(vhds.baothanhhoa.vn) - Trở lại ba thôn Kịt, Cao Hoong, Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước chúng tôi nhận thấy một sự đổi thay thấy rõ. Điện đã bừng sáng từ con đường vào các thôn đến những ngôi nhà sàn mái lá. Có điện, có đường, cuộc sống của 300 hộ dân các bản thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông này rồi sẽ khác.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaMOa4buzRcSp4bulQuG7tcSp4buG4buzw7VOxKnhurjEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpdeG7meG6rsSpS0bhuq7DvcSp4bqi4buz4bq2Zy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWg34bq+4bq4xKnDg+G7k+G7tcSpdcO1xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqSVB4buG4buBxKnDmsO14bqwxKnhu7LhurDhurDhuq7DveG7gcSpM+G6rOG6rsSpN+G7s+G7keG6ruG7s8Spw5rhuqbhuq7DveG7gcSpTeG7lcSpKknhuq7DvcSpw5rDteG6sOG7gcSp4buz4buCTnbhuq7EqVXDtMSpN+G7s8ONxJDDusSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSp4buG4bqm4bu1xKnhuq7hu7Ny4bquxKnhu4bhu7NwTsSpxILhuqrhu4bEqeG7gOG7iMSp4bulQuG7tcSp4buG4buzw7VOxKnhu4bhu7NwTsSp4bq+4bqk4buHxKnhu6Thu7V24bquxKnhu6Xhu5XEqXXhu4rhuq7DvcSp4buAw7Thuq7DvcSp4buG4buKxKnDuuG6sOG6rsSp4bulw41F4bquw73EqUvhu5HhurDEqcO6w7TDusSp4buG4buz4bqm4bquxKnhu6Xhu63huq7EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bquw73huqbhu7XEqeG6ruG7s+G7kcSp4buA4buR4bquxKnEgsO04bu1xKnDg8O04buHxKnDmuG6tsSp4bul4bu1duG6ruG7gcSpw7rhurbEqeG7pcONReG6rsO94buBxKnDuuG7guG6qsO6xKnhu4Dhuqzhuq7DvcSpw7pIw7XEqW1qasSp4buz4bqqxKnDueG7oeG6rsSpw7rDtMO6xKl14buZ4bquxKnhu4bhu7Phu4LhuqrDusSpS0bhuq7DvcSp4buldsSCxKkl4buz4buCxKl14buZ4bqwxKnhu4bhuqjhuq7EqeG7huG7s+G7teG7seG6rsSp4bqu4buz4bu14bux4bquxKkzRsSpKuG7guG6puG6rsO9xKnhuq7hu5FOxKnhur7huqjhu7XEqeG7gOG7q8Sp4bqi4buzw7TDuuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nDueG7huG7s+G7gsSCdcSp4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqcOyamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlubG3hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbWxrL2vDssOyw7lua25rw7JqbeG7huG7jeG7j8OzbcOyw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkcOz4buPw7Lhu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7icOa4buzRcSp4bulQuG7tcSp4buG4buzw7VOxKnhurjEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpdeG7meG6rsSpS0bhuq7DvcSp4bqi4buz4bq24buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7icOyamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lubG3hu4nEqS9o4buk4bu1duG6rsSp4buAw7Thuq7DvcSpS+G7r8Sp4buG4buz4bqm4bquxKklQeG7huG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34bu14but4bquw73EqXXhu7Xhu7Hhuq7EqeG7hnLhurzEqUvhu7Xhu7Hhuq7EqcO6SMO1xKnDuuG7s8ONROG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7huG7s0Xhu7XEqeG7gOG7iMSpa+G7j8Spw73hu7VFxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4bq+w7XEqeG7huG7isSpw7rhu7Phu7Xhu63DusSp4buG4bu1S+G7tcSpw7pIw7XEqeG6ruG7s+G7kcSp4bqm4bquw73EqT/DveG7oeG6rsSp4bqz4buX4bquxKnhu7LhurDDteG6ruG7gcSp4bq4xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqcOaw7XhurDEqeG7suG6sOG6sOG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buA4buIxKnDuuG7s+G7l8SCxKnDuuG7s+G7hMSpw7pIw7XEqeG7hnDhu4bEqcO64buZxKnDusO0w7rEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8SpS+G7teG7seG6rsSpw73hu7XDtcSp4bul4bu54bqu4buz4buHxKkp4bquw73EqeG7suG6sMO14bquxKlLdOG6rsSpw7rhurLhuq7EqeG6ruG7s8SQxKnhuq7hu7PDjcSp4bu14bquxKnhuq7DveG7kU7EqW1qLWtrLWxqbGzhu4HEqXXhu5HEqcO64bqw4bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpdeG7meG6rsSp4bulw43DicO6xKnhu6Xhurbhuq7DvcSp4bul4bu1duG6ruG7h8Sp4buk4bu1duG6rsSpS+G7r8Sp4buG4buz4bqm4bqu4buBxKnDuuG6sOG6rsSpw73DtOG7tcSp4bqm4bquw73EqeG7pcONw4nDusSp4buz4bq0w7rEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDtOG6ruG7s8Sp4bulw6jhuq7EqeG7peG7tXbhuq7EqcO64buz4bu14but4buCxKnhu4DDtOG6rsO94buBxKnhuq7DveG7kU7EqeG6rsah4bquw73EqeG6ruG6tuG6rsO9xKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7PEqcO64bq2xKnDiuG7guG7k+G7hsSp4buld8Spw7lG4bquw73hu4fhu4fhu4fEqeG7pOG6tsSpw4Phu5HEqeG7peG7teG7r+G7gsSp4bqi4buz4bu14but4bquxKnhuqbhuq7DvcSpS+G6psSpw7pG4bquw73EqeG7s+G7k+G6ruG7s8Sp4bq84buz4buEw7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G6vuG6sOG6rsO9xKnDuuG7l+G6rsSp4bqu4buz4buRxKnDukjDtcSpw7Xhuq7hu7PEqeG7suG7kcSp4bqz4buX4bquxKk34buzw7XhurDhu4HEqVXhu7fEqeG7huG7s8ONxKnDmuG7s+G7tcSpdeG6qsSp4bqi4bu14buxxILEqTfhur7DjeG6uOG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqSVB4buG4buBxKl14buRxKnDuuG6sOG6rsSp4bulw7Xhuq7DvcSpw7pG4bquw73EqU3hu6fEgsSpdeG6tuG6rsO9xKnhu6XDtOG7h8SpP+G7teG7r8SCxKlL4buC4bu1xKnhu4bhu7N3xKnhu7Phu7V24bquxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG6ouG7s+G7guG6puG6rsSpxILhu53hu4bEqcO6SMO1xKnhu4bhu4rhuq7DvcSp4bquw73DjUXhu7Xhu4HEqXXhurjhu7XEqeG7gMO14buCxKl1w7XhurDEqeG6ruG7l8SCxKnDuuG7s0XEqeG7pcOJ4bu14buBxKl14buRxKnDuuG6sOG6rsSpw7pJ4bquw73EqeG7peG7lcSp4bulw43DicO6xKnhu4bhu7NHxKnhu7PDjeG6uOG6rsO9xKnhu6Xhu7V24bquxKnDg8ONxJDhu7XEqcOK4buC4bqsw7rEqcO94bu1w7Xhu4fEqcOa4bq2xKnhu6Xhu7V24bqu4buBxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7huG7s+G6puG6rsSpxILhu5Phuq7hu7PEqcO54buT4bquxKnhu4DGocSCxKnEgsO0TsSpTcO1TsSpTcO04buG4buBxKnEguG7gsO1xKnhu4ZIxKnDg+G7k+G6ruG7s+G7gcSp4buG4bu1xKlL4bu14buBxKnhu6Vx4buCxKnhu4bDjcSpw73hurbDusSp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzEqcSCxJDhu7XEqcO64buz4bqwxKnDuuG6sOG6rsSp4bunxILEqcSC4bu54bqu4buz4buHxKnDleG6ruG7s8Sp4buy4buRxKnhurPhu5fhuq7EqTfhu7PDteG6sMSp4bqu4buzxJDEqUvhu6/EqeG6rsO94buRTsSp4bulceG7gsSp4buG4bu14bux4bquxKnhu6Xhu7V24bquxKnDg8ONxJDhu7XEqcOK4buC4bqsw7rEqcO94bu1w7XEqUvhu6/EqeG7huG7s+G6puG6rsOqxKnhu4nhu7LhuqbEgsSp4bulcE7EqXXhu5HEqcO64bqw4bquxKlL4buC4bu1xKnDg8ahxILhu4PEqcOa4buZxKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqcSCQsSpw4PDieG6rsSp4buX4bquxKnEguG7iuG6rsO94buBxKnhu4ZCxKnDuuG7s8OMw7rEqUvhu5fhuq7EqeG6rsO94buzdsSp4bul4but4bquxKnhu4Zy4bquxKnhuqLhu7Phu4JOw7XigJ3hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s3FOxKnDveG7tcO04bqwxKk/w73hu6Hhuq7EqeG6s+G7l+G6rsSpN+G7s+G6sMO14buBxKk34bq+w43hurjhuq7DvcSp4bqi4buz4buCxKklQeG7hsSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34bu1d+G7gsSp4buz4bq0w7rEqSpJ4bquw73EqcOaw7XhurDEqeG6ruG6uMSp4bquR8Spw7rDjUXhu7XEqeG7s+G7k+G6ruG7s8Sp4bq84buz4buEw7rEqeG6ouG7s+G7tcSp4bul4bu1duG6rsSpw4PDjcSQ4bu1xKnDiuG7guG6rMO6xKnDveG7tcO1xKnhu6XDjcOJw7rEqeG6osWp4bqwxKnhu6Xhu63huq7EqeG7peG7tXfEgsSp4buG4bq+w41F4bquw73hu4fEqSXhu7Phu4LEqSVB4buGxKnhu7Phu7V24bquxKnDuuG6tsSpbMSpw4PEkOG6vMSpw73hu7PFqeG6vMSpbsSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu6XhuqrEqeG7hcODxJDhurzEqWvEqUvhu5HEqcODxJDhurzEqWzhur/EqcODxJDhurzEqW7EqUvhu5HEqcODxJDhurzEqW9mxKlLxJDhu7XEqeG7hkLhuq7DvcSp4buA4bqsxKnDvXHhuq7EqWxqxKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buz4buHxKkld8Sp4buG4buKxKnhuqLhu7Phu7XEqcO64bq2xKnhu6Xhu7V24bqu4buBxKlL4bu1dsO6xKnhu7PhurTDusSp4buGcuG6vOG7gcSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu7PhurDhu5Phu4bEqcO6SMO1xKnhu4bhu7NxTsSpS+G7kcSp4buG4bq+4bqyxKnhuq5E4bu1xKnhu6Xhu6FOxKnhu6Xhu5XEqeG7huG6vuG6uMSp4bqu4bux4bquxKnhu4bhu7Phu4Jy4bquxKnDg8OJ4bu1xKnhu7NE4bquxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4Lhu4fEqeG6s+G7keG6sMSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7DveG7kU7EqeG7gMONROG6rsO9xKnEgkbEqXXDteG6sMSp4bq84buzSOG7gcSp4buG4buzcU7hu4HEqeG7huG6vuG6ssSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO64bqy4bquxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqcO64buX4bquw73EqcSCxqHhu4bEqcOD4buCTnbhuq7EqcO64buzSuG7gcSp4bul4bq0w7rEqXXhu5Hhu7Xhu4fEqT/hurbhuq7DvcSp4bqu4buIw7rEqcO64bq2xKnhu6Xhu7V24bquxKl1cuG7hsSpw4rhu4Lhu5Phu4bEqeG7pXfEqcO5RuG6rsO94buHxKnigJwmRsO1xKnhu6Xhuqbhuq7DvcSp4bqu4buXxILEqeG6rsO1TsSpw7rDtMO6xKnDuuG6sOG6rsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO64bqy4bquxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqcSC4bq4xKnDusSow7XEqcODcE7EqcO04bqu4buzxKnhu4DDtOG6rsO9xKnhu7PhurTDusSpdeG7keG7tcSp4bqu4buzw43EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bqu4buXxILEqeG7huG6vsONxJDDuuG7h8SpN+G7isSp4bqi4buz4bu1xKnDuuG6tsSp4bul4bu1duG6rsSpw4PDjcSQ4bu1xKnDiuG7guG6rMO6xKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG6ouG7tXbhuq7EqeG7s+G6tMO6xKnhu4Zy4bq8xKnDukjDtcSpw7rDtMO6xKnhu6fEgsSp4bulw43DicO6xKnDuuG7meG7tcSp4buG4buz4bu1duG6rsSp4bqu4buz4bu14buv4buC4buBxKnDuuG7s3Dhu4bEqcODw43DieG6rsO9xKnDveG7tcO04bqwxKnDuUfDusSpw7pIw7XEqeG7peG7tXfEgsSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7gOG7q8Sp4bulw43DicO6xKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw4Phu7Hhuq7igJ3hu4HEqeG7huG7s3FOxKk34buz4bqww7XEqcO64buz4bqwxKl14bu14but4buG4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7hurDhuq7DvcSpw7rhu6Hhu4LEqcO64buz4buCTnbhuq7EqUvEkOG7tcSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSp4buG4bqm4bu14buBxKl14bux4bquxKnDuuG7k+G6ruG7s8Sp4bqu4bu14buvxILEqUvhu4Lhu7XEqeG6ouG7s+G7tcSpdeG7meG6rsSp4bquw73hu7PDqOG6sMSpw7rhurbEqeG7peG7tXbhuq7hu4HEqcO64bq2xKnhu6XDjUXhuq7DveG7gcSpVeG7t8Sp4buG4buzw43EqcOa4buz4bu1xKl14bqqxKnhuqLhu7Xhu7HEgsSpN+G6vsON4bq44bquw73EqeG7huG7s+G6puG6rsSpJUHhu4bEqeG7suG7kcSp4bqz4buX4bquxKk34buzw7XhurDEqUt04bquxKnDuuG6suG6rsSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhu4bhur7hu5fhuq7EqeG7huG6vuG6uMSpS+G7r8Sp4bulcOG7hsSp4buA4buZ4bquxKlN4buCcOG7hsSpw7pIw7XEqXXhu5HEqcO64bqw4bqu4buHxKlV4bq44bu14buBxKnDg+G7oeG7gsSp4bquw7VOxKnhu6V3xKnhuqLhu7Phu4JO4but4bquxKnhuqLhu7Phu7fDuuG7s8SpdeG7kcSpw7rhurDhuq7EqeG6vOG7s8O04buGxKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buG4buBxKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSp4bulReG7tcSp4buA4bqs4bquw73hu4HEqU3hu5XEqeG7peG7lcSpw43hu4LEqeG7huG7teG7seG6rsSpw7ThurzEqcO5R+G6rsO9xKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcO6RMSpw7rhu7Phu63hu4HEqcO64buz4bu34bqu4buzxKnhu4DDtMO64buzxKnhu7NDxKnhu4bhur7DicSp4buG4buKxKnDusO0w7rEqcOa4buzw41E4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Spa21u4buBxKlrbW/hu4HEqW1qw7XEqUvhu6/EqcO64bqw4bquxKnDveG7teG6rOG6rsO94buBxKnDuuG7oU7EqcO94bu14bqs4bquw73hu4HEqUvDtU7EqUvhuqzhuq7EqeG7peG7tcSpTeG7gnDhu4bEqeG6ouG7s3Phu4LEqcODw7XhurDEqeG7peG6quG6rsO94buBxKnDg+G7kcSCxKlL4bu1dsO6xKnhu4bhu5Phu7XEqcO6w7TDusSp4bqi4buz4buCxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzhu4fhu4fhu4fEqTfhu4JOxKnhuq7hu7Phu7Xhu7Hhuq7hu4HEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw7rhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buz4buBxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buAw7TDuuG7s8Spw7rhu7PDgcSp4buG4buz4bun4bqwxKnDveG7tcO14bu1xKnhu6XhurDhu5Phuq7hu4HEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhuqLhu7Phu7XEqeG6ruG7s+G7gsSpw7px4buCxKnhu6Vw4buGxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buGxKnDukjDtcSpdeG7kcSpw7rhurDhuq7EqeG7huG7s+G7ucSp4bq+cOG7hsSpw4PEkOG6ruG7h8Sp4buJP+G7reG7gsSp4bulw43DicO6xKnDusO0w7rEqcO6cOG6vOG7gcSpw7rDtMO6xKnhuq7DveG7keG6ruG7s8Sp4buG4buT4bqwxKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG6ouG7tXbhuq7EqcO64buz4buCTnfhuq7EqeG7pULhu7XEqcSC4bqq4buGxKnhurzhu7Nx4bquxKnhu6Vw4buGxKnhuqLhu7Phu4LEqXXhu5nhurDEqeG7huG6qOG6rsSp4buAw7Xhuq7DvcSpw7rhu7PhurDEqXXhu5HEqcO64bqw4bquxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buGxKnhu4bhu7Phu7nEqeG7huG6puG7tcSp4buG4bu14bquxKlLxJDhu7XEqXXhu5nhuq7EqeG7huG7t+G6ruG7s8Spw7px4bquxKnDukbEqcO6SMO1xKl14buRxKnDuuG6sOG6ruG7gcSp4bulReG7tcSp4buA4bqs4bquw73EqeG7gOG7q8Sp4buAxJDEgsSp4bulw43DicO6xKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw4Phu7Hhuq7igJ3hu4HEqeG6puG6rsO9xKk34buzw7XhurDEqcO64buz4bu1w7XEqeG7gOG7qeG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgp4bquw73EqeG7suG7kcSp4bqz4buX4bquxKkq4buCTnbhuq7hu4HEqcO64bqm4bquw73EqcO64buzw4zDusSp4bulQcO1xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8SpLcSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqU3hu5XEqSpJ4bquw73EqcOaw7XhurDEqcO64buz4bqwxKl14bu14but4buGw6rEqTfhur7hu7Hhuq7EqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu4bhu63EqcO6RuG6rsO9xKlLxJDhu7XEqeG6ouG7teG7reG6rsSp4bquw73hu7NBxKnDukjDtcSpdeG7kcSpw7rhurDhuq7EqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bquxKltxKnhu4bhu7Phuqbhuq7hu4HEqcSCxJDhu7XEqeG7peG7oU7EqThVP8OZxKlN4buVxKnhurzhu7Phuqzhu7XEqeG7s8OJ4bq8xKlLxJDhu7XEqeG6rsO94buR4bqu4buzxKnDuuG7s8OMw7rEqeG6ruG7l+G6rsO9xKnDukjDtcSp4buz4buCTnbhuq7EqeG7peG7lcSp4buG4bu14but4bquxKnhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG6vuG7kcSp4buA4bqww7Thu4bEqeG7pcONw7XEqUvhu5HhurDEqcOK4buCTsSp4buz4bqw4buTw7rhu7PEqcSCxJDhu7Xhu4fEqTfhu7Phu6fhurDEqeG7peG6tuG7gcSp4bulw7Xhuq7DvcSp4bul4buvxKnhuq7DveG7s0HEqcO64buz4buCTnfhuq7EqeG7huG7isSp4bulcOG7hsSp4bq+4buK4bquw73EqeG7peG7ncO6xKnDuUfhuq7DvcSp4buG4buz4buC4bqqw7rEqSXhu7Phu4LEqXXhu5nhurDEqeG7huG6qOG6rsSp4buG4buz4bu14bux4bquxKnhuq7hu7Phu7Xhu7Hhuq7EqTNGxKkq4buC4bqm4bquw73EqeG7gMO14bquw73EqeG6vuG7iuG6rsO9xKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buGxKlL4buRxKnhu6Vw4buGxKnhuqLhu7PDtMO64buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7DteG6sMSp4bulQuG7tcSpS8SQ4bu1xKnDuuG7s+G7hOG6rsO9xKnhu4bhuqbhu7Xhu4HEqTPhu7PhurbEqcOa4buzSMSp4buGQcO64buzxKk4VT/DmcSpTeG7lcSp4buy4buRxKnhurPhu5fhuq7EqTfhu4Jw4bquxKnDuuG7s+G6sMSp4bq+4bub4bquw73DqsSp4oCcVcO1xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqTPhuqzhuq7EqTfhu7Phu5Hhuq7hu7PEqcOa4bqm4bquw73hu4HEqSVB4buG4buBxKnDmsO14bqwxKnhu7LhurDhurDhuq7DvcSp4bulw7Xhuq7DvcSpw7lx4bquxKnDuuG6tsSp4buA4buIxKnhuqLhu7Phurjhu7XEqeG7gMahw7rEqeG6ruG7s0XEqcO64bq2xKnhu6Xhu7V24bquxKnDg8ONxJDhu7XEqcOK4buC4bqsw7rEqcO94bu1w7Xhu4HEqcO64bq2xKnhu6XDjUXhuq7DvcSp4bqi4but4buGxKnhuq7huqzhu7XEqeG6vsO1xKnhu4bhur7hu4Lhuq7DvcSp4buG4buhxILEqU3hu5Xhu4fEqeG7suG7tXbhuq7EqcO94bu1RcSpw7rDtOG7tcSp4buG4buz4bu14but4buCxKnDukjDtcSpdeG7kcSpw7rhurDhuq7EqcOD4buRxKnhu6Vw4buGxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buG4buHxKnhurPhu7V2w7rEqThVP8OZxKlN4buVxKnhuqLhu7Xhu63huq7EqeG6rsO94buzQcSpw7rhu7Phu4JOd+G6rsSp4bulQuG7tcSp4bulcOG7hsSp4bq+4buK4bquw73EqeG7peG7ncO6xKnDuUfhuq7DvcSp4buAw7Xhuq7DvcSp4bq+4buK4bquw73EqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bEqUvhu5HEqeG7pXDhu4bEqeG6ouG7s8O0w7rEqcO54buIw7XEqeG7huG6vuG7seG6rsSpw7pExKnhu4DhurjEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu4bhu63EqXXhu5HEqcO64bqw4bquxKnhu6XDteG6rsO9xKnhu4bhu7Phu7Xhu63hu4LEqeG7pXDhu4bEqcO6w7Xhuq7hu7PEqeG7hsO0w7rhu4fEqTfhuqbhu7XEqeG7huG7teG6rsSp4bq+4bub4bquw73hu4HEqeG6ruG7reG7gsSp4bulw43DicO6xKnDveG7teG7meG7tcSpw4rhu4JO4but4buGxKnhu4bhu7Phu7nEqUtw4bquxKnhu6Xhu6/EqcO94bu14buZxILEqeG6rsO94buzw6jhurDhu4HEqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqUvhu5fhuq7EqeG7s+G6tsO14buBxKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqeG6ruG6puG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqcSCxJDhu7XEqeG7gOG7q8Sp4buAxJDEgsSp4buG4bq+4bq4xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG7s+G7tXbhuq7EqeG7huG7s+G7iMO64oCd4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqeG6vuG7tcO94buz4buG4bq/4buJaGfhu4Dhu4bhur7hurDhuq7DvWhV4buR4bu1xKlL4buRxKnhu5nhuq7hu7PDqsSp4buk4bu54bqu4buzxKnDneG7tcO14bquw71nL+G7gOG7huG6vuG6sOG6rsO9aGcv4bq8aA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]