(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi đã mua những cuốn sách này ở quầy sách Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để về tặng cho bạn bè, đồng nghiệp. Cuốn sách dày 220 trang, nhưng in khổ 10x15cm rất nhỏ gọn, nên chúng ta có thể đọc hết chỉ trong một buổi tối, thậm chỉ bỏ túi áo để đọc trên xe bus, lúc nhấm nháp cốc cà phê...
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu4FW4bue4bqoVSDhuqjigJzDouG6vk7huqjhu4FW4bqofeG7nuG7kirhuqjhuqfhu57huqhO4buiP07igJ3hurYv4buiQuG6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G7gcOSw4pP4bqs4bqy4buf4bus4bue4bqow5Phu4ThuqjDmSbDiuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhOJuG7ruG7pOG6qCXhur5O4bui4bqo4buk4buAIuG6qOG7uOG6qD0mxKgi4bqoJeG6vk7hu6Lhuqjhu4Hhu6hO4bqofeG7nuG7lOG7pOG6qOG6peG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCokUeG6qOG7mybhu65O4bqo4buc4buew4rhuqjhu4FW4bqo4bql4bui4bug4bqo4buL4bue4buk4bui4bqi4bqow5Phu5bhuqh94buY4bqoKknhu6Thu5zhuqhO4bui4bum4bqoTeG7huG7pOG6qE3DqOG6ouG6qMOTVuG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7lCPDg+G6qOG6pSbhu67hu6Thuqgl4bq+TuG7ouG6qE/hu4Ai4bqoQ0PhuqrhuqgqJMOK4buk4buc4bqi4bqo4buk4buiIeG7pOG7nOG6qOG7nuG7pOG6qFXhu6JY4bqoQuG6ql1CRU7DmeG6qCThu4gq4bqo4buk4bui4buq4bqo4buc4buo4buk4bqi4bqo4buk4buQ4buk4bqoTuG7oj/hu6Thu5zhuqgqw4rhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqow5Phu6hO4bqo4bui4buSKuG6qE7hu6JS4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjDmVcq4bqoTSZY4bue4bqoKuG7ruG7nuG6ouG6qCrhu6JKw5nhuqhO4buiUuG6qE3hu6rhuqgqP+G7nuG6qOG6vuG7puG6qMOT4buW4bqow5Phu6hO4bqoKiThu5Dhu6Thuqhdw5LhuqhNJiXhuqLhuqjDmj9O4bqo4buk4bui4buIw5nhuqjhu6Thu6Lhur4j4bqoTuG7rk7huqhO4buA4bqoI+G7ouG7kMODw4PDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rE8q4buiJsOZTeG6qOG7nuG6pcOS4bukKsOSJOG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqxb4bueTyrhu6LDgOG6qOG6uOG6quG6qiNd4bqg4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iqw4DhuqjhurjEkEIjXeG6oOG6rOG6qCUkTuG7s+G6rC8v4buefcODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6Qv4bukw5JbJS9DROG6qsOJL0LhurjhurhPw4lCxJBEw4lFRSrhurjhuqpF4bq4w5rhuqotQsODVCPhu5zhuqzhuqjDisOaKuG7s+G6rOG7gVbhu57huqhVIOG6qOKAnMOi4bq+TuG6qOG7gVbhuqh94bue4buSKuG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TuKAneG6rOG6qFvhu55PKuG7ouG7s+G6rOG6uOG6quG6quG6rOG6qOG7osOS4bue4buc4buiKuG7s+G6rOG6uMSQQuG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu5/hu6Lhu5Lhuqjhu6Thu6Ih4buk4buc4bqi4bqo4buk4buc4buAIuG6qE7DneG6qD0mw4rhu6ThuqhO4buiJiLhu5bhu6ThuqgqJDvhuqgl4bu44bqi4bqoKuG7rOG7nuG6qCrhu6Lhu4gi4bqoTibhu67hu6Thuqgl4bq+TuG7ouG6qMOZ4buA4bqoKuG7rOG7nuG6qMOT4buE4bqoKknhu6Thu5zhuqjDmVcq4bqow5NW4buk4buc4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6ouG6qOG7pEjDmeG6qCok4bum4buk4buc4bqoTuG7olbhu6Thu5zhuqgl4bq+TuG7ouG6ouG6qE3hur7hu6bhuqgq4buiw4rhu6Thu6LhuqjDmiDhuqLhuqh9TOG7pOG6qMOTIeG7tk7huqhN4buoTuG6qOG7pOG7nCYi4buQ4buk4bqow5rhu7Ij4bqo4buk4buew5rhu6bhu6TDg+G6qOG7n+G7ouG7nuG7libhuqgl4buu4bqoKuG7ouG7rOG7nuG6ouG6qE7hu6JHTuG6qE7hu6JH4buk4bqofUoixILhuqjhu4nhu6Ih4buk4buc4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCXDiuG7puG6qMOa4buAw5nhuqgq4bus4bue4bqoKuG7ouG7puG6virhuqjDkyHhu7ZO4bqoJSYi4bqo4buk4buc4buiU+G6qCRI4buk4buc4bqi4bqow5Phu4oi4bqow5rhu4DhuqhOJuG7ruG7pOG6qCXhur5O4bui4bqow5nhu4Dhuqgq4buIKuG6qE7hu4LhuqhO4bq+4buk4bqoTVfhuqLhuqjDk+G7guG7pOG7nOG6qH3hu57hu5Dhu6TDg8ODw4PhuqjDmeG7gOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqLhuqhOxajhuqjDmsOU4bqow5rhu4Dhuqgq4buIKuG6qE7hu4LhuqhO4buiP+G7pOG7nOG6qCrDiuG6qOG7pOG7kOG7pOG6qMOZVyrhuqjDmsSo4buk4bqow5Phu6hOw4DhuqjigJzDouG6vk7huqjhu4FW4bqofeG7nuG7kirhuqjhuqfhu57huqhO4buiP07igJ3huqgt4bqo4buiVuG7nuG6qFUg4bqoTizDiuG6qMawLuG6qMOtMOG6ouG6qE/hu6bhuqjhu6Thu6Lhu4Dhuqh9RuG7pOG6qOG7n+G7ouG7kuG6qMOtMuG6qOG7nOG7ouG7nsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bql4buiJiLhu5Thu6ThuqjDouG6vk7huqh94bue4buSKuG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TuG6qCrhu6Lhu57hu5Dhu6Thu5zhuqjDmuG7nuG7kOG7pOG7nOG6ouG6qOG7nMSo4buk4bqo4buk4buiIeG6qCrhu4gq4bqoTuG7guG6qE7hur7hu6ThuqhNV+G6ouG6qMOT4buC4buk4buc4bqofeG7nuG7kOG7pOG6qMOT4buE4bqo4buk4buc4buiw5Lhuqh94buA4bqofeG7rOG6qE464buk4buc4bqoXT9O4bqow5NX4buk4buc4bqoPSbDiuG6qMOa4bu04bue4bqoVeG7luG6qE4sw4rhuqjhur/hu6PDg+G7n+G7o+G6qOG7geG7puG7gOG7pOG7nOG6qOG6peG7ouG7oOG6qMOi4buC4bumw4PhuqjhuqXhu6I/4buk4buc4bqoKsOK4bqoTi7hu6Thu5zhuqgq4bui4buIw5nhuqjhu6Thu6ImxKjhu6Thuqgg4bqo4buk4buc4buiU8OK4bqow5pRTuG7ouG6qCU+4bqofeG7gOG6qOG7nOG7nuG6vuG6qCokUeG6qCokIeG7tOG7pOG7nOG6qCpW4buk4bqoTizDiuG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TsOD4bqo4buJ4buiIeG7pOG7nOG6qMOT4buoTuG6qOKAnMOi4bq+TuG6qOG7gVbhuqh94bue4buSKuG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TuKAneG6ouG6qMOT4buW4bqoKuG7ouG7iCbhuqhO4buCw5nhuqgq4bui4buQw5nhuqjDmsav4buk4buc4bqoIuG7kCbhuqjhu6Qh4buyTuG6ouG6qCrhu6Ihw53hu6Thu5zhuqhP4buK4buk4bqofeG7rOG6qE3hu7ThuqhN4buS4buk4bqi4bqow5lXKuG6qCok4bug4bqoKibhu5ThuqjDmUzhu6Thuqgq4bue4buUI+G6ouG6qOG7pOG7nOG7olHhuqjDmjxO4bqoVeG7nuG7kOG7pOG6qE4h4bu04buk4buc4bqi4bqoKuG7nuG7pOG7ouG6qCrhu6LEqOG7pOG6qMOa4buGTuG6qD0mw4rhu6ThuqhO4bq+TuG7ouG6qMOZ4buG4buk4buc4bqofeG7gOG6qMOaxq/hu6Thu5zhuqgq4bue4buk4bqoKiYi4buUKuG6qMOT4buu4bue4bqofeG7gOG7puG6qOG6reG7guG7pOG7nOG6ouG6qH3hu4Dhu6bhuqglKE7huqjDmeG7huG7pOG7ouG6qE4sw4rhuqgq4bum4buA4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qCpXTuG6qE4sw4rhuqjDouG6vk7Dg+G6qOG7n+G7ouG7kMOZ4bqoTuG7gsOZ4bqoI+G7ojtO4bqoKuG7iMOZ4bqo4bucIcOd4buk4buc4bqow5Phu4bhu6bhuqjDkyhO4bqo4buk4buc4bu04bue4bqoJeG6vuG7pOG7nOG6qH3hu4DhuqgqUOG7pOG7ouG6qMOT4bum4buA4buk4bqoVeG7kirhuqg9JuG7rk7huqgq4buS4bqoTuG7ouG7iuG7pOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LDg8ODw4PhuqhOLMOK4bqo4buJ4bucIeG7tOG7nsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buBw53hu6Thuqjhu6Lhu5Iq4bqi4bqow5Phu5bhuqjDkyHhu7ZO4bqow5pH4buk4buc4bqow5rGr+G7pOG7nOG6ouG6qE1W4bue4bqo4buiVuG7nuG6qD0mw4oi4bqo4buk4bucIeG7tk7huqgq4bui4bu04bue4bqo4buc4buew4rhu6Thuqh94buY4bqo4oCcw4PDg8OD4bqoTSZY4bue4bqoJeG6vuG7pOG7nOG6qCrhu6Io4bqo4buiw4rhu57huqLhuqjDmTrhu6Thu5zhuqhC4bqq4bqoKuG7ouG6vuG7pOG7nOG6qEXhuqjhu6RGw5nhuqhC4bq8w4lF4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCrhu6Lhu5bhuqjhu6Thu4Dhu6bhuqg9JuG7kOG7pMODw4PDg+G6qOG7nyThu7Thu57huqhOw4rhu6bhuqh94buA4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhdw4rhu6Thu6LDg+G6qOG7i+G7iiLhuqgqJEfhu6Thu5zhuqjDmj7hu6Thu5zhuqjDmuG7tOG6qCok4bus4bue4bqoKiThu5Dhu6ThuqhNxKgm4bqoKiThu7Thu57huqjDosOK4bqo4bqtUOG7pOG7osODw4PDg+G6qOG6rT/hu6Thu5zhuqjhurzhuqjhu5zhu57hu7ThuqLhuqjDouG6vk7huqjhu4FW4bqo4buk4bucVuG7nuG6qE7hu6JGw5nhuqhO4buiP+G6qH3hu57hu5Iqw4PDg8OD4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qMOTxKgm4bqoKuG7nuG7kOG7pOG6qH3hu4Dhu6bhuqgq4buA4bue4bqow5rhu57hu5Qm4bqo4oCc4bufJiLhu5Qq4bqow5Phu67hu57huqhN4bug4bqow5lKKuKAneG6qMOT4buW4bqoT0nhu6ThuqjDmuG7huG7nuG6qE7hu6Lhu6bhuqjDmSbhu6zhu6ThuqjDk+G7tOG7nuG6qE7hu6bhu6ThuqhO4bui4bq+JuG6qMOZw4rhu57huqglw4om4oCdw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhuqUo4bqoKuG7ouG7kuG6ouG6qD0mw4rhuqjDmuG7tOG7nuG6qFXhu5bhuqhOLMOK4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu6Ih4bqoVSDhuqgk4bue4buQ4buk4buc4bqoLeG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqjigJzhu5/hu57hu5Ym4bqow5NW4buk4buc4oCd4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu5zEqOG7pOG6qMOZVyrhuqgj4buixKjhu6ThuqgqIeG6qCrhu6Lhu5LhuqhVMuG6qMOZ4buA4bqow6Lhur5O4bqoJOG7iCrhuqjDmTxO4bqoIuG7kCbhuqjDmeG7kuG7pOG6ouG6qE7hu6I/4buk4buc4bqoKsOK4bqoJcOU4bqow5Mh4bu2TuG6qCrhu6LDkuG7puG6qE0h4buyTuG6qE7hu6Lhu4rhu6Thuqjhu4nhu5wh4bu04bue4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqo4buk4buc4buAIuG6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqhF4bqow5pRTuG7ouG6qCU+4bqoLeG6qCrhu6Lhu7Thu57huqhV4buiR07huqh94bue4buSKuG6qOKAnOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqjDmuG7tOG7nuG6qE9J4buk4bqow5rhu4bhu57igJ3Dg+G6qMOi4bq+TuG6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqoTuG7olLhuqh94bue4buSKuG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TuG6qCok4bum4buk4buc4bqofcav4buk4buc4bqoQuG6qOG7nOG7nuG7tOG6qC3huqgqKeG6qOG6vOG6qMOT4buS4buk4bqoQuG6quG6qOG7nOG7nuG7tOG6qCXhur7hu6Thu5zhuqLhuqglw4om4bqow5PFqOG6qOKAnMOa4buG4bue4bqoJuG7pOG7nOG6qE8m4buk4buc4bqi4bqoKuG7osOK4buk4bui4bqoKuG7ouG7guG7pOG6qCok4bu44bqow5rhu4bhu57huqhO4bus4buk4buc4bqofeG7nuG7lE7huqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqjhu6Thu5zhu4Ai4oCdw4PhuqjigJzGsOG7nuG7lE7huqgk4bue4buQ4buk4buc4oCd4bqoTizDiuG6qMOi4bq+TuG6ouG6qH1Q4bqoKuG7ouG7kuG6qOG7osavw4rhuqh94buA4bum4bqo4oCcfeG7nuG7lE7huqhO4buiJuG7pOG7nOKAneG6qC3huqjDkyHhu7ZO4bqoVeG7luG6qMOa4buG4bue4bqow5lXKuG6qE7hur5O4bui4bqo4buk4bucR+G7pOG6qOG7nOG7qOG7pOG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqjDk8SoIuG6qMOTLOG6ouG6qCop4bqofeG7nuG7lE7huqjDouG6vk7huqh94bue4buSKuG6qCrhu6Ih4bqoTuG7ouG7puG6qE7hur5O4bqoTuG7ouG6vibhuqgq4bui4bue4buSJuG6qOG7pOG7ouG7nuG6ouG6qCrhu57hu5Ij4bqow5Phu6bhu4Dhu6ThuqjDk+G7huG7nuG6qE3hu57hu5Ym4bqo4buHKsOKw5rhu57DiuG6ouG6qOG7pOG7nOG7osOS4bqoTeG6vuG7puG6qE7hur7hu6bhuqgqUOG7pOG7ouG6qOG7olDhu6Thu6LhuqhO4bui4bue4buS4buk4bqoKiRK4buk4bqi4bqoKuG7okbDmeG6qMOTVuG7pOG7nOG6qE3hu4Dhu6bhuqLDg8ODw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhuqXhu6I/4buk4buc4bqoKsOK4bqoJcOU4bqoTeG7nuG7kirhuqgqKeG7pOG7nOG6qCPhu6LEqOG7pOG6ouG6qCop4buk4buc4bqow5k7TuG6qCrhu57hu5Ij4bqoKuG7osOS4bum4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhuqfhu57huqhO4buiP07huqjDkyHhu7ZO4bqow6Lhur5O4bqofeG7nuG7kirhuqh94buA4bum4bqoKuG7ouG7tOG7nuG6qMOT4bue4buWw5nhuqjhu6Thu4Dhu6bDg+G6qOG6rcWo4bqow5rhu4Dhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoT8av4buk4buc4bqofeG7mOG6qOG6reG7guG7pOG7nOG6ouG6qH3hu5jhuqjDk+G7puG7gOG7pOG6qFXhu5Iq4bqoTuG6vk7hu6LhuqjDmeG7huG7pOG7nOG6ouG6qE4u4buk4buc4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhV4buiJuG7pOG7nOG6qOG7nOG7nuG7tOG6qCrhu6Lhu57hu5Dhu6Thu5zhuqjhu4gi4bqi4bqoTizDiuG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqhCQuG6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqhF4bqo4bukRsOZ4bqoQuG6vMOJRcOD4bqo4buJ4buc4buAIuG6qEJD4bqoKuG7ouG6vuG7pOG7nOG6qEXhuqLhuqjDouG6vk7huqh94bue4buSKuG6qH3hu5jhuqgq4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu6Thu57hu5Dhu6ThuqDhuqh94buY4bqoPSYi4buSKuG6qCrhu4rDmeG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqjhu4sz4bqoTigm4bqo4bukIeG7sk7huqDhuqh94buY4bqoVeG7kuG6qOG7ouG7puG7hk7hu6Lhuqhd4buKIuG6qE884buk4buc4bqow5Phu4gq4bqo4bukIeG7sk7huqjDmcOK4bue4bqoJcOKJsOD4bqo4buJ4buc4buAIuG6qEJE4bqoKuG7ouG6vuG7pOG7nOG6qEXhuqLhuqjDouG6vk7huqhPSeG7pOG6qMOa4buG4bue4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qMOa4bu04bue4bqoKuG7isOZ4bqo4buiJiLhu5Iq4bqo4oCcxrDhu5jhuqgj4bui4bum4buk4buc4bqoKiThu4Dhu6bhuqhOV+G7pOG7nOG6qCXhu4Lhu6Thuqgq4bui4buS4bqo4buc4bue4buy4bue4oCdw4Phuqjhu4nhu5zhu4Ai4bqoQsSQ4bqoKuG7ouG6vuG7pOG7nOG6qEXhuqLhuqjDouG6vk7huqhNSuG7pOG6qE7hu4Lhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4buk4buQ4buk4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qH3hu57hu5Iq4bqoKuG7nuG7kiPhuqjDkyHhu7ZO4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qOKAnMOa4bu04bue4bqoT0nhu6ThuqjDmuG7huG7nuKAneG6qOG7pOG7oiHhuqjDk+G7hOG6qMOTUeG7pOG7ouG6oOG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqow4rhu57huqhN4bue4buSKuG6qMOTIeG7tk7huqgkSOG7pOG7nOG6ouG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqjDmuG7tOG7nuG6qMOi4bq+TuG6qOG7pMWo4bue4bqofeG7suG7nuG6qE3hu4DhuqhO4bum4buk4bqoKiThu5Dhu6ThuqhO4bq+4buk4bui4bqow5NW4buk4buc4bqoXeG7hOG6qOG7qybhu4rhu6ThuqjGoeG7oiHhu7bhu6Thu5zhuqLhuqjhu6ImIuG7lOG7pOG6qOG7nynhuqjDrOG7nuG7kMOZ4bqo4bui4busw5nhuqjhu4gi4bqi4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qMOa4buA4bqow5Phu57hu5gm4bqow5nhu4Dhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bui4busw5nhuqg9JsOK4bqo4buJ4bucIeG7tOG7nuG6qH3hu57hu5Iq4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhuqfhu57huqhO4buiP07Dg+G6qOG7ieG7nOG7gCLhuqhCReG6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqhF4bqo4bukRsOZ4bqo4buIIuG6ouG6qMOi4bq+TuG6qMOT4bue4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqo4bufJCbhu6Thu5zhuqjhu5sm4buuTuG6ouG6qE7hu6Lhu57hu5JO4bqoTkkj4bqoTuG7oijDiuG6qCrhu4Dhu57huqjDmuG7nuG7lCbhuqhN4bug4bqow5lKKuG6qMOTIeG7tk7huqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoKiTDiuG7puG6qMOa4buG4bue4bqoTuG7ouG7puG6qMOTVuG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu6DhuqjGsC7huqjDrTDhuqgqJOG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7gOG6qCXhu4Dhu6ThuqLhuqhOOuG7pOG7nOG6qMOa4bu04bue4bqoT0nhu6ThuqhPxq/DgOG6qOKAnOG6peG7oj/huqhO4buIKuG6qOG7nOG7nnvhuqhO4bui4bum4bqoTkvhu6Thuqgq4buiSuG7pOG6ouG6qCXDiuG7pOG7nOG6qOG7pEbDmeG6ouG6qMOZOuG7pOG7nOG6qELhuqrhuqgq4bui4bq+4buk4buc4bqoReG6qOG7pOG7ouG7suG6qMOTIcOK4bqow5rhu4bhu57huqhO4bui4bum4bqow6Lhur5O4oCdw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu6PDlOG6qFXhu6LFqOG6qOG7pOG7nEbhu6ThuqjDmuG7huG7nuG6qE7hu4LDmeG6qF0/TuG6qOG7pOG7nOG7ouG7juG7pOG6qOG7pOG7nOG7gOG7puG6qE9W4buk4bqow5rhu5Dhu6Thuqh94buA4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qOG7pCHhu7JO4bqow5lHKuG6qCokPE7huqgqJOG7gOG7puG6ouG6qFXhu6Lhu57huqjDk+G7qE7huqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoT8av4buk4buc4bqoKjzhuqglPOG6qE4sw4rhuqjDk1bhu6Thu5zhuqhO4bui4bug4bqoxrAu4bqow60w4bqow5o/TuG6qOG7pOG7nEfDmeG6qMOZ4bq+4bue4bqow5PEqCbhuqhN4buGTuG6qCPhu6LDneG6qE4sw4rhuqjDouG6vk7huqjDmlbhu6Thu5zhuqjDmlfhu6Thu5zhuqhPIeG7suG7nuG6qE3EqCbhuqgqJOG7tOG7nuG6qOG7nyQh4bu04buk4buc4bqo4bujw4rDgOG6qOKAnOG7n+G7ouG7kuG6qMOZ4buA4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjDk+G7kMOZ4bqoQsSQ4bqoKuG7ouG6vuG7pOG7nOG6qEXhuqjhu6RGw5nhuqhC4bq8w4lF4bqi4bqo4buk4bucVuG7nuG6qMOZVyrhuqjDmVDhu6Thu6LhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6qH1H4buk4buc4bqow5Phu6hO4bqow5Phu57huqjDk+G7qE7huqjDmuG7huG7nuG6qE3hu4Lhu6Thuqjhuqfhu57huqhO4buiP07huqLhuqjDmVnhu57huqjDmsSo4buk4bqow5Phu6hO4bqow5Phu5Lhu6ThuqhO4buKJsOA4bqo4oCc4bqlJuG7ruG7nuG6qE464buk4buc4bqi4bqoKuG7rOG7nuG6qMOT4buW4bqow5rhu4bhu57huqjDmSbhu6zhu6Thuqh94buA4buk4bqoKlDhu6Thu6Lhuqgq4bui4buK4buk4bqoIuG7kCbDg8ODw4PhuqzhuqLhuqjDmuG7gOG6qCrhu6zhu57huqhV4bui4bus4buk4buc4bqoJcOK4bum4bqoTsSow5nhuqjDkyHhu7ZO4bqo4bukIeG7sk7huqjDmUcqw4Phuqjhu5/hu6zhu57huqjDmSbhu67hu6ThuqhO4bui4buGIuG6qOG7pOG7nMOKIuG6qCXDiuG7pOG7nOG6qOG7pOG7ouG7gOG6qMOK4buk4bui4bqoxqHhu6Lhu4bDmeG6qMawRuG7pOG6qOG6rVbhu6Thu5zhuqLhuqhO4buiUuG6qE7hur5O4bui4bqoTuG7olnhuqgq4bus4bue4bqow5rhu4DDmeG6qH3hu57hu5RO4bqow5lXKuG6qFXhu6Lhu6bhu4Lhu6Thu5zhuqgl4buK4bukw4Phuqjhu5/hu6zhu57huqjDmSbhu67hu6ThuqhO4bui4buGIuG6qOG7pOG7nMOKIuG6qMOT4buS4buk4bqoKinhu6Thu5zhuqjDk1bhu6Thu5zhuqhO4bui4bug4bqocyLhuqh94bue4buQ4buk4bqow6JX4bqo4bql4bui4bug4buk4bui4bqoKiRR4bqow5nhu4DhuqhV4buQJuG6qCrhu6bhuqjDmuG7kOG7pOG6qCRI4buk4bucw4DhuqjhuqXhur5O4bqow5NW4buk4buc4bqoTuG7ouG7oOG6qMOd4buexILhuqjDouG6vk7huqhO4buiJkvhu6ThuqhNUeG6qH1T4buk4bui4bqoTeG7nuG7lCrhuqhO4buiP+G7pOG7nOG6qCrDiuG6qCRW4buew4PhuqjhuqXhur5O4bqow5NW4buk4buc4bqoTuG7ouG7oOG6qOG7ouG7hCLhuqjDmuG7gMOZ4bqow5nhu6jhu57huqhO4bq+TuG7ouG6qMOT4buW4bqo4buc4buee+G6qMOi4bq+TuG6qMOa4buG4bue4oCdw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu58p4bqo4bukRsOZ4bqoQuG6vMOJw4nhuqjDk+G7kuG7pOG6qELhurzDieG6vOG6ouG6qMOi4bq+TuG6qE/hu4Dhu6Thu6Lhuqgq4bui4bu04bue4bqo4buc4buew4rhu6ThuqjDk+G7luG6qE7hu6JS4buk4bui4bqoJT7DiuG6qH3hu4Dhuqh94bue4buSKuG6qCrhu6Lhu5DDmeG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqjDk+G7nuG7mCbhuqhO4buuKuG6qCLhu5Im4bqofeG7gOG7puG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TuG6ouG6qCop4bqofeG7nuG7lE7huqhO4buiRsOZ4bqow5rhu6bhuqjDk+G7tOG7nuG6qCXhu67hu6Thu5zhuqhOLMOK4bqo4buJ4bui4buK4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qCXDiibhuqhO4bui4bue4buS4buk4bqoKiTDiuG7pOG7ouG6ouG6qMOT4buS4buk4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qE5G4buk4bqoT0nhu6ThuqhP4buA4buk4bui4bqoTuG7ouG7puG6qE7hur5O4bqow5NW4buk4buc4bqoTuG7ouG7oOG6qMOa4buE4buk4bui4bqow5Phu4bhu6bhuqhO4bq+TuG6qE7hu4gjw4PhuqjigJzhu4nhu6J74buk4buc4bqoT8av4buk4buc4bqoTuG7onvhuqhO4buiVuG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu4zhu6bhuqjDmuG7kOG7pOG6qOG7pOG7osOKJuG6ouG6qOG7nOG7hk7hu6LhuqhdxajDiuG6ouG6qH3Gr+G7pOG7nOG6qF0m4buu4buk4buc4bqi4bqofcav4buk4buc4bqow5rhu5Dhu6ThuqLhuqjDmTxO4bqoXcOK4buk4bui4bqow5pM4buk4bqow5k8TuG6qMOT4buq4oCdw4PhuqjDrMSo4buk4bqoTibhu67hu57huqhOOuG7pOG7nOG6qCU+w4rhuqjhuqfhu57huqhO4buiP07huqhO4buiSsOZ4bqo4buiw53hu6Thuqgl4bum4bqofeG7suG7nuG6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqow5rhu5ThuqLhuqjDouG6vk7huqh94bue4buSKuG6qMOa4buG4bue4bqoKuG7puG7gOG7pOG6qE1X4bqow5Phu6bhu4bhu6ThuqjDmeG7uOG6qMOTxKgm4bqofeG7gOG7puG6qMOZSSrhuqglw4om4bqoKuG7tOG6qOKAnOG7n+G7nuG7pOG6qCrhu6LDisOZ4bqoVeG7ouG7guG7puG6qMOTSU7huqhN4bue4buUKuKAneG6qCXhu67huqgkw4rhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqoROG6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqhF4bqo4bukRsOZ4bqoQuG6vMOJ4bq8w4Phuqjhu4nhu5zhu4Ai4bqoQuG6vOG6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqhF4bqo4bukRsOZ4bqoQuG6vMOJ4bq84bqoLeG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqgl4bue4buk4bui4bqo4buk4buiSirhuqgqJljhu57huqjhurjhurzhuqLhuqjDouG6vk7huqglPsOK4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qE4m4buu4bue4bqoTjrhu6Thu5zhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TsOA4bqo4oCcw6Lhur5O4bqoXcOSw5nhuqjDmuG7huG7nuG6qCrhu6bhu4Dhu6ThuqhNV+G6qE7hur5O4bqoTeG7guG7pOG6qH3hu57hu5Iq4bqoTizDiuG6qOG7ieG7nCHhu7Thu57huqgqJOG7puG7pOG7nOG6qMSQ4bqo4bukRsOZ4bqoPSbDiuG6ouG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqhO4buiUuG6qCU+w4rhuqgq4bui4buQw5nhuqhNw4rhuqhO4buiWeG6qOG7uOG6qCPhu6LEqOG7pOG6qMOZ4bu44bqow5PEqCbigJ3Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7ieG7onvhu6Thu5zhuqhO4buie+G6qOKAnCrhu6JKKuKAneG6qE7hu6Lhu57hu5LDmeG6qH1R4bqoKiThu6Dhuqg9JsOK4buk4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqgq4bui4buS4bqo4buk4buA4bum4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgj4buixKjhu6ThuqjDouG6vk7huqh94bue4buSKuG6qH3hu5jhuqjhuq3hu4Lhu6Thu5zhuqLhuqh94buY4bqow5Phu6bhu4Dhu6ThuqhV4buSKuG6ouG6qH3hu5jhuqjDk+G7huG7puG6qMOTKE7huqhO4bq+TuG7ouG6qMOZ4buG4buk4bucw4HhuqjGsFDhuqglw4rhu6bhuqjDouG6vk7huqh94bue4buSKuG6qOKAnOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqgq4bue4buk4bui4bqoKuG7osSo4buk4bqi4bqow5PEqCbhuqjFqE7huqh9TOG7pOG6qCThu4gq4bqoJeG6vuG7pOG7nOG6qCUm4buuKuKAneG6qOG7uOG6qCPhu6LEqOG7pOG6qMOZ4bu44bqow5PEqCbDgeG6qOG7nynhuqjigJzDiuG7pOG7ouG6qOG7ojrhu6Thu5zigJ3huqjDmeG7gOG6qMOi4bq+TuG6qCrhu6Lhu5DDmeG6qH3hu4Dhu6bhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qE7hu4om4bqoTuG7oj9O4bqow5kp4buk4buc4bqow5NW4buk4buc4bqoTeG7gOG7puG6ouG6qE7hu6Lhu57hu5Lhu6ThuqglU+G6qFXhu6Lhu57hu5Lhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqh9RuG7pOG6qFXhu6Lhu6bhur7hu6Thu5zhuqjDk+G7hirhuqgq4bui4buS4bqo4buk4buA4bumw4Hhuqh9w4rhu57huqgqJMav4bqoTizDiuG6qOKAnOG7ieG7ouG7iuG7pOG6qE/hu4rhu6TigJ3huqgj4bui4buC4bue4bqow5Mh4bu2TuG6qOG7pOG7okrhu6Thuqgq4buiKE7huqjDkz/hu6Thu5zhuqjDk0fhu6Thuqgkw4rhuqglw4rhu6bDgcODw4PDg+G6qOG7n+G7iCrhuqhO4buC4bqow5Phu5gm4bqow5Mh4bu2TuG6qMOT4buY4bqoTkoj4bqow5Phu5Lhu6ThuqjDmVcq4bqoTuG6vk7hu6LhuqhO4bus4bqow5Phu6jhu6Thu5zhuqLhuqglP07huqgq4bugTuG7ouG6qCok4bum4buk4buc4bqoTibhu67hu6Thuqgl4bq+TuG7osOD4bqo4bqtw4rhu6Thuqhdw5Lhu6ThuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhPxq/hu6Thu5zhuqhVIOG6qOG7nOG7ouG7nuG6qMOa4buG4bue4bqofeG7nuG7lE7huqjDouG6vk7huqh94bue4buSKuG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TuG6ouG6qMOa4buA4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qMOZSybhuqhO4buiJiLhu5Thu6Thuqh94buY4bqow5Phu4bhu6bhuqjDkyhO4bqi4bqoI+G7ouG7puG7pOG7nOG6qE7hur5O4bui4bqoTizDiuG6qOG7ieG7nCHhu7Thu57Dg+G6qOG6rcWo4bqoTsav4buk4bqow5rhu4DhuqgqUOG7pOG7ouG6qE7hu4LDmeG6qMOTSU7huqhN4bue4buUKuG6qE4sw4rhuqjDk1bhu6Thu5zhuqhN4buA4bum4bqi4bqoTuG7ouG7nuG7kuG7pOG6qCVT4bqoTuG7guG6qOG7pCHhu7JO4bqofeG7gOG6qE3hu4bhu6ThuqhNw6jhuqg9JuG7rk7huqgq4buS4bqoT+G7gOG7pOG7ouG6qE7hu6Lhu6bhuqjhu4nhu5wh4bu04bue4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqo4buk4buc4buAIuG6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqhF4bqoJDxO4bqoJEDhuqLhuqjDk+G7luG6qCrDiuG6qCrhu6Lhu5DDmeG6qCLhu5Am4bqoVeG7oOG7pOG7ouG6qMOi4bq+TuG6qC3huqjigJzhu6Thu5wh4bu04bue4bqoTuG7puG7pOG6qCokJuG7pOG7nOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqhOLMOK4bqo4buJ4bui4buK4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qMaw4bue4buUKuG6qOG7icOKw5nhuqjDiuG7pOG7ouG6qOG7ojrhu6Thu5zigJ3Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6reG7qE7huqjDk+G7luG6qE7hu4LDmeG6qOG7pOG7okrhu6Thuqh9UOG6qCXDiuG7puG6qOG6p+G7nuG6qE7hu6I/TuG6qOKAnE7hu6Lhu6Dhu6Thu6LhuqjDmuG7gOG6qE/Gr+G7pOG7nOG6qOG7pCHhu7JO4bqow5nhur4q4bqow5rhu4Dhu6Thu6LhuqLhuqglw5ThuqjDmeG7hOG7nuG6qOG7nMWoI+G6qCPhu6LEqOG7pOG6qMOa4buAw5nhuqhO4bui4bum4bqo4buk4bum4buk4bqoJeG7rOG7pOG7nOG6ouG6qMOT4buIKuG6qOG7pCHhu7JO4bqoKsOK4bqoKiThu7jhuqgq4bui4buA4buk4bui4bqow5k6w4rhuqhdJuG7iuG7pOG6qE3hu4gq4bqoKkrhu6TigJ3Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqwqw5JdKi3DisOa4bue4buc4bukw4Dhuqgk4bue4buc4buiKuG6oOG6rOG6suG6tiUqJOG7puG7pOG7nOG6suG7ieG7nCYi4buQ4buk4bqoxqHhu6Lhu6bhu6Thu5zhurYvJSok4bum4buk4buc4bqy4bq2LyPhurI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]