(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước những đổi thay của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, khu vực hai bên đường vào Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Nưa - Am Tiên - Ngàn Nưa ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn vẫn giữ được 23 cây cổ thụ có tuổi đời trên 100 năm.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhu5nhu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7lT1CQ+G6suG6vuG7n+G7gOG6qsagT+G7gOG6quG7n0LGsOG7gOG6quG7n8OAw71T4bufUsaw4bufw4Dhu5zhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n3Dhu6Hhu6Hhu5/hu4Dhu63hur7hu5/DlcOU4buIQ+G7mS/hu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7lWPhu4zGoEvDgOG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/huqLhu4hD4bufw5VC4bunU+G7n8OA4buU4bun4bufw5LDlMWp4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufQuG7guG7p+G7j+G7n+G6oknhu5/DlUJF4bufQuG7guG7p+G7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/DlUJJ4buA4buP4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufQuG7p0Phu5/DgeG6suG7gOG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n1DGsOG7huG7nzNCw5Thu5/huqBD4bufw5VEw4BC4bufNEXDgELhu5/hu47hu57hu59Q4but4buA4bufQuG7guG7p+G7nyXDguG7gOG7nzbGoOG7p+G7ny3hu5/hu6bhur7hu59jQ+G6suG7gOG7ny3hu5824bqqxrDhu4Dhu582xqDhu6fhu59O4bufw5VCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufNsag4bun4buP4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n2Phu4xD4bqkw5Thu59iSuG7gOG7n1BB4buA4buf4bqqQ+G7oOG7n+G6osagTcOA4bufcXLhu5/DgMO9U+G7n8OA4buI4bufw5VC4buY4bufw4Dhu4Lhu5/DlcOU4buIQ+G7n+G6okxD4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu59w4buh4buh4buf4buA4but4bq+w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5914buh4buhw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FydHAvcMO6c+G6oHFw4buh4buhcHRww5V0ceG7pXPDiuG7pS1D4bq+4bun4bqqw4MtdcO6cXJzdHVww7XhurrDk+G6quG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujPUJD4bqy4bq+4buf4buA4bqqxqBP4buA4bqq4bufQsaw4buA4bqq4bufw4DDvVPhu59SxrDhu5/DgOG7nOG7n8OV4buM4bqy4buA4bufcOG7oeG7oeG7n+G7gOG7reG6vuG7n8OVw5Thu4hD4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3Xhu6Hhu6Hhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVfcaw4buA4bqq4bufw4DDvVPhu59SxrDhu5/DgOG7nOG7n8OVQsOU4buKw4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NC4bu34buA4bufw5Xhu4jhu5/huqDDveG7gOG7n8OTQsON4bufdeG7j+G7n8OVQkXhu5/DleG7jOG7s+G7gOG7nzbGoOG7p+G7j+G7n0LDlFPhuqThu4Dhu59j4buMQ+G6pMOU4bufYkrhu4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVfcaw4buA4bqq4bufw4DDvVPhu5/huqLhu7Hhu5/huqLGoE3DgOG7n33hu4pD4bufI+G7q+G7huG7n1DhuqThu58kQ+G7n+G7juG7q+G7gOG7n1DGsOG7nzVJQ+G7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuG7n1BD4buAQuG7n+G6oOG7p+G7gELhu5/Disaw4bufw4DDvVPhu5/huqBD4buf4buO4bur4buA4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Hhu6FxceG7n1BLQ+G7n3Fy4bufw4DFqeG7n8OVQuG6puG7j+G7n+G6qsOM4bq+4bufcXHhu5/DgMO9U+G7n1LGsOG7n8OA4buc4buP4bufcOG7n8OAw71T4bufw4Hhu6nDgELhu5/huqLGsOG7gOG7n+G6oOG7huG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huq1CxanDk+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu59QxrDhu4bhu5/hu4Dhu63hur7hu59w4bulcXLDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVNkLhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgMO9U+G7n1LGsOG7n8OA4buc4bufTuG7n+G6osO9U+G7n8OA4buC4bufw4BCQ8OCw5Thu5/DgOG7p+G7huG7n8OV4buc4bufcHThu5/huqLhurThu4Dhu59ydOG7n+G6vuG7j+G7n+G6osagTOG7gOG6quG7n+G6vEThu4BC4bufceG7j3N04buf4bq+4buP4bufw5XFqeG7gOG7n+G7jOG7iuG7gOG6quG7n3F04buf4bq+w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buf4bqgw5VCw5Thur7DgeG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdHJxw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FydHAvcOG7pcO64bqgcnDhu6Fw4bulcOG7ocOV4buldXBwcMOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa3Phu6Phu5/hu6fDisOVa+G7oz1CQ+G6suG6vuG7n+G7gOG6qsagT+G7gOG6quG7n0LGsOG7gOG6quG7n8OAw71T4bufUsaw4bufw4Dhu5zhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n3Dhu6Hhu6Hhu5/hu4Dhu63hur7hu5/DlcOU4buIQ+G7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O54buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6N0cnHhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVfcaw4buA4bqq4bufw4DDvVPhu59SxrDhu5/DgOG7nOG7n8OV4bup4buG4buf4buA4bqy4buA4bufw4Dhu6vhu4BC4buf4bqi4bquw5Phu5/hu4DhurLhu4Dhu5/DlUJK4buP4bufQkPhurThur7hu5/DgOG7gsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdeG7oeG7ocOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcnRwL3DDunPhuqBxcOG7oeG7ocO5c8O6w5XDuXLhu6Vww4pzLUPhur7hu6fhuqrDgy11w7p04buhdeG7pXN0w7XhurrDk+G6quG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujPUJD4bqy4bq+4buf4buA4bqqxqBP4buA4bqq4bufQsaw4buA4bqq4bufw4DDvVPhu59SxrDhu5/DgOG7nOG7n8OV4buM4bqy4buA4bufcOG7oeG7oeG7n+G7gOG7reG6vuG7n8OVw5Thu4hD4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3Xhu6Hhu6Hhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVY0LDveG7gOG7n8OAw71T4bufUsaw4bufw4Dhu5zhu5/DleG7huG7j+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n+G7gOG6qsagTEPhu59J4bq+4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu59Sw5ThuqbDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVfcaw4buA4bqq4bufw4DDvVPhu5/huqLhu7Hhu5/huqrhu6/hu4Dhu5/DikPDguG7gOG7n1BLQ+G7n8OAw5Thu4rDgOG7n+G7jsON4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n8OVQuG6tOG7n0LhuqThu4/hu5/DleG7jE7hu5/DlULGsOG7gELhu59CxJDhu4BC4buf4bur4buAQuG7n8OSw5TDg+G7gOG7n8OVQsOU4buKw4Dhu4/hu5/huqrhu7Xhu4Dhu5/huqrhu5ZDw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWNCw4Phu4bhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufw5VCw43hu4Dhuqrhu59QxrDhu5/DksOU4bun4buA4buf4buAQ+G6pOG6vuG7n8OA4buU4bun4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7j+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgMO9U+G7n+G6qsSo4bufw4pL4buA4bufw5XDjOG7gOG7n8OV4bupQ+G7n0LGsOG7gOG6quG7n8OV4buM4but4bq+4buf4buA4but4bq+4bufw5XDlOG7iEPhu5/Disaw4buf4buASkPhu5/DleG7jOG7kOG7n+G7gOG6quG7mOG7n8OA4buU4bun4bufw5VC4bu14buA4bufw4pD4buAQuG7j+G7n0Lhu4Z3w4Dhu5/Disaw4buf4buASkPhu5/DleG7jOG7kOG7n+G7ueG7gOG7n8OA4buU4bun4bufw4pD4buAQuG7n0LDjOG7gOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqLhu7Hhu5/hurxCw5Thu7PDlcO14buf4buFxJDhu59Q4bu3U+G7j+G7n1BD4bqkw4Dhu5/DlcWpw4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu59C4bunU+G7n8OAQnfDleG7n0Lhu6nhu5/DgMO9U+G7n8OA4buI4bufw5VC4buY4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgELhu4bhu5/Disaw4buf4bq8Q+G6suG7gOG6quG7n+G6vEXDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVfUPhuqThu4Dhu59xcuG7n8OAxanhu5/DlULhuqbhu5/DgMO9U+G7n+G6oEPhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/huqLhu6fhu4Dhuqrhu5/hu45D4buAQuG7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4bufUMaw4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n8OVw43DleG7j+G7n+G6osagTcOA4bufw4BCROG7gELhu5/DksOUU8OC4buA4bufUMaw4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw4Hhu6vhu4bhu59Q4bqk4buf4buA4bqqQkPhurLhur7hu5/hu4Dhuqp3w5XDteG7n33GsOG7gOG6quG7n8OAw71T4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/Disaw4buf4bq+4buKw5Xhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/huqJD4bqm4bq+4buf4bqi4bq04buA4buf4bqi4buKw4Dhu5/huqLFqeG7huG7n+G6quG7gsOT4bufw5NC4bu14buA4bufw5VCw5Thu59C4buQw5Xhu5/huqDDlOG7n+G6vELFqcOAQuG7n+G6ouG6tOG7gOG7n1BLQ+G7nzNCw5Thu5/huqBD4bufw5VEw4BC4bufw4pFw4BC4buf4buO4bue4bufw5LDlMONw4Dhu5/huqpD4bun4bufNuG7kEPhu582xqDhu6fhu58t4bufJcOC4buA4bufNsag4bun4bufLeG7n+G7puG6vuG7n2ND4bqy4buAw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7lTNC4buvw4Dhu589SeG7gOG6quG7mS/Dk+G7lQ==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]