(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù còn trẻ nhưng Trinh Ngọc Hân (sinh năm 1994) ờ thôn Trụ Sở, xã Lam Sơn (Ngọc Lặc) đã mạnh dạn, tiên phong trong việc xây dựng và phát triển mô hình nuôi ong mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5jDueG7i3fDuuG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6vXbhu6Vxd+G6vXfhuqrhu6Xhur3hu6/hu4t24bq9w7rhu6Xhu4vhuqjhur3huqzhurjhur134bqo4bu54bul4bq9eHfDuuG6veG7r+G7jeG7guG6vXbDteG6rGMvw7nhur9kY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDmcahw63hu5Xhurtk4buUQuG6veG7mcO9d+G6veG6rOG6pOG7o+G6vXfDuUV3w7rhur084bqk4buld8O54bq9V8O64buz4buZ4bq9w5nDsnfhur3huqvhuqbhu6V3w7nhur13a3bhur3hur9paeG7g2Lhur3huq7hur3huqzDueG7uXfhur084bqkQ+G6vSnhurbhuqfhur3hu4Zq4bq94buuw6124bq9KcODd+G6veG6q1fDuuG7s+G7meG6veG7rm7hu5li4bq94buXauG6vXbhu4l3w7nhur3hu5Xhu4l34bqn4bq94bqs4bul4buhd+G6veG6tMO5eHfDuuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hur7hu4vhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur124bu54bq9w7nFqXfDueG6vXfhuqjhu7nhu6Xhur14d8O64bq9dsOtd8O64bq94buv4buJ4bul4bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur3hu5nDrXjhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buF4buH4buD4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buB4bq/4buFL+G6v2ln4buV4buB4bq/aeG7g+G7geG7h2bhuqzhur9p4bq/4buH4buB4buvw6rhuq3hu7HhurTDuuG6teG6pMSDaOG7g2nhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buYw7nhu4t3w7rhur3huqzDucOtd8O54bq9d+G7peG7oXfhur124bulcXfhur134bqq4bul4bq94buv4buLduG6vcO64bul4buL4bqo4bq94bqs4bq44bq9d+G6qOG7ueG7peG6vXh3w7rhur3hu6/hu43hu4Lhur12w7Xhuqzhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4buH4buD4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkPOG6pOG7pXfDueG6vVfDuuG7s+G7meG6vcOZw7J34bq94buXauG6vXfhuqLhur3hu6/hurrhu5nhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6vXbhu7nhur3DucWpd8O54bq9d+G6qOG7ueG7peG6vXh3w7rhur3hu6/hu43hu4Lhur12w7Xhuqzhur12w613w7rhur3hu6/hu4nhu6Xhur3DueG7pXLhuqjhur3DguG6qMSp4bq94but4buld8O54bq94bqscOG6veG7mcOteOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2TDmcOyd+G6veG6puG7pXfDueG6veG6pMOt4bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXbDgOG6rOG6vcO64bulw63hur3hu5fFqXfDueG6veG6rMO54bqo4buPd+G6vXfhu7l3w7rhuqfhur3huqzDueG6qOG6vXfDucO14bq04bq94buZw7nhu6nhur3huqzhuqThu7l3w7rhur3hu5nDueG6ruG6veG6vuG7i3jhur3hu5nDsuG7guG6veG7r+G6qsOt4bqn4bq94buZw7Lhu4Lhur13w7rhu7nhuqfhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6pkF3w7rhur3Dum7hurThur3huqThu43huqzhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6reG6veG7ruG7i3bhur3huqzDuXDhur134buLeOG6veG7l3Phur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq9dsOtd8O64bq94buv4buJ4bul4bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6veG7mcOteOG6veG7rcO54bulcHfhur3DrXfDueG6veG7r+G6qOG7uXfhur3huqzhuqRrd+G6veG6rOG6pOG6tuG6reG6vVfDucO1d+G6veG6rMO54buN4buC4bq9duG7ueG6vcO5xal3w7nhur134bqo4bu54bul4bq9eHfDuuG6veG7r+G7jeG7guG6vXbDteG6rOG6veG7mXnhur3DueG7pXLhuqjhur3DguG6qMSp4bq94but4buld8O54bq94bqscOG6veG7mcOteOG6vcOZw7J34bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6vcO54buz4buZ4bq9w7nhu7Xhu6Xhur3hu63hu6V3w7nhur13w7rDueG7pXJ24bq94bqs4bq44bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6vcO5w4Dhur134bqo4bu54bul4bq9eHfDuuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu4Zq4bq94bq+4buL4bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq94buvxILhurThur3DueG7s+G7meG6vXfDusO5ceG6veG7mcO5a3fhur134bqo4bu54bul4bq9eHfDuuG6veG6rOG7ieG7peG6vTzhuqThuqh3w7rhur3huqzDsnbhur3DmuG7lFdXLcOa4buUPDfhur3DueG6qOG7gnJ34bq9V8O64buz4buZ4bq94buubuG7meG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5LDrXfhur3hu5fhu4/huqjhuqfhur3hu5V44bq94buZw7lFw63hur3hu5l54bq94but4buld8O54bq9d8O6w7nhu6VyduG6veG6vuG7i+G6veG7rUnhur3huqzDueG6qMO14bqs4bq9d+G6qOG7ueG7peG6p+G6veG7l+G7i3fhur14d8O64bq94buTxrDhur3hu5Nyd8O54bqt4bq94busw7nhu7l3w7rhur13xKl34bq94buZw7nhu6fhuqfhur3DmcOyd+G6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG6rMOyduG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hur5Bd+G6vXfhuqjhu7nhu6Xhur3hu6/DicOt4bq9dsSC4bul4bqt4bq94buWw4F3w7rhur3huqzDueG6ruG7peG6veG6rOG7p+G7mcO54bq94buZ4bq64buZ4bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq94buZw6zhu5nhur3hu6/EguG6tOG6veG6rMO14bq04bq9w7nhuqjhu4134bqn4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6vcO64bulw6144bq94butw7l4w63hur3DueG7s+G7meG6vS3hur3hu61J4bq94bqsw7nhuqjDteG6rOG6veG7lXjhur3hu5nDg+G6vcOC4bqow6134bq94buZw7nhuqjhu4Lhu6F34bq9duG7uXfhur3hu5lEw63hur3DueG6qOG7gnJ34bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7l3Phur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6vcOC4bqo4buC4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5nDuWt24bq94bqmeeG7meG6veG6tMO5QuG6vcO54bqw4bq04bqt4bq9NeG6uMOt4bq9d+G6qOG7ueG7peG6p+G6veG6vuG6uMOt4bq94bqk4bqq4bqs4bq94but4buld8O54bq9d8O6w7nhu6VyduG6p+G6vXbhu7nhur3DucWpd8O54bq9d+G6qOG7ueG7peG6vXh3w7rhur3hu5lEw63hur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3hu5Xhu4934bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7lOG7kXfhur3hu5nDueG6qnfDuuG6veG6rOG7ueG7peG6veG6rMO5w6124bq9w4LhuqjDrXfhur3hu63DueG6qOG6veG6vuG6uuG7meG6vXfhuqjhu7nhu6Xhur14d8O64bqn4bq9w5nDsnfhur3hu5nDueG7pcOt4bq94bqm4bujw6Lhur3hu5Zz4bq94buX4buLd+G6vXh3w7rhur3hu63DuXjhu6Phur124buJd8O54bq94buZw7l44bq9d2t3w7rhur3huqbhuqjhu43huqzhuqfhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG7r0XhurB3w7rhur12w7Xhuqzhur3hu5nDrXjhuqfhur3hu5fDveG7peG6vcO54bu14bul4bq94bqm4bq64bq94butw7nhu5t44bq94buv4bubeOG6veG7mcO0d+G6veG6rMO5w7V34bq94buZRMOt4bq9d8O6ReG6ruG7peG6vXfhuqjhu7nhu6Xhur3hu63DueG7peG6veG7mcO5a3bhur3huqZ54buZ4bq94buX4buLd+G6vXh3w7rhuq3hur0uw7nEqeG7peG6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG7huG6qOG7guG7oXfhur3hu63hu6VzduG6veG6rOG6pMOt4bqn4bq94bq+cuG6veG6puG7pXfDueG6veG7l3Phur3huqzDuUJ3w7rhur14d8O64bq94buv4bqo4bu5d+G6veG7rcO54bu54bq94bqkw6x44bqn4bq94bqm4buJ4buZw7nhur3huqbhu5/huq3hur084bqkeHfDuuG6vcOC4bqow6zhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG7reG7pXN24bq94bqs4bqkw63hur3hu5fhu4t34bq9eHfDuuG6veG6tMO5xKnhu6Xhur3DuXDhuqzhur3huqbDieG7meG6vXfDueG7neG6vXfDueG7i3fDuuG6p+G6veG7mcO0d+G6veG6rMO5w7V34bqn4bq94bqs4bqkw6x3w7nhur12buG7meG6vcOseOG6veG7mXnhur124buL4bqo4bq94bqmbOG7meG6veG6pm7hu5nhur3huqbhurLhur3hu63DueG7pXB34bq94buZw7l44bq94buX4buLd+G6vXh3w7rhur3hu5PGsOG6veG7hsOseOG6veG6rOG6pMOAd+G6reG6veG7lkHhu6Xhur3hur7EguG7peG6veG6rOG6uHfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq94buX4bulc3bhuqfhur3hu5nhu4934bq94buZeeG6veG7k+G7pXJ34bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7mcO5QXfDuuG6veG6pOG7m+G6rOG6p+G6veG7mcO5QXfDuuG6vXd5d8O64bq94bqsw7nhu6fhu5nDueG6vcO54bqw4bq04bq94buZw7l44bq94buX4buLd+G6vXh3w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkV8O6w7lx4bq94buv4buLduG6veG6vkXhuq534bq94buXauG6veG7meG6uuG7meG6p+G6vXfhuqjhu7nhu6Xhur14d8O64bq94buZ4buLd8O64bq94buZ4bq64buZ4bq9w7nDg3fhuq3hur1Xw7pF4bqu4bul4bq9d+G6qOG7ueG7peG6veG6tMO5xKnhu6Xhur3DrXbhur3DueG7pXPhuqjhur3huqzDteG6tOG6veG6rOG7p3fDueG6veG7mUTDreG6vXh3w7rhuqfhur3hu5Phu6Vw4bqs4bq94bqk4bu34bq9dkLDreG6vXfhu4t44bq9w7l4w63hur134bq24bq94buXc+G6veG7leG7peG6veG7mcO54bqo4buCc3fhur3hu5fhu4t34bq9eHfDuuG6veG7l3B34bq94buZw7nhuqLhur3hu5l54bq9d8O64bqow4F34bq9dsO14bqs4bq9w7l4w63hur3hu5XDgeG7peG6veG7leG7i3jhuq3hur1Xw7p44buL4bul4bq94bqkw63huqfhur124bqoQXfhur3hu5nDuXjhur3hu5fhu4t34bq9eHfDuuG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6vXbhu4l3w7nhuqfhur13w7pF4bqu4bul4bq9d+G6qOG7ueG7peG6veG6tMO5xKnhu6Xhur13bHbhur3hur7DinfDuuG6veG7rUnhur3huqzDueG6qMO14bqs4bq94bqsw6zhu5nDueG6veG7l+G7i3fhuqfhur3huqzhu4l44bq9eHfDuuG6veG7mcO54bqqw63huqfhur3hu6/hu43hu4Lhur12w7Xhuqzhuqfhur3hu63DucOt4bul4bq94bqsw7nDrOG7meG6veG6psOKw63hur14d8O64bq94buZw7nhuqrDreG6veG6vuG7i+G6veG6tMO54buNd+G6vcO5eMOt4bqn4bq94buXbuG7meG6veG7k+G7pXLhuqzhur3hu6/hu4vhur3hu4bhurzhur3hu6/hu4Thur3hu63GsOG6tOG6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rEXhurB3w7rhur14d8O64bq94buTQeG7meG6veG7k8Ot4buC4bq9w7l4buG7meG6veG7k3J3w7nhur3huqzDuUHhu6Xhur3hu43huqjhur3huqzhuqRCd8O64bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7heG7h+G7h+G6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7geG6v+G7hS/hur9pZ+G7leG7geG6v2nhu4do4bq/w6rhuqzhu4Hhur9m4bq/aOG7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg+G6v2fhu4Hhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buYw7nhu4t3w7rhur3huqzDucOtd8O54bq9d+G7peG7oXfhur124bulcXfhur134bqq4bul4bq94buv4buLduG6vcO64bul4buL4bqo4bq94bqs4bq44bq9d+G6qOG7ueG7peG6vXh3w7rhur3hu6/hu43hu4Lhur12w7Xhuqzhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4buH4buH4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkPOG6pMawd8O54bq9V8O64buz4buZ4bq9w5nDsnfhur3DuUXEgnfDuuG6veG7leG7kXfhur3hu61J4bq94bqsw7nhuqjDteG6rOG6veG7mcO5eOG6vcO5w4Dhur3hu5XDsnfhur3huqzhuqR4d8O64bq94buGauG6vXbEguG7peG6vXfhuqjhu7nhu6Xhur14d8O64bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDXEguG7peG6veG6puG6uuG6veG7reG7peG7oXfhur3huqzhuqTFqeG6p+G6vXfhuqLhur3hu6/hurrhu5nhur124bu54bq9w7nFqXfDueG6vXfhuqjhu7nhu6Xhur14d8O64bq94buXauG6vXbDrXfDuuG6veG7r+G7ieG7peG6veG6rMO54bqo4bq9d8O5w7XhurThur3hu5nDrXjhur3hu5nDuXjhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3DmcOyd+G6reG6vSjhu6Xhu6F3w7rhur13a3bhur3hu4HDquG7geG6v+G6veG6vsSC4bul4bq94buHw6rDquG6veG7l+G7i3fhur14d8O64bq94buXauG6vXbDrXfDuuG6veG7r+G7ieG7peG6veG6rMO54bqo4bq9d8O5w7XhurThur3hu5nDuXjhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3DucODd+G6veG7h8Oqw6rhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buXw4F3w7rhuq3hur1Xw7nDinfDuuG6veG6rMO5w6x3w7rhur3hu5fhu4/huqjhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7geG6vcOZw7J34bq94buXauG6veG6rMO54bqo4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buB4bq94bqs4buNd+G6vXbDteG6rOG6p+G6veG6rOG6pOG6uOG6veG7mcO54bul4bq94bq0w7nhu6fhur3hu69q4bul4bq94bq/4buFw6rhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buXw4F3w7rhuq3hur1Xw7nhuq7hur13w7rDuXHhur134bqo4bu54bul4bq9eHfDuuG6veG7r+G7jeG7guG6vXbDteG6rOG6vXbhu4vhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3DmcOyd+G6veG7mXnhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6pkF3w7rhur3hu63DueG7jXbhur3hu63DucOs4bqn4bq94bqs4bqk4bq24bq94bqsw7nhu4t3w7nhur134bu5d8O64bq94buVw7J34bq94bqmxKl34bq94buG4bqo4buN4bqs4bq9w7rhu6Xhu7Xhu6Xhur3hu5lEw63hur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buF4buH4buD4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buB4bq/4buFL+G6v2ln4buV4buB4bq/aeG7h2nhu4Xhu4PhuqxnZ2fhu4PDquG7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg2fDqmnhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buYw7nhu4t3w7rhur3huqzDucOtd8O54bq9d+G7peG7oXfhur124bulcXfhur134bqq4bul4bq94buv4buLduG6vcO64bul4buL4bqo4bq94bqs4bq44bq9d+G6qOG7ueG7peG6vXh3w7rhur3hu6/hu43hu4Lhur12w7Xhuqzhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4buH4buD4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkPOG6pMawd8O54bq9V8O64buz4buZ4bq9w5nDsnfhur3hu5nDueG6qMO0d+G6veG7k8aw4bq9w4LhuqjDreG7guG6veG6vmzhuqzhur12w7Xhuqzhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4bu4d8O64bq9w5nhu4vhur01a3fhur014buld8O54bqn4bq9LsO5eeG6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur0+4buSV+G7lOG6veG7hmrhur3hu67DrXbhur0pw4N34bq9d8O5w7V34bq94buG4bub4bqsw6Lhur3DmcOyd+G6veG7r+G7i+G6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6vXdrd8O64bq94buXw4B3w7rhuqfhur3huqbDrHfDuuG6veG6rOG7iXjhuqfhur3hu5XDrHbhur13w7rDueG7q+G6veG7lcOsduG6veG7r+G7i3bhuq3hur3hu6zDueG7uXfDuuG6veG7mcO54bup4bq94buv4buLduG6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur3DuuG7peG7teG7peG6p+G6vcOZw7J34bq94buZw7134bq94bqs4bun4buZw7nhur3hu5nhurrhu5nhur3huqzDucOtduG6vcO64bulw63hur3hu5nDrOG7meG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bq94bq0w7l4d8O64bq94bqs4bqk4buLeOG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6p+G6veG6psOzd+G6veG6puG7i3fDuuG6vcO64bul4bqq4bq04bq94buX4bqy4bqn4bq94buZw7nhu6XDreG6veG6puG7o+G6veG7reG7pXfDueG6vXfDusO54bulcnbhur134bqo4bu54bul4bq9eHfDuuG6veG7mcO5eOG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG6vuG7i+G6veG7k+G7i+G6veG7mXh34bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7hmrhuq3hur084bqkxrB3w7nhur1Xw7rhu7Phu5nhur3DmcOyd+G6veG7hsOJd8O64bq94buXw6x3w7rhur3hu6/hu4vhur3huqzhu4124bq9w7pFw4N3w7rhur3huqbDrHfDuuG6veG7mcO5eOG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG7rcO5w6zhu5nhur3DueG7s+G7meG6veG6rMO14bq04bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDjeG6qOG6rMO5eOG6pOG6u2Q34bqow7J34bq94buYReG6rnfDumMv4bq0ZA==

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]