(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi buổi sáng tại chợ cá Hải Bình nằm bên cửa biển Lạch Bạng, thuộc phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn) luôn tấp nập người mua, bán các mặt hàng hải sản của ngư dân trong vùng đi đánh bắt ngoài biển trở về.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHUXZCaXHDs2nDgOG6rHdpcUlvaXB34burw4BpQOG7jXF2aVDhu43DgOG7r+G7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7hyPhuqZ3aXDhurzhuqR3aeG6uMOzw4Dhu69p4bq64buNd2lxdkJpccOzaVbhu493aVB5w4B2acOA4buTw4FpcOG7p8OAaXFJb2lwd+G7q8OAaUDhu41xdmlQ4buNw4Dhu6/hurlp4bq6duG6vMOCcWnEkHbhu4ThuqrDgOG7r2lW4buPd2lQecOAdmnDquG6unbDvWnhu4jDtWk94buvdndpMeG6rMOA4bq/aUHhurzhurbDgGnhurrhu5vEkGnDgOG7o8SQacOA4buv4buE4bqqd2nDgeG6vG/hurlpcMOzw4BpccOzcWnDgeG7meG6uml2w7LDgOG7r2l24buPd2nhurjhu4/DgGlx4buGb2nDgOG7r+G7hGlyxqHDgGnhurrDieG6oMOA4buvacOM4bq+w4Dhu69pc3dpc8Ozw4B2aXDhu5Hhurppw4Dhu6/huqDDsndpcHfhu6vDgGnhurrDiUNpw4zGsOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKhoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4bq6dOG7iOG6ui1vQXfhu6/DgGVpcXTDgOG6unTDicOpaOG7h+G7gXfhu63DiW/DgXRp4bq6d+G6ukF04bqpaOG6seG6oOG6vDLhurxwdGnDjHdydOG6oGnEkEFvxKh0w4loaeG6uMOJceG6qWh24bq64bq6xJDhurhlLy/hu4rhu4rhu4rhurvEqOG6oOG6vOG6uuG6vHB04bq7ceG6oMOBL3TDgXB0ci/hu7fhu4jhu6wxd+G7uCLDiV/hu67hu7loaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWjEqcSpamhp4butw4lvw4F0cOG6oMOJcnTDieG6qWjDrWhpb0FB4bqg4buK4but4bq8QUHhurhxw4l0dMOA4bqpaGjhu4fhu4Evd+G7rcOJb8OBdOG7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buJai/DrMOtanLhu4nDrW7EqW7hu4nDreG6umxq4buL4buLQW3hurvhu7fEkOG7r2hpb0HhurrhuqloUXZCaXHDs2nDgOG6rHdpcUlvaXB34burw4BpQOG7jXF2aVDhu43DgOG7r2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHUXZCaXHDs2lw4bq84bqkd2nhurjDs8OA4buvaXDhu6fDgGlxSW9pcHfhu6vDgGlA4buNcXZpUOG7jcOA4buvaeG6unbhu4ThuqrDgOG7r2lw4buR4bq6aXPhu53hurxpw4nhu5vhurpp4bq44bqow4Hhurlp4bq6duG7hOG6qsOA4buvaUHDsmnDjMOy4bqgaeG7uXZ3acOA4buv4buEaXLGocOAaUHDssOA4buvaXF2w7J3aVbhu493aVB5w4B2acOJb2nhu7l24bqsd2lzw7PDgHZpcOG7keG6umnhurrDiUNpw4zGsOG6u2lAw4pxaXPhuqLhurlpdsSCaeG6uOG7pWlw4buR4bq6aXPhu53hurxpxJB2d+G7p8OAaXF2Qmlww7PDgGl24buPd2nhurjhu4/DgGnDgOG7r2/EqGnhurrhu413aXFJb2lwd+G7q8OA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4lqL8Osw61qcuG7icOtbsSpbuG7icOs4bq6bcOsxKlqQW3hurvhu7fEkOG7r2hpb0HhurrhuqloUXZCaXHDs2nDgOG6rHdpcUlvaXB34burw4BpQOG7jXF2aVDhu43DgOG7r2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHPeG7r+G7hOG6qndpcsahw4BpQcOyw4Dhu69pcXbDsndpVuG7j3dpUHnDgHZpcXbhu4ZpxKjFqeG6vGlzw7PDgHZpcOG7keG6umnhu6/hu53DgGlw4bqqacSQduG7gHFpw4zhu4Bpw4B24bq8aXHhu53hurxp4buvd2/huqBp4bq6duG7hOG6rMOA4buvaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4Dhu6/DssSo4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4lqL8Osw61qcuG7icOtbsSpbuG7ieG7i+G6um7EqcOtw6xBbOG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWhRdkJpccOzacOA4bqsd2lxSW9pcHfhu6vDgGlA4buNcXZpUOG7jcOA4buvaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4fhu7h2d2nhurp24bq8xKjGsMOAaXHDs2nDjEdvaXHhu6PEkGlwxanDgOG6uWlxw7NxaeG6unfhu6vhurxp4bq6duG7hOG6rMOA4buvaXPDtWlx4bqiacOB4buZ4bq6aeG6uOG7l8OAaeG6usOJ4bunw4BpcOG6quG6u2lW4bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvacOB4bq8b2lww7PDgGnhurTDgGnDtWnDgcOC4bq6aeG7r+G6onFp4bq44bq2w4Dhu6/hurtpUXZCaXbEgsSQaXPFqcOAaeG7uXbhuqDhu4/DgOG7r2nDrMOtdmlBw7JpdsWp4bq6aXbDssOA4buv4bq5aXF24buGacSoxanhurxpQcOyaXDDs8OAaXDhurzhurbDgOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buJai/DrMOtanLhu4nDrW7EqW7hu4nhu4vhurpr4buJauG7iUHDreG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWhRdkJpccOzacOA4bqsd2lxSW9pcHfhu6vDgGlA4buNcXZpUOG7jcOA4buvaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dRw7NxaeG6unbhurzEqMaww4Bpw4B24bquacOM4bujw4BpcXbhurzEqOG7q8OAaXbhu493aeG6uOG7j8OAaeG6ukdp4bq6w7Lhurxp4bu5dm93aeG6unbDs3Fpw4zGsGlxdkJpccOzaVbhu493aVB5w4B24bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaXLhurp24bq8w4FwaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4lqL8Osw61qcuG7icOtbsSpbuG7ieG7i+G6umzDrG3DrEHEqeG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWhRdkJpccOzacOA4bqsd2lxSW9pcHfhu6vDgGlA4buNcXZpUOG7jcOA4buvaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4cxb+G6vGnhu7l2d2lxw7NxaeG6unbhurzEqMaww4Bpw4B24bquaXHhu6PEkGlwxanDgOG6uWl24buPd2nhurjhu4/DgGlz4buEQnFpccOzcWlBb+G6oGlzw4LDgOG7r2nDjOG7o8OAaXF24bq8xKjhu6vDgGlB4bunw4BpcOG6quG6uWlxdkNpcOG7k8OA4buvaeG7iHRp4bu5deG6oGnDjMawaeG6uuG7o8SQaeG7ucWp4bq6acOBw4LhurppcXbhuqbhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i+G7iWovw6zDrWpy4buJw61uxKlu4buJ4buJ4bq6xKnDrOG7iUHDrMOt4bq74bu3xJDhu69oaW9B4bq64bqpaFF2Qmlxw7Npw4Dhuqx3aXFJb2lwd+G7q8OAaUDhu41xdmlQ4buNw4Dhu69oaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7h0Bv4bqgaXPDgsOA4buvacOM4bujw4BpcXbhurzEqOG7q8OAaXHDs2nhurpHaXFJb2lwd+G7q8OAaUDhu41xdmlQ4buNw4Dhu69pQeG7p8OAaXF2QmlxduG7hmnEqMWp4bq8aUHDsmnEkHbhu4Bpw4DDjeG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buJai/DrMOtanLhu4nDrW7EqW7hu4nhu4nhurpr4buJa2xB4buJ4bq74bu3xJDhu69oaW9B4bq64bqpaFF2Qmlxw7Npw4Dhuqx3aXFJb2lwd+G7q8OAaUDhu41xdmlQ4buNw4Dhu69oaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7hz12w43DgOG7r2nDgeG7meG6uml2w7LDgOG7r2l24buPd2nhurjhu4/DgGlzb2ly4buNw4Dhu69pw4B24buEaeG6uuG6tsOB4bq5aXHhurxv4bq5aXHDs+G6uWnDgUhx4bq5aeG7r3bDuuG6u+G6u+G6u2nDjOG6qHdpw4B2d8aw4bq8aXF24buGw4Dhu69pQeG6oOG7jXdp4bu5dsOzcWnDgHZv4bq8aXPhu4RCcWlww7LEqGlww7PDgOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buJai/DrMOtanLhu4nDrW7EqW7hu4nhu4nhurrhu4ltasOtQWvhurvhu7fEkOG7r2hpb0HhurrhuqloUXZCaXHDs2nDgOG6rHdpcUlvaXB34burw4BpQOG7jXF2aVDhu43DgOG7r2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHUXZCaXbhu493aeG6uOG7j8OAaVbhu493aVB5w4B2acOA4bqkd2nhurp3xanDgOG7r2lwQ3dp4bq44buPw4BpxJB24bufw4Fp4bq64buE4bqsd2nDgOG7r+G6oMOA4bq5aXNvaXLhu43DgOG7r2nDjMawaXF24buGw4Dhu69pQeG6oOG7jXdpw4zDsmnhu693w7Np4bq6dsOyw4B2acSQduG7j3dpcXbDtMOA4buv4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4lqL8Osw61qcuG7icOtbsSpbuG7ieG7ieG6umtrbsOtQeG7ieG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWhRdkJpccOzacOA4bqsd2lxSW9pcHfhu6vDgGlA4buNcXZpUOG7jcOA4buvaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4c9duG6qml24buPd2nhurjhu4/DgGnhurrhu4Thuqx3acOA4buv4bqgw4Bpw4Dhu6fDgGlxdkJpccOzaUHDinFpw4DDsuG6oGlx4buCw4Dhu69p4bq6duG6vGl2w4rhurppw4nhu5vhurppw4B2d8aw4bq8aXLhurxp4bu5dsOzcXZp4buvdnVp4bq6dsO0w4Fpw4HhuqZ3aXDhurzhuqR3aeG6uMOzw4Dhu6/hurvhurvhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i+G7iWovw6zDrWpy4buJw61uxKlu4buJxKnhurpua8Spa0Hhu4nhurvhu7fEkOG7r2hpb0HhurrhuqloUXZCaXHDs2nDgOG6rHdpcUlvaXB34burw4BpQOG7jXF2aVDhu43DgOG7r2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHVuG7j3dp4bq44buPw4BpQ2lzxqHEqGlxduG7hmnEqMWp4bq8aXPhu4RCcWlww7PDgGnhurjhu7NpcXbhuqBpccOzcWnhurp24buE4bqsw4Dhu69pQcOzd+G6uWlzxanDgGnhu7l2d2nhurp24buE4bqsw4Dhu69pQcOzd2lzw7Vp4bq6duG6vGnDgeG6vG9pc+G7hmnhurjhurJpQeG7hELDgOG7r2nhurjhu6VpceG6omnhu4h0aeG6uuG7j3dpc8Wpw4Bpw4zhu6PDgGlxduG6vMSo4burw4Bpc3dpw4Dhuqx3aeG7uXbDs3Fp4bq6d+G7p+G6vGnhurp24buA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4lqL8Osw61qcuG7icOtbsSpbuG7icSp4bq6bsOsxKnDrEHEqeG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWhRdkJpccOzacOA4bqsd2lxSW9pcHfhu6vDgGlA4buNcXZpUOG7jcOA4buvaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4c94buv4bqgw7J3acOJb+G6uWlx4buCw4Dhu69pceG6omnDgcOC4bq6aeG6uOG6smlz4buEQnFpccOzcWlx4bqsaeG6uENpcXbFqWlwd8Wpw4BpduG7j3dp4bq44buPw4Bpw4Dhu69vxKhp4bq64buNd2lzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buvaeG6unbhurxpw4HhurxvaXPhu6tpcXbFqWlwd8Wpw4Bp4bq6dsOyw4B2aeG6uOG7j8OAacSQduG7n8OBaeG7uXbhurZpcMOzw4BpReG6vG/DgHZpw4DDtMOB4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4lqL8Osw61qcuG7icOtbsSpbuG7icSp4bq6xKlqa2tBw6zDreG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWhRdkJpccOzacOA4bqsd2lxSW9pcHfhu6vDgGlA4buNcXZpUOG7jcOA4buvaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dPw4B2aUDhu6dpVuG6vMSoacOj4buE4bqsw4Dhu69pw6rhu4lsaeG6uuG6vOG6pHfhur9pcXZ3b2nhurjDueG6uWlvw4B2aeG6unbhu4ThuqrDgOG7r2nDgeG6vG9pw4FIcWnhurrhu4Thuqx3aeG6ukdpccOzcWnhurp24bq8xKjGsMOAaUHDssOBacOA4buvdsawaUHhu4Thuqh34bq5aXHGoeG6vOG6uWnDgcOyw4B24bq74bq74bq7aeG6uG/hurxpc+G6omlxdsWpaXB3xanDgGnDjMOyaeG6uOG7m8SoaeG7uXbhurZpc+G7q2nhu4jhurzhu5vhurpp4bu5duG7n+G6vGlzd2nDgOG7hOG6qHFpw4Dhu6/huqDDsnfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i+G7iWovw6zDrWpy4buJw61uxKlu4buJauG6umzhu4ltw61B4buJ4bq74bu3xJDhu69oaW9B4bq64bqpaFF2Qmlxw7Npw4Dhuqx3aXFJb2lwd+G7q8OAaUDhu41xdmlQ4buNw4Dhu69oaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7h1NvaXLhu43DgOG7r2lxw7NxaUHhuqDhu413aXbhu493aeG6uOG7j8OAaXPhu4RCcWlxw7NxaXHhuqxp4bq4Q2lxdsWpaXB3xanDgGlz4buraXDhu4/huqBpReG6vOG7j8OAaXPhu4RCcWlBxqHhurxpduG6rMOA4bq74bq74bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4lqL8Osw61qcuG7icOtbsSpbuG7iWrhurpqbG7DrEFq4bq74bu3xJDhu69oaW9B4bq64bqpaFF2Qmlxw7Npw4Dhuqx3aXFJb2lwd+G7q8OAaUDhu41xdmlQ4buNw4Dhu69oaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7hzvDgOG7r2k94buv4bq8xKjhu7HDgGnDo8O0w4Bpw5N3acOqa25p4bq64bq84bqkd+G6uWlDacSQduG7hOG6qsOA4buvaVbhu493aVB5w4B24bq/aXF24bqgaXB3xanhurrhurlp4buvd29pc3nDgHZp4bq2w4Dhu69p4bq6duG6vGnDgeG6vG9pccOzaXHhu4ZvaXHDs3Fp4bq6duG6vMSoxrDDgGlyxqHDgGnhurhv4bq8aXPhuqJpcXbFqWlwd8Wpw4DhurlpxJB24bqsd2nhu7l24bq2acOJ4bq0d2nhu4jhurzhu5vhurppc3dpccOzcWl24bq8xKjhu6nDgGnDgXfGsMOAacOAw4p34bq7aSPhuqZ3acOAw7TDgWnhu693b2lzecOAdmnhurjhu4/DgGnhu4jhurzhu5vhurpp4bq6w4nhu6fDgGlxduG7gHFp4bq64bubw4BpccOzaeG7uXbhurbhurtpVnfhu6nDgGnhurrhu4134bq5aeG7r3fDs2lww7PDgGlxw7Npw4Dhu4BxaeG7uXbhurZp4bq64buNd2lx4bqsaeG6uENp4bu5duG6oOG7j8OA4buvaeG7iW7hurvDrcOtw61pc+G6tMOA4buvL+G7ueG7r+G6u2lR4bqsaeG6uENpQ2nhu6/hu53DgGlxdkJpccOz4bq5acOJ4bub4bq6aeG6unbhurzhu6PDgGnhurp34bupw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDjHfhu6lxaeG6unbhurxpw4HhurxvacOA4buv4bq8xKjhu6fDgGlBd+G7qeG6vGlz4bud4bq8acOMw7LhuqBpw4Dhu6fDgGlx4bq2w4Dhu69pw4x34bupcWlx4buGb2nhu693b2lzecOAdmnhurbDgOG7r2nDieG7m+G6umnhurp24bq84bujw4BpQUJ34bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQT+G6vOG6unbhuqDDiWjhu4dW4bqgw7LDgOG7r2lT4bq2w4Dhu6/hu4EvxJDhu4c=

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]