(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng nghề mộc Hoằng Đạt (Hoằng Hoá) được công nhận năm 2014. Trải qua nhiều thăng trầm nhưng làng nghề vẫn luôn gìn giữ và phát triển gắn bó với cuộc sống của người dân nơi đây từ bao đời. Bằng sự cần mẫn, khéo léo và sự đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, những người thợ đã tạo ra những sản phẩm tinh xảo, có giá trị thẩm mỹ và kinh tế cao. Đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, tỷ lệ hộ khá và giàu trong xã ngày càng tăng lên.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u1vhur7hu53hu4NDw4Phu7XGsOG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G6puG7g8O9bOG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDuuG7g+G7s+G6ruG7neG7g0RCxJBJw7rhu7Xhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g+G7qOG7t+G7jeG7tcaw4buD4buebUThurkv4bupZuG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4buo4buhauG7o+G7h+G6u8OdbOG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDuuG7g+G7s+G6ruG7neG7g+G7qOG7t+G7jeG7tcaw4buD4buebUThu4Nl4buo4bu34buN4bu1xrDhu4Phu6jhu7drw6nhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bu14bup4buV4bu14buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFZmlk4buDXUJu4bur4buD4bqqxJBq4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g0Thu6nDs+G7tcaw4buDRELhu5nhu7Phu4Phu7Xhu6nDiuG7tcaw4buDw71s4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO64buDRsah4bu14buDw73EkOG6ouG7teG7g8aw4but4bu14buDxrDhu6vhu4Thu4NGbOG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4PGsMOy4bu14buD4bub4bu54buDRuG6tOG7q+G7g+G7ncSQ4bqu4bud4buDQ8OD4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buj4buR4bu14buD4bu14bqy4bur4buD4buf4buRSeG7g0Thu4Dhu4Phu5tq4bu34buD4bufw4Lhu6tk4buD4bua4buN4bu1xrDhu4ND4buG4buD4bud4buZ4bu14buD4buzxqHhu7Vj4buDeeG7qXDhu7fhu4PDvXDhu7fhu4NGbOG7g0Phu4bhu4Phu5/hurDhu6vhu4Phu7PhurThu6vhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NEY+G7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4Phu6Phu7dq4bu14bupY+G7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDROG7qeG6pOG7g+G7n2/hu4NEbeG7t+G7g0Jq4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g+G6qOG7qeG7l+G7s+G7g0Thu6vhu7Xhu6nhu4NIbuG7t2Phu4Phu53hu7nhu4PGsOG7q2vhu4NEQuG7r+G7g0Thu6nhu5fhu7Phu4Phu7PEqOG7g0Zs4buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R14buD4budauG7t2Thu4Phu57EguG7tcaw4buDROG7qcOC4bur4buDRG3hu7fhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g8Oz4bu14buDRuG7q8O54bud4buDw71s4buz4buD4bqw4bu14buD4buf4buv4bu14bupY+G7g+G7teG7keG7tcaw4buD4budauG7t+G7g0Thu6nEkOG7g+G7teG7qeG7leG6qOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o+G7keG7tWPhu4NE4buI4buDw73DueG7g+G7qeG6ruG7g3nhu6lr4buDRmzhu4PGsOG7q2zEkOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NIb+G7g+G7tcawbEnhu4Phu51s4bu1xrDhu4NEw7Phu7XGsOG7g8O9dOG7tWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw6zhu4Xhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naGbEqS9nZ+G7heG7o2hmw61oacOtZ0Thu4nhu4tow6zhu4XDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1w61nxKnhu4fhu4Nqw71E4bq14buHW+G6vuG7neG7g0PDg+G7tcaw4buD4buz4bq04bur4buD4bqm4buDw71s4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4buz4bqu4bud4buDRELEkEnDuuG7teG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buD4buo4bu34buN4bu1xrDhu4Phu55tROG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw6zhu4Xhu4Xhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu7TGsOG7qcO64buD4buz4bqu4bud4buD4buo4bu34buN4bu1xrDhu4Phu55tROG7g0Rt4bu34buDRuG7q8O54bud4buDw71s4buz4buD4bqw4bu14buD4buf4buv4bu14bup4buD4bud4bup4bu34buD4bu1xrDDisOC4bur4buDw71q4bu34buD4buf4bqu4bu1xrDhu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0Thu4Dhu4Nm4buFLWbDreG7g0RC4burw7nEkOG7g+G7n8SC4bu1xrAv4bu1xrDDisOC4burL+G7g0Thu6lr4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7tHXEkOG7g+G7teG7qcOK4buDRELDiuG6tOG7neG7g+G7n+G7kUlj4buD4bup4buZxJDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7nWvhu53hu4Phu6nhuq7hu4Phu53hu6nhurrhu4NJdcSQ4buDw71s4buz4buDROG7qeG6uuG7g+G7neG6ouG7tcawY+G7g+G7s2tJ4buD4buz4bu54bud4buDROG7qeG6ouG7g0PhurLhu4Phu5tr4bu14buDROG7huG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDeeG7qeG7q3Xhu7Xhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bqqxJBu4buDw71q4bu34buD4buf4bqu4bu1xrDhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu51q4bu3Y+G7g0TDg+G7teG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4PDveG7huG7neG7g0Zs4buD4buz4buTROG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Vj4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4ND4bq+4budZOG7g13hu6nhu63hu4Phu5914bu14buD4bu1aklj4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buj4buR4bu14buDw71s4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4buz4bqu4bud4buD4bqm4buD4buo4bu34buN4bu1xrDhu4Phu55tROG7g+G7n2rhu7XGsOG7g+G7o+G7meG7teG7g2vhuqjhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7s2tJ4buD4buz4bu54bud4buDROG7q3Thu7Xhu4NE4burdeG7teG7g+G7qeG7q8O54bu14buD4bufbeG7q2Phu4NE4burdUThu4N54burw7nhu7Phu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G6qOG7qeG7sWPhu4Phu59q4buD4bujbeG7tcaw4buD4buzxqHEkOG7g+G7s29j4buDeeG7q+G7pcSQ4buD4buja+G7tcaw4buD4bqo4bup4bu34bu1xrDhu4Phuqjhu6lFY+G7g+G7n2vhuqjhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7teG7qcSQ4buD4bud4buZxJDhu4Phu53hurpq4buDROG7qeG7r+G7g0RCw4rDguG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu6LGoeG7teG7g+G7neG7qUXhu7XGsOG7g0ThuqLhu6vhu4Phu5914bu14buDROG7qcOz4buz4buDSMOK4bqm4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4Phu53hurpq4buDxrDhu6tq4buD4buf4but4bu14bup4buDauG7teG7qeG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buDXeG7q3Xhu7Xhu4M+4bup4bu34bu1xrBj4buD4bqm4buDROG7qeG6ouG7teG7g+G7qG3hu4Nh4bq84buDZmPhu4Nq4bu14bup4buD4bud4bup4burauG7g0Ny4bqr4buD4buHxq/hu6tq4buD4buf4but4bu14bup4buDROG6ouG7q+G7g8O9bOG7s+G7g+G7tcaw4bupw7rhu4Phu7Phuq7hu53hu4NE4buA4buD4bufw4Lhu6vhu4PhuqLhu7XGsOG7g+G7neG7qWrhu4NEQsSQScO64bu14buDw71t4burZOG7g+G7mmrhu7Xhu4Phu5/hu5nEkOG7g0bhurThu6vhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcaw4buDROG7qeG6vuG7neG7g0Nu4bu14buDSMSQ4buTROG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4PDvcOD4bur4buDRELEkEnDuuG7teG7g0Thu6nDg+G7tcawY+G7g+G7neG7qeG6uuG7g0l1xJDhu4Phu5vhu43hu7XGsOG7g0RqSeG7g+G7tXThu7Xhu4NC4buTROG7g+G7neG7mcSQ4buDecOM4buDROG7gOG7g+G7n8OKw4Lhu7XGsOG7g+G7tXBE4buD4bud4bupbeG7s+G7g3nhu6nDsuG7neG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu6nhu7dq4buDRsOz4bu14oCm4buD4bufw4rhuqThu53hu4PDvWzhu7Phu4NE4bup4bq64buD4bud4bqi4bu1xrDhu4PGsOG7meG7teG7g+G7teG7qcOK4buD4bup4bu3bOG7teG7g0Thu7ds4bu1ZOG7g2Hhu63hu4NG4buVSWPhu4Phu59B4bur4buD4bupw4Dhu6vhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4bud4bu54buD4bu14bup4burw7rEkOG7g8O9auG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4buz4bq04bur4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7n27hu7Phu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4buda+G7neG7g+G6qOG7qeG7meG7teG7g0bhu6vDueG7nWPhu4Phu53hu7nhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q+G7g+G7n+G7q+G7peG7s+G7g8aw4burauG7g+G7n+G7reG7teG7qeG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4NE4bupxJB04buDZuG7hS1maOG7g8O9auG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4buf4bul4buDw71s4buz4buD4bufbuG7s+G7g+G7m27hu7fhu4NDbuG7teG7g+G6qOG7qeG7l+G7s+G7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7n+G6suG7teG7g+G7n+G7j0Thu4Phu6ls4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7tOG7qeG7leG7teG7g0Thu6nhu5NJ4buD4bud4buZ4bu14buD4bqo4bupbuG7q+G7g0Thu6lqSeG7g+G7n+G6sOG7q+G7g0Zs4buD4buf4buZxJDhu4NEw4rhu4Phu7NrSeG7g+G7s+G7ueG7neG7g2vhuqjhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDueG7g0Zs4bu34buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NE4buD4bud4bup4bu34buD4bqo4bupw4nhu4Phu6nhuqThuqjhu4NG4bq04bur4buDQ+G7huG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu53hurpq4buD4buf4buTROG7g+G7tcOK4bq04budY+G7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7heG7hWfhu4Nq4bu14bup4buDPuG7qeG7t+G7tcaw4buD4bufb+G7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phu6Nt4bu14buD4buf4buZxJDhu4NEw4rhu4Phu6nDueG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buD4buza0nhu4Phu7Phu7nhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7n23hu6vhu4NEQuG7r+G7g8aw4bura+G7g+G7qeG6suG7teG7g2bhu4NE4buI4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7teG7qcOK4bqr4buD4buza0nhu4Phu53DskRj4buD4buza0nhu4Phu5/hurjhu51j4buD4bud4bupbeG7s+G7g3nhu6nDsuG7neG7g0Thu4bhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g8O94buV4bqo4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4NG4bur4buDROG7seG7teG7qeKApuG7g+G7n2/hu4PGsOG7q0Xhuqjhu4PGsOG7q2rhu4Phu5/hu63hu7Xhu6nhu4Nq4bu14bup4buDxrDhu6tu4buz4buDQ8OD4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDw71q4bu34buD4buf4bqu4bu1xrDhu4NIxJDDg+G7tcaw4buD4budQeG7teG7g8OsLeG7i+G7g8O9auG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDROG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0jEkEl04bu1Y+G7g+G7m3Thu7Xhu4Phu51t4bu14bup4buD4buf4bu54buDROG7q3VE4buDeeG7q8O54buz4buD4bufw4rhuqThu53hu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Vj4buD4bud4bup4bur4buD4bqo4bup4buxY+G7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buD4buzxqHEkOG7g+G7s2/hu4PDvW3hu6vhu4Phu5vDuuG7teG7g+G7n3Hhuqhj4buD4bqo4bup4bu34bu1xrDhu4Phuqjhu6lFZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrOG7heG7heG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2doZsSpL2dn4buF4bujaGbDrWjDrGfhu4lEZ2lnw61ow73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tWlnw6zhu4fhu4Nqw71E4bq14buHW+G6vuG7neG7g0PDg+G7tcaw4buD4buz4bq04bur4buD4bqm4buDw71s4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4buz4bqu4bud4buDRELEkEnDuuG7teG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buD4buo4bu34buN4bu1xrDhu4Phu55tROG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw6zhu4Xhu4Xhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu5zhurLhu4ND4bqm4buD4bud4bq6auG7g2rhu7Xhu6nhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g13hu6t14bu14buDPuG7qeG7t+G7tcaw4buD4bufb+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4buf4buZxJDhu4NEw4rhu4Phu7NrSeG7g+G7s+G7ueG7neG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDueG7g+G7qeG7q8O54bu14buD4bufbeG7q+G7g+G7n+G7peG7g0TDs+G7tcaw4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g0PEkOG7k0Rk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u0rhu7Xhu6nhu4M+4bup4bu34bu1xrDhu4Phu53hu6nhu6tq4buDQ3Lhu4NE4bupdOG7s2Phu4PGsOG7q2rhu4Phu5/hu63hu7Xhu6nhu4Nq4bu14bup4buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NE4buD4bud4bupdeG7g0Rr4bud4buD4buda+G7neG7g+G7s+G7j0Thu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu5/EguG7g8aw4bq24buD4buzxKjhu4Phu7XGsOG7qcO54buD4bubbOG7teG7g8aw4bupdWPhu4Phu5/EguG7g0Thu6nDgmPhu4Phu7Xhu6ls4buDxrDhurbhu4Phu53hurDhu4NEQsSQScO64bu14oCm4buD4bu0dcSQ4buD4bu14bupw4rhu4NEQsOK4bq04bud4buDeeG7q2rhu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4NE4bup4buh4bu34buDw73Dg+G7q+G7g0RCxJBJw7rhu7Xhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g+G7n+G7peG7g8O9bOG7s+G7g0Jq4buD4buz4bquROG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buDROG7qeG7oeG7t+G7g+G7n+G6suG7teG7g+G7n+G7j0Thu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu59B4bur4buD4bupw4Dhu6vhu4Phu7Phuq5E4buDROG7qeG6pOG7g+G7n+G6uOG7neG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PDvWzhu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG7qcO6Y+G7g0Thu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7teG7g+G7neG7ueG7g3nhu6nhu6vhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4buz4buTROG7g+G7nW7hu4NE4bupa+G7tcaw4buD4buz4bq04bur4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4NE4bup4burw7nhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buzY+G7g0Thu6nhu63hu4Phu7VqSeG7g0bhurThu6vhu4Phu7NrSeG7g+G7n+G6uOG7neG7g0Thu4bhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDw73hu5Xhuqjhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g0PDtOG7tWPhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qeG7q8O54bu14buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6nhu5fhu7Phu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0JFROG7g+G7tcaww7Lhu7Xhu4Phu53hu6l24buD4budQeG7teG7g0Zs4bur4buDxrDhu6vDguG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu6nEgmThu4Nh4burw7nhu53hu4Nr4bqo4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bupw7nhu4Phu59v4buDROG7q3VE4buDeeG7q8O54buz4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g3nhu6nhu7du4bu14buD4bud4bup4bur4buD4bqo4bup4buxY+G7g+G7s+G7j0Thu4N54bupa+G7neG7g+G7nUHhu7Xhu4NEbeG7t+G7g+G7tcOz4bu1xrDhu4NDxJDhu5NE4buD4budauG7t+G7g+G7qeG6suG7tWPhu4Phu59u4buz4buD4bubbuG7t+G7g+G7neG7qeG7k0Thu4PDvcOK4bqk4bu1xrBj4buD4buzxqHEkOG7g+G7s2/hu4Phuqjhu6nhu7fhu7XGsOG7g+G6qOG7qUVk4buD4buca+G7neG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buD4bud4bq6auG7g8aw4burauG7g+G7n+G7reG7teG7qeG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDSMSQ4buTROG7g+G7m2vhu7Xhu4NE4bup4buh4bu34buD4buf4bqy4bu14buD4buf4buPROG7g+G7qWzhu7XGsOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NGbOG7g+G7tcaw4bu3bOG7q+G7g0R24bu14bupY+G7g0RC4buA4buD4bud4bup4bur4buD4bqo4bup4bux4buDxrDhu6tq4buD4buf4but4bu14bup4buDauG7teG7qeG7g+G7neG7ueG7g8O9b+G7q+G7g3nhu6nhu7du4bu1xrDhu4Phu4vhu4Xhu4Xhu4NEQuG7q8O5xJDhu4Phu5/EguG7tcawL+G7tcOz4buzZOG7g+G7tMaw4bu3bOG7q+G7g0JqY+G7g2rhu7Xhu6nhu4Phu51B4bu14buDRG3hu7fhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDw7Phu7Xhu4NG4burw7nhu53hu4PDvWzhu7Phu4Phu53hu6nhu7fhu4PDrC3hu4vhu4PDvWrhu7fhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0Thu6nDisOC4bu1xrDhu4NIxJBJdOG7teG7g0bhurThu6vhu4NE4bupxJDhu4Phu7Xhu6nhu5Xhuqjhu4NE4buA4buDZuG7hS1mw63hu4NEQuG7q8O5xJDhu4Phu5/EguG7tcawL+G7tcaww4rDguG7qy/hu4NE4bupa+G7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhursl4bu1xrDhu4Phu6jhu7ds4bu1xrDhu4Phu6jhu4TEkOG7g+G7nOG7qeG7q+G7teG7qWPhu4M+4bup4bu54buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g0hv4buD4bud4bup4bu34buD4bub4burdUThuqvhu4Phu4fhu6jhu6vDueG7teG7g8O9bOG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDuuG7g+G7s+G6ruG7neG7g+G7qOG7t+G7jeG7tcaw4buD4buebUThu4Phu53hu7nhu4NE4bqw4bu1xrDhu4NDw4Phu4Phu6nhurLhu7Xhu4Nm4buF4buF4buD4bup4bqu4buDRuG6tOG7q+G7g2nDreG7heG7g8O9auG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDxrDDsuG7teG7g+G7m+G7ueG7g0bhurThu6vhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4buz4bqu4bud4buDRELEkEnDuuG7teG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buDROG7gOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu5/DguG7q+G7g+G7tWpJZOG7g+G7nuG7peG7g+G7o8SQSeG7g0RC4but4buDRmzhu4Phu5tu4bu34buDRMSC4bu1Y+G7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4PDvWzhu7XGsOG7g+G7tcaw4bupw7rhu4Phu7Phuq7hu51j4buD4bud4bupReG7tcaw4buDROG6ouG7q+G7g+G7qeG7q+G7pcSQ4buD4bufw4rhuqThu53hu4PGsOG7q2vhu4NEQuG7r+G7g0RCxJBJw7rhu7Xhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g+G6ouG7tcaw4buD4bud4bupauG7g+G7n+G7peG7g8O9beG7q2Thu4Phu6Lhu7fhu4Phu5/hu7nhu4Phu53hu5Phuqjhu4PhurpJY+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qsSQScO64bu1Y+G7g+G7nWvhu53hu4Phu5/hu7ds4bu14buDROG7qeG7peG7g8O9xJDhuqLhu7Xhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NE4buR4buzY+G7g0TEkEl04bu14buDRELEkEnDuuG7teG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7s+G6tuG7q+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g0Thu6nhuqRj4buD4bu14bup4buTROG7g8O9bOG7g0bhurThu6vhu4NE4bupdeG7g+G7qcO54buDREJy4buD4bufauG7tcaw4buD4bu1w4Phu6vhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4bqo4bupbuG7q+G7g8O9xJDhuqLhu7Xhu4Phu5vhu6t1ROG7g+G7o+G7hmrhu4NEQnThu7Xhu4Phu7VwROG7g0RCxJBJw7rhu7Xhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4PhuqLhu7XGsOG7g+G7neG7qWrhu4Phu5/hu6Xhu4PDvW3hu6tk4buD4buy4buPROG7g3nhu6lr4bud4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu4Dhu7XGsOG7g+G7qcOB4bud4buD4bupw4Dhu6vhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7s8ahxJDhu4Phu7NvY+G7g3nEqOG7g0Thu6nEkOG7lUThu4Phu7PhurThu6vhu4Phu5/hu6Xhu4Phuqjhu6nDieG7g+G7qeG6pOG6qOG7g0bhurThu6vhu4NE4bup4buv4buDRELDisOC4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8Os4buF4buF4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2hmxKkvZ2fhu4Xhu6NoZsOtaWZpw61EaWnDrWfDrcO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVoZ2bhu4fhu4Nqw71E4bq14buHW+G6vuG7neG7g0PDg+G7tcaw4buD4buz4bq04bur4buD4bqm4buDw71s4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4buz4bqu4bud4buDRELEkEnDuuG7teG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buD4buo4bu34buN4bu1xrDhu4Phu55tROG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw6zhu4Xhu4Xhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu5xr4bud4buD4buzxqHEkOG7g+G7s2/hu4PhuqrEkGrhu4Phu5ts4bu14buDRGpJ4buD4bud4bq6auG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g0Thu6nhuqThu4Phu59v4buD4bud4bup4bu34buDQmrhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6nhu5fhu7Phu4Phu59q4buD4bujbeG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvGr+G7q8OC4buD4buf4buRSWPhu4Phu6jhu7fhu43hu7XGsOG7g+G7nm1E4buD4bufb+G7g0Zs4buD4bufauG7tcaw4buDw73DisSQ4buDxrDhu6vhu4Rj4buD4bubbuG7t+G7g0TEguG7teG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDxrDhu6tr4buDRELhu6/hu4Phu53hurpq4buD4bu1xrDhu6nDuuG7g8O9bOG7s+G7g+G7s+G6ruG7neG7g0RCxJBJw7rhu7Xhu4NE4bupw4Phu7XGsGPhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g3nhu6lr4bud4bup4buD4bupbOG7tcaw4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0Zs4buD4bu1xrDhu7ds4bur4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu5vhu6t1ROG7g+G7n3Xhu7Vk4buD4bue4burw7rEkOG7g+G7n2vhu7XGsOG7g+G7teG7ueG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu6nhuq7hu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu59v4buD4bub4burdUThu4Nr4bqo4buD4buj4bq44bu1xrDhu4N54bup4bu3auG7g+G7qcOB4bud4buDecSo4buDROG7qcSQ4buVROG7g0Thu6t04bu14buDROG7q3Xhu7Xhu4NGbOG7t+G7g0Nu4bu14buDSMSQ4buTRGPhu4Phu59q4buD4bujbeG7tcaw4buD4bud4bup4bq64bu1xrDhu4PDveG7t23hu6tj4buD4buzxqHEkOG7g+G7s29j4buDROG7q3VE4buDeeG7q8O54buz4buD4bud4bup4bur4buD4bqo4bup4buxY+G7g+G7teG7qeG7keG7teG7g+G7neG6ouG7tcaw4oCm4buDRG3hu7fhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7s+G6vuG7neG7g0Thu6nEkOG7g+G7teG7qeG7leG6qOG7g+G6sOG7teG7g+G7n+G7r+G7teG7qWPhu4Phu7Xhu5Hhu7XGsOG7g+G7nWrhu7fhu4Phu53hu6nhu5NE4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4budxJDhuq7hu53hu4NDw4Phu7XGsGPhu4NE4buA4buD4buf4bu54buDxrDhu6tF4bqo4buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R14buD4bud4bq6auG7g0hv4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7tWThu4NdQsSQ4bu1xrDhu4Phu5vhu63hu7Xhu6nhu4Phu7Phurbhu6vhu4Phu7XDs+G7s+G7g8O9bOG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nDuuG7g+G7s+G6ruG7neG7g+G7qOG7t+G7jeG7tcaw4buD4buebUThu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7qWzhu7XGsOG7g0RC4burw7nEkOG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buzY+G7g0Thu6t0xJDhu4NE4bup4bq44buDQmrhu4NE4bup4buv4buDRELDisOC4bu1xrDhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRmzhu4Phu7XGsOG7t2zhu6vhu4NEduG7teG7qWPhu4Phu6Phu7dq4bu14bup4buDROG7qcSQ4buD4bub4but4bu14bup4buD4bqqxJDhu5Hhu7Xhu4PDiuG6tOG7neG7g+G7n21E4buDaeG7heG7g0Thu4jhu4Phu5/EguG7tcawL+G7tcOz4buzY+G7g8aw4bu54bqo4buD4bqo4bup4buZ4bu14buDxrDhu6tu4bur4buD4bqqxJBJdUThu4NG4burw7nhu53hu4PDvWzhu7Phu4PhurDhu7Xhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4Phu53hu6nhu7fhu4Npw63hu4Xhu4PDvWrhu7fhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcawY+G7g0bhurThu6vhu4Phu7Phur7hu53hu4NE4bupxJDhu4Phu7Xhu6nhu5Xhuqjhu4Phu5vhu63hu7Xhu6nhu4PhuqrEkOG7keG7teG7g8OtLcOs4buDRELhu6vDucSQ4buD4bufxILhu7XGsC/hu7XGsMOKw4Lhu6sv4buDROG7qWvhu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buc4bu54buDROG7qeG7peG7g3nhu6nDteG7tcaw4buD4buf4buv4bu14bupY+G7g0Phur7hu53hu4NDw4Phu7XGsOG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G7neG6umrhu4PDvWzhu7XGsOG7g+G7tcaw4bupw7rhu4Phu7Phuq7hu53hu4NEQsSQScO64bu14buDROG7qcOD4bu1xrDhu4Phu59v4buDRmzhu4Phu59q4bu1xrDhu4PDvWzhu7Phu4Phu5/hurDhu6vhu4NE4bupaknhu4Phu6Phu6vDueG7teG7g+G7s23hu7fhu4Phuqbhu4NIb+G7g+G7qOG7t+G7jeG7tcaw4buD4buebURk4buD4bue4bul4buD4bqo4bupa0Thu4Phu6nEkEnhu4PGsOG7q2vhu4NEQuG7r+G7g0RCxJBJw7rhu7Xhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4PhuqLhu7XGsOG7g+G7neG7qWrhu4Phu5/hu6Xhu4PDvW3hu6tj4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4bupduG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buD4bubbOG7teG7g0RqSWPhu4N54bupw4Phu6vhu4Phu7nhu53hu4Phu7Ns4buD4budQeG7teG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buD4budbuG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NJdMSQY+G7g0Phu4bhu4Phu59q4buz4buD4buzdGPhu4PDvUHhu7XGsOG7g0Thu5Hhu7Phu4Phu6nEkEl1ROG7g0bhurThu6vhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4bud4bq6auG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o+G7keG7teG7g+G7teG6suG7q+G7g+G7n+G7kUlk4buD4bucw4nhu7XGsOG7g0bhurThu6vhu4ND4buG4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G7neG6umrhu4N54bup4bu3auG7g+G7qcOB4budY+G7g3nEqOG7g0Thu6nEkOG7lUThu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7n23hu6tj4buDw71s4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4buz4bqu4bud4buD4buo4bu34buN4bu1xrDhu4Phu55tROG7g0Zs4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4NE4bup4bqk4buDRGzhu6vhu4Phu6nhu7dq4buDw73EkOG6ouG7teG7g+G6qOG7qWtE4buD4bupxJBJ4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g8aw4bura+G7g0RC4buv4buD4bu1xrDhu6nDueG7g0Thu6nEkOG7lURj4buD4bufw4pq4buD4bu1xrDhu6nDuuG7g+G7s+G6ruG7neG7g+G7tcawbEnhu4Phu7Phuq5E4buDRsOK4bqy4bu14buDSGpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoSsSQROG7qeG7t0Lhu4fhurvhu5pu4bu34buDXeG7qWrhu7Xhu6nhurkv4bqo4bq7

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]