBj4bunQ+G7h2Phu4/hu4fFqWPFqeG7lWPhurDhu6nhu4PGsGNw4butw7Jjw7Jw4bupY8Oy4buDw7Jjw7XFqWNw4butw7Jj4bquccawcOG6r2PDs8OAcWPDsuG7q2Phu4/hu4fFqWPFqeG7lWPhurBwc2PFqeG7uXFjw7Lhu6tjw4Phurbhurjhu5fhurBj4bqwasWpY8SQ4buFY8aw4bu1Y+G7p0LDsmPDsnBxxrBwY+G6onDDgsOyY8awcETGsOG7oWPhu6Vx4buXxrBj4bqwcOG6qMOyY+G6sOG7qeG7g8awY3Dhu63DsmPFqeG7uXHigJ3hurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqi4buG4bq24bqwcOG7qcSCYuG6pSJqxrBj4buGxrBww6Iv4bqi4bql

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]