(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, Cảng cá Ngư Lộc (Ngư Lộc, Hậu Lộc) tấp nập, nhộn nhịp tàu, thuyền đánh bắt cá vào bờ. Mỗi con thuyền đều trở nặng thành quả sau những ngày lênh đênh trên biển.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw71vUMOTw4FGU+G7lk7DgeG7ruG6plbhu63DgeG7rk9WJsSo4buWw4Hhu4LDiuG7qMOB4buC4bqo4buWTsOB4bq7TuG7tMOBw6lT4buCeS9P4bqgw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qOG6p0fDguG7hEHDveG6u0894buWTsOB4buWTuG6pibDgeG7luG6pibhu63DgTjhuqjhu5ZOw4Hhu4LhuqTDgeG6u07hu7TDgcOpU+G7gsOBd+G6u07hu7TDgcOpU+G7guG7rcOB4bqnw4pWw4HDqVPhu4J4w4Hhu67hurrhu6jDgeG7lsOK4buo4butw4Hhu5ZPU+G7lsOB4buWT+G7juG7qMOB4buu4bqmVuG7rcOB4buuT1YmxKjhu5bDgUbhuqThu5ZPw4Hhu4ZD4buuw4Hhu4LhuqTDgSThuqbGoMOB4buG4buk4buvw4HhurlVw5PDgeG7gsag4buWw4Hhu65PVibEqOG7lsOBRsSoVsOB4buu4buwxajDgeG7lsSQ4buWTsOB4buuT+G6puG7lk/DgeG7qlbhuqjDgeG7rMOCVsOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu5ZO4bqmJsOB4buY4buK4buWT8OBRuG7iuG7lk/DgeG7ruG7sOG7iuG7lsOB4buGw5NL4buW4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buE4buuT1bhu5Thu4bDgcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLhurTDg+G7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bqw4bq2w4Dhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqiw4PDgC/huqLDgOG6ruG7hMOD4bqg4bqu4bqgw4PEgsOD4buu4bquw4DhurbhurDhurbhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6ssOD4bqgQcOBw4Lhu5jhu67DuUFvUMOTw4FGU+G7lk7DgeG7ruG6plbhu63DgeG7rk9WJsSo4buWw4Hhu4LDiuG7qMOB4buC4bqo4buWTsOB4bq7TuG7tMOBw6lT4buCQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6suG6tMODQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bqw4bq2w4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9ZU9W4buWTsOB4buC4bqo4buWT8OB4buWT1Phu5bDgeG7lk/hu47hu6jDgeG7gsOdw4LDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgeG7mOG6pMOTw4FG4bumw5PDgeG7ruG6plbDgeG7rk9WJsSo4buWw4Hhu4LDiuG7qMOB4buG4buI4buW4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvTjhu7bDgeG7kk/GoOG6qOG7lk7DgeG6oMOAw4FOw5Phu6TDgeG7rOG6pOG7lk7hu63DgeG7guG6qOG7lk7DgeG7guG6pMOB4buY4bqsw5PDgeG7ruG6uuG7qMOB4buWw4rhu6jDgeG7rk9WJsSo4buWw4EkxKjhu6/DgcOz4buw4buK4buWw4Hhu4bhu6Thu63DgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgeG7mOG6pMOTw4FG4bqqw4Hhu4JP4bukw4Hhu6zDieG7lsOBRuG7muG7lsOB4buu4bqmVsOBJOG6psagw4Hhu4bhu6TDgUZLw4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4Hhu4LhuqThu63DgeG7rlDhu5Thu6/DgWHhurgmw4Hhu5jhuqbDgeG7rsOS4buWw4FPw5NKVsOBJFbDk8OBRlHDk8OBJMOZw5PDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buWw4FGw5PDgeG7hsOTS+G7lsOB4busw4JWw4Hhu5ZPPeG7lk7DgeG7lk7huqYmw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7lsOB4buEUuG7lsOB4buEw4rhu6jhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94buF4buWTsOBYVLhu5ZOw4Hhu51C4buWw4FtVibhu4jhu67DgXfhu65PUOG7lsOB4bq7w4Lhu5TDgeG7neG7tOG7puG7lk7hu63DgSrhuqrDgeG6u07hu7TDgcOpU+G7gnjDgUbhuqrDgeG7guG7msOB4buSw5Phu5ZPw4Hhu5ZOT8OTSuG7lMOBRsOTw4Hhu67huqZWw4HDg8OAw4Hhu5ZC4buUw4Hhu5bDgibhu63DgeG7gk/GoMOB4buGw5Phu4jhu67hu6vDgeG6u05PxKjDgUbDk8OB4buGw5NL4buWw4Hhu5jhuqbDgeG7lk5PxKjDgeG7ruG7sFYmxKjhu5bDgeG7rk9R4buWTsOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4JPw5XDgUZRw5PDgSTDmcOTw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/hu63DgeG7lOG6psOBJMOZw5PDgU/hurxWw4FP4buI4buuw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7lsOB4bq7TuG7tMOBw6lT4buC4buvw4HhurtPPeG7lk7DgeG7lkLhu5TDgU7hurzhu5bDgUbhurgm4butw4Hhu4TGoMOB4buu4buM4buWT8OBT+G7jOG7lk/DgeG7hOG7juG7gk/DgeG7hkrhu5ZPw4E44bq94bud4bqtOS3huqDhurTDgeG7kkjGoMOB4buE4bqmw5Phu63DgU7Dk+G6pMOBKkLhu5ZOw4Hhu4ThurxWw4Hhu65C4buWTsOB4buCw4LGoOG7rcOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgUbDk8OB4buGw5NL4buWw4FOxJDhu6jDgeG7sOG6uuG7rsOB4buWT8OTxKhWw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7luG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hurlVw5PDgeG7gk9WJuG7iOG7lsOBRsOTw4Hhu4bDk0vhu5bDgeG7rk/hu7Thu6Thu5ZOw4Hhu5JIxqDDgeG7hOG6psOTw4FPw5rhu5bDgeG6oMOAw4Hhu5ZO4bqmJuG7rcOB4buUVcOTw4Hhu65P4bqk4buWTsOB4buuT1YmxKjhu5bDgeG7gsOdw4LDgU7Dk8OCw4FG4buM4buWT8OBUOG7lk7DgW1WJuG7iOG7rsOB4buww4LDgeG7kk/DmsOTw4FG4bqk4buWT8OB4buGQ+G7rsOB4buC4bqkw4HhuqLDgeG7gk9WJuG7iOG7luG7r8OBOOG7msOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu4JPVibhu4jhu5bDgeG7ruG6plbhu63DgeG7rOG6qOG7lsOB4buY4bu04bum4buWTsOB4buST8OCw5PDgeG7rk/huqThu4LDgUbhuqzhu67DgeG7ruG7sOG7iuG7lsOB4bqiw4Hhu67hurrhu5bDgU/huqjDk8OB4bus4bqo4buWw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7mMag4bqsw5Phu63DgSTDmcOTw4FOw5PhuqTDgeG7rk/huqbhu5ZPw4FU4buWw4FG4buO4buWT+G7rcOB4buC4buaw4Hhu65PS8OBRuG6rOG7rsOB4buExqDDguG7lk/DgeG7rk9Ww4Hhu67hu7jDgeG6ssOAw4Etw4HhuqDDgMOAw4Hhu67hu7DDk0pWw4FGUuG7lk4v4buCT1Ym4buI4buW4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6suG6tsOD4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4Hhuq7hurLhuqLhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqiw4PDgC/huqLDgOG6ruG7hMOD4bqg4bqu4bqiw4PhuqLEguG7ruG6oOG6oOG6sOG6tuG6tuG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqi4bqw4bqiQcOBw4Lhu5jhu67DuUFvUMOTw4FGU+G7lk7DgeG7ruG6plbhu63DgeG7rk9WJsSo4buWw4Hhu4LDiuG7qMOB4buC4bqo4buWTsOB4bq7TuG7tMOBw6lT4buCQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6suG6tsODQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bqu4bqy4bqiQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvcOzT1YmxKjhu5bDgeG7gsOK4buow4Hhu4bhu4jhu5bDgSTDmcOTw4Hhu5ZPPeG7lk7DgeG7kk/GoMOC4buWTsOBT+G6qMOTw4Hhu6zhuqjhu5bDgUbhurwm4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvTfhuqbDgWHEkOG7lk7DgcOzT+G7jsOBw7NPw5rhu5Thu63DgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buY4bqm4buUw4Hhu5ZOT8Sow4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4Hhu4LhuqThu63DgeG7rlDhu5TDgcWow4E44bqo4buWTsOB4buC4bqkw4HhurtO4bu0w4HDqVPhu4LDgUbhuqrDgeG7lk/Dk8SoVsOB4buWQuG7lOG7rcOB4buCT8agw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7q8OB4oCc4bq7Tk/EqMOB4buuT1bDgeG7lFbDgsOB4buC4bqk4butw4Hhu65Q4buUw4Ek4bq64buuw4Ek4bqow4Hhu5hD4buU4buvw4HDs+G6plbhu63DgeG7rk9WJsSo4buWw4Ek4bqmxqDDgeG7huG7pMOB4buY4bqmw4Hhu4JPV+G7lk7DgeG7rlDDk8OBRuG6qsOBRuG7psOTw4Hhu6zDieG7lsOBxajDgUbhurgm4butw4Hhu5bhu4hWw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7lk/DguG7lk/DgeG7rsOCJsOB4buuT+G7jMOB4buCxqDDk8OB4buWT+G7tMOB4buWTk/DlcOB4buCT+G7puG7rcOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4Lhu5rDgeG7rk9Ww4Hhu5ZPw4rhu6jhu6/DgcOzT+G7pMOTw4FOw5PDguG7lsOB4buu4buw4bu0w5nhu4Lhu63DgeG7hMagw4Hhu67hu4zhu5ZPw4FP4buM4buWT8OB4buE4buO4buCT8OB4buGSuG7lk/DgeG7kkjGoMOB4buE4bqmw5Phu63DgU7Dk+G6pMOBKkLhu5ZOw4Hhu4ThurxWw4Hhu65C4buWTsOB4buCw4LGoOG7rcOBJMOTSuG7gsOB4buGVlDhu5bDgeG7huG6pOG7lsOB4buC4buy4buWTsOB4buu4buwxajDgeG7luG7iuG7lsOB4buG4bq64buow4Hhu4bhu4rhu5ZP4buvw4Fh4buI4buWw4Hhu5bDgibhu63DgeG7ruG7jOG7lk/DgU/hu4zhu5ZPw4Hhu4Thu47hu4JPw4Hhu4ZK4buWT8OBRuG6qsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buSw5NL4buUw4Hhu6zGoOG6pOG7ruG7rcOBTsOT4bqkw4EqQuG7lk7DgeG7hOG6vFbDgeG7hkPhu67DgUbhurxWw4FOw5Phuqjhu5Thu63DgSTDk0rhu4LDgeG7lFbDgsOB4buG4bqk4buWw4FG4bqqw4Hhu4Thurzhu5bDgVThu5bDgUbhu47hu5ZP4butw4Hhu4JPV+G7lk7DgeG7rlDDk8OB4buC4buy4buWTsOB4buC4buaw4Hhu65P4buK4buUw4Hhu65PVsOB4buWT8OK4buow4FGS8OBVOG7lsOBRuG7juG7lk/DgeG7glZT4buCw4Hhu6xR4buWTuKAneG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw71hUuG7lk7DgeG7gk/DksOB4bq7TlYmTOG7lsOB4bqn4bqow5PDgeG6u0Lhu5Thu63DgThPw53DgeG7ruG7juG7gk/DgcOyN+G6uznDgSrhuqrDgeG6u07hu7TDgcOpU+G7gsOB4buCT8agw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7q8OB4bqnw5NK4buWw4Hhu67huqzDk+G7rcOBKuG6qsOB4buC4buc4buWw4HDg+G6oMOAw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu67Dk0rhu5bDgeG7ruG6plbDgeG7rk9WJsSo4buWw4Hhu5JPw4LDk8OB4buuT+G6pOG7gsOBT+G6qMOTw4Hhu6zhuqjhu5bhu63DgeG7rOG6qOG7lsOB4buY4bu04bum4buWTsOBRuG6rOG7rsOB4buST8ag4bqo4buWTsOB4bqg4bqu4buvw4DDgMOAw4Hhu67hurrhu5Yv4buWQuG7lOG7r8OBYUvDgeG7qE/huqThu67DgU9WJsOB4buuw5PEqOG7lMOB4buWQuG7lk7hu63DgeG7mOG7psOTw4Hhu65P4buIw4Hhu4LDncOCw4Hhu5RT4buuw4Eq4bqqw4EkR+G7lsOB4buGw5NL4buW4butw4Hhu5ZPPeG7lk7DgeG7lkLhu5TDgeG7qlbDguG7rcOBKuG6qsOBRuG6qsOB4buuT+G7tOG7pOG7lk7DgSpWJuG7iuG7lsOB4buuVibhu4rhu5bDgeG7ruG7sFYmxKjhu5bDgeG7gk/GoMOB4buG4bqmw4Hhu4LGoOG7lsOB4bq7T+G6uOG7lsOB4buE4bq44buWw4FG4bq8VsOB4buu4bu0w4Hhu6hP4bqk4buuw4Hhu67hu7DDk0vhu5bDgUbDgsOB4buE4bqs4buWTsOBT+G7jOG7lk/DgeG7rk/hu7bhu4LDgUbhuqThu5ZPw4Hhu4ZD4buu4butw4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7luG7r8OB4bq5xJDhu67DgeG7kk/huqThu4Lhu63DgeG7ruG6rMagw4FGw5PEqFbDgeG7ksOTSuG7lsOBRkvDgeG7huG6psOB4buCxqDhu5bDgeG7rsOT4buI4buow4Hhu4LDiuG7lsOBJMOZw5PDgeG7lk5WUuG7lsOBJFHhu5bDgeG7lk7hurjhu5bDgU/huqbhu5ZOw4Hhu5jhuqrDk8OB4busVuG6uuG7rsOB4buuT+G6uuG7qMOBRkvDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67hu63DgU7Dk1fhu6jDgeG7lk7hu7TDgeG7hOG6uOG7lsOBw4Lhu5bDgeG7ruG6uOG7lMOB4buG4bqk4buUw4Hhu4bDk0vhu5bhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6ghVuG7rk/GoOG7sEHDvTfhuqjGoMOBw7NPw4Lhu5ZPeS/hu6jDvQ==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]