(vhds.baothanhhoa.vn) - Tình cờ thế nào tôi mò được facebook của thằng bạn ở cùng phòng, ăn chung nồi hồi sinh viên. Nó ra trường, vất vả mưu sinh trong Nam, ngoài Bắc và mất liên lạc với lớp cả chục năm nay.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu6/Eg8OyJVjhu4nEg2Phuq9YICVYxINiJeG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buq4buI4bq34bqrxINYMOG7hVjhu4nEgzlY4bqrJmJY4buJ4bq54bqvWOG6qWRYMm9mMFjhuqMlMDMgYmLhuqdYMG0lWOG7icSDIeG6q8OjWCA/4bqrWGdYMGvhuqvDo1hpxINk4bqrw6PDmVgs4bqrWDDEg8Sp4bqrw6NY4bqr4bq94bqvWMSD4bq94bqvWOG7i+G6r+G6q8SDWMO04bqvOOG6q+G7pFjhuqpjWMOsJVjhu4nDrG/hu4XhuqvDo8OZWMO0e+G7iVjDtDpY4bqpb8SpWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7icOsYuG6q8OjWOG6qiXhuqnDmVjhuqvDo2Im4bqvWOG7rS4wWMO0Jljhuql74buJWOG6reG6rzjhuqtY4bqtPzBYw7Thu4Phuq9Y4bqt4buDaVgwOlgwxINsMFjhuqss4bqpWOG6qyXhu5nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVgjWVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu0QCNp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7ssOd4bu2L8OdJCMxw53DnVnDnSPhu7bDneG7iUAj4bu0I+G6rT0t4buyI+G7uCQk4buyI8Od4bu0LeG7tOG7ssOdQCQ9w509JCThu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BX4buvxIPDsiVY4buJxINj4bqvWCAlWMSDYiVXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFcjWVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu0QCNXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rFqOG7iMOsJeG6q8SDWOG6qeG6r+G6q8SDWMSDxJEl4bukWOG6qsOjxKnhur3huqtVWOG6ruG6q+G7iTPDrOG6qzPhu4nGr+G7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqw4Phuq/hu4VY4bqrY1gy4bqz4bqrxINYMG9YZ1jhuqtv4buDMFjhuqvDo2Im4bqvw5lY4buJP+G6r1jhuqnDquG7iVjhu4nEgybhuqvEg1hpxIPhurtYxIPhuq/DoeG6q1gyP+G6r8OZWCDhurfhuqvEg1jhu5k44bqrWMO0Jljhu4lv4buH4bqvWDI1acOZWOG6rSZYMMSDbVgxYiXhuqvEg1jhuqvDo8SD4bqvw6FpWMO0JlgwY1jhuqnDquG7iVjDo+G6ryVYMuG6t+G6q8SDWDIq4bqrw6NY4bqp4buHWG/hu4Mw4bukWOG6qOG7geG6r1jhuq194bqrWOG6q2Phuq9YMMSDxKnhu5nDoeG6q1jhuq0mWOG6qcOq4buJWOG6rX3huqtY4bqrY1jhuqfEg2IzWMO0YVgwxKnDqjBY4buL4bq74bqrw6NYMirhuqvDo1jhu5k4xKnhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG6rH3huqtY4bqrJmJY4bqrY1gwbuG6q8OjWCA6YlVY4oCc4bqoJuG7mVjhu4nEg8SpWOG7kzlpWDJvJVgwOljDo+G6ryVYMuG6t+G6q8SDWOG7iyXhuqvDo1gyPuG7mVjhuqnDquG7iVgwxIPEqeG7mTnhuqtYMuG6r8OZWOG7iVvhuqtYxINvZ+G6q8OjWMO0Jljhu4nDrDrhuq9Y4bqrw6PEg+G6r8Oh4bqpWOG6q8SDw7XhuqvDo1gy4bqvYcSpWOG6qeG7g+G6r1jhuqk2w5lYw7Qs4bqrWOG6qeG6r+G6q8SDw5lYxIPhuq/DoeG6q1gyP+G6r+KAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4butJeG6q1gyfcSpWOG7icSD4bq3WOG7ieG6ueG6r1jhu4lkWOG6qWTDmVjEg8Oz4bqrw6NY4buJxINqWMO04buD4bqvWOG6q8SDw7XhuqvDo1gwPsSpWDDEg8Sp4buZw6HhuqtY4bqrY1jhuqfDoMOZWOG6q8OjxIMzWOG6q8SD4bqvYcSpWMOtxKkqWOG7icSDJuG6q8SDWMOsJVjDo8SDM+G6q1jhu4nGoeG7pFjhu6/Ds1jhuqvEg29Y4bqrY1gyJeG6q8OjWOG6p8SDYjNY4bqnxINiJeG6q8OjWOG7i+G7jVjhu4sl4bqrw6NY4buJw6zEkeG6q8OjWMO0JljDo+G6r+G6ocSpWDBm4buJWDAq4bqvWOG7icSDIeG6q8OjWOG7ieG6ueG6r1gw4bq54bqrw6NYMMSDw7MwWMO04buD4bqvWDAq4bqvWOG6q8SDJlgy4bqvWOG7icSDxKk4w5lYMCrhuq9Y4buTM1jigJzEgy7hu4lYxIPhu4fhuq9Y4buT4bq/WOG6qW7huq/igJ1Y4bqpP+G6q1jhu4nhurHhuqvEg8OZWMO04buD4bqvWOKAnOG6q2MwWOG6q8SDJuKAnVjhuq3EqeG6ueG6q1jhu4nEgyXhuqtY4buJxINnWDDEg1vhu4lYw7Rb4buJWDDEg+G6r1jhu4nhuq84xKlYw7QmWMO04buD4bqvWDA6WOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqsu4bqrw6PDmVjhuqlvJcOZWCBs4bqvw5lYw6wqMMOZ4buk4buk4bukWGdYMCrhuq9Yw7Rr4bqrw6NY4bqrw6NiP+G6r1jhurlY4bqrJuG7meG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqow6rhu4lYxIPhurnhuqlY4bqrY1gwOuG6qVjhu4nEgyrhuqtVWOKAnOG6qHvhu5lY4bqrLOG6qVjhuqsl4buZWDHhurMwxINYMTvDmVjhuqfEg+G6ueG6q8OjWDJvZjBYw7RhWMOtxKk4w5lY4bqrxIPhu4NYw63EqSpY4bqpJuG7mVg/4oCd4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu59YJsOZWDDhu4dYxIPDquG6r1gyPuG7mVjDrOG6veG6r+G7pFjhu6/hu4dYxIPDquG6r1gyw6Dhu6Thu6Thu6RY4oCc4buJw6w6WOG7icSDa+KAnVgwKuG6r1jhu4vhu41Y4buLJeG6q8OjWOG7icOsxJHhuqvDo1gyKuG6q8OjWOG6q8Ojb2jhuqvDo1jhuqnDqlgwbSVY4bqrY1gyPuG7mVgwxIPDs1gyPsSp4bukWOG7iOG6ueG6r1jDo8OpWMO0w6rhuq9Y4bqtOOG6q1ggJuG6q1hpxIPhurHhuqlVWOKAnHfhuq9hxKlY4bqn4bqvw6HhuqtYIOG6t+G6q8SDWOG7icSDb+G7heG6q8OjWOG7icOsZ1jhuq0/4bqvWMOs4bq94bqvw5lY4bqpJuG7mVjDtGFYMuG6r8OZWOG7icSDLOG6qVjhuq0/4bqvWMOtxKk4WOG7iSViWOG6rcSp4bq54bqrw5lYIDpiWDI64bqp4buk4buk4bukWMSDYibhuqvEg1jhu4nDrCrhuqvDo+KAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCc4bqqxIPhu4NY4bqrw6Mm4buZWOG7k28lWMOtxKk4WOG6qSbhu5lYw7TDsiVY4bqrw6PEg8OoYljDtMOyJVggxKnhur3huqtY4bqpJlTigJ3hu6RY4bqqY1jEg2Xhuq9Y4bqtP+G6r+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCc4bq64bqvWDDEgybDmVggJWJY4bqrLOG6qVgwZOG6q1jDo+G6t+G7pFjDg+G6r+G7hVjhuqfEgyowWOG6rS7huqlY4bqpJuG7mVjhu4fhuq/hu6RYxILhuq/DoeG6q1gyP+G6r8OZWMO0LOG6q1jhuqnhuq/huqvEg8OZWOG6p8SD4bq54bqrw6NY4buJxIPhuq85xKlY4buJxIPDs1jDo+G6t8OZWDBjWOG6p8SD4bqvWDBk4bqrWMSD4buH4bqrWOG6q+G7h+G6r1jhuqkm4buZWDIl4bqrw6NY4buL4bq74bqrw6NYe+G7mVgwxIPDs+KAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4but4bqvOeG7iVjhuqvDoyXhu5lY4bqpJsOZWCA/4bqrWOG7ieG6ueG6r1gyLOG6q8OjWDAq4bqvWCDhuq/DoMSpWOG7iW9m4bqrw6NYMDrhuqlY4buTajBY4bqrw6M/MFjhuqvEg+G6rzjhuqtY4buJYlgya+G6q8Oj4bukWOKAnOG7iMSDOVgyb+G7heG6q8OjWOG7iypYMGNYMGThuqtYMDrhuqvEg1jhurlY4buJ4bq5w5lY4buTM1jhuqkq4buZw5lY4buTM1gyP2lY4bqrxIPhurvhuqtY4bqrxIMqYlgwxIPEqeG6q8OjWOG6qcOq4buJWOG6rSbhuqvDmVgwZOG6r1gge+G6qVjhuq/huqvEg1jhu4ll4bqvWOG6p8SD4bq54bqrw6NUWOG7iCViWMO0IuG6q1jhu4PhuqtYMCrhuq9YMDrhuqlYw6Phuq8qMFgyw7PhuqvDo1jEgybhuqvDo1gwxINsMFhpxINq4buJWDLhur3huqvDo1jEg+G6vVjhuqkmWOG6p8SD4bq54bqrw6NY4buLJeG6q8OjWDJv4buF4bqrw6NYMm9mMOKAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCc4bqmxIPhurnhuqvDo1jhuqkm4buZWOG7h+G6r+KAncOZWOG7ieG6ueG6r1jhuqlqJVjhu4kl4buZWOG7icOsOOG6q1ggJuG6q1hpxIPhurHhuqnhu6RY4oCcd2/hu4XhuqvDo1jhuqlnWMOsw6rhuqvDo1g9WOG6rSbhuqvDmVjhurlY4buJ4bq5WDBjWDJv4buF4bqrw6NY4bq5WOG7ieG6ucOZWOG7kzNY4bqpKuG7mcOZWOG7kzNYMj9pWDBu4bqrw6NYMGNYMm/hu4XhuqvDo1jDrOG6rzjhuqvDo+G7pFjDlOG6tSVYxIPDqFgwxINiWOG6q8Ojb+G7heG6r1gy4bqvWCDDqlgybVjDrMOq4bqrw6NYMsOgWOG7ieG6v1gwxIPDszBYMDpY4bqt4bqhWMSDw6rhuq9Ye+G7mVgwxIPDs+G7pFjhu4ol4bqrw6NYMm/hu4XhuqvDo1jhu4nEg+G6t1gwY1jEg33huqnDmVgwY1gwfcSpWMO0b2bhu4lYMMSDw7PigJ3hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quKAnOG7iOG6u+G7iVjDrcSpKuKAneG7pFjhu60/4bqrWOG7ieG6ueG6r1jhu4nDrDpY4bqt4buF4bqvWOG6q8OjJeG7meG7pFjigJzhu4jEgzlYw6zhur3huq9Yw6wlWDJv4buF4bqrw6NYMGNYw6MoaVjhuqvDo2/hu4Xhuq9YLOG6q1jhu5Phuq/huqvDmVggKuG6q1jEgybhuqvDo1jDrGLhuqvDo1gww7NY4bqtN2JYMjdiWOG7icSDM2JYw6zhur3huq9Y4bqpw6hY4bqrxIMzYlgwxIMmYlggKuG6q1jEgybhuqvDo1jhuqvDtSVY4bqnxIPhurnhuqvDo1jhuqkm4buZ4oCd4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rigJzhuqbEg+G6ueG6q8Ojw5lY4bqnxIPhurnhuqvDo+KAncOZWOG7ieG6ueG6r1jEgyzhuqvDo1jhuqkqxKlYw6PDqVjhu4nhurHhu4lY4bqpa+G7pFjigJzhuqwm4bqpWMOj4bq3WDBk4bqr4bukWOG7r2NYMDpY4bqnxIPEqVgwb1jhu5MqWOG6qXvhu5lY4buJfeG6q8OjWDDEg2JY4buJw6w2WOG6rSXhuqvDo1jhu4nEgyXhuqvDo1jDtOG7g+G6r1jhuqvDo2/hu4Xhuq9Yw7ThurlYw6Phuq8lWDBvWOG7i+G6u+G6q8OjWMOs4bq94bqv4bukWHc1aVjhuqvEg29Y4bqnxIPEqVjhuqvDo8SD4bq1WDFvaOG6q8OjWHvhu5lYMMSDw7Phu6RYxILEkTBYxIMm4bqrxIPDmVgw4bq54bqrw6NYw7Thuq/DoTBYIOG6u1jhu4nDrOG6sVjhu4nDrGLhuqvDo1gye+G7mVgwOuKAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCcw5LDmVhpxIM64bqvWOG7icSDOVgwxIPDs+G7pFjhuqgmWOG6qybhu5nDmVgyb+G7heG6q8OjWOG7iypYw6zDquG6q8OjWOG7icSDOcOZWMOs4bq94bqvWDBjWDBk4bqrWDLDquG6r1gwxINiJeG6r1gwxINiJeG6r1gyfcSpWOG7kyXhuqvEg1gyfcSpWDJlw5lY4bqtP+G6q8OjWOG6rSowxINYw7RvZuG7iVgyw6jhuqtYMmVYMCrhuq9Yw7TDqGJY4bqnxIPhurnhuqvDo1jhuqkm4buZ4bukWMOUZlgwYuG6q1jhu4klYljhuqkmWMOjKGlYMDrhuqvEg1gye+G7mVgwxIMuMFjhu4tmWDLDs+G6q8OjWOG7ieG6r+G6qeKAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCc4buvxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7icSD4buF4bqvWOG6qyZiWHvhu5lYMMSDw7NY4bqpJuG7meG7pFjhu4h74buJWDA6WGnEg2xYxIPEqeG7meG6q8SDWGdYw63EqThY4buJJWLDmVjDo+G6r+G7hVgyYcSpWOG7ieG7jVjEgyZiWOG6q2Phuq9YMD7EqVgwYuG6q1gwxIMqxKlY4bqrxIMmWOG7ieG6ueG6r1jhuqvDo2Il4bqrWOG6rS7huqnhu6RY4buvKjBYMMSDKsSpWCA+4buZWMOj4bqv4buFWDBk4bqrWOG6rSbhuqlYw6Nv4buH4bqrw6NYMMSDYljhu5M7WMSDw6rhuq9Y4bqnxIPhuq9Y4buJxIMl4bqpWMOj4bqvJVjDo+G6ryViWOG7icSD4bq54bqrw6NYe+G7mVgwxIPDs+KAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCcw5Rb4buZWOG7icSD4bq3WOG7mTjhuqtY4buJPuG6qVjDrcSpKuKAneG7pFjhu60/4bqrWOG7ieG6ueG6r1jEg2Xhuq9YMeG6veG6q1VY4oCc4buIxIM5WMOtxKk4WOG6qSbhu5lYMGNY4bqr4buH4bqvWOG6qyZiWDDEg2JYIMSR4bqrWOG7icOsNlgwYuG6q1gwxIPhu4fhuq9Y4bqnxIPhurnhuqvDo+G7pFjhu4pmWMO0YVgwxINq4bqrw6NY4bqrY1ggxKnhur3huqvigJ3hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quKAnHYmYljhurnhuq/DmVjhu4tmWDDEg2rhuqvDo1jhuqtjWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMGNY4buLw7MwWOG6qSZYMMSD4buH4bqvWHvhu5nhu6RY4bqqJuG7mVjhuqvEgzTDmVgwOljhuqnDquG7iVgw4bq54bqrw6NYw7Thuq844bqrWOG6q2/hu4MwWCBhWOG7icSDOVjhuqvDoyXhu5lY4buJw6zEqeG6q8OjWOG7iT7huqnhu6RY4bqow6rhu4lY4bqrxIMmWMO0LOG6q1jEg2MlWOG7icSD4bqvOcSpWOG6q8SD4bqvWMO04buD4bqvWDA6WOG7iz7huqtYIGPhuqvDo1gyKsOZWCBj4bqrw6NYw6zhur/DmVjhu4s+4bqrWOG7icOsb2bhu4lYaSUt4buJJeG6q8SDw5lYIMOgWCDhu4fhuq9Y4bqp4bqvWOG6q+G6r8OZWGnEg2ThuqvDo1gwxIPhuq85xKlYacSD4bqv4bqpw5lYMCowWDA+xKlY4bqtPzBYIMOqWDAlWC1Y4bqpaiVYLVjhuqvEgz8wWC1YxIPEkSXhu6Thu6Thu6RY4bqoJljhuqnhuq/huqHhuqtYacSD4bqxWMSDYibhuqtY4buJYibhuqtY4bqrxIM04oCd4bukWHdvZjBYMiZY4buJ4bq54bqvWOKAnCAu4bqr4oCdWOG6reG6rzjhuqtYxINiJuG6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCc4buIxKnhu5nDoeG7iVjDtOG7heG6r+KAneG7pFjhu60/4bqrWOG7ieG6ueG6r1jhu4nEg+G6u+G7iVjhuq044bqr4bukWOKAnOG7iMSDOVjhuqsm4buZw5lY4buJJWJY4bqpJljDtGFY4buJxIPhurdY4bqtP+G6r1jhu4tmWOG6qXvhu4lY4buJxIPhu4Xhuq9Yw6Phuq8l4bqrWMO04buD4bqv4buk4buk4bukWOG6rSbhuqlYacSD4bqvYeG6q1gyOeG6q1jDo+G6ryVYMuG6t+G6q8SDWOG6qSbhu5nigJ3hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quKAnOG6uuG6r1jDo+G6r+G7heG6r1jhu4fhuq/igJ3hu6RYdznhuqtYMj7hu5lY4buJxIPhurdYICbhuqtYacSD4bqx4bqpWOG6qSrhu5lY4buJ4bqx4bqrxINYMG0lWOG7ieG6ueG6r1gyO1jhuqtj4bqrw6NYw6zhu40wWOG6rTjhuqtYw6zhur3huq/hu6RY4oCc4buIJWJY4bqnxIPhurnhuqvDo1gyOeG6q1gw4buHWMOtxKkl4bqrWOG7icSD4bq3WMO0IuG6q1gwxIPhurVYMj9iWDLDquG6r1jhuq3hurHhuqvEg1jhu4nDrCrhuqvDo1jhuq0m4bqpWOG7icOyWOG7kyVYw7ThurlY4buJb1jhuqkm4bukWMOU4buD4bqvWOG6rT/huq/DmVjhu4nhuq9h4bqrWOG6q8SD4bqvYcSpWDLDoFjhuq0m4bqpWMOj4bq34bukWMOU4buD4bqvWOG7iSViWOG7icSD4bq3WDBjWOG6qcOq4buJWDAq4bqvWCDhuq/DoeG7iVjhu4nEg+G7jVjhuqvEg2XDmVjhu7JYMCrhuq9Y4oCcIOG6u+G6q1ggKuG6q8SD4oCdWDDEg2JY4buyWMO0ZlgwxIPhur3huqvDo8OZWOG7icSDKuG6q8OjWDEs4bqpWCAlWDDEg2wwWOG7icOs4bqvw6HEqVjhu4nhuq854buJWOG6p+G6r8Oh4bqpWOG6rSZYMm1Yw7Thu4Phuq9Y4bqpw6rhu4nhu6Thu6Thu6RYMOG6ueG6q8OjWDDEg8OzMFjDrOG6veG6r+G7pFjhuqbEg+G6ueG6q8OjWGnEgzrhuq9YMOG6u1jhuq0m4bqpWMOj4bqvJsSpWOG6rSbhuqlYw6Phurfhu6RY4bqo4bq34bqrxINY4bqtJuG6qcOZWOG6q8SDb+G6q8OjWGnEgzrhuq9YIOG6rznhu4lYxINvZ+G6q8OjWOG7icSDbFgwxKnDqjBY4buL4bq74bqrw6NY4bqpJuG7mVjhu4fhuq/hu6RY4bqoJljhu4klYljhuqvEg2hYIFvhuqtY4bqnxIPhurnhuqvDo1gy4bqvWDDEg+G7h+G6r1gwa+G6q8OjWOG6qSbhu5lYMm9mMFjhu4nEg+G6t1gwY1jDtGZY4buJJWJY4bqpJsOZWDA6WOG6q8OjJuG7mVgwxIPhurVYMGNY4bqp4buB4bqvWMO04bqvw6EwWDJvJVgyY+G6q1gwYuG6q1gwKuG6r1jDtOG7g+G6r1jhu4su4bqpWOG7iyXhuqvEg8OZWOG6rSbhuqlYMjVp4bukWMOUZljhuqkm4buZWMO0YcOZWDBjWOG6p8SD4bqvWOG6rT/huq9YxINmaVjhuqfEg2I64bqrWDJ74buZWHvhu5lYMMSDw7PigJ3hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quKAnMOSWOG6qSbhu5lY4bqrY+G6r1hpxIM64bqv4bukWOG7o+G6q8SDWDPhuqlY4bqp4bq34bqrxINYMG7huqvDo1gwY1gwxINq4buJWOG7icSp4bq/4bqvWMOs4bq94bqvw5lYMG7huqvDo1hpxIM64bqvWOG7i+G6u+G6q8OjWDDEg1vhuqlY4bqtP+G6r1gwxINq4buJ4oCd4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rigJx3e+G7mcOZWOG6qzjhuqtY4bqpJuG7mVjhu4nEg8SpWOG7kzlpWDLhuq9Y4bqrxIM04bukWMOUYVgyPuG7mVjhu4klYljhuq1iWOG7iXvhu4nigJ3hu6RY4buI4bq54bqvWCDhur9Y4bqrw6Nj4bqrWOG7iSXhu5lY4buTxKnhurvhuqvDo1ggJuG6q1hpxIPhurHhuqnhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quKAnMOSw5lY4buJxIPhurdY4buJP+G6r1gwbuG6q8OjWOG6qcSp4bq74bqrWOG6qSbhu5lYIHvhu4lY4bqrw6Phu4VY4buJxIPhurnhuq/igJ3hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quKAnOG7r8SDw7NY4buJxIPhu40wWMOsJVjhu4klYlgwbuG6q8OjWDIo4buJWMO0NFjhuqkq4buZWCAl4buZWMOs4bq94bqv4oCd4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rigJzhu4jEqX3huqtY4buLJcSpWOG7iSViWMO0YVgye+G7meKAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4oCcw4PEgzRY4bqpJuG7mVjhu4nDrG/hu4MwWOG6q8SDNOKAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4butP+G6q1jhu4nhurnhuq9Yw6PDqVgwxINb4bqpWOG7icOy4bqrw6NYMWThuqvDo1jhuqnDquG7ieG7pFh3xJEwWDI54bqrWDI+xKnDmVjhuqnhur1YxIPhurnhuq9Y4buJ4bq54bqvWOG7iWolWMOsJVgyfeG6qVgy4bq3JVgyOeG6q1gye+G7mcOZWOG7iWIm4bqrWOG7icSDPuG6q1gww7PhuqvDo1gy4buF4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu6PEqeG7icSDYsOsV+G7quG6qsOjxKnhu5k44bqrWEnEg2LhuqvDo+G7qC9p4buq

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]