(vhds.baothanhhoa.vn) - Newcastle United đang có một mùa bóng thăng hoa. Túi tiền không đáy của giới chủ Ả rập và việc gặp thời thuận thế là hai yếu tố giúp cho bầy “Chích chòe” bay cao.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G6oeG7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4oCc4buI4buZ4buX4buJ4buZ4bqz4buJ4buZdWvhurPhu4vEkeG6rOG6s+G7icSRc+KAneG6sy3hurPhu7jhu5nhu5XDskHhurPhu5Phu5XEkeG6s+G7k+G7h8O94bqz4bu54buZduG7lTnhuqEv4bu34bu54bu1c3Lhu5PhuqPhuqEv4buZw6LhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7mGvEkcSp4bq34bqj4bqh4bu34bu54bu1c3Lhu5PhuqPhuqFrceG6o1Jr4bqk4buJxJHhu7fhu7lwa+G6s0By4buV4bu5a8Sp4bqzasSRcuG7k+G6s+G7iXThurNx4bup4bu54bqzccOAxJHhurPhu4t0cuG7k+G6s+G7ueG7mcOqcuG7k+G6s+G7mXPEkTnhurPhu7jDgeG7leG6s+G7ueG7leG7jXLhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzamXhuqzhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s+G7ieG7meG6ouG6s+G6uuG6s+G7tWnDveG6s8OCw6nhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7k+G7h8O94bqz4bu54buZduG7leG6s+G7ueG7mUFpcuG6s+G7ueG7mcOy4bqzcMOp4bqz4buZxJHhu5XhurPhuqzDskHhurPhu7nFqeG6s+G7k+G7lcOBw73hurPhu4nhu5lz4bqz4buLaOG6rOG6s+KAnOG7iOG7meG7l+G7ieG7meG6s+G7ieG7mXVr4oCd4bqz4buLxJHhuqzhurPhu4nEkXM54bqz4bqhL2tx4bqj4bqhL+G7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu7fhu7nhu7VzcuG7k+G6o+G7tuG6ruG7ieG6s+G7mcOB4bu54bqz4buJ4bqixJHhurPigJxxw4Dhu5XhurPhu7nhu5Xhu41y4oCd4bqz4bqhL+G7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNS4buTw6nhuqzhurNiL8Oi4bq1L+G6peG6teG6pcOiOOG6s+G7ueG7mcOy4bqz4buT4buV4buv4buV4bqz4buLdHLhu5PhurNqZeG6s2rEgnfhu4nhurPDveG7mWty4bqz4bu34bqycuG7k+G6s+G7t8Wp4bu5OOG6s+G7iWXhu4nhurPhu4nhu5nhuqLhurPhu7d44bqz4buZ4bq0QeG6s3Hhu6/hu5XhurPhu4nhuqLEkeG6s1Jr4bqk4buJxJHhu7fhu7lwa+G6s0By4buV4bu5a8Sp4bqzauG6veG6s+KAnOG7i8SC4buv4buJ4bqz4buzQcSR4bqz4buJZXLhu5nhurPhu4nhu6ty4buT4bqz4bu3ZnLhurPhu7bhu7nhurPhu57EkXFr4bu34bqzw53EkeG7teG7oeKAneG6s8OCw6nhurPigJzhu4jhu5nhu5fhu4nhu5nhurPhu4nhu5l1a+KAneG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu7nhu5nhuq7hu4nhurPhu7nhu5lB4bup4buJ4bqzw4Lhu43hurPhu7nEkeG6rOG6s+G7skFE4bqzamhB4bqz4bu5xILhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7bEkUHEqeG7leG6s8SQ4bu1xJHhu4vhu5XEkeG6s8Ohw53hu5Thu5DDoDjhurPhu7nhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurPDguG7r+G7leG6s+G7oeG7mcWp4buV4bqz4bu5w6nhu5XhurPhu7fhurty4bqz4bu1dXLhu5PhurPEguG7r+G7ieG6s+G7ueG7l3Lhu5nhurNww7Ny4bqzasOycuG6s+G6p+G6peG6teG6s+G7uUPhurPhu4vhurty4buT4bqzxJBy4buZOeG6s+G7uOG6sOG6s2pm4bqsOOG6s+G7iWXhu4nhu5nhurPhu5PDuuG7leG6s3Lhu6dx4bqzcsSR4bqz4oCc4buJZkHhurNw4bq54buJ4bqz4buL4bup4bqz4buT4buVw6lB4bqzcuG7mWfhu7nhurPhu7nhu5nDsuG6s+G7k+G7leG7r+G7leKAneG6s+G7icODcuG7k+G6s2rEgnfhu4nhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu5nDqXLhu5k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8Sp4bu54buZQXHhu4vhurPhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurPhuqvhurXhuqnDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6p2Nkw73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buJxKlyOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvxKlr4bu34buh4bu5c8O9L3Jr4bqk4bu3L+G6peG6p8Oi4bqtL8OiY8OixKnhuqnhurVj4bql4bqt4bq1ZOG7ueG6p+G6teG6reG6q3DDoi164bqt4bql4bqt4bqnY2Lhuqljw6Ji4bqp4bqpYy3EkeG6rcOi4buL4bqtOeG7n8O94buT4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+KAnOG7iOG7meG7l+G7ieG7meG6s+G7ieG7mXVr4bqz4buLxJHhuqzhurPhu4nEkXPigJ3hurMt4bqz4bu44buZ4buVw7JB4bqz4buT4buVxJHhurPhu5Phu4fDveG6s+G7ueG7mXbhu5U54bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq34bqr4bq14bqp4bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqdjZOG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o+G6oWtx4bqj4bu44buZZeG7leG6s+G7ueG6suG6s+G6uuG6s+G7tGnDveG6s+KAk+G6s+G7iuG7lXLhurPhu7bEkXBxxJFy4bqz4bu54bu1eOG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G7p3Lhu5PhurPhu4nhu5nhuqLhurPhu4t0cuG7k+G6s2pl4bqz4buT4buVw6lB4bqzcuG7mWfhu7nhurPhu5nDqXLhu5nhurPhu7nhu5Vy4buZOeG6oS9rceG6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buIw4Ny4buT4bqz4buJ4buZ4buDcuG7k+G6s8O94buZ4bq74buV4bqzanfhu5XhurPhu7NBZeG6s3BmQTjhurPigJxxw4Dhu5XhurPhu7nhu5Xhu41y4oCd4bqzauG6veG6s3Lhu5nEkXLhu5nhurPhu4nhu5l0cuG7k+G6s+G7ueG7mcO14bqz4buZ4buV4buPcuG6s2rEgnfhu4nhurPhu7fhuq7hu4nhurPhu5nDgeG7uTnhurMh4buv4buV4bqz4buZaEHhurPhu4vEkXPhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzamXhuqzhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7k+G7leG7r+G7leG6s+G7ieG7meG6ouG6s+G6uuG6s+G7tGnDvTjhurPigJzhu4jhu5nhu5fhu4nhu5nhurPhu4nhu5l1a+KAneG6s+G7ieG7meG7lcOzQeG6s+G7i+G7lXLhu5k44bqz4bu5QeG6rMO1cuG6s+G7ucSC4buvcuG7k+G6s+G7tWhx4bqz4bu14bupOeG6s+G7mMO64bqzasSCxJHhurPDguG7jeG6s+G7mFAh4bqzS8SpxKnhu5Vr4bqz4buYc+G6pGvhurPigJPhurNx4bup4bu54bqzcuG7k8SCduG7leG6s2p0cuG7k+G6s8OCxJHhu5XhurPigJxqacO94bqzauG7leG6s+G6pmbhuqzhurNw4bq54buV4oCdOOG6s+G7icOAcuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4buL4bq7cuG6s+G7mXfDveG6s2rGsHLhu5PhurPhu4nhu5ln4bu54bqzcMSCd3Lhu5PhurNy4buZxILhurPhu6Dhu5Vr4bu1xJFy4bqz4bu44bu14buVw73DveG7lWvhu7U44bqz4buI4buZ4bu14buV4bu34bqzKHNzxKk44bqzxKjEkXLhurPhu4pB4bu1cuG6s+G7mcSR4bqs4bqz4buK4bu1QXJz4bqz4buSQeG7lXHEkeG7tcSRa+G7tzjigKbhurM54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNSa+G6pOG7icSR4bu34bu5cGvhurNy4buZxILhurPhu7nhu5lzZeG7ueG6s+G6pmXhu4nhurN44bqzccOAxJHhurPhu4t0cuG7k+G6s3LDqnHhurNyxJHhuqw44bqz4bu54bqw4bqzceG7qeG7ueG6s2rhu6nhu5XhurPhu4t0cuG7k+G6s+G7meG6uXLhu5PhurPhuqZzw6ly4buTOOG6s+G7k+G7lXbhurNqZuG6rOG6s+G7mcO64bqzasSRcuG7k+G6s+G7meG7lcOzcuG6s3Lhu5PEkXLhu5PhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7uHPDveG6s+G6rTnhurNKc8OpcuG6s+G7s0FmcuG6s+G7ieG6osSR4bqzS8SpxKnhu5Vr4bqz4buYc+G6pGvhurPhu4nDg3Lhu5PhurPhu4nhu5nhu5dy4buZ4bqzcMOp4bqzauG7qeG7leG6s2rDteG6s+G7ueG7mUHEkeG6s+G7l+G7ueG6s+G7ueG7tWly4bqzcuG7mWfhu7nhurPDoeG6p+G6s+G7ueG7tWly4bqz4oCT4bqz4buL4buBcuG7k+G6s8OC4buv4buV4bqzxJDhu7Xhu7drcsSRcMOgOOG6s3DDqeG6s+G7iWZB4bqzcOG6ueG7ieG6s+G7i+G7qeG6s+G7iXThurPhu5nDqXLhu5PhurPhu7nhu5nhuqLhurPDguG6tHLhu5PhurPhu4nhu5nhur/hu4nhurNy4buZZ+G7uTjhurPhu6Hhu5nhu5XhurNx4buv4buV4bqz4buJ4buZ4bud4bqzasO14bqz4bu54buZ4bqicuG7k+G6s3DEguG7r+G7leG6s+G7iXThurPhuqXhurXhurPhu4vDqXLhurPhu7fEkUHhurPhuqVj4bqz4bu54bu1aXI54bqz4bu44buZaXHhurPhu4nhu5nhu5c44bqzauG7qeG7leG6s+G7i3Ry4buT4bqzw4LDgHLhu5PhurNK4buncuG7k+G6s+G7iuG6v+G7ieG6s2rhur3hurPDgsOpc+G6s+G7ueG7r+G7leG6s+G7ueG7tWly4bqz4buJ4buZQXLhu5PhurPhu6HDsuG7ueG6s1BrxJHhu5NBa+G6s+G7iEHDvTnhurNS4buZxIJy4buT4bqz4buzQcSRcuG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s+G7meG7rXLhurPhu4nhurs44bqz4buJ4buZw4Fy4buT4bqz4bu5xJHhurPhu7nhu5ln4bqs4bqzasSCd+G7ieG6s3Hhu6nhu7nhurNSa+G6pOG7icSR4bu34bu5cGvhurPDguG7r+G7leG6s3Hhu6nhu7nhurNwxanhu5XhurNqZeG6s+G7i+G7jeG6s+G7ueG7mcOyOOG6s+G7oeG7mXPEkeG6s+G7mcO64buJOOG6s+G7ieG7meG7h+G7ueG6s+G7ieG7mW844bqz4buZ4buV4buPQeG6s+G7s0HhurvhurPDgsOp4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7i+G7lcOy4bu54bqz4bu3d+G6s+G7ueG7tcSC4buv4buJ4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurNq4bup4buV4bqz4buLdHLhu5PhurNw4buvcjnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Lhu5PEgnbhu5XhurNqduG7leG6s+G7iXThurPhu4lmQTbhurPigJxK4bqwcuG7k+G6s8Sp4bq54bqs4bqzcuG7mcOp4bqz4buT4buVw6lB4bqz4buJZeG7ieG7meG6s+G7ueG7lcOzQeG6s+G7ueG7leG7jXLigJ044bqz4buT4buV4buv4buV4bqz4buJ4buZ4bqi4bqzUmvhuqThu4nEkeG7t+G7uXBr4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s3DDqXHhurPhu4t0cuG7k+G6s2pl4bqz4bu54buZa3PhurPhu4ll4buJ4buZ4bqz4oCcw6py4bqz4bqm4bur4buV4oCdOOG6s+G7mcO64bqzcUHFqXLhurPhu7nhurBy4buT4bqz4buLxILhu6/hu4nhurPhuqZm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqzceG7qeG7ueG6s2rDsuG6s+G7ieG7mcOy4bqzcOG7r3LhurNx4bq5cuG7mTjhurNqw7XhurPDveG7mWXhurPDgnnhurNq4buV4bqz4buJZ0HhurPhu7nhu7XDgeG7ieG6s+KAnOG7iuG7leG7k+G6s+G7t+G7leG6puKAneG6s2rhur3hurPhu7nGsHLhurPhu7nhurnhu5XhurN44bqzcsSC4buv4buJ4bqzxJBy4buZ4bqz4bu3QcWp4bu54bqz4buLxJFz4bqzcsOqceG6s+G7s0HEkTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4buS4buHw73hurPhu7nhu5l24buV4bqz4bu54buZQWly4bqz4bu54buZw7LhuqEv4bu34bu54bu1c3Lhu5PhuqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG7leG7jXLhurNy4buZ4buV4buNQeG6s8OCw6nhurNqaEHhurPhu7nEguG6s2rDgXLhu5PhurPhu5nEguG7r3Lhu5PhurNww6nhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s3Lhu5lmcuG6s+G7ieG7meG6ouG6s2rhurlz4bqz4bu54bq5c+G6s+G7tcSR4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu4vEguG7r+G7ieG6s+G7ueG7lcOycuG6s2rhu6nhu7nhurPDveG7mWXhurPhu4nhuqLEkeG6s1Jr4bqk4buJxJHhu7fhu7lwazjhurNy4buZxIJy4buT4bqz4buJw4Ny4buT4bqz4buJdOG6s3Hhu6nhu7nhurPhuqzDskHhurPhu7nFqeG6s+G7s0HEkXLhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurNy4bq0xJHhurNqxJFy4buT4bqzauG6rnLhu5PhurPDguG7jeG6s8O94buZ4buXxJHhurPhu5nDujjhurNy4buBceG6s3jhurPhu5nEkeG7leG6s+G7ieG7meG6tOG6s+KAnOG7ueG7mXbhu5XhurPhu7nhu5nDsuKAnTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqz4bqr4bq14bqpw73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuqfhuq3hurXDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4nEqXI54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bql4bqnw6Lhuq0vw6Jjw6LEqeG6qeG6tWPhuqXhuq3huq3huq3hu7lj4bqlYuG6q3BjLXrhuq3huqXhuq3huqdjYuG6qWPhurXhuq3huq1kYy3huqvhu5Fj4bqtxKk54bufw73hu5PhurfhurPEkXDhu7kw4bq34oCc4buI4buZ4buX4buJ4buZ4bqz4buJ4buZdWvhurPhu4vEkeG6rOG6s+G7icSRc+KAneG6sy3hurPhu7jhu5nhu5XDskHhurPhu5Phu5XEkeG6s+G7k+G7h8O94bqz4bu54buZduG7lTnhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurfhuqvhurXhuqnhurfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5MOG6t+G6p+G6reG6teG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o+G6oWtx4bqj4buI4buZa3Dhu7drxJHhurPDgsOp4bqzUOG7lcOCa+G7tcO9c3Nw4bqz4buTZuG6rOG6s+G7ueG7mWfhu7nhurPDgsO6cuG7k+G6s+G7ueG6uXPhurNyw7Ny4bqz4buh4buZc+G6u3Lhu5PhurPhu7nhu7XFqXLhu5PhurPhu7NB4bqs4buNcuG6s3Dhurbhu4k54bqhL2tx4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7JBxJFy4bqz4bu3ZeG7ueG6s+G7oUThurPhu5nhurly4buT4bqzamdB4bqz4buJxJFz4bqzcuG7mWfhu7nhurPhuqbhuq7hurPhuqZ44bqz4bu3xILhu61y4buT4bqzccOAOOG6s+G7ieG7mcOBcuG7k+G6s+G7ucSR4bqz4buJdOG6s+G7ueG7mcO14bqz4bu54buZZ+G6rDjhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurNS4buTc+G6ueG7leG6s+G7meG6uXLhu5PhurPEkHLhu5nhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu7fhurbhurNqxJFy4buT4bqz4buJdOG6s+KAnOG7oeG7mXPhurty4buT4bqz4bu54bu1xaly4buT4bqzw4Lhu43hurNx4buH4bu54bqz4buzQeG6rOG7jXLhurNw4bq24buJ4oCdOeG6s1Dhu5XDgmvhu7XDvXNzcOG6s+G7ueG7mcah4bqz4buT4buHw73hurNq4bqi4bqzw4JncuG6s2rhu4044bqz4buI4buZa3Dhu7drxJHhurPhu4nDg3Lhu5PhurPhu7Xhu63hu5XhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7teG6uXLhu5PhurPhu7nhu5ll4buV4bqz4buZ4buxcuG6s3Bz4bq5cjjhurPhu7hz4bu54bu5a3Lhu5nEkXHhurPhu7nhu5nGoeG6s8OCw6xy4bqz4buJ4buZxILEkeG6s8OCaeG6rOG6sy3hurPhu4nhu5nEgsSR4bqz4buLxJFz4bqz4buT4buVduG6s+G7ueG7mcO14bqz4buZ4buV4buPcuG6s2rEgnfhu4nhurPhu7ll4buJ4bqzw73hu5lzcuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqzceG7qeG7ueG6s+KAnOG7p3Lhu5PhurNw4buvcuKAnTjhurNRxJFy4bqzQHLhu5Xhu7lrxKnhurPhu7nhu5nGoeG6s+G7icODcuG7k+G6s+G7ieG7meG7neG6s3Hhu6/hu5XhurPhu4vEguG7r+G7ieG6s2poQeG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurNw4bq54buVODk5OeG6s+KAnOG7iOG7meG7l+G7ieG7meG6s+G7ieG7mXVr4oCd4bqzasSRcuG7k+G6s+G7i8SR4bqs4bqz4buJxJFzOOG6s+G7iWXhu4nhurNq4bup4buV4bqz4buLdHLhu5PhurNw4buvcuG6s3Dhurnhu5XhurNqxJFy4buT4bqz4buJdOG6s8SpZ0HhurPhu5nhu5Xhu49B4bqz4bu54buZ4bqg4bu54bqzcMOA4buVOOG6s2pm4bqs4bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s3DDqeG6s+G7ueG7mXbhu5XhurPhu4nhu63hurNqw7XhurPhu7nhu5nhu5XDskHhurPhu5Phu5XEkeG6s0rhu6dy4buT4bqz4buK4bq/4buJ4bqzcsSC4buv4buJ4bqzxJBy4buZ4bqz4buJ4buZ4buVw7Jx4bqzcOG7o3Lhu5nhurPhu6Hhu5lz4bq7cuG7k+G6s+G7ueG7tcWpcuG7k+G6s+G7s0Hhuqzhu41y4bqzcOG6tuG7iTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bug4buZ4buV4bqzcsOpc+G6s+G7ueG7meG7lcOyQeG6s+G7k+G7lcSR4bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqzauG6ueG7leG6s+G7k+G7lcSRNeG6oS/hu7fhu7nhu7VzcuG7k+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buI4buZ4bqucuG7k+G6s+G7oeG7lcOycuG6s8O94buZc3Lhu5PhurNq4bup4bqz4bu54buZw6py4buT4bqz4buZc8SR4bqz4buJ4bqixJHhurNSa+G6pOG7icSR4bu34bu5cGs44bqz4buT4buV4buv4buV4bqzceG7qeG6s2rhu5Xhu49B4bqzauG7h+G7ueG6s+G7tcSR4bqz4buJZkHhurPhu5nDueG7leG6s2po4bqs4bqz4bu54buZw4HhurPDguG7mzbhurPigJzhu6Dhu5nhu5XhurNyw6lz4bqz4bu54buZ4buVw7JB4bqz4buT4buVxJHhurPhu7dv4bqz4bu54bu1eOG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s2rhurnhu5XhurPhu5Phu5XEkeKAnTU44bqz4bu54bqu4buJ4bqz4buLxJFz4bqz4buT4buVduG6s1Jr4bqk4buJxJHhu7fhu7lwa+G6s3HEkXLhu5PhurNqw4Fy4buT4bqz4oCc4buJZeG7leG6s+G7uWhx4oCd4bqz4buJ4bqixJHhurNx4bup4bu54bqzauG7qeG7leG6s+G7i3Ry4buT4bqzcOG7r3I54bqzSmXDveG6s2Vy4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4lmQeG6s+G7ueG7teG6u+G6s3B24buV4bqzcsOp4bqs4bqz4buJdOG6s3Bv4bqz4buJw4Ny4buT4bqz4buJ4buZ4bud4bqzw4LDuXLhurPDgm1y4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhuqfhurPhu4nhu5nhurQ44bqz4oCc4buJ4buZduG6s+G7ueG7mXbhu5XhurPhu5Phu5XEkXLigJ054bqz4bu44buZduG7leG6s+G7k+G7lcSRcuG6s+G7t2/hurPhu6Hhu5XDtXHhurPhu4nhu5nhuq5y4buT4bqz4buJZeG7ieG7meG6s3DDqXHhurPhu4t0cuG7k+G6s2pl4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurPhu4nhu5nhuqLhurPhurrhurPhu7Rpw7044bqz4bu54buZduG7leG6s+G7k+G7lcSRcuG6s+G7t2/hurNqc+G6s3DEgnZy4buT4bqz4bu54buZxJFx4bqzw4LDunLhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s0vEqcSp4buVa+G6s+G7mHPhuqRr4bqz4buJw4By4buT4bqz4buJZeG7ieG6s+G7mcO64buJ4bqz4bu54bu1dTjhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buT4buVxJFy4bqz4bu3b+G6s+G7ieG7meG6rnLhu5PhurNx4buVcuG7meG6s+G6pmtx4bqz4oCc4buI4buZ4buX4buJ4buZ4bqz4buJ4buZdWvigJ3hurPhu4l04bqz4bu54buZw7XhurPhu4vEkeG6rOG6s8OC4bq0cuG7k+G6s+G7ueG7tcSC4buv4buJ4bqz4buT4buV4buncuG7k+G6s+G7i+G6vXM44bqz4buh4buZ4buV4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu6dy4buT4bqzcOG7r3LhurPhu7NBxJHhuqzhurPhu7nhu7V44bqzcOG6ueG7lTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqz4bqr4bq14bqpw73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuqfhuq3DosO94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7icSpcjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhuqfDouG6rS/DomPDosSp4bqp4bq1Y+G6peG6qeG6reG6p+G7uWLhuq3DouG6p3BjLXrhuq3huqXhuq3huqdjYuG6qWJkY2Ji4bqnLeG6pWPhuqnEqeG6rTnhu5/DveG7k+G6t+G6s8SRcOG7uTDhurfigJzhu4jhu5nhu5fhu4nhu5nhurPhu4nhu5l1a+G6s+G7i8SR4bqs4bqz4buJxJFz4oCd4bqzLeG6s+G7uOG7meG7lcOyQeG6s+G7k+G7lcSR4bqz4buT4buHw73hurPhu7nhu5l24buVOeG6t+G6s+G6pOG7lcSp4bu54buZMOG6t+G6q+G6teG6qeG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqn4bqtw6LhurfhurMv4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4jEkcO94bu54buVc3LhurfhuqPhuqFrceG6o0vEqcSp4buVa+G6s+G7mHPhuqRr4bqzcMOp4bqzcuG7mWZy4bqz4bu5xanhurPhu4nhu5lz4bqz4bu54buZxJFx4bqzw4LDunLhu5PhurPDgsSC4butcuG6s3HGoXLhu5nhurPhu7nhurDhurPhu7nhu5nhu5XDskHhurPhu5Phu5XEkeG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s2rhurnhu5XhurPhu5Phu5XEkeG6s+G7ieG6osSR4bqzUmvhuqThu4nEkeG7t+G7uXBrOeG6oS9rceG6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buIZeG7leG6s3B34buV4bqz4buJ4bqixJHhurNSa+G6pOG7icSR4bu34bu5cGvhurNww6nhurPhu7nhu5nGoeG6s8SR4buV4bqz4buJw4Ny4buT4bqz4bu54buZZ+G6rOG6s+G7tWfhu7nhurPhu7Xhu6U44bqz4bu5w4Hhu5XhurPhu7nhu5Xhu41y4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s2pl4bqs4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurPhu4nhu5nhuqI44bqz4buJ4bupcuG7k+G6s+G7oeG7meG6u+G6s3LDqnLhu5PhurPhu4nEkXPhurPhu7dv4bqzasSCd+G7ieG6s8Sp4bq24bqz4buI4buZxJFxw73hu5VzcuG7t+G6s1BrxJHhu5NBa+G6s8OCw6lz4bqzccOAxJHhurPhu7fEkUE44bqzUmvhuqThu4nEkeG7t+G7uXBr4bqz4bu3b+G6s+G7i2Vx4bqzcGfhuqzhurPhu5nEkeG7leG6s+G6rMOyQeG6s+G7ucWp4bqzcsOp4bqs4bqzasO14bqzauG7leG6s3DDs3I44bqz4buJw4Ny4buT4bqzcMOp4bqz4bu54bqwcuG7k+G6s+G7i8SC4buv4buJ4bqzceG7qeG7ueG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurNqw7LhurPhu4nhu5nDsuG6s3Dhu69y4bqzceG6uXLhu5k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu6Dhu5llcuG6s+G7k+G7leG6u+G6s+G7ueG7tUFy4buT4bqzcGnDveG6s+G7ieG7meG6v+G7ieG6s+G7ieG7meG6v3LhurPhu7dv4bqzcXNy4buT4bqzcUHFqXLhurPhu7nhu5ln4bqs4bqzceG7qeG7ueG6s2rhurnhu5XhurPhu5Phu5XEkeG6s1Jr4bqk4buJxJHhu7fhu7lwa+G6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu5xILhu61y4buT4bqzcMSR4buVOOG6s3Lhu5nEguG6s3Hhu6nhu7nhurPhu7nhu5nhuq7hurPhu5Phu5XEkeG6s8OC4bub4bqzceG7r+G7leG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buL4bq0xJHhurPhu7nhu5Xhu4/hu4nhurPhu4t0cuG7k+G6s2plOeG6syHDqeG6s+G7oeG7meG7leG6s2p0OOG6s0vDnVDhurPhu7dv4bqzcuG7mcSC4bqzceG7qeG7ueG6s+KAnOG7tkHDvWvhu7XhurNQa8SR4buTQWvigJ3hurPhu7nhu5lB4bqzcuG7mcO54bqz4bu54bu1w7Ny4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNwdXLhu5PhurNyxILhu6/hu4nhurPEkHLhu5k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73EkEHhu7nhu5lz4bu14bq34bqj4bu44buZ4bq/cuG7k+G6s1Lhu5NB4bqsw7Ry4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4jEkcO94bu54buVc3LhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhu7lr4bqm4bu5LcSRcOG7leG7k3I24bqzcGvhu5Hhu7k34bq34bqj4bqha3HhuqNS4buTQcawcuG6s+G6u3Lhu5k24bqz4buQ4buI4bqzUmvhuqThu4nEkeG7t+G7uXBr4bqzQHLhu5Xhu7lrxKk44bqz4buUcuG7uWvhu7Vya+G7uTnhuqEva3HhuqPhuqEvw73huqM=

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]