(vhds.baothanhhoa.vn) - Có một loài hoa mang tên thật bình dị: Hoa cải. Giữa nắng xuân, hoa như cô thôn nữ hồn nhiên khoe sắc, đung đưa trong gió nhẹ. Một chiều lang thang nơi cuối dòng sông Mã, bắt gặp bên vệ sông sắc vàng rực rỡ khiến lòng bỗng bồi hồi, nhớ về ký ức xa xăm...
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhurbhu7Thu7Yp4bugSuG7reG6sOG7tkoo4bu2LUThu6Dhu5jhu5BRw73hurbhu6Lhu7jhu7Thu7bhu5jDlCnhu7PhurDhuqBlUkThurbhu4rhurjhu5jhurZQI0ThurYo4bu44buEUcOAL+G7kuG6tOG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZZUpE4buI4bqw4bqgxINT4bq2UMav4bu24bq24bugUkXhu5jhurbhu5JSROG6tlBEUeG7kOG6tuG7tk9R4bq24bu24buSSOG7tuG6tsOM4buWUeG7kuG6tuG7iMagw73hurZlUkThurbhu4rhurjhu5jhu7fhurbEkeG7mCxE4bq2UcOKUeG7kOG6tijhu7jhu4RR4bu14bq24buSUkThurZR4buSKuG6tuG7iuG7pOG6tuG7tuG7kuG7pFHhurZRLOG6tuG7ksWoUeG6tlHhu5Lhu5hPUeG6tuG7nuG7klJK4bq24bu0w4rhu4rhu7XhurbEqOG7uFHhu5DhurbEqCpE4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu5Dhu5hT4bq2UeG7kkzhu7fhurbhu4XGr+G7tuG6tuG7iuG7kuG7mMOS4bu44bq24bugRFHhu5Dhurbhu7bhu5JEUeG7kOG6tlHhu7Dhu5jhurbhu4rhu7jhu6bhu5jhurbhu4hUUeG7kOG6tuG7tOG7pFHhu5Dhurbhu4Xhurrhu7XhurbDjMOK4bu24bq24buQ4buAWeG6tsOMT1HhurYu4buM4bq24bu04bukUeG7kOG6tuG7tMOK4buK4bq2LkVR4buQ4bq24buyOuG7iuG6tuG7sljhurbhu57hu5Lhu5jDk1Hhurbhu6BUUeG7kOG6tsOM4buqUeG7kOG6tsOMxajhu5jhurbhu5LFqOG7mOG7teG6tlHhu5Lhu6zhurYuw5Lhurbhu5484bq2JuG7iuG6tihE4bq2KOG6vFDhu7fhu7fhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buH4buS4buY4bq24bu2P1Hhu5Dhurbhu7bhu5hE4bq2UcOKUeG7kOG6tijhu7jhu4RR4bq2LkVR4buQ4bq24bu2KuG7sOG7mOG6tuG7tCpX4buY4bq24buS4buw4buY4bq2RlDhurYo4bu44bumUeG7kOG6tlDhu7jhu6RR4bq2Lkjhu7bhurbhu4rDmuG6tuG7iuG7hCnhurbhu4olUeG7kOG6tuG7oEXhurbhu6BA4buK4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UEdQ4bq24buK4bq44buY4bq2UVJR4bq24bu24buw4bq24buSS+G6tlFX4bu34bq24buH4buS4bukUeG7kOG6tuG7kOG7mERR4bq2UeG7kirhurbDjD9R4buQ4bq24bugT1Hhurbhu7Qm4buK4bq24bu04bumUeG7kOG7teG6tlHhu5IsUeG7kOG6tuG7oOG7uOG7plHhu5Dhurbhu4rhurjhu5jhurbhu7bhu7JX4bq2UOG7llHhu5Lhurbhu5Lhu4RR4bq24buSUkRR4bq24bu24buyUlHhu5DhurZRw4pR4buQ4bq2UOG7rOG7mOG6tuG7tEThu7jhurbhu5Dhu5hG4buK4bq2UeG7kCThurbEqOG7pFHhu5Dhu7fhurbhu4NA4buK4bq2w4xH4bu44bq24bu24buy4buu4buY4bq2RlDhurbEkFnhurbhu5Lhu7BR4bq24buKJVHhu5Dhurbhu6BF4bq24bugQOG7iuG6tlHhu5IsUeG7kOG6tsOM4bukUeG7kOG6tuG7iuG6uOG7mOG6tlFX4bq24buSUkThurYuRVHhu5Dhurbhu7Lhu7jGr1Dhu7fhurbEkeG7mFPhurbEqCpE4bq24bu24buSUkRR4buQ4bq24bu24buSUuG6uFHhu5DhurZQI+G7mOG6tuG7kirhu7BR4buQ4bq2xKjhu4Dhu4rhurbhu7bhu7IqUeG7kOG6tuG7iiRE4bq2UMav4bu24bq24bugUkXhu5jhurbhu5JSROG6tsOd4bu4T+G6tuG7iibhurZR4buQSFnhurZR4buQP1Hhu5Dhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlDhu6rhu5jhurbDjCrhu6zhu4rhurbhu4rhu5Lhu4RR4bq2w53hu7hE4bu14bq2xKjhu47hurbhu7LFqOG7mOG6tuG7iCPhurbEqOG7mOG6tihE4bq2LsONUeG6tuG7ilRR4bq2UeG7kuG7rOG6tlDhurrhu5jhurbhu4rEkOG7mOG6tuG7kirhu7BR4buQ4bq2UeG7kERR4bq2UeG7kMSQ4bu24bq24buKI1Hhu5Dhurbhu7TDiuG7iuG6tlBF4bu44bq24bug4buY4bq24bu24buY4bq2xJBR4buS4bq24bu24buyUlHhu5DhurZQ4buq4buY4bq24buK4buS4buYw5Lhu7jhurbhu5JSRVHhu5Dhurbhu5Lhu6RR4bu34bu34bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu4jhu7bhu5Lhu7hQw4zhurbhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq2QuG6suG6slko4buz4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tsO94bq24bqm4bqs4bqyWSjhu7PhurDhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7iFHhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LhuqThurLhuqgv4bq04bqq4bqy4buI4bqs4bq04bqm4bq04bqo4bqm4bqo4bu2w4LhuqThuqThurThurLhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7reG6quG6suG6qOG6sOG6tkThu6Dhu7bhu63hurBlUkThurbhu4rhurjhu5jhurZQI0ThurYo4bu44buEUeG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bqy4bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6puG6rOG6suG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqAxUeG7kuG6tlDhu5hR4buS4bq24buSVUThu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgdOG7rOG7mOG6tuG7tuG7pOG7mOG7teG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurbDjOG7mMOT4bu24bq24bu2OuG6tsOMRFLhurbhu5Dhu5jhu67hu7Xhurbhu5JSROG6tuG7iuG6uOG7mOG6tuG7iibhurYuRlHhurYuKuG7sFHhu5Dhurbhu5BW4buY4bq24buSUkXhu5jhurZR4buY4buMUOG6ti7DkuG6tlDGr+G7tuG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7iOG7nOG6ti7hurpR4buQ4bu14bq2UeG7sOG7mOG6tsSoU+G6tuG7ilPhurbhu4hUUeG7kOG6tuG7tOG7pFHhu5DhurbDneG7uE/hurbhu4rhu5Lhurgp4bq2w53hu7hE4bu14bq24bugReG6tlHhu7Dhu5jhurbhu7bhu7jhu6jhu5jhurbhu7bhu5Lhu7Dhurbhu4rhu5Lhu5ZQ4bq2xKjDilDhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhu5IsUeG7kOG6tuG7tuG7slThurbhu4rhu5Lhu7Dhu5jhurbhu4pSUeG6tuG7tuG7sk3hurbhu7bhu7Lhu6ZR4bq24bu24buWUOG6tuG7tuG7sk9R4bq2UeG7kixR4buQ4bq2Lirhu65R4bq24buK4bq44buY4bq2UE9R4buS4bq2UOG7pFHhu5DhurZX4bq2w4zhurrhu5jhurbDjMWo4buY4bq2LkpR4bq24bu04bukUeG7kOG7t+G6tmZT4bq2UFJR4buQ4bq2UERR4buS4bq2UeG7kirhurbhu4rEkFHhu5LhurbDjCrhu6xQ4bq2LsONUeG6tuG7iuG7kkhZ4bq24buK4buS4buuUeG6tsOMRCnhurYuRVLhurbhu5Dhu5hG4buK4bq2UOG7sOG6tuG7tuG7pOG7mOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2xKhPUOG6tuG7tuG7suG6vFHhu5Dhu7fhurbhurFT4bq24bugReG6tlHhu7Dhu5jhurbhu6Al4bq24bu24buyTeG6tuG7iuG7kkBR4buQ4bq24bu24buk4buY4bq2LuG7uOG7mOG6tsSoI0Thurbhu4rhu5Lhu7Dhu5jhurbhu7bhu7JU4bq2xKjEkFDhurbhu4oq4bus4buY4bu14bq24buSxahR4bq2UeG7kuG7mE9R4bq24buQw4pR4bq2UeG7kixR4buQ4bq24buKxJBR4buS4bq24buSUkThurYuRVHhu5Dhurbhu7bhu7JPUeG6tlDEkOG7mOG6tuG7tlPhu4rhurbEqOG7juG6tuG7ssWo4buY4bq24buy4buw4buY4bq24buyPVHhu5Dhurbhu7bhu5JKUuG6tsOMKuG7rOG7iuG6tuG7iuG7kuG7hFHhurZE4buY4bq2UOG7quG7mOG6tuG7iuG7kuG7mMOS4bu44bu14bq24bugReG6tlHhu7Dhu5jhurbhu4rhu6ThurbDjEvhurbhu5JFUeG7kOG6tihTUOG6tuG7ilPhurbEqOG7pOG7mOG6tlDDiuG7tuG6tsOMxajhurbhu4rhu4Thu7jhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tsOM4buYw5Phu4rhurbhu57hu5JT4buK4bq2UeG7ksOo4bq24bue4buS4buY4bq2UeG7kixR4buQ4bq2LlRR4buQ4bq24buSUkThurbhu57Dk+G7tuG6tuG7iOG7uClPUeG6tuG7suG7sOG7mOG6tlBG4bu24bu14bq2xKjhu47hurbDjOG7hCnhurbhu5Dhu5jhu67hurZR4buS4bus4bq24bugw4nhu5jhurYuw41R4bq24buKVFHhurbhu7bhu5jDk+G7iuG6tlHhu7jhu6bhu5jhu7XhurbDjOG7hFHhu5Dhurbhu57hu5Lhu7jhu4RR4buQ4bu34bu34bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7meG7pOG7mOG6ti7DjVHhurbhu7bhu5Iq4buuUeG7kOG6tlDhu7Dhurbhu7bhu5JGKeG6tlDhu5ZR4buS4bq24bu24buyV+G6ti7DkuG6tuG7tuG7uOG7qOG7mOG6tuG7tuG7kuG7sOG7teG6tuG7oMOJ4buK4bq2LkVS4bq24buKxJBR4buS4bq2xKjFqFHhu5Dhurbhu4rhurjhu5jhurYuRVHhu5Dhurbhu7bhu7Lhurjhu5jhurbhu4hF4buY4bq2UeG7kirhurYu4buk4bq24bu2SFHhu7Xhurbhu7bhu7JX4bq2LsOS4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7tuG7suG7mMOSUeG6tuG7tOG7pFHhu5Dhurbhu7I64buK4bq24buyWOG6tuG7tMOK4buK4bq2LkVR4buQ4bu14bq24bugVFHhu5Dhurbhu4rhu5JW4bu24bq2UURS4bq2UURS4bu34bu34bu34bq24bugw4nhu5jhurbEqCpW4buK4bq24buyJOG6tlHhu5JE4bu44bq2xKjhu5jhurbhu7Yq4bus4buY4bq2USrhu6zhu4rhu7XhurbDjMOK4bu24bq24bu04buE4bu44bq24bu24buyT1HhurZR4buSLFHhu5Dhurbhu6Dhu7jhu6ZR4buQ4bq24buK4bq44buY4bq2xKjhu47hurbhu7LFqOG7mOG6tuG7oEDhu4rhurbhu7JE4bq2LsOS4bu14bq24buSKuG7sFHhu5Dhurbhu5JSROG6tuG7kkQp4bq24buSKuG7sFHhu5Dhurbhu4okROG6tsSoRuG7tuG6tuG7tuG7suG7ruG7mOG6tuG7iOG7jOG7tuG6tuG7iuG6uOG6ti5FUuG6tsSQUuG7teG6ti5FUuG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2LkXhurbhu7bhu5Lhu7BQ4bq2UOG6uuG7mOG6tlHhu5IsUeG7kOG6tsOMKuG7rOG7iuG6tuG7iuG7kuG7hFHhu7fhurbEkeG7mCxE4bq2UE9R4buS4bq2UOG7pFHhu5Dhurbhu5JSROG7teG6tuG7iuG6uFDhurbhu7bhu5JGKeG6tlDhu5ZR4buS4bq24bu24buSSOG7tuG6tsOMS+G6tlHhu5LDmuG7teG6tlHhu5IsUeG7kOG6ti4q4busUeG7kOG6tsOMSFHhurbhu7bhu7JHUeG6tuG7kOG7mERR4bq2w4zhu6pR4buQ4bq24buy4buu4buY4bq2KEThurbhu4rhu5Lhu5rhurbhu4pUUeG6tuG7oMOJ4buY4bq2UMav4bu24bq2UEXhu7jhurYuRVHhu5DhurbEqEcp4bq2w53hu7gpw5NR4bq24buyJeG6ti5F4bq2UMav4bu24bq2UOG7quG7mOG6tlHhu5jDklDhurYoRFLhurYo4bu4KcOTUeG6tlDhu5hPUeG6tlBEUeG7t+G7t+G7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDtOG7uE/hurbhu7bhu6Thu5jhurZQI0ThurZRRSnhurbhu7TDiuG7iuG6tuG7klJE4bq2w4zDiuG7tuG6tsSoR+G7uOG6tuG7sjrhu4rhurbhu7JY4bu14bq2xKjhu5jhurbDneG7uEThurbhu7bhu7Lhu5jDklHhurbhu7Thu6RR4buQ4bu14bq24bugw4pR4buQ4bq2UeG7kOG7kkrhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7kOG7mFPhurbhu7bhu5JS4bq4UeG7kOG6tlAj4buY4bq24buSKuG7sFHhu5DhurbDjEXhu5jhurbhu5LEkOG7tuG6tlHhurxQ4bq2UUVS4bq24oCcxINT4bq2UMav4bu24bq2UCNE4bq24buSUkThurbhu4rhurjhu5jhurZRV+G6ti5FUeG7kOG6tuG7tuG7sk9R4bq2w4zDk1Hhurbhu7Thu6RR4buQ4bu34bu34bu34oCd4bu14bq24buK4buSVuG7tuG6tuG7tuG7kkYp4bq24bugVFHhu5Dhurbhu6DDilHhu5Dhurbhu6DDieG7mOG7teG6tuG7iuG7pOG6tsOMS+G6tlHhurxQ4bq2KCpE4bq2UUQp4bq2xKjhurrhurbhu6BGKeG6tuG7iuG7ksWoUeG7kOG7teG6tuG7kOG7mOG7ruG6tuG7iuG7kuG7muG6tuG7ilRR4bq24bugw4nhu5jhurZQI0Thurbhu5JSROG6tuG7iuG6uOG7mOG6tuG7kOG7mE9R4buQ4bq24buSROG7mOG7t+G7t+G7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWV3hu7jhu7bhu5JS4buy4bqw4bqg4buZ4buyR1HhurbhurEm4buK4bq24buZ4bu4RlHDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFld4bu44bu24buSUuG7suG6sOG6oEFl4bu4KeG7jFHhurYkKeG6tmVS4bq+UeG7kOG6tmVTRMOBw4AvWeG6oA==

Trần Đức Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]