(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi mua cuốn sách nhỏ này lâu lắm rồi, từ dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và đọc nhiều lần. Cuốn hồi ký khổ 13x19cm, chỉ 153 trang, nằm khiêm tốn bên cạnh những “Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Chiến thắng bằng mọi giá” của Cecil B. Currey... Bởi người viết - Nguyễn Trí Việt - trong “Những ngày Điện Biên Phủ” ấy, là chính trị viên Đại đội xung kích 245, Tiểu đoàn 11 Phủ Thông; Trung đoàn 141 Ba Vì, Đại đoàn 312 - đại đoàn gắn với vị tướng đánh trận huyền thoại Lê Trọng Tấn, hẳn cũng chỉ muốn cuốn sách của mình góp thêm một lời kể giản dị trong kho tàng sử liệu, truyện, ký đồ sộ về một chương sử vàng của dân tộc.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOKAnEfhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o0nhu49t4bud4bqjRuG7j2rhu53huqNmw7Thu53hu43huqNo4buR4bqjxqF54budw7LhuqPGoeG7j+G7neG7jTTigJ03L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE4WHPhu4/huqPhu5t54bqt4bqjZ3l04bud4bqjd+G6qWfhu43huqPhu53hu41x4bqj4bud4bqr4bq24bqjxqHDqnnhuqPGoWXhu5vhuqN2deG7jzLhuqN4w4DhuqNo4buR4but4bqj4buX4bqk4bqj4bud4buPbeG7m+G6o+G6s8Oj4bqj4budxJHhu5vhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3jhu41l4budw7LhuqNJ4buPbeG7neG6o0bhu49q4bud4bqj4bus4buN4bu34bqjxILhuqvhuqNpcGfhuqPhu53hu43hu49seeG6o8ah4buB4budM+G6o0d5dOG7neG6o+G7jXXhu4/huqPhu5fhurLhuqPhu5fhu43DueG6o8SD4bqx4bqwxIPhuqdn4bubMuG6o2fhu43hu5PhuqPEg+G6s+G6seG6o3h24bqt4budw7Iy4bqj4budw6nhu5vhuqPhu5fhu43hu49q4bub4bqjeHThu53huqNmauG7neG6o2di4bud4buN4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+KAnEnhu49t4bud4bqjRuG7j2rhu53huqPhu6zhu43hu7figJ3huqNn4bu34bqt4bqjSWLhu4/huqN4QcWp4budw7LhuqMmcuG6o+G7nMOyeeG6tmrhu53huqPDkuG7j+G6qeG7rTLhuqPigJxH4buN4buPa+G7neG6o3jhu41l4budw7LhuqNmw6nhu53DsuG6o+G7m3Dhu4/huqPDsuG7j+G6qeKAneG6o2fhu7fhuq3huqNHw61n4buPxqHhuqNGM+G6o0d5dnbDreG6tjMzM+G6o0bhu6vhu4/huqPhu53DskHGsOG7j+G6o8SC4buPa3jhuqMt4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o1h2w7XhuqMm4buPbXjhuqMt4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+KAnOG7nOG7jcOD4budw7LhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o0nhu49t4bud4bqjRuG7j2rhu53huqPhu6zhu43hu7figJ3huqPhur/hurYy4bqjxqHhuqvhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN4duG7keG6o8SC4buPauG7neG6o0li4buP4bqjacO64buP4bqj4bqweeG7ncOy4bqj4buXw7Vn4buN4bqj4bqv4bq34bqzMuG6o1jhu49ueeG6o2nhu6Phuqvhu53huqPEg8SD4bqj4bus4buN4bu34bqjWOG7jXPhu53DsjHhuqNYdnnhu53DsuG6o2nhu6Phuqvhu53huqPEg+G6t8SD4bqjRuG6reG6oybDtDLhuqNJYuG7j+G6o2nhu6Phuqvhu53huqPhurHEg+G6r+G6oy3huqNpYuG7j+G6o2nhu6Phuqvhu53huqPDsmXhu53huqPEgsWp4buP4bqjxILhu5HhuqN4QcWp4budw7LhuqNp4bqp4bud4buN4bqjeHbhu4fhu53huqPhu4154bq2bOG7neG6o3jhu43hu6Ni4buP4bqjxqBq4bqjWHZw4budw7LhuqNY4bq/4budMuG6o+G7jeG6u+G7neG6o2fhu7nhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqPhu5t5dOG7neG6o2d5dOG7neG6o3fhuqln4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O04bud4buN4bqjw7Lhu5/hu63huqN44buNauG7m+G6o+G7m8O6eOG6o8ahxrDhu4/huqPhu5du4bqjw7Lhu49j4bud4bqjaOG7keG6o3h24buj4budw7LhuqPhu5fhu43hu6PhuqN44bqr4budw7LhuqN34bqi4bqjxqHhu49teTLhuqN4dnnhurZt4budMuG6o+G7l+G6suG6o2l14bqjd8O64bqjxIJs4bqj4bubw7p44bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3fhuqLhuqPEguG6q+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o2jDquG7neG6o3jDumczNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oWh44buNeeG7m2bhuqPhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6tcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqlw6Phuq/hu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6t8SD4bqzL8SDw6LDomjhuq/Eg+G6t+G6r+G6r+G6s8OjeOG6teG6s+G6seG6s8ah4bqzLeG6r+G6rzPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqHigJxH4buN4buPa+G7neG6o3fhu5nhuqNJ4buPbeG7neG6o0bhu49q4bud4bqjZsO04bud4buN4bqjaOG7keG6o8aheeG7ncOy4bqjxqHhu4/hu53hu4004oCd4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bq1w6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6pcOj4bqv4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4RuG7q+G7j+G6o8ah4bqr4bqj4buNdeG7j+G6o+G7l+G6sjLhuqPhu51q4bud4bqjaXBn4bqj4oCc4buc4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjSeG7j23hu53huqNG4buPauG7neG6o+G7rOG7jeG7t+KAneG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7Jz4bud4bqjeMOA4bqjd+G6ouG6o3jhu43hu48y4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7n+G6o3h24bqp4budw7LhuqNn4bqtMuG6o+G7m+G6q+G6o2fhu43hu5PhuqNn4buf4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2jhu6Hhu53DsuG6o8Oy4buN4buP4bqjZ+G7jcOs4but4bqjZ+G7jeG7j+G6o3jhu49reDLhuqNn4buNw6rhu53huqN44buN4bqgZ+G6o8SCbOG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o3h2w7Thu53hu43huqPhu53hu43hu4fhu63huqPhu53DsuG7ueG6o8SC4bqr4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqNp4bq/eeG6o2fhu7fhuq3huqN44bqpZ+G6o8Oy4buPYzHhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqPhu5fhu43DuTLhuqPhuqln4bqjxqHhu49teOG6o8SC4bqr4bqjeOG7jeG6v+G7m+G6o2nhu4Xhu5vhuqPhu43hurbhuqN34buP4bud4buN4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjduG6v3jhuqNp4bul4buP4bqj4buN4bqr4buj4bqj4buN4buz4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjSWLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o+G6sHnhu53DsuG6o+G7l8O1Z+G7jeG6o+G6r+G6t+G6s+G6o3h2auG7neG6o+G7m+G6uXjhuqN4duG7h+G7neG6o0nhu49t4bud4bqjRuG7j2rhu53huqPhu6zhu43hu7cx4bqjaeG6reG7neG6o+G6sMOt4bud4bqjxqHhuqvhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjd3nhurbhuqPhu53DsuG7jeG7mTLhuqN4w7Thu53hu43huqNnY+G7m+G6o2fhu7fhuq3huqN44bqpZ+G6o8Oy4buPYzLhuqNn4bu34bqt4bqjaXXhu53DsuG6o2nDuuG7j+G6oy3huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ3nDumcz4bqj4buMcOG6o2fhu5/huqPhu5vhurl44bqjeMOA4bqjaeG7gXnhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjZmV44bqjaeG7gXnhuqNn4buN4buPa+G7neG6o2jhu5Fn4buNMuG6o8ah4bqr4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjeHbhuqBn4bqjeOG7j2vhu63huqPhu5fDrOG7o+G6o+G7reG7jeG6qeG7o+G6o8SC4bqr4bujMuG6o+G7l8Os4buj4bqj4but4buN4bqp4buj4bqjduG6rTLhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjeHbhu4fhu53huqNpw7p44bqj4buXw7Vn4buN4bqjZ+G7n+G6o3jDteG7neG7jeG6o2fhu43hur944bqjeOG7jcOt4bud4bqjZ+G7jXR44bqjZ+G7jeG7o+G6o2lr4bud4bqjxqHDvWfhuqPhu5fhu41j4buP4bqj4buN4buj4bqr4bud4bqjxILhuqvhuqNnY+G6o3jDquG7m+G6o3h2YuG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHDteG7neG7jeG6o3h24bur4bqjxqFi4buP4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4bqwQeG6reG6oy3huqPigJxn4buN4buPa+G7neG6o3h2Qcaw4budw7LhuqNJ4buPbeG7neG6o0bhu49q4bud4bqj4buj4bqt4buP4bqj4buN4buz4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaWThuqN24bqt4bqjaeG7j+G6o+G7neG6ouG6reG6o3jhu41r4bqj4buX4bqk4bqj4bqw4bqt4bqj4bud4buN4bqr4oCdMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThJcGfhuqNpbuG6o2dj4bub4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjaUHhu6ln4bqjeMO04bud4buN4bqj4bq2annhuqPhu51Bxaln4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O6eOG6o3jhu41r4bqj4buNbeG6o3jhu43huq3hu53hu43huqPhu53hu49q4bud4bqjeOG7jeG7h3jhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjxILhuqvhuqNmw7Thu53hu43huqNo4buRM+G6o+G7jHDhuqPEguG6q+G7o+G6o2bDuuG6o2nDuuG7jzLhuqNp4buP4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN4dkHGsOG7ncOy4bqjZuG7q+G7j+G6o3fhuqDhuqPhu53DskHhu7Hhu53DsuG6o+G7m8O64bqj4oCcRsO64bqjacO64buP4bqjR+G7teG6o+G7jHXhuqN44buNw63hu6PhuqN44buNeeG7h3jhuqPhu53DssOD4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4bq2annhuqPhu5vhuqvhuqNpdeG7ncOy4bqjZuG6q+G7o+G6o3jhu41BxrDhu53DsuG6o8OycOG7j+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN34buZ4bqjJm3huqPhu655dGfhuqNJ4buj4bqr4bud4oCd4bqjxILhuqvhuqNm4bur4buP4bqjeOG7jXPhu4/huqN44buNw71n4bqjeOG6oOG6o3jhu43DquG7neG6o+KAnFhz4buP4bqjeHZ04bud4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu40z4bqjJuG6q+G6o+G6sOG7j+G7neG6o8Oy4buP4bqt4bqj4bud4buN4buH4but4bqjaeG7p+G7neG6o8SC4buR4bqjw7Lhu4/Dg+G6o2fhu4F54bqjRuG6reG6o8ag4bqt4buPMzMz4oCd4bqjaOG7s+G6o2dj4bub4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjdnLhuqPigJwzMzPhuqNJbuG6o2fhu43hu6PhuqN4c+G7j+G6o2nhu4/huqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7m2Lhu53DsjLhuqNm4bqt4bqjZ+G7t+G6reG6o3hz4buP4bqj4bud4buNQeG6o3bDgXjhuqN4w4Dhu53DsuG6o+G7l+G7jcO9Z+G6o3Z5w7p44bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O04bud4buN4bqjw7Lhu6vhu4/huqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhu43huqPhu5ti4budw7LigJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEnhu5/huqPGoeG6q+G6o2dj4bub4bqj4bud4buN4buH4bud4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4budw7Jz4bud4bqjeMOA4bqj4bud4bqr4buj4bqjZ+G7n+G6o3jhu41u4bqjeGPhuqNpQeG7qWcy4bqj4buX4buN4buP4bqj4bq34bqjZ+G7jeG6q+G7ncOy4bqjeOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7neG7j2rhu53huqPhu5zhuq3hu5vhuqNmw7ow4bqjJuG7j214MuG6o+G7nOG6reG7mzLhuqNY4buNZeG7ncOyMuG6o1h24buH4bud4bqjaUHhu6ln4bqjxILhu4/hu53hu43huqNo4bqg4bqjw7Lhurnhu63huqNG4bqpZ+G6o+G7jHXhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZnnDueG7j+G6o3jhu43hu49reeG6o+G7neG7j2rhu53huqN44buN4bu34bqjaXPhuqNn4buN4bqr4buj4bqj4bubw4Dhu53DsuG6o0fhu43DteG7neG7jeG6o+G7reG7jeG7t+G6o+G7m8Wp4buPMOG6o+KAnDMzM+G6o2lB4bupZ+G6o2fhu4Hhu5vhuqN44bqt4bq24bqjRuG6qWfhuqPhu4x1MuG6o3hz4buP4bqjZ2Phu5vhuqPhu53hu43hu4fhu53huqNm4bqr4bud4bqjeOG6reG6tuG6o0bhuqln4bqjxqHFqeG7neG6o+G7jeG7p+G7neG6o2bhuqvhu53huqN44bqt4bq24bqjZ+G7t+G6reG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2fhuq3hu6PhuqN4ecO54buP4bqj4buX4buN4bqpZ+KAnTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buM4buBeeG6o+G7jWt44bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN44bqt4bqjd8Sp4bqj4bud4buNxanhuqPhu53hu43hu49seeG6o8SCbOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhuqln4bqjxqHhu49teDLhuqPhu43hurbhuqN34buP4bud4buN4bqjeHZq4bud4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN4dkHGsOG7ncOy4bqjSeG7j23hu53huqNG4buPauG7neG6o+G7rOG7jeG7tzLhuqPhu53hu41B4budw7LhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaOG7oeG7ncOy4bqj4budw7Jl4bud4bqjw7Jw4bud4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2d5dOG7neG6o3fhuqln4buNMuG6o2fhu6Hhu53huqNn4buN4buj4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN44bqt4bqjeOG7jeG6v3nhuqPhu43hu49ueeG6o+G7jeG7p+G7neG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu43huqvhu53hu43huqN4dsO04bud4buN4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN4duG7h+G7neG6o+G7m+G6q+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhu5nhu53hu43huqPhu63hu41j4buP4bqjeHZj4buP4bqj4buveeG6rTLhuqN4dkHFqWfhuqPhu5fhu43hu4/huqNmQcWpZ+G6o8SC4bqr4buj4bqjeHbhu4fhu53huqNn4buN4buPa+G7neG6o2d5dOG7j+G6o2fhu7Phu53DsjPhuqMmxanhu4/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN44buNZeG7ncOyMOG6o+KAnDMzM+G6o8Oy4bq54but4bqjw7Lhu4/hurln4bqjZ+G6q+G7neG6o+G7r3nDrHgy4bqjZ0HFqeG7reG6o2bhu59n4bqjxqHDveG6reG6o8OyYuG7ozLhuqN4dsOqeeG6o2bhu6HhuqNn4bu34bqt4bqjaXXhu53DsuG6o2bhuqvhu6PhuqNow6rhu53huqN4w7pn4bqjeOG7jeG7j2554bqjd3Qz4bqjWOG7j2554bqjaeG7o+G6q+G7neG6o+G7rOG7jeG7t+G6o1jhu41z4budw7LhuqNn4buz4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjaeG7p+G7neG6o8SC4buR4bqjZmLhu53huqNpZOG6o+G7neG7jeG6reG7neG7jeG6o2fhu43hu5/hu53DsuG6o3jhu49qeeG6o2jhu49teOG6o8OycOG7neG6o+G7m8O6eOG6o3jhu49ueeG6o2nhu6Phuqvhu53huqNp4buRZ+G7jeG6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjw7Lhu4/Dg+G6reG6o2bhuq3hu53huqPhu53DsuG6q+G6tuKAnTPhuqPhu5zhu41B4budw7LhuqNn4bu54budw7LhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPDtXjhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4buN4bq24bqjd+G7j+G7neG7jTDhuqPigJxH4buNw73hu53DsuG6o3hz4buP4bqjaWThuqN4w4DhuqNJc+G7ncOy4bqjRmVn4bqjeHbhu6vhuqPEgmzhuqNY4buN4bqp4buP4bqj4bucw7J54bq2auG7nTLhuqPhu6954bqt4bqj4bus4buNw73huqNY4buNcDLhuqPGoWrhu53huqNYw6rhurbhuqNGZWcy4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8SC4bqr4buj4bqj4bucw7Lhu43hu5nhuq3huqPGoMO6MzMz4bqjSeG7p+G7neG6o8SC4buR4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o3jhur/hu53huqNnc+G7ncOy4bqjZ8OB4bqjaeG7j27hu5vhuqNp4buRZ+G7jeG6o+G7q+G6o3jhu43hu5HhuqN4duG6v+G7neG6o+G7nMOy4buN4buZ4bqt4bqjxqDDuuG6o3h24buj4budw7LhuqPhu43huq3hu4/huqNpauG7m+G6o8ah4buPauG7neG6o3jhu49r4butMuG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o2lseeG6o3jhu43hur944bqjZmLhu48y4bqjeOG7jUHhu6fhu53DsuG6o8SC4buj4budw7LhuqPGoeG6reG6o8ah4buPbXjigJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOElu4bqjdnXhu48y4bqj4buX4buN4buP4bqjaWThuqNp4buP4bqj4buveeG6reG6o2fhu43hu49r4bud4bqjeHbhuq3hu53hu40y4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPGocO14bud4buN4bqj4bud4buNw7Thu53huqPGoWLhu4/huqPhu5vDunjhuqN44buNxrDhu4/huqNn4buN4buPa+G7neG6o2fhu43hu4/hu53hu43huqNp4buB4bq24bqj4buN4buj4bqt4bqjxqHhuqLhuq3huqPEgsWp4buP4bqjeMOq4bub4bqjeOG7jWvhuqN44buN4buHeOG6o2bDtOG7neG7jeG6o3jhu41j4budMOG6o+KAnFd0eOG6o3bDrHgy4bqjeOG7jeG6v3jhuqNmYuG7jzLhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3jhu41l4budw7LhuqN24buh4budw7LhuqN2ZOG6oy3huqNnecO6Z+G6o2nGsOG7j+G6o2fhu43hu49r4bud4bqjaeG6v3nhuqPhu695Y+G6o8ah4bqr4bqjaeG7geG6tuG6o3jhu43EkeG7ncOy4bqjeHbhu4Hhu5sy4bqj4buX4buRZ+G7jeG6o3jDteG7neG7jeG6o2fhuq3hu6PhuqNpw7oy4bqj4budw7Lhu43hu5nhuqNn4bu54budw7LhuqPEgnnhu4/igJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEfhuqvhu53DsuG6o8Oy4buB4bud4bqjxIJs4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPhu5vhu6vhuqPhu5vhuqvhu53huqNn4buN4buPa+G7neG6o2jhu5Fn4buN4bqjSeG7j23hu53huqNG4buPauG7neG6o+G7rOG7jeG7tzLhuqPhu53hu43hu5Hhu63huqN4dnnhurZt4bud4bqjZ+G6q+G7ncOy4bqjw7Lhur/hu63huqPDsuG6qeG7reG6o+G7jeG7p+G7nTLhuqPhu4114buP4bqj4buNw7rhu63huqPhu43hu6fhu50y4bqjaEHGsOG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o2fhu43hu6PhuqN44buNw63hu6PhuqPhu5fhu5Hhu63huqPEgsWp4buP4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2bhu49r4bud4bqjacO64budw7LhuqN4w4Dhu53DsuG6o8Oy4buPxrAy4bqjeMOA4budw7LhuqPhu63hu43DvXjhuqN4dmrhu53huqPhu5vhurl44bqjeHbhu4fhu50z4bqj4buc4buNQeG7ncOy4bqjaeG6reG7neG6o+G6sMOt4bud4bqjxqFi4buP4bqjZ+G7n+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNo4buh4budw7LhuqN44bqg4bqjd+G6oOG6o2nhu4HhurbhuqPhurDDvWfhuqNnY+G7m+G6o2fhu7fhuq3huqNn4buN4bqr4budw7LhuqPGocO14bud4buN4bqjeHbhu4nhuqPhu5vhu49s4bud4bqj4buc4bqt4bub4bqjxqHhu4Hhu53huqNp4buBeeG6o2lB4bupZ+G6o2fhu43hu49r4bud4bqjaeG6v3nhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjeMO04bud4buN4bqjaeG6v3gy4bqjeMO04bud4buN4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhu5vhu49s4bud4bqjRmVnMOG6o+KAnEfhu43DveG7ncOy4bqjeHPhu4/huqNp4buf4budw7LhuqPhu695w6rhu50y4bqjxJHhu50y4bqj4burMuG6o3fhu4/hu53hu43huqPhu43hu6NieOG6o3h24buj4budw7LhuqPhu53hu43huqvhuqNow6rhu50y4bqjd3Thu53DsuG6o+G6v+G7m+G6o+G6qeG7reG6o3h24buj4budw7LhuqPGoeG7oeG7ncOy4bqjeOG7jUHhu6fhu53DsuG6o+G6tmp54bqjxIJz4bqj4buNYuG7neG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o2fhu43hur944bqj4but4buN4bqpZzLhuqNn4buB4bud4bqj4bub4buF4budMuG6o8Oy4buP4bqreeG6o8ah4buh4budw7LhuqPhurZqeeG6o+G7nUHFqWfigJ0z4bqjWMO04bud4buN4bqjZ2Phu5vhuqNp4bufMuG6o8ah4bqr4bqjeMO04bud4buN4bqj4bq2anky4bqjxqHhuqvhuqPhu53hu49s4bub4bqjeOG7j+G7neG6o8SC4bqr4bqjacO64budw7LhuqPGoeG6oGfhuqNpbuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHDteG7neG7jeG6o2nhu4/huqPEguG6q+G7o+G6o3h24buH4bud4bqj4buveeG6tmt44bqjZ+G7jeG7j2vhu50y4bqj4buNeeG7neG6o2nDvWfhuqN44buN4bqr4bud4buNMOG6o+KAnMag4buh4budw7LhuqNnxJHhu5vhuqN44buN4buz4bqj4buvecOq4bud4bqj4bqww6rhu5vhuqPGoUHhu6lnMuG6o8ah4bqi4bqt4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqNp4bq/eeG6o3h24bqr4bud4bqjaWvhu53huqPEgnPhuqPhu43DtOG7neG7jTLhuqPhu5tk4bud4buN4bqjxqHhu49teDLhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu5vDunjhuqNn4bun4bud4bqjw7Lhu49z4budw7LhuqN4dOG6o+G7neG6q+G7o+G6o2fhu7fhuq3huqPhu5fhu4nhuqN44buN4buz4bqjaOG7h+G7reG6o3hleOG6o+G7ncO54buP4oCdMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThXw4Fn4bqj4bubYuG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o8ahw7Xhu53hu43huqNJ4buPbeG7neG6o0bhu49q4bud4bqj4budxJHhu5vhuqPhurBB4bqtMuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqNn4buf4bqjeOG7j+G7neG7jeG6o3jhu43hu4Hhu53huqPhu6954bq2a3jhuqNn4buN4buPa+G7neG6oy3huqPhu6954bq2a3jhuqN44buNZeG7ncOyMuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqNn4buf4bqjxILhu7nhuqPhu5fhu43DtTLhuqPhu5fhu43DteG6o3jhuqvhu4/huqNpQeG7qWfhuqN4duG6reG7ncOy4bqjZuG7kTLhuqPhu5vhuqvhuqNn4buh4bud4bqjaWvhu53huqN4w4DhuqPigJzhu695w6rhu53huqPGoW3hu53hu43huqPhu53hu41B4bqjd+G7p+G7neKAnTPhuqNG4bqt4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o+G7neG7n+G7j+G6o8SCbOG6o3jhu43GsOG7j+G6o+G7l+G7jWVn4bqjZmPhu53huqPGoWzhuqNn4bu34bqt4bqjZ3nDumfhuqNn4buN4buPa+G7nTDhuqPhu5bDrOG7o+G6o+G7reG7jeG6qeG7o+G6o8SCczHhuqNH4buNeeG7g+G7neG6o2bhu5HhuqNp4bqp4bud4buN4bqj4oCcZmPhu53huqPhu5bDrOG7o+KAnTHhuqPhu5bDrOG7o+G6o+G7reG7jeG6qeG7o+G6o3bhuq3huqMt4bqjZ+G7jeG7k+G6o8SCceG7neG6o8SC4buL4bud4bqjxIPhuq/huqN4duG6reG7ncOyM+G6o1jhur944bqj4bud4buN4buPauG7neG6o2lr4bud4bqjZsOq4bq24bqjw7Lhu4/GsDLhuqNn4buNw73hu53DsuG6o3jhuq3huqNpbHnhuqNpZOG6o+G7jeG7j2554bqjZkHFqWfhuqPhu53DsuG7o+G6uXjhuqPGoeG7kWfhu43huqN34bqi4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7r3nhurZreOG6o2nhu5Hhu53hu43huqPigJxp4bqp4bud4buN4bqj4bud4buN4bqt4bud4buN4oCd4bqjd+G6reG7ncOy4bqj4oCcaeG6qeG7neG7jeG6o2fhu41lZzLhuqN44buPa+G7neG6o2fhu41lZ+KAnTPhuqPhu5zhu41B4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN34buZ4bqjSeG7j23hu53huqNG4buPauG7neG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqwQeG6rTLhuqNp4bun4bud4bqjw7Lhu49j4bud4bqjxqHhuqvhuqN44buN4buP4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqj4bubbeG7neG7jeG6o8ahbeG7neG7jTDhuqPigJxJ4bun4bud4bqjxILhu5HhuqNn4buNw73hu53DsuG6o3hz4buP4bqjd+G6veG7neG6o3fhuqvhu53DsuG6o+G7l8Os4buj4bqj4but4buN4bqp4buj4bqj4bubw7p44bqjxqHhu4Hhu53huqPhu53Dg+G6rTPhuqPGoOG7geG7neG6o+G7neG6q+G6tjLhuqNn4buNw73hu53DsuG6o3hz4buP4bqjaWThuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjeOG7jWLhu6PhuqPEguG7j21n4bqj4bub4bqr4bqjxqHhu5Fn4buN4bqjd+G6ouG6o2fhu43hu49r4bud4bqjeHbhuq3hu53hu43huqN44buNa+G6o8Oy4buPxanhu4/huqNn4buNQeG6reG6o3jDgOG7ncOy4bqjZ+G7nzMzM+G6o1fhuq154bqj4bud4bqr4bq2MuG6o+G7jXHhu4/huqN24bqt4bqj4bubxanhu4/huqNm4buPa3jhuqPGoeG6q+G6o2bhuq3huqN4dnnhu53DsuG6o2nhu6Phuqvhu53huqNpbHnhuqPhu5fDrOG7o+G6o+G7reG7jeG6qeG7ozLhuqN4w4Dhu53DsuG6o2lq4bubMuG6o3jDgOG7ncOy4bqjaWrhu5vhuqPEgkHhu6fhu53huqN4xanhu4/huqN44buNw63hu6PhuqPhu5fhu43hu4N54bqjxqFt4bud4buN4bqj4buM4bqt4buPMzMz4bqjZuG6rTLhuqPhu53huqvhurYy4bqj4buM4bqt4buPMzMz4bqjZuG6rTLhuqPhu53huqvhurY04bqjxILhuq3hu53DsuG6o2jDuuG7j+G6o+G7ncO94buP4bqjdsOA4budw7LhuqPhu43hu6Phuq3hu53DsuG6o8SCeeKAnTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buc4buNw4Phu53DsuG6o2fhu41B4bun4budw7LhuqN44buPa+G7reG6o3jhu43DreG7o+G6o2fhu7fhuq3huqNneXThu53huqN34bqpZ+G7jTLhuqPGoeG6q+G6o2Zj4bud4bqj4bqt4bud4buN4bqj4buN4buz4budw7LhuqNn4bqt4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqNp4bq/eeG6oy3huqNn4buN4buPa+G7neG6o3jhu41l4budw7LhuqNpQeG7qWfhuqPEguG7j2t44bqj4budauG7neG6o3jDgOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu4114buP4bqjw4Fn4bqjeOG7jeG7h3jhuqNn4buN4buP4bqjeOG7j2t4MuG6o3jhu43hu4d44bqjd3Thu53DsuG6o2nDuuG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2fhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o3h24buj4budw7LhuqN3eXR44bqj4bqz4bq14bqj4budw7LhuqvhurbhuqNpauG7m+G6o8ah4buRZ+G7jeG6o3fhuqIz4bqjJuG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNn4buN4buP4bqjeOG7j2t44bqjaeG7nzLhuqPhu5vhuq3hu53DsuG6o2lr4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeOG6reG6oy3huqNoQcaw4budw7LhuqPhu53hu41B4bqjxqHhuqvhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjeHZj4buP4bqj4budw7Lhu43hu49t4bub4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jDquG7m+G6o3jhu43DgWcy4bqjaW7huqN2deG7j+G6o+G7nWt54bqjZ+G7n+G6o+G7m8O6eOG6o8ah4buB4bud4bqjaeG6uXjhuqNn4buNw6rhu53huqNpa+G7neG6o0nhu49t4bud4bqjRuG7j2rhu50y4bqjd8Sp4bqjeOG7jeG6v+G6tuG6o+G7m3Dhu4/huqN44buNw4HhuqPhu53hu41B4bqj4buN4buPbuG7neG6o+G7jeG7j23hu53huqN4dkHFqWfhuqPhu5tleOG6o+G7m8O04bud4buNMOG6o+KAnOG7luG7jeG7j+G6o2fhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o2nhuqvhu6PhuqNnc+G7ncOy4bqjd+G6oOG6o+G7ncOp4bubMuG6o8ah4bq/4bq24bqjaeG6v3jhuqNn4buN4buj4bqjxIJz4bqjd3B44bqjeHbDrTPhuqPhu5bhu43hu4/huqN3cHjhuqN4dsOt4bqjaeG7geG6tuG6o2nhur94MuG6o2fhu5/huqN44buNbuG6o2nhu7HhuqNpYuG7neG6o2Zl4bud4bqjeOG7jeG6u+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o2nhu5Fn4buNMuG6o2lr4bud4bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqPhu43huqvhu6PhuqNpZOG6o2nhuqvhu6PhuqNpQeG7qWfhuqN3w6p5MuG6o2nhur944bqj4bubxanhu4/huqNp4bqr4buj4bqjxqFq4bud4bqj4but4buN4bu34bqjxqF5c+G7neG6o8ahauG7neG6o2fDquG6tuG6o2fhu415dOG7j+G6o3bDgOG7ncOy4bqjxILhuqvhuqN3cHjhuqN4dsOt4bqjeHbhu6vhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqPhu43huqvhu6PigJ0z4bqjJuG6q+G6o+G7nWt54bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN44bqt4bqjZ+G7n+G6o3jhu6HhuqPhu5vhu6HhuqPEgmzhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjZ2Phu5vhuqPhurDDvWfhuqNn4bu34bqt4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPGocO14bud4buNMuG6o3jhu43DtOG6o3jhu43hu4d44bqjeOG7jcO94bqjxILhu5Ew4bqj4oCcR3nDumfhuqNpdOG7j+G6o2jhu49t4bud4bqjxqHhu4Hhu53huqPhuq/huqPEgsWp4buP4bqj4bqww63huqN4xJHhu53DsuG6oy3huqN44bqi4bqjeOG7jeG7geG7neG6o2fhu7fhuq3huqNn4buN4buPa+G7neG6o3h24bqt4bud4buN4bqjaWThuqPhu5dreOG6o3jhu43DvWfhuqN4dHjhuqNp4buL4but4bqjxIJs4bqj4but4buNw7Xhuq3huqNn4buNw73hu53DsuG6o3hz4buPM+G6o0d5w7pn4bqjeHbhuq3hu53hu43huqPhu43hu7Phu53DsuG6o2lk4bqj4buXa3jhuqN44buNw71n4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4but4buNY+G7j+G6o8SCxanhu4/huqN44bqk4bqjd3ThuqPDoy3Do+G6o+G7neG7jUHhuqPGoeG7geG7neG6o2nhu4F54bqj4bub4bqr4bqjxqHhuqvhuqPhuq8tw6PigJ0z4bqj4buWbuG6o2dj4bqjxILFqeG7j+G6o2fhu43hu49r4bud4bqjeOG7jWXhu53DsuG6o3fhuq154bqjZ+G7s+G7ncOyMuG6o+G7m8O6eOG6o3jhu41l4budw7LhuqPGoeG7qeG7j+G6o8SC4buZ4bqjaWLhu4/huqPhu5vhuq3hu53DsuG6o3jDteG7neG7jeG6o3jhu43GsOG7j+G6o2li4buPMOG6o+KAnFjhu41l4budw7LhuqPGoeG7qeG7j+G6o2lk4bqjaWvhu53huqN44buN4buHeOG6o3fhuqAy4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjeHPhu4/huqPEguG7heG7neG6o2fhu41B4bqt4bqj4buNw7Thu53hu43huqNoeeG7ncOy4bqj4budw7nhu4/huqN44buB4bub4bqjZ+G7seG6o8ah4buRZ+G7jeG6o3fhuqLhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buf4bqjaXThu4/huqPEgsWp4buP4bqjaeG6v3jhuqPhu51Bxaln4bqjxILhuqvhuqNn4buh4bud4bqjxILhuq3hu53DsuG6o+G6sOG6rTLhuqPGoeG6q+G7m+G6o3Z54budw7LhuqNn4buNeeG6tm7hu53huqN44buH4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o8ah4bu1Z+G6o2nhu5Hhuq3huqPhu5fhu43huqln4oCdMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5ZreOG6o3jhu43DvWfhuqNneXThu53huqN34bqpZ+G7jeG6o8ah4bqr4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o8SC4buB4bud4bqjeOG7jeG7pzLhuqNpcOG7ncOy4bqjxqFi4buP4bqjxqHhuqsw4bqj4oCc4buM4buj4bqt4bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqN44buNZeG7m+G6o2lB4bup4bub4bqjw6rhu53huqN4w7Thu53hu40v4bqjR+G7jeG7j2vhu53huqN34buZ4bqjSeG7j23hu53huqNG4buPauG7neG6o2bDtOG7neG7jeG6o2jhu5HhuqPGoXnhu53DsuG6o8ah4buP4bud4buN4oCdM+G6o+G7jHDhuqN44buN4buHeOG6o2bDtOG7neG7jeG6o2jhu5Ey4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjeOG7jeG7h3jhuqPhu5fhu49qeeG6o+G7jeG7s+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqPGoWThu53DsuG6o+G7m2Lhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqN24buPw7Lhu414MeG6oTg3d3h24buj4budw7I44bucw7J54bq2auG7neG6o+G7rOG7jeG7o+G7ncOyNy93eHbhu6Phu53Dsjg3L+G7rTg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]