(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, nhóm từ thiện Phước Hạnh, đã tổ chức Chương trình “Cháo yêu thương”.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu7Lhu4gu4buyLULhu6Lhu5DDleG7oHjhuq7hu6Lhu4jhu47hu7J5xILDgeKAnOG6o8OUQ1Dhuq4hTeG7tOG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4oCd4bquw43DlFDhuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4bugw5XDlMOoUEEvw5ThurbDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV2Thu4hCw4zEgsOBQeG7iOG7nsOBcipC4bquWOG7tELDveG6rkEv4buI4buew4Hhu7LEkOG7kOG6ruG6ocOT4bugw5Thuq474buQw5Phu6Dhuq7Eg0Lhuq7hu5zDlFBC4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu4ck4buw4bugw5Xhuq7hu4FD4buyw73huq7Eg+G7pOG7oOG6ruG6oeG7kE3hu6Dhuq5Xw5RS4bugw5Xhuq7huqM/QuG6ruG7nMOUR+G7tOG6ruG7kcSo4bug4bqu4buR4bq84bug4bquV8OUw5nhu5Dhuq7DlOG7rFfhuq474buq4buQ4bqu4buT4bqh4buDw6Phuq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slnhu4Lhu6Dhuq7hu4ck4buw4bugw5Xhuq7hu4FD4buyw73huq7huqHDk+G7oMOU4bquO+G7kMOT4bug4bquxINC4bqu4bucw5RQQuG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buHJOG7sOG7oMOV4bqu4buBQ+G7ssO94bqu4bugw5RR4bue4bqu4buyKuG6ruG7ssOU4buQw5Phu6Dhuq7hu43DlCThu6rDjeG6rmTEkOG7oMOUw73huq7hu4rDieG6ruG7ssWo4bquw43DlCXDjeG6ruG6o8OUJOG7qOG7oMOV4bqu4buyWeG7mOG7oMOU4bqu4oCc4bqjw5RDUOG6riFN4bu04bqu4buyw5Qk4buo4bugw5XigJ3hu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCw4zhu7LDlOG7tOG7nknhuq7hu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThuqrhuqpXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bq04bqwL+G6suG6sOG6pMOM4bq04bq24bqk4bqw4bq24bq04bq04buy4bqq4bq04bqm4bq04bui4bqwLeG6suG6sOG6pMOM4bq04bq2w4LhuqThuqrhurLhuqbhu7LhuqrhurDhuqThurbhurbhu6LhurDhu7Phu5pXw5XEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguKAnOG6o8OUQ1Dhuq4hTeG7tOG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4oCd4bquw43DlFDhuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4bugw5XDlMOoUMSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThuqrhuqrEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgXLhu6rhu5Dhuq7hu55Q4bugw5Xhuq7hu57hu7TDmeG7oOG6rsONw5Thu5BC4bquw51L4bqu4bucw5RR4bqu4bucw5Thurjhu6Dhuq7DjeG7uOG7oMOV4bquScOT4bugw5Thuq7hu6DDlOG7huG7oOG6ruG7oMOVw5TDqFDDveG6rsONw5Qk4buo4bugw5Xhuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq7hu4ok4busw43huq7DjOG7tCHhuq7hu7JZ4buYw73huq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bquSeG6vOG7oMOV4bquw50m4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rsONI0Lhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu6DDlEThuq7DlEVQ4bqu4buy4buG4bue4buz4bqu4buHxq/hu5Dhuq5JQ+G7suG6rsONw5RDUOG6ruG7ilDhu6DDleG6ruG7iuG7hCHhuq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6rsONReG7nuG6rjtE4bquw50m4bquw43DlOG7kELhuq7DnUvhuq4hTeG7tOG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOVw73huq7hu4rDieG6ruG7ssOUw5Lhuq7DlOG7kMOT4bug4bqu4buy4buQ4bugw5Thuq7hu7LDlOG7hOG7oOG6ruG7siThu6jhu6DDleG6ruG7ssOU4buG4bug4bqu4buyJOG7qOG7oMOV4bquQ+G7kOG6rsONI0Lhuq7DjeG7puG7oMOV4bqu4buK4buk4bugw5XDveG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquO+G7kE3hu6Dhuq7hu7Lhu5Dhu6DDlOG6ruG7ssOU4buE4bug4bquw43DlFDhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq5Jw5Phu6DDlOG6rsONw5nhuq7DleG6uuG7oMOV4bqu4buK4buQT+G7tOG6ruG7slnhu5TDveG6ruG7oMOUQuG7oMOU4bquw43DlFHhu6DDleG6rlfDlEDDjeG6rsOU4buk4buQ4bquw50lw43huq7hu5zDlFThu4jhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqm4bqw4bqwVy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6tOG6sC/hurLhurDDgsOM4bq04bq24bq24bq24bqo4bq24bqw4buyw4LhurThuqrhurDhurThu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q8OC4bqy4bqqxILhuq5C4bui4buy4burxILigJzhuqPDlENQ4bquIU3hu7Thuq7hu7LDlCThu6jhu6DDleKAneG6rsONw5RQ4bquScOT4bugw5Thuq7hu6DDlOG7huG7oOG6ruG7oMOVw5TDqFDEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqjhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SC4bqm4bqw4bqwxILhuq4vw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4Hhur8p4bquw43DlENQ4bqu4buK4buE4bu04bqu4buy4buQTeG7oOG6ruG7isOJ4bqu4buyxajhuq7DjcOUJcON4bqu4buyWUJQ4bqu4bq24bqm4bq24bquw53hu7Thu4Lhu7Lhuq7DjcOUQ1Dhuq47ROG6ruG6tuG6puG6tuG6rsOU4bumV+G6rsOdOkLhuq7DjcOUUOG6rknDk+G7oMOU4bqu4bugw5Thu4bhu6Dhuq7hu4pC4bugw5Xhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWeG7lOG6ruG7ssSQ4buQ4bquScOT4bugw5Thuq474buQw5Phu6Dhuq47ROG6ruG6rOG6sOG6rsOd4bu04buC4buy4bquw43DlENQ4bquw43DlFDhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7LDlOG7huG7oOG6rknDk+G7oMOU4bqu4bugw5Thu4bhu6Dhu7Phuq7hur8p4bqu4buyw5Ql4bqu4bqyw73huq7hu7JZQlDhuq7hurbhuqzhurbhuq7DneG7tOG7guG7suG6rsONw5RDUOG6rsON4bu44bugw5Xhuq7hurbhuqzhurbhuq7DlOG7plfhuq7DnTpC4bquw43DlFDhuq7DjUPDjeG6rknDk+G7oMOU4bqu4bugw5Thu4bhu6Dhuq7hu4pC4bugw5Xhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWeG7lOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6rOG6puG6qFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurbhurJXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bq04bqwL+G6suG6sOG6pMOM4bq04bq24bqk4bqw4bqm4bqk4bqw4buy4bqy4bqy4bqk4bq24bqs4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vDguG6tuG6tMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4oCc4bqjw5RDUOG6riFN4bu04bqu4buyw5Qk4buo4bugw5XigJ3huq7DjcOUUOG6rknDk+G7oMOU4bqu4bugw5Thu4bhu6Dhuq7hu6DDlcOUw6hQxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqs4bqm4bqoxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6pOG6tuG6ssSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOB4buRw5Thu4hQ4bqu4bucTuG6rsOUUMSQw43DlMO94bqu4buyKuG6ruG7oEIh4bqu4buKTuG7oOG6rsOUTuG7suG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6suG6ssO94bquxIPhu6Thu6Dhuq7huqHhu5BN4bug4bquV8OUUuG7oMOV4bqu4bqjP0Lhuq7hu5zDlEfhu7Thuq7hu5HEqOG7oOG6ruG7keG6vOG7oOG6rsOdTOG6rlfDlMOZ4buQ4bquw5Thu6xX4bquO+G7quG7kOG6rsONQ8ON4bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6ruG7ssWo4bquw43DlCXDjeG6ruG6ssOC4bqu4bucKeG6rsONw5RDUOG7s+G6rsSD4buU4bugw5Thuq7hu5wp4bquO0RQ4bquw51D4bugw5Xhuq7hu7LDlCXhuq7hurThuq7DlEThu6DDleG6ruG7suG7tOG7hOG7oMO94bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6ruG7ssWo4bquw43DlCXDjeG6ruG7oOG7guG7tOG6rjtE4bqu4buyWUJQ4bquw43DlENQ4bquw43DlFDhuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4buKQuG7oMOV4bqu4buK4buQT+G7tOG6ruG7slnhu5Thuq7hu7LEkOG7kOG6ruG6ocOT4bugw5Thuq474buQw5Phu6Dhuq7Eg0Lhuq7hu5zDlFBC4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu4ck4buw4bugw5Xhuq7hu4FD4buyeeG6rsON4bq44bug4bquw40l4bqu4buy4buY4bugw5Thuq7DlOG7mOG7oMOU4bqu4bugw5Thu7Thuq7DjeG7hOG7tOG6ruG7ssOUJsON4bqu4buyTsO94bquw43DlCThu6jhu6DDleG6ruG7slnhu5jhu6DDlOG6rsOdTOG6rsONUeG6ruG7ssOUTeG7nuG6rsONQ8ON4bquw53hu7Thu4Lhu7Lhuq7hurjhu6Dhuq7DnUPhu6DDleG6rknhurzhu6DDleG6ri7DmuG7kMO94bquw506QsO94bquSUPhu6DDlOG6ruG7ninhuq7hu7JZJeG7oMOV4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgld94bu04buyw5RQWcSCw4FkUEThu6DDleG6ruG7gULhu6BBL1fDgQ==

Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]