(vhds.baothanhhoa.vn) - Chợ quê ngày 30 Tết nhộn nhịp khác hẳn với các phiên chợ ngày thường. Ngày thường, chợ quê chỉ họp vào sáng sớm, song tại nhiều vùng quê, phiên chợi cuối năm được duy trì cả ngày.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5YeG7seG7rcOD4buTZig54butZuG6ouG7rS3hurXhu5NvbeG7lVthw7Thu6/hu7Hhu61vbMODXTk0M+G7seG7reG7q+G7l+G7lW004buGbuG7pWHhu6nhu6/DrGHhu5Vt4bqlw4Nh4bqjw6Fh4bus4buL4butMy/hu7Hhu63hu6vhu5fhu5VtNDMvbsOgNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5NOG7hm7hu6Vh4bup4buvw6xh4buVbeG6pcODYeG6o8OhYeG7rOG7i+G7rWHhu5VucuG7lWHhu5Vu4buNxrBh4buRbsOi4buHYW7EkeG7lWHDgMO6b2Hhu4fDouG7h2HGsG5vw6zhu5Vh4buHbuG7pWHhu5Vt4bqlw4Nh4butbuG7s8O54buVbSBh4buUbeG6pcODYeG7rW7hu7PDueG7lW0iYeG7h27hu6Vh4bup4buvw6xh4buHbuG7j2Fu4budxrBhw4DhuqXhu5dh4buxw6Lhu5VtYeG7scO64buZImHhu7Hhu5fhu5VtYeG7reG6p29h4buVbm/hu4nhu69hw4B34buVbWHhu6nhu6/DrCJhxrBub8Os4buVYeG7h27hu6VvYeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buD4buvw4Nh4but4burw7Jh4buH4bqtYeG7lW3huqXDgyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOeG7g+G7rW7hu6/hu5nhu4Fhb+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfhurHDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVth4bqvxIPhuqPGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6o8Oh4bqjL8OgxIPhurfhu4Phuq/DoMSDw6PhurHDocOh4but4bqhxIPhurPDoeG6r+G7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhurM5YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG7pWHhu6nhu6/DrGHhu5Vt4bqlw4Nh4bqjw6Fh4bus4buL4butOWHhuqBv4buD4butbig54bq34bqxw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/Eg+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu5jhu51vYeG7seG6reG7lWHDgOG6veG7rWHhu4d54bq1YeG7heG7jeG6tWHGsG7hu7N14buVbSJh4buHw6Lhu4dh4buZZOG7rWFu4bql4buVbWFuxqHhurVhxrBueOG7h2HDgHhh4but4buL4butYeG7heG7ieG7r2Hhu63hur3GsGHhu63hu6vhu6/hu5VtYeG7lW5v4buJ4buvYeG7h27hu5dhxrBub8Os4buVYeG7h27hu6Vh4buH4buvcG9h4buHd+G7lW1h4buHeeG6tWHhu5Xhuqvhu5kgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t+G6scOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/Eg+G6o8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqjw6HhuqMvw6DEg+G6t+G7g+G6r8OgxIPDo+G6scOg4bq34butw6PDo8SDxIPDoeG7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhurPhurfDozlh4bq14buT4butKDnhu4Zu4bulYeG7qeG7r8OsYeG7lW3huqXDg2HhuqPDoWHhu6zhu4vhu605YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfhurHDoTlhbmZvbW7hu60oOeG6r8SD4bqjOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NMavbm/DrOG7lWHhu4du4bulYeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mSJh4but4bqn4buZYW3DouG7h2Hhu5PhuqdvYeG7lW7DgeG7lW1h4bqi4buhYeG7gXFh4but4bur4buX4buVbWHhu5Xhuqvhu5lh4buHw70iYeG6tW9h4buHw73hu5VtYeG7reG7s3VvYeG7h+G7s8O5byJh4bur4bqn4buVbWHhu6vFqSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq34bqxw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYeG6r8SD4bqjxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqPDoeG6oy/DoMSD4bq34buD4bqvw6DEg8Oj4bqv4bqj4bqv4but4bqzw6Phuq/hurfDoOG7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhurPhuq/hurc5YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG7pWHhu6nhu6/DrGHhu5Vt4bqlw4Nh4bqjw6Fh4bus4buL4butOWHhuqBv4buD4butbig54bq34bqxw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/Eg+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTRO4buX4bq1YeG7k+G6pWHhu5lk4butYW7huqXhu5VtYeKAnG7GoeG7reKAnWHhu5Vu4bq54butYeG7reG6p29hxrBub8Os4buVYeG7h27hu6Vh4but4buL4butMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t+G6scOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/Eg+G6o8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqjw6HhuqMvw6DEg+G6t+G7g+G6r8OgxIPDo+G6t+G6o+G6r+G7reG6s+G6seG6t+G6oeG6s+G7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhuqPDocSDOWHhurXhu5Phu60oOeG7hm7hu6Vh4bup4buvw6xh4buVbeG6pcODYeG6o8OhYeG7rOG7i+G7rTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t+G6scOhOWFuZm9tbuG7rSg54bqvxIPhuqM5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk0TW/hurXhu5VhbuG6peG7lW1h4buHbsOoImHhu61u4buvcOG7hyAgIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bqxxIPDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhuq/huqPGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6o8Oh4bqjL8OgxIPhurfhu4Phuq/DoMSDxIPDocOh4bqx4but4bqxw6PhurPhurPhuqPhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqvw6HhurM5YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG7pWHhu6nhu6/DrGHhu5Vt4bqlw4Nh4bqjw6Fh4bus4buL4butOWHhuqBv4buD4butbig54bq34bqxw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/Eg+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTQgICBhw4DhuqVh4buDeOG7lW1h4buHeGHhu5PhuqXhu5lh4buB4buLxrBh4oCcbnbhu63igJ1h4buRbsOi4buHbjMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq34bqxw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYeG6r8SD4bqjxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqPDoeG6oy/DoMSD4bq34buD4bqvw6DEg8SD4bqhw6Hhurfhu63hurfhuqPhurPhuq/huqPhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqh4bqxw6M5YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG7pWHhu6nhu6/DrGHhu5Vt4bqlw4Nh4bqjw6Fh4bus4buL4butOWHhuqBv4buD4butbig54bq34bqxw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/Eg+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu5Rt4buzw7lvYT1vxKnhu61h4butb+G7lWHhu6tj4buVbVthTuG6tW9h4buHw6nDg2Hhu5nDs+G6tWHhu63Ds+G7mWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buFZOG7rWHhu63hu6vhurXhu5VtYeG7reG7q+G7neG7lW1hbuG6tW9h4buBw6zhu5Vh4buB4bql4buVYeG7rW7DuSJh4but4buz4bul4buVbWHhu63hu6vhu7Phu5VtYeG7h27hu5dh4but4bq54buZYeG7k+G7m+G7lW1h4butbnXhu5lh4butbuG6reG7l2Hhu4d54bq1YeG7h+G7l+G7lWHhu4duw6Lhu69h4buZ4buX4buVbWHhu5nhu69w4buVYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4XGoeG7lWHhu61zYeG7rW/DrOG7lWHDgOG7iWHhu4Phu7N14buVbWFtb+G6teG7lWHhuqvhu5Vh4but4buL4butIGE94bq9w4Nh4buVw6zhu5VhbuG6peG7lW1h4buZw7PhurVhbeG6u+G7lWHhu5Vu4buzYW7hu4vhu61h4buxw7rhu5lh4buVbuG6ueG7rWHhu4du4bulIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq34bqxw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYeG6r8SD4bqjxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqPDoeG6oy/DoMSD4bq34buD4bqvw6DEg8SD4bqh4bqh4bq34but4bq34bqh4bqh4bqj4bqx4buTw6Egw7TGsG194burKMOg4bqvxIM5YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG7pWHhu6nhu6/DrGHhu5Vt4bqlw4Nh4bqjw6Fh4bus4buL4butOWHhuqBv4buD4butbig54bq34bqxw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/Eg+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu5hk4butYW7huqXhu5VtYeG7kW7hu6Fh4buF4buz4bul4buHYeG7lW5v4buJ4buvYeG7geG6pWHhu5Vyb2Hhu4du4bulYeG7k+G7ueG6tWHhu4du4bud4buVYeG7sUFh4buDeOG7lW1h4but4bur4buX4buVbWHhu4Phu43GsGHhu6zhu4vhu61hw4DDsmHhu5Vt4buX4buVImHhu61vxKnhu5Vh4buDeOG7lW0iYeG7g2th4buHbuG7i2Hhu4Fv4buL4buVYcOA4bqlYeG7geG6reG7l2Hhu6nhu6/huq3hu5UzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t+G6scOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/Eg+G6o8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqjw6HhuqMvw6DEg+G6t+G7g+G6r8OgxIPEg8Ojw6PDoOG7rcOj4bqv4bqx4bqx4bqv4buTw6Egw7TGsG194burKOG6s+G6szlh4bq14buT4butKDnhu4Zu4bulYeG7qeG7r8OsYeG7lW3huqXDg2HhuqPDoWHhu6zhu4vhu605YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfhurHDoTlhbmZvbW7hu60oOeG6r8SD4bqjOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7gMOi4buVbmHhu4fhu69w4buVYeG7qeG7r8OsImHhu7Hhuq3hu5VhxrBuw6rhu5lh4buFZOG7h2Hhu63hu6vhu7Phu5VtYeG7h3nhurVhxrBub8Os4buVYeG7h27hu6Vh4bup4buvw6wgYeG7lG3huqXDg2HhuqPDoWHhu63hu4vhu60iYeG7h8Oi4buHYeG7geG6pSJh4buH4buhYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4Phu43GsGHhu5nhu6NvYeG7reG6tcODYeG7reG7q8Oi4buVbWHhu4HDouG7lW5hxrBueOG7h2HDgHhh4buH4buX4buVYWbhu5lh4bqi4bq1YeG7qeG7r8OsYcOA4buJYeG7rcOy4buZYeG7k+G6p29hbuG7s3Xhu5VtYcOA4buNYeG7qeG7r8OsYW7hu7N14buVbSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t+G6scOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/Eg+G6o8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqjw6HhuqMvw6DEg+G6t+G7g+G6r8OgxIPEg+G6ocOj4bqv4but4bqh4bq34bqh4bqhxIPhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqjw6Dhuq85YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG7pWHhu6nhu6/DrGHhu5Vt4bqlw4Nh4bqjw6Fh4bus4buL4butOWHhuqBv4buD4butbig54bq34bqxw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/Eg+G6ozlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTROw7Lhu5VuYeG6reG7lW5h4buHeGFtb+G6pWHhu4HDrOG7lWFtb+G6teG7lWFu4bql4buVbWHhu63hu6vhurvhu68iYeG7h+G6teG7r2Hhu4Phu7PDueG7lW1h4buVbuG7s2FtxqFvYeG7reG7q+G7neG7lWHigJxuceG7lWHhu6nhu6/DrOKAnWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7mXRvYcawbm/DrOG7lWHhu4du4bulIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTRO4buzdeG7lW1h4busbnXhu5kzL8awNA==

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]