(vhds.baothanhhoa.vn) - Đại đức Thích Nguyên Khang, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sầm Sơn, trụ trì chùa Phú Chung (Đồng Bông) xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn) cùng các tăng ni, phật tử vừa tổ chức chương trình từ thiện tặng quà cho những hộ gia đình khó khăn ở bản Pượn (xã Trung Sơn), bản Suối Tôn, bản Chiềng (xã Phú Sơn) huyện Quan Hóa.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG6rHU0PuG7n2Xhu58+4buj4buR4buLPsaww6k+xrDhu5Hhu4c+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iT7hu4nhur/hu4HDqMSpPuG7lT7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+4bua4buhNOG7iT7hu4BqNDsv4buBfSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4buA4bqpNOG6pzwsO+G6qeG7iyzhuqw34buHPuG6rcO64bqlPuG7nuG7geG7g+G6peG7gT7hu4jhur/hu6Hhu7HEkeG7iT7DjeG7gTThu4nhur8lPsag4buBaj7hu57hu5114buV4buJ4bq/PsOiNOG7iT7hu5/hu51mPuG7o+G7pT7hur7hu4c1xKk+4buB4buN4buHPsag4buB4bq34bufPuG6v+G7hzXEqT7Gr+G7h+G6ueG7nz7hu4g04buLPuG7n+G7gTbhu4nhu4E+xqHhu4HDsz7hu6LhurHhu4s+4buiw7Thu4klPuG7n+G7nXI+4buf4bud4buFPuG6peG7gXE0Psag4buBcD7huqThu4Hhu6Hhu4nhur8+P+G6rMOy4buJ4bq/PsOCb+G7ieG6vzo+4burOT7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG6rDfhu4c+P+G7nsagPuG7ouG6seG7iz7hu6LDtOG7iTo+4bqlceG7ieG6vz7huqU14bqlPuG7n2Hhu4nhur8+4buJ4buHJT7GoeG7geG6t+G7nz7hu5/hu6c+xrDDuTQ+4buf4buPPuG6peG7gcO64bqlPuG6peG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu53hu4Xhu4nhu4E+4bufw7k+4buf4buB4buH4bq54buJPuG7n+G6oeG7ieG6vz7hu5vhu6E2PuG6peG7gcSpPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7geG7jT7hur/hu4c0PuG6reG7heG7ieG7gT7DreG7gWo+w63hu4Fh4buJPuG7lT7Dojjhu4k+xqB14buZ4buJPj/hu6s5PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7hu6LDtOG7iTolPsOiOOG7iT7hu6Lhu6HDs+G7hz7hu55v4buJJT7Dojjhu4k+4bqk4buB4buHw6nhu4nhur8+P+G7qzk+xqDhu4FwPuG7osO04buJOj7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+4bua4buhNOG7iT7hu4BqNCo7L+G6qeG7iyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1t7XS99MzHhuqdbfX19MX0i4bufWzB9fSDDrHsqacah4bq/I+G7neG7siJ9PD40w6zhu5/hu7I84bqsdTQ+4bufZeG7nz7hu6Phu5Hhu4s+xrDDqT7GsOG7keG7hz7hu4nhur914buT4buHPuG6p8SD4buJPuG7ieG6v+G7gcOoxKk+4buVPuG7geG7oeG7seG6ueG7iT7hu5rhu6E04buJPuG7gGo0PD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IF1dPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzDgjjhu4k+xqB14buZ4buJJT7hu6s5PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7hu6LDtOG7iT7DrDY+4buL4buN4bufPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7n+G7gW/hu4k+w6I44buJPsOt4buBaj7DreG7gWHhu4k+4buf4buB4buh4buN4bqlPuG7geG7oeG7seG6ueG7iT7DouG7h8SR4buJPuG6v+G7h+G7keG7hz7hu5rhu6E04buJPuG7gGo0Kj7Gr+G7keG7hz5dMz7hu4Hhu40+4bq/4buHND7huq3hu4Xhu4nhu4E+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iT7hu5/hu43huqU+4bue4buBNeG7hyU+w6I44buJPuG6peG7gXU0PuG6pWo+4bqt4buH4bq54buJPsOsdeG7keG7hz7hu5vhu6HDs+G6pT7hur/hu4c0Kj7hu4jDoOG7iz7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7huqfhu6U+NeG7iT7hu4jEg+G7ieG6vz7huqXhuq/GoT7huq114buT4buJ4bq/PuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PsOiOOG7iT7GoHXhu5nhu4klPuG7qzk+4bue4bud4buh4buJ4bq/PuG7osO04buJJT7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+4bua4buhNOG7iT7hu4BqND7hu5/DuT7hu5/hu4E14buJ4bq/PjItW3tbeyU+4buJ4buBdeG7ieG6vz7huq1l4buJPuG7iTThu7E+4bqlxKnhu4k+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7GsOG6teG7iT7huq004buJ4bq/PuG6rXXhu5nhuqU+4buf4buB4buHPuG6pW/hu4nhur8lPsOt4buB4buHZeG7iT7GsOG7h+G6ueG6pT7huq3hu4c+w6w34buHPuG6pXM0PsOiNj7huqXEqeG7iT7GsG8+4bqlceG7ieG6vz7GsOG6r+G7nz7GsDgqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjN7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjAxIMah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbe10vW3sz4bqnfX0xXSAiMuG7nyAwMiIgw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7J9fTE8PjTDrOG7n+G7sjzhuqx1ND7hu59l4bufPuG7o+G7keG7iz7GsMOpPsaw4buR4buHPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bqnxIPhu4k+4buJ4bq/4buBw6jEqT7hu5U+4buB4buh4bux4bq54buJPuG7muG7oTThu4k+4buAajQ8PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwze3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwwMSA8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG7ouG7ocOz4buHPuG7nm/hu4k+4bqlaj59e3vhu7Y+4bqtw7Lhu4nhur8+w6I2xKk+4buKb+G7ieG6vyU+xrA2PuG7n+G7geG6qcSpPuG6peG7geG7oeG6s+G7iT7hu4nhur/hu4HDqMSpPuG6rTQ+4bql4buB4buHw6nhu6E+4buf4buB4buFPuG6pTg+w6I44buJPuG7icOg4buLPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6pzThu4nhu4E+4bujNeG6peG7gT7hu4Hhu40+4buJ4bq/4buBw6jEqSo+4bqs4buZ4bufPuG6p2bhuqXhu4E+4buf4buBNeG7ieG6vz59Wy1be1t9PuG6rTk+w63hu4Hhu4dl4buJPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buVPuG7qzk+xqDhu4FwPuG7osO04buJJT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7huq1qPuG6pWo+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iT7Dojjhu4k+4bui4buhw7Phu4c+4bueb+G7iT7DomY+4bqndcO04buJ4bq/PuG7n+G7g+G7ieG7gT7GsOG7keG7hz7huqTEqMav4buG4bqmLX0zKj7hu57hu6Hhu7E+4buJ4buB4buHxJHhu4k+xrB14buZ4bufPsOsxJHhu4k+w63hu4FqPsOt4buBYeG7iSU+w6I44buJPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buKb+G7ieG6vz7hu6Lhu6HDs+G7hz7hu55v4buJPsaw4bq14buJPsOi4buF4buJ4buBPuG7scSR4buJKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhuqnhu4ssO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjN7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjAxIMah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbe10vW3sz4bqnfX0xXTAgMOG7nyJ9MjJ9w6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IyIiA8PjTDrOG7n+G7sjzhuqx1ND7hu59l4bufPuG7o+G7keG7iz7GsMOpPsaw4buR4buHPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bqnxIPhu4k+4buJ4bq/4buBw6jEqT7hu5U+4buB4buh4bux4bq54buJPuG7muG7oTThu4k+4buAajQ8PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwze3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwwMSA8Pi8sOy/huqnhu4ssOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG7gDThu4c+4bqp4buLPuG7ieG7gW0+w6I44buJPuG7ouG7ocOz4buHPuG7nm/hu4k+4bqlceG7ieG6vz7DosOzPuG6rWXhu4k+4bql4buB4buTPuG7ieG7geG6t+G7iT7hu5vhu6E2PuG7n8O5PuG7neG6r+G7nz7hu6Phu5Hhu4sqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ze3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4ze3vGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bW3tdL1t7M+G6p319MV0yezLhu59de30yIsOseyppxqHhur8j4bud4buyMV1bPD40w6zhu5/hu7I84bqsdTQ+4bufZeG7nz7hu6Phu5Hhu4s+xrDDqT7GsOG7keG7hz7hu4nhur914buT4buHPuG6p8SD4buJPuG7ieG6v+G7gcOoxKk+4buVPuG7geG7oeG7seG6ueG7iT7hu5rhu6E04buJPuG7gGo0PD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8M3t7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8M3t7PD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhu4jhu4fDqeG7iz7GsOG7oeG7hz7huqVzND7DojY+4bqlxKnhu4k+XT7Dojjhu4k9PsagdeG7meG7iT4/4burOT7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4buiw7Thu4k6JT7huqThu4Hhu4fDqeG7ieG6vz7GsDY+4bui4buhw7Phu4c+4bueb+G7iT4/4burOT7GoOG7gXA+4buiw7Thu4k6PsOt4buB4buHPuG6rXXhu5nhuqU+4buJ4buB4bq34buJPuG7m+G7oTY+4bueZeG7nz7hu6Phu5Hhu4sqOy/GoSw74bufNMOiw6zhuqk+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG6pTThu4vhu4nhu4E04bufPD7huqXhuqnDrMOs4bujxqE04bql4buH4buJ4bq/4buyPHs8PuG6peG6qcOsw6zGoTThuqfhuqfhu4fhu4nhur/hu7I8IDwsO+G7n8OixKnhuqfhu7EsO+G7n+G7nSw74buf4bqnLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqzEqTbhu4k+4bqtOT7hu5/hu500xKk+4buBw7Thu4k+fXt7PuG7o+G7oeG6r+G7nz7hu5vhu6E2PuG6v8Oy4buLPuG6peG7gWHhu4k+w6Jv4buJ4bq/JT7hu4vhu4U+4bufb+G7iyU+4bq/N8SpJT7huqfhurHhu6E+YeG7iT7huq1l4buJPuG7n+G6t+G7iT7hu5804buxPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buJ4bq/4buBw6jEqT7hu5834buHPuG6pTXhuqU+w6I44buJPsOt4buBaj7DreG7gWHhu4k+4bqlczQ+4buB4buh4bux4bq54buJPuG7muG7oTThu4k+4buAajQqPuG7nsO5PsOt4buB4buHPuG6p2bhuqXhu4E+w6Lhurnhu4nhu4E+4bqkxKjGr+G7huG6pi19Mz7DonHhu4nhur8+xqHhu4E14bufPuG6rWXhu4k+4buJNOG7sT7huqXhu6Hhu43huqU+4bujw7Phu4nhur8+4bqlczQ+w6I2PuG6pcSp4buJPuG6pTbhu4nhur8+xrDhuq/hu58+xrA4PsawNj7hu5/hu4Hhu4dl4buhPuG7n+G7gcOz4buJPuG7gcO04buJKj7hu4jhu4HFqeG7ieG6vz7GoeG7geG6seG7iT7hu5vhu6E2PuG7n+G7oeG7sT7DreG7gW/hu4nhur8+w6zhu5Hhu4k+4buJ4buBdeG7ieG6vz7GsOG7keG7hz7hu5/hu4fhu4nhu4E+4buf4buB4bqx4buJPuKAnMOsNT7DrDbhu4nhu4E+4bqtceG7iz7DrDU+4budNeG6peG7geKAnSU+4buB4buxPsawbOG7ieG6vz7hur9qxqE+xqHhu4HhurHhu4k+4bq/4buHcMahPsOiNj7huqXEqeG7iT7huqVqPuG7n+G7gcSR4buLPuG7i+G7jeG7nz7huqU14buHPuG7n2Xhu58+4bqv4buLPjXGoSo7L8ahLDsv4buf4bqnLDsv4buf4budLDsv4bufw6LEqeG6p+G7sSw7L+G7nzTDosOs4bqpLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqF54buh4buf4buBxKnhu508LMON4buHw6nhu6E+4buA4buh4buxw6nhu4k7L8ahLA==

Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]