(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuối năm tội phạm cờ bạc lại diễn biến phức tạp. Để chủ động đấu tranh, lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp trấn áp, qua đó nhiều tụ điểm đánh bạc đã bị triệt xóa.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bq44buJ4buxNOG6veG7neG7j+G7izThu4/hu4vhurXhu4804buP4buLd8OjNOG7p+G7ncSpNHXhu4nhurHhu4004bq5cTTDqeG6seG6uTThurtsdTThurnFqcahxKk04buP4bq14buNXS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLhurjFqcahxKk04buP4bq14buNNOG7p+G7ncSpNHXhu4nhurHhu4004bq5cTTDqeG6seG6uTTDsuG6scSpNOG6u8Spw63hu480w6nEqWbhu480deG7iXbhurk04bun4bqxdT404bq8aTThurnhu4nhu7E04bq94bud4buP4buLNOG6vWLFqTThu6fDucOj4buP4buJPDTDsnjhurk0w7Lhu69y4buP4buLNOG6ueG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThur3hurM04bun4bq14buP4buLNOG6ueG7r3Hhu4/hu4s04bq5xIPhurk0w6nEqWjhu480deG7icSDdTThu6fDuWLhu480xIN1PDTDusWpw6M04bq9w7Q04buP4buJxKlnxak04bun4burNOG6vcSpaeG7jTThur3Eg+G7j+G7iTTDqeG6seG6uTThur3hurM0w6lsNOG7p8O5xKlo4bunNOG7t8O0w6M+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNDnhuqE3deG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzc1OC82YTXhurs3NeG6ozXhuqE5OOG7pzk3ODU2w7I1Pm914buLIcO5P+G6o+G6ozczNMOjw7Lhu6c/M+G6uOG7ieG7sTThur3hu53hu4/hu4s04buP4buL4bq14buPNOG7j+G7i3fDozThu6fhu53EqTR14buJ4bqx4buNNOG6uXE0w6nhurHhurk04bq7bHU04bq5xanGocSpNOG7j+G6teG7jTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzM54bqhNzM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG6uOG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThu4nFqeG7uWjhu4804buO4buX4buP4buLNOG6uMah4buP4buLNMOpw6Lhu6c04buLxKnDvTThurnEg+G6uTThur3GocSpNOG7p+G7r3Lhu4/hu4s04bq9xIPhu4/hu4k0w6nhurHhurk+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bhu4nDqsO1NOG6vcO0PDThurnhu5fhu4/hu4s0w6Phu4804bq5xIPhurk04bq94buh4buPNOG7s2w8NOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bunbeG7j+G7iTThur3hurM04bun4bq14buP4buLNOG6ueG7r3Hhu4/hu4s0w7J44bq5NMOy4buvcuG7j+G7izThu7NnNOG6ueG7oTThu6VzNOG6vcSR4bu5NOG7jeG6seG7j+G7iTThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bunxanhu7nhu4Xhu4804bunw7nFqeG7uWfhu4804bul4bqrxak0w7nhu53hu4/hu4s04bunw7nDteG7j+G7izThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPNOG7s2c04buJZMWpNMO6xanhurc8NOG7iWg0w7Lhu6vhu7k04bq54buxw6M04bunaDThu4/hurHhu4804bq5cTTDqeG6seG6uTThur1pNOG7jeG7k8SpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U0QTThu6fhu4l24bq5PDThu6dq4bq54buJNOG6uXjhurk04bq9YsWpNOG7p8O5w6Phu4/hu4k8NOG7p8ahNOG7i8SpxIPhurk04bun4budxKk0deG7ieG6seG7jTThu7Phuq804buzZOG7jzThur3hu53hu4/hu4s04buP4buL4buvccSpNOG7p+G7ieG6q+G7jzTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu6fhu4nDo+G7jTThu4vEqcOjNOG6uXE0w6nhurHhurk8NOG7i8Spw7004buLa+G7jzTDo+G7jzThu4/EqeG7j+G7iTThu6fDuWThu6c04buneDRzNOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiw4nhu4Xhu4804bq54bqx4buP4buJNOG6vcO0PDTDueG6rzThu6XDtcSD4bunPDTDsmR1NOG6u8Oj4buP4buJNOG7pcSD4bq54buJNOG6ucSD4bq5NOG6vcahxKk04bun4buvcuG7j+G7izw04bun4buJw6rDtTThurvhu5XEqTThurnEg+G6uTThur3hu69x4buP4buLNOG6u+G6q+G7uTw04bun4burNOG6vcSpaeG7jTThur3Do+G7j+G7izThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0deG7iXbhurk04bun4bqxdTThur1pNMOyZHU04bq54buJxanhu7nhu4Xhu480xIPhu4804bq9YsWpNOG7p8O5w6Phu4/hu4k8NOG7p8O5xKlo4bunNOG7t8O0w6M8NMOz4buJ4buX4buP4buLNOG6vWk04buJa+G7j+G7iTThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04bq5xIPhurk04bun4burNOG6vcSpaeG7jTThur3Eg+G7j+G7iTTDqeG6seG6uTThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0deG7iXbhurk04bun4bqxdTw04buL4bqr4bu5NMOpduG6uTThu7fGsOG6uTThu6fDucO14buP4buLNOG6u+G7rzTDssWpZOG7jzThu7Phuq804bq34buP4buJNOG7ieG7r3Phu4/hu4s04bq9ZuG7jzTDo+G7jzThu4/EqeG7j+G7iTQtNOG7p8O5ZOG7pzThu6d4KTThu6fhurXhu4/hu4s04bq54buvceG7j+G7izThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk0w7PEqWnhu4004bunw7nDozThu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buJauG7j+G7iTThu6fhurHEqTThurnEg+G6uTThur1sw6M0w6nhuq/hu480deG7iXbhurk04bun4bqxdTThu7NnNOG7p+G7ncSpNHXhu4nhurHhu408NOG7p2g04buP4bqx4buPNOG7t+G6szThu4nhu53EqTw04bunw7nDteG7j+G7izThur3DtDThurnhu4nGsDRBNMOzxKlp4buNNOG7p8O5w6M04bq5xIPhurk04bq54buhNOG7pXM0w7PEqeG7j+G7iTThurvDtcOj4buP4buJNOG6ucO0NOG6vcSpZ8WpNMOzxKlo4buPNOG6vWk0w7NsdTThu6fhu4lxxKk0deG7icSD4bunNOG7icSpaOG7jzThu7Phuq804bu3eTTDskE04bun4buJw6rDtTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4k04bq5xIPhurk0w6nEqWnFqTThu4nEqWjhu4804bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNOG6uXE0w6nhurHhurk04bunw7nEg8SpNHXhu4nEg3U0w7LFqWThu6c+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGFh4bqhdeG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzc1OC82YTXhurs3NeG6ozXhuqFh4bqh4bunw6E2w6FhN8OyNT5vdeG7iyHDuT/DoOG6oeG6ozM0w6PDsuG7pz8z4bq44buJ4buxNOG6veG7neG7j+G7izThu4/hu4vhurXhu4804buP4buLd8OjNOG7p+G7ncSpNHXhu4nhurHhu4004bq5cTTDqeG6seG6uTThurtsdTThurnFqcahxKk04buP4bq14buNMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2Fh4bqhMzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4bq44buX4buP4buLNMOj4buPNOG7icWp4bu5aOG7jzTDmsWp4bq34buP4buLNOG7tuG7r+G7oeG7j+G7izTDqcOi4bunNOG7i8Spw7004bq5xIPhurk04bq9xqHEqTThu6fhu69y4buP4buLNOG6vcSD4buP4buJNMOp4bqx4bq5NOG6u+G7r3DEqTThu4lr4buP4buJNOG7p+G7iXbhurk04oCcODThurnhuqvhu7nigJ0+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurjhu6nhu4/hu4s04buzcMSpNOG6vcO0PDThurnhu5fhu4/hu4s0w6Phu4804bq5xIPhurk04buJxanhu7lo4buPPDThu6fhu4lsNOG7t+G6szw04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThu6fhu4nDo+G7jTThu43hu6/FqTThu7NwxKk04bq5YnU04bux4bu5PDThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPNOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLNMOy4bqz4buP4buJPDThurnhu4ltNOG6veG6scO1NOG6ucSD4bq5NMOpw6Phu488NOG7j+G7i+G6r+G7j+G7iTw04bq9w7Xhuq/hu4804bun4buJaTThu6dkdTThu6fDucWp4buP4buLNOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG7s2c04bunxIPhurk04buJ4bqxxKk8NOG7iWTFqTTDusWp4bq3NOG6ueG7scOjNOG7p2g04buP4bqx4buPNOG6uXE0w6nhurHhurk04bq9xqHEqTThu7NwxKk04buLxKnDozThur1r4buP4buJNOG7s+G6rzThu7fhurM04buJ4budxKkpNOG6ucSD4bq5NMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iTThurnhu7HDozR14buJxIN1NMOyxalk4bunNOG7s2c04bu3eTTDskE04buJ4bqv4buP4buJNOG7s8SpNMOyxKnhu4Xhu480w7rFqcOj4buPNOG6vWbhu4804buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNOG6vcSD4buP4buJNMOp4bqx4bq5PjThurjhu4ltNOG7p2rhu4/hu4k0w7nEqeG7heG7j+G7izThu6d3NOG6vWPFqTThu6fhu4nEg+G7j+G7izQ2Ny03NTc2NOG6vWbhu4804buPw6Phu7k8NMOyeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bq54buX4buP4buLNMOj4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bunbeG7j+G7iTThur3hurM0w6nDouG7pzThu6fDueG7heG7jzQ3NTThu7Phu6s0w7LEqeG7heG7jzTDusWpw6Phu4804bq9ZuG7jzThurnEg+G6uTThu4nhuq/hu4/hu4k04buzxKk04bq9xIPhu4/hu4k0w6nhurHhurk8NMOy4buXNOG6vWc+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurzEqWnhu4804buJa+G7j+G7iTw04buP4buL4bqv4bu5NDY5LTYtNzU3Njw04bq44buX4buP4buLNMOj4buPNOG7icWp4bu5aOG7jzThu4jDteG6peG7j+G7izThu4jDtMOjNOG6veG6szThur1ixak04bunw7nDo+G7j+G7iTw04bunw7nEqWjhu6c04bu3w7TDozThu6M04buP4buJw7Thu4004bq9xIPhu4/hu4k0w6nhurHhurk04bq74buvcMSpNOG7iWvhu4/hu4k04bun4buJduG6uTTigJw4NOG6ueG6q+G7uTThurlj4buNNOG6ueG7ieG7r+G7oeG7j+G7i+KAnTThu6fhurHEqTThu4/hu4nhuq80w5Lhu4U04buyxKlm4bunNOG7jOG6seG7j+G7iTw04bulxKnhu4/hu4k04buP4bq14buNNDbhuqPDoDc0czThu7fhurM04buIw7XhuqXhu4/hu4s04bq8duG6uTw04buJxanhu7lo4buPNOG7iMO14bql4buP4buLNOG7iMO0w6M+NOG6scSpNOG6ueG7ieG7nzw0w7J44bq5NMOy4buvcuG7j+G7izThurjhu5fhu4/hu4s0w6Phu480w6nDouG7pzTDusWp4bq3NOG7p8Oj4buP4buLNDY2NOG6vcahxKk04bun4buvcuG7j+G7izThur3Do+G7j+G7izThur3Eg+G7j+G7iTTDqeG6seG6uTThu4vhu5vhu40oNMOS4buFNOG7ssSpZuG7pzThu4zhurHhu4/hu4k0feG6ueG7ieG7sTThu4/hu4nhuq9bKTThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7tsWp4bqr4buPNOG7iOG7qeG7j+G7izw04bulxKnhu4/hu4k04buP4bq14buNNDbhuqPDoDYpNMOS4buFNOG7suG6teG7jzThu6bEg+G7jTw04bulxKnhu4/hu4k04buP4bq14buNNDbhuqPhuqE3KTTDkuG7hTThu7bFqeG6q+G7jzThu6bhu4lr4buPPDThu6XEqeG7j+G7iTThu4/hurXhu400NuG6o8OgOCk04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu7LhurXhu480w5Lhu6/hu6Hhu4/hu4s8NOG7pcSp4buP4buJNOG7j+G6teG7jTQ24bqjw6BhKTTDkuG7hTTDicSDNOG7psO54buT4buP4buLPDThu6XEqeG7j+G7iTThu4/hurXhu400NuG6o8OgNjThur1nxak0czThu7fhurM04buIw7XhuqXhu4/hu4s04bq8duG6uSk04buIw7Xhuq/hu4/hu4s04buy4bq14buPNMOS4bqr4buNPDThu6XEqeG7j+G7iTThu4/hurXhu400NuG6o+G6oWEpNOG7iMO14bqv4buP4buLNMOaxanGoeG6uTThu6ZwxKk8NOG7pcSp4buP4buJNOG7j+G6teG7jTQ24bqj4bqhw6ApNOG7iMSD4buPNOG7suG6teG7jzThu4jhu6nhu4/hu4s8NOG7pcSp4buP4buJNOG7j+G6teG7jTQ24bqj4bqhNSk04buIw7Xhuq/hu4/hu4s0w5PEqeG7jTThu6ZBPDThu6XEqeG7j+G7iTThu4/hurXhu400NuG6o+G6oTk04buz4bqvNMOS4buFNMOJxIM04buIxaloPDThu6XEqeG7j+G7iTThu4/hurXhu400NuG6o8OgNjThur1nxak0czThu6fhu4lsNOG7p8O5YuG7jzTDicaw4bunNOG7pOG7oeG7jzw04buJxanhu7lo4buPNOG7iMO14bql4buP4buLNOG7iMO0w6M+NOG7psOjxKk04bq54buJ4bufNMOyeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bq54buX4buP4buLNMOj4buPNOG7p+G7icWpNOG7i8Spw7004buLY+G7jzQ2NTU04bunw7nEqWjFqTThur3hu5vhu4/hu4s04buz4bqvNOG7j+G7icSpZ8WpNOG7p8Oj4buP4buLNOG7s2Thu6c0w7LEqeG7heG7jzTDusWpw6Phu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGFhOHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NTgvNmE14bq7NzXhuqM14bqjNzbhu6fhuqM4ODk1w7I1Pm914buLIcO5Pzk1NzM0w6PDsuG7pz8z4bq44buJ4buxNOG6veG7neG7j+G7izThu4/hu4vhurXhu4804buP4buLd8OjNOG7p+G7ncSpNHXhu4nhurHhu4004bq5cTTDqeG6seG6uTThurtsdTThurnFqcahxKk04buP4bq14buNMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2FhODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG6uOG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThu4nFqeG7uWjhu4804buIw7XhuqXhu4/hu4s04buIw7TDozTDqcOi4bunNOG7i8Spw7004bq5xIPEqTThur3GocSpNOG7p+G7r3Lhu4/hu4s04bq9xIPhu4/hu4k0w6nhurHhurk04bq74buvcMSpNOG7iWvhu4/hu4k04bun4buJduG6uTTigJw4NOG6ueG6q+G7ueKAnT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6vGk04bq9YsWpNOG7p8O5w6Phu4/hu4k04bq9xJHhu7k0w7Lhu6nEqTThu6fhu53EqTR14buJ4bqx4buNNOG7s+G6rzThu6doNOG7j+G6seG7jzThurlxNMOp4bqx4bq5NOG6u2x1NOG6ucWpxqHEqTThu4/hurXhu408NOG6uOG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThu6dt4buP4buJNOG7p8SpZnU04bun4bur4bq5NOG6ueG7iW004bq94bqxw7U04bq5xIPhurk04bq94buh4buPNOG7s2w8NMOyeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04buP4buL4buJxKlodTThu7Phu6s04bunZHU04bunw7nFqeG7j+G7izThur1ixak04bunw7nDo+G7j+G7iTThu4/hu4vhurXhu4804bq54buJ4bqn4buPPDThu7d5NMOyQTThu4/hu4vhu4nEqeG7heG7jTThurnEg+G6uTThu4nhuq/hu4/hu4k04buzxKk04bq9xIPhu4/hu4k0w6nhurHhurk04buz4bqvNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG6vcSD4buP4buJNMOp4bqx4bq5PjThurjhu4nhu7E04bq94bud4buP4buLNHXhu4nGocSpNOG7iXJ1NOG7s3DEqTThurnEg+G6uTThu4/hu4vhuq/hu4/hu4k8NOG6vcO14bqv4buPNOG7p+G7iWk04bq9xJHhu7k04buN4bqx4buP4buJNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThu6fFqeG7ueG7heG7jzThu6fDucWp4bu5Z+G7jzThu7NnNOG7iWTFqTTDusWp4bq3PDThu4loNMOy4bur4bu5NOG6ueG7scOjNOG7p2g04buP4bqx4buPNOG6uXE0w6nhurHhurk04bq74buvcMSpNOG7j+G7icSpZ8WpNOG7iWvhu4/hu4k04bun4buJduG6uTThur1pNOG7jeG7k8SpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu480w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bun4buJw6Phu4004buLxKnDozThurlxNMOp4bqx4bq5NOG7s+G6rzThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izThu4/hu4vhu69xxKk04bun4buJ4bqr4buPNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7p+G7icOj4buNNOG7i8Spw6M04bunaDThu4/hurHhu4804buP4bqv4bu5KTThurnhu4nhu7E04bq94bud4buP4buLNHXhu4nEg+G7pzThu4nEqWjhu488NMOy4buF4buPNMSD4buPPDThu6fGoTThu4vEqcSD4bq5NOG7p2g04buP4bqx4buPNOG6uXE0w6nhurHhurk+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLDieG7heG7jzThurnhurHhu4/hu4k04bq9w7Q8NOG6ueG7iW004bq94bqxw7U0w7J44bq5NMOy4buvcuG7j+G7izThurnhu4nFqeG7ueG7heG7jzThu6fDucSD4bq54buJNOG7p8SpZuG7jzThu4nhuq/hu4/hu4k04bq9xKlnxak04bunw7nDozThurnhu6E0w6nhurfhu488NMO54bqvNOG7pcO1xIPhu6c8NMOyZHU04bq7w6Phu4/hu4k04bulxIPhurnhu4k04bq5xIPhurk04bq9xqHEqTThu6fhu69y4buP4buLPDThu6fhu4nDqsO1NOG6u+G7lcSpNOG6ucSD4bq5NOG6veG7r3Hhu4/hu4s04bq74bqr4bu5PDThu6M04buP4buJw7Thu408NOG6ucSD4bq5NOG7pXDEqTTDqeG6seG6uTThurnhu4nFqeG7ueG7heG7jzThu4/hu4vhu4nEqWh1PDThurnEg+G6uTThur3hu69x4buP4buLNOG6u+G6q+G7uTw04bun4burNOG6vcSpaeG7jTTDsuG7lzThur1nPDThurnEgzThur3hu500w6nDtOG7j+G7izThur3EgzThur3Do+G7j+G7izThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0deG7iXbhurk04bun4bqxdTThur1pNMOyZHU04bq54buJxanhu7nhu4Xhu480xIPhu4804bq9YsWpNOG7p8O5w6Phu4/hu4k8NOG7p8O5xKlo4bunNOG7t8O0w6M+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDg8Wp4bun4buJw7XDuTMiw5rFqcah4bq5NOG7iOG7r+G7oeG7j+G7i10vdSI=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]