(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuốn sách “Công dân toàn cầu, công dân vũ trụ” có trích dẫn: “Bạn là một bàn tay quý trong việc dàn dựng thế giới của chính bạn, cũng như cho sự hòa điệu muôn màu của vũ trụ”. Nói vậy nghĩa là một công dân toàn cầu, công dân vũ trụ đồng nghĩa mỗi người đều có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này với một điều kiện: ý thức rất cao về sứ mệnh này, và nỗ lực không ngừng cho mục tiêu lớn lao này. Vì lẽ đó, cuốn sách làm thức dậy những khát khao tốt đẹp về một thế giới ngày càng gắn kết hơn, hoàn mỹ hơn.
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbigJzDouG7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqwl4buk4bq+w5nhuqxN4buIKuG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqseyzhuqwlPTrigJ3huqwt4bqsJeG7nCFN4bqsTsSoXeG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsVOG7nMOKJeG6rFThu5zhurzhu6ThurAv4buc4bqq4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhur/Dk+G6vE7huqbhurbDoirhu6zDmeG6rCTDik3hu5zhuqzigJzDouG7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqwl4buk4bq+w5nhuqxN4buIKuG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqseyzhuqwlPTrigJ3huqxN4bum4bqsJT3hu55N4buc4bqsTkvDmcOB4bqs4oCc4bq14buAw5nhuqxV4bq+4bqsw5pWJeG6rEzhur7DmeG6rCXhurxd4bqsIyoi4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rHvhu6Lhu5hN4bqsTuG6vsOZ4bqsTinDmeG7muG6rCXhu5zhu5Dhuqzhu5rhu6LDneG7ouG6rE074bq84bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsTOG7gMOZ4bqg4bqsTSzDmeG7muG6rMOZ4bucLuG6rE3hu5zhu6ThuqwkKeG6rOG7nMWo4bq84bqsT+G7ouG7mCrhuqzDmirhu7DDmeG6rMOa4bq+KuG6rE074bq84bqseyzhuqwlPTrigJ3huqLhuqzhu4vhu6bhu6Lhuqx7xKhd4bqsw5nhu5rhu5xS4bq84bqsVeG6vuG6rMOaViXhuqxN4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rE3hu4gq4bqg4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqx7LOG6rCU9OuG6rE/hu67DmeG7muG6rMOZ4bua4bucUuG6vOG6rMOaWOG7ouG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE/hu5Iq4bqsTeG7puG6rFThu5zhu4bhuqzDmeG7hMOZ4bua4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqzDmeG7nOG7ouG7mMOa4bqsezrhuqzDmeG6vl3huqx7w53hu6LhuqzDmlYl4bqsT+G7ouG7kirhuqxU4bui4buYw5nDgeG6rCLhuqwl4bucIU3huqw94buKJeG6rE3hurzhu6Thuqx74buS4bqsJCHhuqzDmuG7mMOZ4buc4bqsw5nhur5d4bqg4bqse+G6vuG6rMOZWOG6rFUpTeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rMOZ4buaKMOZ4bua4bqsTeG7nOG7pOG6rMOaOk3huqwl4buiw5Qq4bqsVcOdw5nhuqxV4bq84buk4bqsw5nhur5d4bqi4bqsxanhu6DhuqxVw5XhuqxP4bum4bqg4bqsTSrhu6zDmeG6rCTDik3hu5zhuqxV4bq+w5rhuqwl4bucIU3huqxOxKhd4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxU4bucw4ol4bqsVOG7nOG6vOG7pOG6rCXhu6wl4bqsT+G7jEDhuqx74buS4bqsw5pWJeG6rCXhu5zhu5Dhuqzhu5rhu6LDneG7ouG6rMOZ4bua4bq+XeG6rE3hur7DmeG7muG6rOG7mkbDmeG6rFThu5Al4bqs4bucWcOZ4bqg4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqzDmjLhuqzhu5xZw5nhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6pk4l4bucKsOaTOG6rOG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqsw4nhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzhurpDQ0Bbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQkNC4bqoL+G6qsOJw4lOQuG6qkPEkMOJQuG6qCXhuqrhuqpC4bqqVeG6qi1CROG6olNA4bua4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puKAnMOi4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rE3hu4gq4bqg4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqx7LOG6rCU9OuKAneG6rC3huqwl4bucIU3huqxOxKhd4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxU4bucw4ol4bqsVOG7nOG6vOG7pOG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqmw4nhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6puG6ukND4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7o+G7sOG7ouG6rEzhu6Lhu5Al4bqsT+G7kMOZ4bqsJcOKTeG6rOG7muG7ouG7huG6rOG7l+G7nOG6vMOZ4bqsxanhu4TDmeG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqwt4bqs4bua4buiw4rhu6ThuqwkLuG6oOG6rE3hu6zhuqx74buKw5nhuqxNO+G6vOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rEDhu5w74bqs4buX4bucw4pA4bqse+G7kuG6rCXhu5wuWcOZ4bua4bqsw5rhu4Dhu6LhuqwjKuG7rE3huqwl4buQ4bqsIyrhurzhuqzDmlYl4bqsVeG7pOG7gCXhuqxNKuG7rMOZ4bqsJMOKTeG7nOG6rE074bq84bqs4buww5nhu5rhuqzDmeG7nC7DgeG6rOKAnMOsViXhuqxP4buy4bui4bqsJeG7nC5Zw5nhu5rhuqwl4bucKl3hu5Al4oCd4bqg4bqs4oCcw6xWJeG6rE/hu7Lhu6LhuqwjKuG7hsOZ4bqsJT1Q4oCd4bqse+G6vuG6rOKAnMOsViXhuqxP4buy4bui4bqsJeG7oMOa4bqsTy7hu7LDmeG7muKAneG6ouG6rOG7i+G7muG7pOG6vuG7ouG6rOG7isOZ4bqsJS7hu7TDmeG7muG6rHvhu5Lhuqwlw4pN4bqs4bua4bui4buG4bqsVeG6vuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rD3hu4ol4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCQp4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5hA4bqsTTvhurzhuqzDmuG7oMOZ4buc4bqg4bqsTcWow5nhuqxV4bq+4bqsw5pWJeG6rCXDjMOa4bqs4buc4buuw5nhuqxVKuG7sMOZ4bqsVOG7nMOKJeG6rFThu5zhurzhu6ThuqDhuqxN4bucw4pd4bqsTOG7qMOZ4bua4bqg4bqs4bucLsOdw5nhu5rhuqx74buS4bqsIyrDlOG6rOG7nC5Zw5nhu5rhuqDhuqxP4buuw5nhu5rhuqxM4bq+4buk4bqi4bqs4buL4bucPsOZ4bua4bqsTcOMKuG6rE3hu5wqXeG7mMOZ4bqsw5rhur7huqwlw4pN4bqs4bua4bui4buG4bqsTeG7nOG7ouG6vOG6rCThu47huqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bucUeG6rFXhur7huqwlPeG7huG7ouG6rMOZ4bua4buc4bui4buYw5rhuqDhuqzDmuG6vuG6rOG7sMOZ4bua4bqsT+G7guG6rCU94buG4bui4bqsIyrhurzhuqwlPcOUw5nhuqzDmsav4bui4bqsTSrDmeG7muG6rE8u4buyw5nhu5rhuqzDmuG6vuG6rOG7sMOZ4bua4bqsT+G7guG6rCUow5nhu5rhuqxP4bui4bqg4bqsw5rGr+G7ouG6rE3hu7DDmeG7muG6rHvhu6Lhu5hN4bqs4buww5nhu5rhuqxP4buC4bqsJSjDmeG7muG6rFXhur7DmuG6oOG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsTeG7pMOZ4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4buww5nhu5rhuqwlKMOZ4bua4bqs4buaSEDhuqzhu5rhu7jhuqDhuqxV4bq+w5rhuqx74bui4buYTeG6oOG6rMOa4bq+4bqs4bucWcOZ4bqs4buc4buQJeG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsJeG7isOa4bqsVcWow5nhu5rhuqzDmirhu6zDmeG6rCXhu5zhu5Dhuqzhu5zhu5jhuqwlPeG7juG6rCXhu5zhu4oq4bqs4buc4bui4buUKuG6oOG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu4bDmuG6rCU9w5TDmeG6rOG7nOG6vsOZ4buc4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rCU94bu24bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsw5pWJeG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7iCrhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDoirhu6zDmeG6rCTDik3hu5zhuqzDmuG6vMOZ4bua4bqsw5pWJeG6rE3hu5w74bqsT+G7kuG6rD3hu6LDlMOZ4buaw4HhuqzDmeG7puG7ouG6rHvhu5LhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7iCrhuqzEguG7mlXhu6RM4bq8VeG6rE3hu6Il4buiesOTw5nhuq7huqDhuqxb4bq84bqs4bucWcOZ4bqsVeG6vuG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqseyzhuqwlPTrhuqLhuqzhuqcmw5nhu5rhuqzDmeG7nC7huqwl4buc4buww5nhu5rhuqxP4bui4buYQOG6rE074bq84bqsJcOKTeG6rOG7muG7ouG7huG6oOG6rE/hu6bhuqxV4bq+4bqsw5oq4busw5nhuqwlSMOZ4bua4bqsTeG7nOG7pOG6rEzhu4DDmeG6rE/Gr03huqzDmlYl4bqsT1DDmeG7nOG6rMOZ4bua4bucUuG6vOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7iCrhuqxNO+G6vOG6rD3hu6LDlMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rOG7muG7ouG7huG6oOG6rHvDneG7ouG6rMOa4bukw5nhu5rhuqzDmirhu6zDmeG6rCUu4bqsTipd4bqse+G7kuG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7iCrhuqxO4buIw5nhuqwl4buc4buKw5rhuqx74bq+4buk4bqsTuG6vOG6oOG6rE/hu6Lhuqx74bq+4buk4bqsw5rDiirhuqwlKOG6rCU94buG4bui4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5jDmuG6rOG7nFnDmeG6rEThuqjhuqzDmeG7hMOa4bqsw5nhu4TDmeG7muG6rE9Ww5nhu5rhuqx7w53hu6LhuqxNKlZN4bqsJOG7rMOZ4bua4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7iCrhuqxNO+G6vOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCXDik3huqzhu5rhu6Lhu4bhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDrOG6vMOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOa4bugw5nhu5zhuqx74buO4bqsT+G7jEDhuqxN4buc4buKJeG6rCXhu5xZ4bqse+G6vuG6rCXhu5zhu6Lhu5LDmeG6rE9Qw5nhu5zhuqDhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE7FqMOZ4bua4bqsJSnhuqwkKeG6rE074bq84bqsJcOKTeG6rOG7muG7ouG7huG6rOG7l+G7nOG6vMOZ4bqsxanhu4TDmeG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqxP4buC4bqsw5nhu6bhu6Lhuqw9R8OZ4buaw4HhuqzhurXhu4DDmeG6rE3hu6bhuqzDmeG7muG7nMOT4bqsVeG7suG7ouG6rCXhu5zhu6Dhuqwl4buc4buIw5rhuqwlKOG6rHss4bqsJT06QeG6rOG7i+G7kCrhuqxVRsOZ4bua4bqsw5nhu5rhu5zDk+G6rHvhur7huqwl4buc4buKw5rhuqwkw4wq4bqg4bqsTOG7gMOZ4bqsJMOV4bqs4buc4bui4buUKuG6rD1Hw5nhu5rhuqx7LOG6rCU9OuG6rMOZ4bq+XeG6rCXhu5zEqCXhuqxP4buMQOG6rHvhur7huqwl4buiw5nhu5zhuqxU4buc4buw4bui4bqi4bqs4bq/4buCXeG6rOG7muG7oj7huqx74buO4bqsT+G7jEDhuqzDmeG7mipdw5TDmeG6rCRZ4bqs4buKXeG6rExHw5nhu5rhuqwl4buKw5rhuqxVxajDmeG7muG6rEzhu6Lhu5Al4bqsWcOZ4bqg4bqsJT3DjMOZ4bqsJT3Gr8OZ4bua4bqg4bqsJeG7nOG7iirhuqzhu5zhu6Lhu5Qq4bqg4bqsT+G7lOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rHvDneG7ouG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rFXhur7DmuG6rE3hu5zhu6Thuqwl4buc4buQ4bqs4bua4buiw53hu6LhuqzigJxP4buMQOG6rOG7nFnDmeG6oOG6rCXhu6wl4bqsVeG6vsOZ4buc4bqg4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsw4rhu6Lhuqx74bq+4bqsT+G7gOG7pOG6rE8hTeG6rOG7nFnDmeG6rE3hu5zhu6ThuqxNw4pN4bqsJeG7nOG7kOG6rOG7nOG7mOG6rE3hu6TDmeG6rE3hu5zDiirigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu4vhu5w+w5nhu5rhuqxP4bui4buSKuG6rCXDik3huqzhu5rhu6Lhu4bhuqzhu5fhu5zhurzDmeG6rMWp4buEw5nhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqsTeG7nOG7ouG6vOG6rCThu47huqwl4bucxKgl4bqsT+G7jEDhuqxPw5XhuqDhuqzDmeG7nMOMw5nhuqx74buEw5nhuqDhuqx7xKhd4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqzDmlYl4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqwl4buk4bq+w5nhuqxN4buIKuG6oOG6rMOaViXhuqxN4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rHss4bqsJT064bqsTeG7puG6rFThu5zhu6bhuqxU4buc4buww5nhu5pB4bqs4oCc4bq14buAw5nhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqwl4buc4buU4bqsVeG6vuG6rMOaViXhuqxN4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rE3hu4gq4bqsw5nhu5Aq4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJMONw5nhuqwk4bq+w5nhu5rhuqxV4bq+w5rhuqxN4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rE074bq84bqseyzhuqwlPTrigJ3huqLhuqzhuqfhu6Lhu5Iq4bqsVOG7ouG7mMOZ4bqsTSzDmeG7muG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rOG7nOG7kuG6rE9Zw5nhuqzhu5rhu6Lhu4bDmeG6ouG6rOG7i+G7nC7DmeG7muG6rE3DiuG7ouG6rCMq4bq8w5nhuqwlPcavw5nhu5rhuqDhuqxP4bui4buSKuG6rFXhur7DmuG6rMOZw5TDmeG6rCQp4bqsXcOUKuG6rCXhu5zhu55N4buc4bqsTTvhurzhuqxM4buGw5nhuqwl4bucw4zDmeG6rCXhu7Dhu6Lhuqx7w53hu6LhuqxNKuG7rMOZ4bqsJMOKTeG7nOG6rE/hu6bhuqxV4bq+4bqsJeG7isOa4bqsVcWow5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rCXDik3huqzhu5rhu6Lhu4bhuqx7w53hu6LhuqxNVsOZ4bua4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsxanhu6Lhu5glw4HhuqzigJzhu4vhu5ou4buy4bui4bqsxanhu6Lhu5gl4bqsTeG7nCbDmeG7muG6rCXhurzhuqxM4bui4buQJeG6rF3DlCrhuqDhuqxM4bui4buQJeG6rMOZ4bucxKjDmeG6rCXhu6DDmeG7nOG6rF3DlCrhuqDhuqxM4bui4buQJeG6rCU94bq84buk4bqsJT3Gr8OZ4bqsJeG7oMOZ4buc4bqsXcOUKuG6oOG6rMOZw5TDmeG6rCTDleG6rCXhu4Dhu6Thuqw94bq84bqsw5pWJeG6rMOaSyrhuqxN4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rE3hu4gq4bqg4bqsQOG7nOG7osOUw5nhuqxM4buGw5nhuqzFqeG7ouG7mCXhuqzhu4vhurzDmuG6oOG6rHvhu7DhuqxNP8OZ4bua4bqsJS5Z4bui4bqsT+G7jEDhuqDhuqzDmeG7nMOMw5nhuqzDiuG7ouG6rHvhur7huqwlKOG6rEzhu6LigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M94bukw5nhu5rhuqx74buw4bqse+G6vsOZ4bqs4buc4bugw5nhu5zhuqzDmksq4bqg4bqs4buaLlnDmeG7muG6rMOaSCXhuqxN4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rE3hu4gq4bqsw5rhur7huqwlw4pN4bqs4bua4bui4buG4bqsQOG7nMOKTeG6rOG7nMav4bq84bqg4bqsJeG7sOG7ouG6rE9ITeG6rEzhu6Lhu5gl4bqs4buKw5nhuqwlLuG7tMOZ4bua4bqse8Od4bui4bqsTcOMKuG6rE3hu5wqXeG7mMOZ4bqse+G7kuG6rOG6vMOZ4buc4bqsM8OZTj3Dk33huqwlw4pN4bqs4bua4bui4buG4bqs4buX4buc4bq8w5nhuqzFqeG7hMOZ4bqs4bujPS7hu7LDmeG7muG6rE/hu4LhuqwlKMOZ4bua4bqs4buaSEDhuqLhuqwzw5lOPcOTfeG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsw5nhu4TDmeG7muG6oOG6rMOZ4buc4buC4bqsw5nhu5xIw5nhuqx74buS4bqsQOG7nOG7pMOZ4bua4bqsJeG7nMOK4bui4bqg4bqsVVBN4buc4bqsJCnhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsIcOZ4bua4bqsWzzhuqDhuqxN4bucKl3DlMOZ4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5hA4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE3hu7DDmeG7muG6rHvhu6Lhu5hN4bqse+G6vuG6rFThu57DmeG6rE/DiuG7pOG6oOG6rCXhu5zDjMOa4bqsJT3hu4jDmuG6rCU94bukw5nhu5rhuqxP4buy4bui4bqsJS7huqLhuqxp4buc4bui4bqsJcOKTeG6rOG7muG7ouG7huG6rCXFqOG6rMOaxajhuqx74buS4bqsTcOKTeG7nOG6rOG7nOG6vsOZ4buc4bqsWzzhuqxNO+G6vOG6rDPDmU49w5N94bqg4bqs4bq8w5nhu5zhuqxN4bucUeG6rMOZ4bum4bui4bqsw5nhu5pGw5nhuqzhu5rGr8OZw4HhuqzigJzDrOG7oMOZ4buc4bqsTeG7nFHhuqwl4buc4buU4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxU4buc4bui4bqsTeG7iMOZ4oCd4bqi4bqs4bqnVk3huqxPw4rhu6Thuqzhu5xZw5nhuqxV4bq+4bqsM8OZTj3Dk33huqxN4bum4bqsVOG7nOG7huG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqxVIuG6rCU94bue4bqs4buc4bum4bq84bqsw5rGr+G7ouG6rEDhu5zhu4bDmeG6rCHDmeG7muG6rE3hu4bDmuG6rCXhu57DmeG7nOG6rMOa4bq+4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxP4buA4bui4bqsTMOMXeG6rOG7muG7ouG7suG6rOG7msav4bui4bqsVeG6vuG6rCU94bue4bqsJSrhu5jhuqxN4buGw5rhuqxbJk3huqzhuq3GoeG6ouG6rOG7i+G7muG7nFLhurzhuqxV4bq+4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOaViXhuqxNKlZN4bqs4bucxq9A4bqsw5nhu5Aq4bqsTcWow5nhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqwi4bqsVOG7ouG7kMOZ4bqsTOG7iiXhuqxP4buuw5nhu5rhuqDhuqxN4bum4bqsIuG6rFThu6Lhu5DDmeG6rCXhu5zhu5Thuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rOG7nFnhu6Lhuqwl4bucw4rhu6LhuqwjKsOK4bqg4bqsT8SoQOG6rEzhur7DmeG6oOG6rE/hu6jhuqzDmkgl4bqg4bqsVeG7suG7ouG6rCXhu6Thuqwl4buc4bug4bqsJOG6vOG7pEHhuqwzw5lOPcOTfeG6rCTDleG6rE/hu6Lhu5LDmuG6rE/hu4DDmuG6oOG6rE3hu5xGTeG6rE3hu5xGw5nhuqzhu5zFqOG6vOG6rOG7muG7ouG7huG7ouG6oOG6rFThu5Al4bqsw5nhu6zhu6LhuqzDmsav4bui4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOaOk3huqwl4buiw5Qq4bqsTeG7nCrDmeG7muG6rCU94bukw5nhu5rhuqwkKeG6rMOZ4buc4buM4bqsw5nhu5zhur7DmeG7muG6rOKAnE/DqOG6rCThu6bDmeG7muG6rFXDncOZ4oCd4bqi4bqsxanhur7huqxU4buc4bui4bqsTy7hu7RN4bqs4buc4buo4bui4bqg4bqsw5rGr+G7ouG6rMOZWOG6rFUpTeG6rEDhu5zhu6Lhuqwl4bucLuG7ssOZ4bua4bqsTTvhurzhuqzhurzDmeG7nOG6rDPDmU49w5N94bqsT+G7kMOZ4bqsJSjhuqxPw4wq4bqse+G6vuG6rE/hu5ThuqxV4bq+w5rhuqzhu5rhu6DhuqDhuqzhurzDmeG7nOG6rOG7il3huqxN4bucUeG6rMOZ4buc4buM4bqsw5nhu5zhur7DmeG7muG6rMOZ4bum4buiw4HhuqzigJzhuqfhu5ThuqxV4bq+w5rhuqxN4buc4buk4bqsJeG7nOG7kOG6rOG7muG7osOd4bui4bqsw5nhur5d4bqsw5pY4bui4bqsw5nhu5rhur5d4bqsT+G7jEDhuqzhu5xZw5nigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu5nhuqxA4buc4buIw5nhuqzhu5rhu4jDmeG6rE0q4bus4bui4bqsTTvhurzhuqxNKuG7rMOZ4bqsJMOKTeG7nOG6oOG6rCXDik3huqzhu5rhu6Lhu4bhuqxP4buC4bqsTyZN4bqsPSYl4bqsPeG6vOG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsT+G7ouG7kirhuqwl4bus4bui4bqsVDDhuqx7w53hu6LhuqxN4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rE3hu4gq4bqi4bqs4bqn4bum4bqsVeG6vuG6rFQg4bqsJeG7nFDhuqDhuqwl4bucw4rhu6LhuqxPVuG6rFvDk8Oa4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rFUqxKgl4bqsTeG7nFnhu6LhuqDhuqxA4bucw50l4bqsVeG7suG6rE3hu5wqSsOZ4bqse+G7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqg4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxN4bucPuG6rOKAnHvhu7DigJ3huqzDmuG6vMOZ4bua4bqsw5nhu5rhu5xS4bq84bqsJeG7osOUKuG6rE0pTeG6oOG6rFvDjMOa4bqsQOG7nOG7gMOa4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsVOG7nMOKTeG6oOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rCXhu7DDmeG6rCU9xq/DmeG7muG6rMOaxq/hu6LhuqxN4bq8w5rhuqxU4buQJeG6oOG6rOG7msOKw5nhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rOG7muG7osOK4bqsJT1Q4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsQOG7nD/huqzhu5zhu7RA4bqsTeG7nOG7pOG6rE/hu67DmeG7muG6rCXhu6Lhu5LDmeG6oOG6rD06JeG6rD3DqOG6oOG6rEDhu5w64bqsJeG7nCpWTeG6rHvhur7hu6Thuqzhu5zhur7DmeG7nOG6rFs84bqsTeG7hsOa4bqsJeG7nsOZ4buc4bqg4bqsW8OTw5rhuqzDmeG7nOG7jOG6rHvhu6Lhu5hN4bqsJT0qXeG7ksOZ4bqsJeG7nOG7sMOZ4bua4bqg4bqsw5rDlOG6rCXhu57DmeG6rE5Q4bqsT+G7pOG6vMOZ4bqg4bqsJeG7nOG7ouG7kCrhuqwlKeG6rCXhu7DDmeG6oOG6rCXhu5wo4bq84bqsJSnhuqwl4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6Lhu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7iCrhuqzDmeG7muG7nMOT4bqsTEfDmeG7muG6rCU9w4rhu6Lhuqwl4buiw5rhuqDhuqzDmeG7puG7ouG6rExHw5nhu5rhuqwl4buKw5rhuqxVxajDmeG7muG6oOG6rFUi4bqsVSrEqMOZ4bqsTEfDmeG7muG6rFUuWcOZ4bua4bqsJT3hu6Lhuqx74bq+4bqsQOG7nMOKJeG6rEzhu6Lhu5Qq4bqsTEfDmeG7muG6rCU94bue4bqsJSrhu5jhuqLhuqzhuqdQ4bq84bqsTeG7iCrhuqwkw5XhuqxM4buG4buk4bqse+G7mOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsTeG7iCrhuqDhuqzDmeG7nC7DmeG7muG6rE9Q4bq84bqsTeG7iCrhuqxNLMOZ4bua4bqsPeG7iiXhuqxN4buIw5nhuqwkKeG6rEzhu4bhu6Thuqx74buY4bqsJSjhuqzhu5zGr+G6ouG6rOG7l+G7nOG7huG7ouG6rE3hu5zhu4TDmeG7muG6rE/hu6bhuqxV4bq+4bqsVeG7suG7ouG6rCXhu5zhu6Dhuqwl4buc4buIw5rhuqwlKOG6rHss4bqsJT06QeG6rOG6v+G7gl3huqxVKuG7sMOZ4bqsw5nhu5zDneG6rE/hu5DDmeG6rCQhTeG6rMOa4buAw5nhu5zhuqxNO+G6vOG6rCQp4bqsT1nDmeG6rOG7muG7ouG7hsOZ4bqse+G6vuG6rCXhu57DmeG7nOG6rOG7nOG7rsOZ4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqi4bqs4bqn4bum4bqsTSzDmeG7muG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rFXhur7huqxV4buy4bui4bqsJeG7nOG7oOG6rCXhu5zhu4jDmuG6rE4qXcOUw5nhuqxOw4rDmeG7muG6rMOa4bq+4bqsJcOKTeG6rOG7muG7ouG7huG6rOG7l+G7nOG6vMOZ4bqsxanhu4TDmeG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqzhu5o84bui4bqsT+G7kMOZ4bqsJeG7iiXhuqxN4buG4bqsTeG7nCbDmeG7muG6rCXhurzhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurXhu7bhu6LhuqzDmeG7mkvDmuG6rE/hu5DDmeG6rE0/w5nhu5rhuqDhuqzDmeG7kCrhuqxM4buAw5nhuqzDmirhu6zDmeG6rOG6vOG7ouG6rE/hu6bhuqxNP8OZ4bua4bqsT+G7psOZ4bua4bqsJeG6virhuqx7LlnDmeG6rFThu5xZ4bui4bqg4bqsTyjDmeG7muG6rEzhu4bhu6Thuqzhu5zGr+G6rFXhu4pd4bqs4buaWOG6oOG6rE8ow5nhu5rhuqxbKuG6vOG6rOG7nMav4bqsT+G7ouG6rFXhur7DmuG6oOG6rMOa4bq+4bqsTeG7rCXhuqzDmeG7nOG7iiXhuqxV4bq+4bqs4buc4buCXeG6rCXhu5whTeG6rE7EqF3huqxU4buc4bq84buk4bqsVOG7nMOKJeG6rHvhu5LhuqwkKeG6rEzhurzhu6ThuqxV4bq84bqse+G7sOG6rCXEqMOZ4bqsTTvhurzhuqxM4bui4buUw5nhuqxU4bucWeG7ouG6ouG6rOG7o+G7nCFN4bqsTsSoXeG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsVOG7nOG6vOG7pOG6rFThu5zDiiXhuqx74buS4bqse+G7juG6rE/hu4xA4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqzDmeG7mipdw5TDmeG6oOG6rCXhu6LDmeG7nOG6rFThu5zhu7Dhu6LhuqxNO+G6vOG6rHss4bqsJT064bqg4bqsTTvhurzhuqwl4buk4bq+w5nhuqxN4buIKuG6rE0sw5nhu5rhuqxN4buc4buew5nhu5zhuqxV4bq+4bqsw4rDmeG7nOG6rCTDisOZ4bua4bqsJT3hu57huqwlKuG7mOG6rE074bq84bqsTSrhu6zDmeG6rCTDik3hu5zhuqzDmeG6vl3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6piXDk1slLeG6vFXhu6Lhu5rDmcOB4bqsPeG7ouG7muG7nCXDgOG6puG6tuG6sCQlPeG7pMOZ4bua4bq24buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG6vy7hu7LDmeG7muG6sC8kJT3hu6TDmeG7muG6tuG6sC9A4bq2


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]