(vhds.baothanhhoa.vn) - Với ý tưởng độc đáo, chàng họa sĩ 8X ở Thanh Hóa đã vẽ các tác phẩm nghệ thuật của mình lên trên những chiếc mâm gỗ cũ, thu hút đông khách hàng sưu tầm.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7hm7huqXhu5VtYW7hu53hurVh4buxw7Vh4bq3JWHigJzhu61uc29hbnHhu5XigJ1hw4DhuqXhu5dh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWFtdGHhu4fDvTMvbsOgNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5ND3Dum9hxIJh4but4buz4bun4buVbWHhu4Vy4buHYeG7hcOi4buXImHhu4du4bql4buVbWFu4bud4bq1YeG7scO1YeG6tyVh4bunYeG7rG7hurXhu5VuYU7GoeG6tWHhu4Xhuqlhw4DDrWHhu4fDouG7h2Hhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhu5VtbsSpYeG7rW7hu6/hur3hu61h4buHeeG6tWHhu5nDsuG7lW5h4buTw6zhu5Vh4but4burw6zhu5Vh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWFtdGHhu4fDvSJh4butbuG7r2FuduG7rWHhu4Xhu6Hhu5VtYeG7kW7DouG7h25hbuG6peG7lW1h4bux4buz4buvYeG7reG6u+G7mSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5YeG7seG7rcOD4buTZig54butZuG6ouG7rS3hurXhu5NvbeG7lVth4buHZuG7leG7rWbhu6tdOTQzb2zhu6vhurXhu5lmYeG7rW/hu63hu5NmKDkq4buX4buv4bus4buv4buBZmHDgG/hu4Nm4buXYcaw4buT4bq1w4Nm4burOWHhu7Hhu6vhu4coOW7hu63hu63GsOG7sVsvL+G6oOG6oOG6oCDDg+G7l+G7r+G7reG7r+G7gWYg4buH4buX4buZL2bhu5nhu4Fm4buDL09P4bqv4buR4buARkZGLeG7l0Y5YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5w6PEg8OhOWFs4bur4bq14buZZuG7geG7l+G7q+G7g2bhu6soOcOhOWHhurXhu5Phu5Phu5fhuqBs4buv4buT4buT4bux4buH4burZmbhu5UoOTk0My9vbOG7q+G6teG7mWY0My/GsDQzxrBh4bux4butw4Phu5NmKDnhu61m4bqi4butLeG6teG7k29t4buVW2Hhu4dm4buV4butZuG7q105NDPhu7Hhu63hu6vhu5fhu5VtND1v4buDZuG7l1th4buGbuG6peG7lW1h4but4bur4bq1b2HhurclYeKAnOG7rW5zb2FuceG7leKAnWHDgOG6peG7l2Hhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h25v4buL4buHYeG7mcOp4buZYW10YeG7h8O9IDMv4bux4but4bur4buX4buVbTQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhuqPhuqPGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6o8Oh4bq3L+G6ocOgxIPhu4PEg8Ogw6PDoOG6r+G6oeG6s+G7reG6t+G6o+G6s+G6o+G6s+G7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjEg+G6ocOgOWHhurXhu5Phu60oOeG7hm7huqXhu5VtYW7hu53hurVh4buxw7Vh4bq3JWHigJzhu61uc29hbnHhu5XigJ1hw4DhuqXhu5dh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWFtdGHhu4fDvTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnEg+G6o+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu4Zub+G6tWHhu7FpYcOA4buJYcSCYeG7reG7s+G7p+G7lW1hw4DDrWHhu63hu6vhurXhu5VuYeG7reG7q8Os4buVYeG7mcOp4buZYW10YeG7h3nhurVh4buZw7Lhu5VuImHhurXhu5VuYU7hu5fhuqXhu5VtYeG7rOG7q+G7neG7lW1h4bus4buvw4Nq4buVYTHhu7Dhu5Rhw6DhurPhurfEgyJh4butbuG7oeG7lWHhuqEiYeG6ouG6qWHhu6xub8Sp4buvYT3DqeG7lSJh4butbuG6peG7lW5hxrBucGHhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurUyYeG7h27hu5dh4buBb+G7i+G7rSJh4but4bur4buX4buVbWHhu5ly4butYeG7k+G6u+G7lWHhurXhu5VuYeG7hW9h4butbuG6teG7mWHhu6nhu6/hurXhu5Vh4buRbuG7r2Hhu4HDouG7lWHhu4VxYeG7h3MiYeG7rW7hurnDg2Hhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h25v4buL4buHYeG7mcOp4buZYW10YeG7geG7jWHGsG7hurVvYeG7h8O9YeG7rW5m4buXYeG7rW7DuW9hbW/hurXhu5Vh4buVbuG7s+G7lW1h4bur4bq54butYeG7hXLhu4dh4buFw6Lhu5ciYeG7h8ahYeG7rW5qYcOAw61h4buHw6Lhu4dh4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lh4but4burw6zhu5Vh4buZZOG7rWHhu5nDqeG7mWHhu4Xhu7Phu6Xhu4ciYeG7reG7t2Hhu4XGoWHhurXhu5VuYeG7heG6qWHhu4fGoWHEgmHhu63hu7Phu6fhu5VtYeG7scOi4buVbWHhu63DouG7h2Hhu63hu6vhurXhu5VuYcOAw61h4but4burw6zhu5Vh4buZw6nhu5lhbXQgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6scSDw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYeG6r8Ohw6HGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6o8Oh4bq3L+G6ocOgxIPhu4PEg8Ogw6PDoOG6r8SDw6Hhu63Eg+G6t8Og4bqz4bqv4buTw6Egw7TGsG194burKMOg4bqxw6M5YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG6peG7lW1hbuG7neG6tWHhu7HDtWHhurclYeKAnOG7rW5zb2FuceG7leKAnWHDgOG6peG7l2Hhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h25v4buL4buHYeG7mcOp4buZYW10YeG7h8O9OWHhuqBv4buD4butbig54bqxxIPDoTlhbmZvbW7hu60oOeG6r8Ohw6E5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk04oCc4buSduG7h2Hhu4Xhurvhu69h4but4buhb2Hhu4du4buPYcOAw61h4buVbsOB4buVbWHhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHDgOG7iWHhu4dueWHhu4Xhu4lh4buVbuG7s2Hhu5Vtw71h4bup4buv4bqtImFu4buX4bq1ImHhu4fDouG7h2Hhu5Nv4buVbmHDgOG6veG7rSBh4buw4bq14buvYeG7g+G6u+G7lSJh4butbuG6ucODYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbm/hu4vhu4dh4buZw6nhu5lh4buB4buNYeG7leG7teG7rSJh4butbnnhu5VtImHhu4Hhu4lh4buZZOG7rWHhu4Hhu41hbuG7l2bhu5VhduG6tWHhu61uZuG7l2Hhu61uw7lvYW1v4bq14buVYeG7k+G6pWHhu5ly4butYeG7h25vYeG7rW/hu4vhu61h4bur4bq54butYeG7hWThu4dh4buBb8Sp4butYeG7h27hu5dhbnJvYW7hu53hurUiYeG7reG7oW9h4buF4bqpYeG7lW1uw7Vh4buF4buL4buVYcOAb8Sp4buHYeG7g+G7ueG6tWHhu63hu6vDrOG7lWHhu5Xhu4nhu5Vh4buZw6nhu5lhbXRh4buFamHDgMOtYeG7rW7DrOG7mWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7geG7teG7h2Hhu4duw6nhu5Vh4buD4buv4buVbWHhu4fhu5fhu5Vh4buVbeG7s8O5b+KAnSJh4bq14buVbmHhu6zhu6/Dg2rhu5Vh4butw6nhu5lh4bux4bu5IDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HEg+G6o+G6o8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqjw6Hhurcv4bqhw6DEg+G7g8SDw6DDo8Og4bqxw6HhurPhu63Do8Og4bqv4bq34bqh4buTw6Egw7TGsG194burKOG6o+G6o+G6sTlh4bq14buT4butKDnhu4Zu4bql4buVbWFu4bud4bq1YeG7scO1YeG6tyVh4oCc4butbnNvYW5x4buV4oCdYcOA4bql4buXYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbm/hu4vhu4dh4buZw6nhu5lhbXRh4buHw705YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPhuqPhuqM5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk04bq04buVbmHhu6zhu6/Dg2rhu5Vh4butbuG7s8O54buVbWHhu5Vuw7lh4buB4bqn4buVYeG7gcOoYeG7reG7q+G7l+G7lW1hbW/Dum9h4bux4buz4buvYeG7reG6u+G7mWHhu4VzYeG7h3Nh4buFamFt4buX4buZYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbm/hu4vhu4dh4buZw6nhu5lhbXRh4buHbuG7l2Hhu5nDsuG7lW4gYeG7hsOi4buHYeG7mcOp4buZYW3hu6Hhu4dh4buHw71h4buF4bq1YeG7sXBh4buHxqFh4buVb8Os4buVYeG7heG6p29h4buRbuG7l+G6reG7lW1h4bqjw6Etw6PDoWHhu5Xhuqvhu5kiYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5PhuqXhu5lh4but4bu3YW10YeG7mcOz4butImHhuqLhuqVh4buH4bu3ICAgYeG7seG6teG7r2Hhu5Fub2Hhu5nhu6/hurVhw4Dhu4lh4buF4buz4bul4buHYeG7meG6pW9h4buVbmXhu5Vh4buB4buJYeG7mWThu61h4buZw6nhu5lh4buFamHDgG/EqeG7h2Hhu5PDrOG7lWHhu5nhu7nhu4dh4buRbm9hw4DDrWHhu63hu6vhurXhu5VuYeG7rW7hu6/hur3hu5Vh4butb8Sp4buVIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HEg+G6o+G6o8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqjw6Hhurcv4bqhw6DEg+G7g8SDw6DDo8Og4bqx4bqjw6Hhu63Eg8Oj4bqxw6DhurHhu5PDoSDDtMawbX3hu6sow6DDo+G6ozlh4bq14buT4butKDnhu4Zu4bql4buVbWFu4bud4bq1YeG7scO1YeG6tyVh4oCc4butbnNvYW5x4buV4oCdYcOA4bql4buXYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbm/hu4vhu4dh4buZw6nhu5lhbXRh4buHw705YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPhuqPhuqM5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk04buC4bu54bq1YcOA4bql4buXYeG7kcOz4buHbmHhu61u4buzw7rhu4ciYW7DsuG7lW5h4buDw6Lhu5VtYeG7h3nhurVh4buHbm/hu4vhu4dh4buZw6nhu5kiYeG6teG7lW5h4bus4buvw4Nq4buVYeG7scOi4buVbWHhu63DouG7h2Hhu4fDouG7h2Hhu4dueWHhu4Xhu4lh4buHbuG7l2HGsG53YW7hu6XGsCBh4buGxqFh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWHhu4Hhu41h4butbnnhu5VtYcawbuG6u+G7lWHhu4Hhu4lh4buZZOG7rSJh4bq14buVbmHhu6zhu6/Dg2rhu5VhxrBu4bqtb2Hhu5Hhuq5h4buH4buh4buVbWHhu5FuYuG7h2HGsG544buHYeG7k+G6p29h4burcW9h4buZw7pvYcOAw60iYeG7lW7hu7Phu5VtYeG7heG7oW9h4buRbm9h4buVbsOB4buVbWHhu4dub2Hhu61v4buL4butYeG7kW5v4buL4buZYeG7kW7hu6/Dg+G7i+G7rWHhu4d54bq1YeG7mcOp4buZYW10YeG7k+G6p29h4buT4bqlYeG7hW9q4buZYeG7lW7hurnhu5VhbcahxrBhxrBu4bq74buVYeG7reG6p+G7l2Hhu5PDrOG7lWFtb8OiYeG7reG7q+G7jWHhu63DouG7h2HGsG7DquG7mSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhuqPhuqPGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6o8Oh4bq3L+G6ocOgxIPhu4PEg8Ogw6PDoOG6scOj4bq34but4bq34bqh4bqzw6Hhurfhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqj4bqj4bqvOWHhurXhu5Phu60oOeG7hm7huqXhu5VtYW7hu53hurVh4buxw7Vh4bq3JWHigJzhu61uc29hbnHhu5XigJ1hw4DhuqXhu5dh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWFtdGHhu4fDvTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnEg+G6o+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu6zhu6vhu53hu5VtYeG7rOG7r8ODauG7lWHhu4du4buXYeG7gW/hu4vhu60iYcOAw61h4buHbsOp4buVYeG7g+G7r+G7lW1h4but4burw6zhu5Vh4buZw6nhu5lhbXRh4buRbsahYW514buVYeG7lW5v4buJ4buvYeG7seG7l2HDgMO6b2HDgMOtYeG7reG7q8Os4buVYeG7reG7q+G6teG7lW5h4butbuG7oeG7lW1h4butbuG7s8O54buVbSBh4bq04buVbmHhu61u4buzw7nhu5VtYcOAw61h4buZcuG7rWHhu7FwYeG7lW7DqeG7lWHDgOG6veG7rWHhu5Vzb2Hhu61v4buL4buVbSJh4buVbeG7s8O5b2Hhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWHhu4fhuq3hu5lhbuG7teG7lW0iYeG7lW7DgeG7lW1h4buVZ+G7rWHhu4VoxrBhw4Dhu4lhxrBueGHhu5XDgWHhu4Vx4buVbWHhu4HhuqXhu5dh4buDw6nhu5Vh4butcuG7h2Hhu4fDveG7lW1h4buF4buz4bul4buHYeG6teG7lW5h4bus4buvw4Nq4buVYeG7sUFh4buDeOG7lW1h4buT4bql4buZYeG7h255YeG7heG7iWHhu4du4buXYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7h3nhurVh4buZw7Lhu5VuIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2Hhuq/DocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/DocOhxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqPDoeG6ty/huqHDoMSD4buDxIPDoMOjw6DhurfDocOh4but4bqz4bqj4bqvw6HhurPhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqz4bqx4bqzOWHhurXhu5Phu60oOeG7hm7huqXhu5VtYW7hu53hurVh4buxw7Vh4bq3JWHigJzhu61uc29hbnHhu5XigJ1hw4DhuqXhu5dh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWFtdGHhu4fDvTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6r8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/DocOhOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7rMOi4buHYcawbsOq4buZYeG7h27DqeG7lWHhu4Phu6/hu5VtYeG7h3hh4buB4bqlYeG7hHRh4busbuG7jWHhu5h1YTHhu6nhu6/DrGHhuqLhuqlh4buS4buzdeG7lW1h4buwdeG7lSJhbuG7r8ODxKnhu5Vh4busbuG7s8O54buVbWEl4buvw6nhu5UyYS1h4buVbeG7s8O5b2Hhu63hu7fhu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4dy4buVbWHhu4Vx4buVbWHhu4fhuq1h4buV4buzw7rhu4dh4butw6Lhu5Vh4buD4buzdeG7lW1hw4DDum9hbuG6peG7lW5h4buFcuG7lW1h4buFaMawImHhu61vw6zhu69h4buBb2rhu69h4but4bur4buX4buVbWHGsG7hu5fhu5VtYeG7reG7q+G6peG7l2Hhu61ub2Hhu4Xhu6/hurVhw4PDrOG7r2Hhu5Xhu7PDuuG7h2Hhu5Fub2Hhu5Nvw6zhu5Vh4butb+G7i8awYeG6oWHhu5Xhuqvhu5lh4buF4bqnxrBh4bqiZmHhu4Xhu4vhu5Vh4buu4buA4buU4buCYeG6ouG6qWHhuqJv4buVYeG7rW7hu5fDouG7rWHhu5VtbsOo4buXImHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4bq14buVbmHhu6zhu6/Dg2rhu5Vhw4DDrWHhu63hu6vDrOG7lWHhu5nDqeG7mWFtdCAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhuqPhuqPGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6o8Oh4bq3L+G6ocOgxIPhu4PEg8Ogw6PDoOG6t8Og4bqz4but4bq34bqx4bqvw6HhuqHhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqz4bqh4bqvOWHhurXhu5Phu60oOeG7hm7huqXhu5VtYW7hu53hurVh4buxw7Vh4bq3JWHigJzhu61uc29hbnHhu5XigJ1hw4DhuqXhu5dh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWFtdGHhu4fDvTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnEg+G6o+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu5h0b2Hhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhu63hu6vhurXhu5VuYcOAw61h4but4burw6zhu5Vh4buZw6nhu5lhbXRh4bux4bq14buvYeG7kW5vYW7hu5fhuqXhu5Vh4butbm/EqeG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4bq14buVbmHhu6zhu6/Dg2rhu5Vh4buBw6Lhu5Vh4bur4bq1YeG7rW7hu41h4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7reG7t2HDoCLEg2Hhu4Xhu4vhu5Vh4bqhYeG7reG7q2/EqeG7r2Hhu4Vx4buVbSBh4buQbsOi4buHbmFu4bql4buVbWHhu4d54bq1YeG6teG7lW5h4but4burw6zhu5Vh4buZ4budb2Hhu5lv4buJ4buVYeG7heG6ueG7rWHhu5Xhu7PDuuG7h2HDgOG6pWHhu4XhurVh4buxcGHhu4Vk4butYW7huqXhu5VtYeG7l+G7leG7k2/hu5VmIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurHEg8OhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/DocOhxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqPDoeG6ty/huqHDoMSD4buDxIPDoMOjw6DhurfDo+G6t+G7rcSD4bqv4bqh4bqj4bqz4buTw6Egw7TGsG194burKOG6oeG6t8OgOWHhurXhu5Phu60oOeG7hm7huqXhu5VtYW7hu53hurVh4buxw7Vh4bq3JWHigJzhu61uc29hbnHhu5XigJ1hw4DhuqXhu5dh4buVbsOB4buVbWHhu4dub+G7i+G7h2Hhu5nDqeG7mWFtdGHhu4fDvTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6scSDw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/DocOhOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7hsOi4buHYeG7h+G7l+G7lWHDgOG6veG7rWHDgOG6pWFu4buX4bq1YeG7sWbhu5VhbuG6tcODYeG7mcOp4buZYeG7qeG7r+G6rWHhu5PhuqVh4buZcuG7rWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbnlh4buF4buJYeG7heG7s+G7peG7h2HhurXhu5VuYU7hu5fhuqXhu5VtYeG7rOG7q+G7neG7lW1h4bus4buvw4Nq4buVYeG7scOi4buVbWHhu63DouG7h2Hhu5Vub+G7ieG7ryAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOeG7g+G7rW7hu6/hu5nhu4Fhb+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HEg+G6o+G6o8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqjw6Hhurcv4bqhw6DEg+G7g8SDw6DDo8Og4bqzw6HDo+G7reG6s+G6s8SD4bqhxIPhu5PDoSDDtMawbX3hu6soxIPhuqPhuqM5YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG6peG7lW1hbuG7neG6tWHhu7HDtWHhurclYeKAnOG7rW5zb2FuceG7leKAnWHDgOG6peG7l2Hhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h25v4buL4buHYeG7mcOp4buZYW10YeG7h8O9OWHhuqBv4buD4butbig54bq3w6HDoTlhbmZvbW7hu60oOcSD4bqj4bqjOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7hm5v4bq1YeG7sWlh4buD4bu5YeG7heG7jeG7lW5hw4Dhu4lh4but4buzdeG7lW1h4buT4bq1byJh4buHbuG6peG7lW1hbuG7neG6tWHhu7HDtWHhu4du4buXYeG7gW/hu4vhu60iYeG7mcOy4buVbmHhu4XhurXhu5VtYeG6ucawYXlh4buxw61hw4DDrWHhu63hu6vhurXhu5VuYeG7h27DqeG7lWHhu4Phu6/hu5VtYeG7rW5v4buL4buvYeG7lcOBYeG7p2HEg8OjYeG7g8Op4buVYeG7rXLhu4dh4buHeeG6tWE9b8Sp4butYeG7lOG6teG7mWHDgOG6pWHhu4fDouG7h2Hhu61ub+G7i+G7r2Hhu5XDgWHDgHfhu5VtYeG7g8Op4buVYeG7rXLhu4dh4butbm9q4buvYeG7sXBh4bunYeG7reG7j+G7lW5h4busbuG6teG7lW5hTsah4bq1IGHigJw9w61h4but4bur4bq14buVbmHhu63hu6vDrOG7lWHhu5nDqeG7mWFtdGHhu5PhuqVh4buT4buX4bqnb2Fuw7Lhu5VuYeG7mcO6b2Hhu5PhuqciYeG7rW7DuW9hbW/hurXhu5Vh4butw7pvYeG7reG7oW9h4buxw61h4buF4bq1YeG7g+G6p+G7lW1hbsah4bq1YeG7h8Oi4buHYeG7h255YeG7heG7iWHhu7HDouG7lW1h4butw6Lhu4figJ0iYeG6teG7lW5h4bus4buvw4Nq4buVYeG7lcahbyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4bq04buv4butbuG7l+G7qzk0TuG7l+G6peG7lW1h4buE4buh4buVbTMvxrA0

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]