(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện đoàn Hoằng Hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Hoằng Hóa vừa tổ chức thành công giải Bóng đá thanh niên tranh Cup DoNal Shop lần thứ 2 - năm 2022
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5E8w4rhu7Hhurzhuqbhu5s84bq+w7rhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubKeG6qMWp4bqo4bub4bu24bq+4bq84bqm4bubw4HDueG7m8OS4bqsw7rhurzhuqzhu5vhurzhuqjhuq7hurzhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G7uOG7jE3hu5tAw4ozw7rhurjhu5vhuq3huqzDik3hu5vhurh54bq84bubw5Lhuqzhu5Thu5vhu5/hu5vhurzhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu5/hu5/DtC/Dk8OST8OK4bq84bqm4buRw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5E84buMUOG6suG6vOG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5s8w4rhu7Hhurzhuqbhu5s84bq+w7rhu5tN4bqsR+G6qOG7m+G6rEpN4bub4bui4buI4bqo4bub4bqpT+G7jOG6vOG6puG7m8OSd+G6uuG7m+G7geG7qeG6vOG7m+G6rOG6vsO6w7Phu5vhuqnhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5vhuqnhuqzhurThu5vDkuG6rMO6w4rhu5vhu6Lhu6Xhu5tA4buM4bub4bq4Q+G7ueG6rOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5s8w4rhu7Hhurzhuqbhu5s84bq+w7rhu5vhu6Lhu5bDuuG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m+G7tuG6vuG6vOG6puG7m8OBw7nhu5vDkuG6rMO64bq84bqs4bub4bq84bqo4bqu4bq84bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vhu7jhu4xN4bubQMOKM8O64bq44bub4bqt4bqsw4pN4bub4bq4eeG6vOG7m8OS4bqs4buU4bub4buf4bubLeG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7n+G7n8O0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcOG7oXVN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7o+G7ny/hu6Nz4budQXDhu6Nx4budceG7nXDDkuG7o3R04budceG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXBw4buhxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqE8w4rhu7Hhurzhuqbhu5s84bq+w7rhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubKeG6qMWp4bqo4bub4bu24bq+4bq84bqm4bubw4HDueG7m8OS4bqsw7rhurzhuqzhu5vhurzhuqjhuq7hurzhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G7uOG7jE3hu5tAw4ozw7rhurjhu5vhuq3huqzDik3hu5vhurh54bq84bubw5Lhuqzhu5Thu5vhu5/hu5vhurzhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu5/hu5/GoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcOG7oXXGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRKeG6qMWp4bqo4bubw5Lhuqzhu4zhu5vhuqzhu47DkuG7m+G7o+G7oeG7m8OBSeG6qOG7m+G7t+G6vuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzDs+G7m8OS4bqsw7rhurzhuqzhu5vhurzhuqjhuq7hurzhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OS4buW4bubceG7m+G7ucOU4bq64bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7my3hu5vhu6DGsOG7m+G6rEnhuqjhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6rOG7jFDhurLhurzDs+G7m+G7uOG6rOG6qOG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5vhuqvhu7YzQOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzDs+G7m+G7uOG6rOG6qOG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5sw4bqsR+G6qOG7m0B34bq84bub4buiw73hurzhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq8w7Phu5vhu7hG4bq84bqm4bubw5JQ4bub4bu4w6Lhu5tAw5Thurzhuqbhu5vhu7nDlOG7m8OS4bqs4bq04bubw5LhuqzDusOK4bubQMOA4bq4w5LDusOz4bub4bu24bqy4bq84bqs4bub4bui4bqo4bqy4bq84bubw4HDuuG7m8OJ4bqsw4rDuuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5s8w4rhu7Hhurzhuqbhu5s84bq+w7rDs+G7m+G7tuG6suG6vOG6rOG7m+G7ouG6qOG6suG6vOG7m8OBw7rhu5vDieG6rMOKw7rhu5s8xanhuqjhu5vhuqnhuqjhurDhurzDs+G7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzDs+G7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDklDhu5vhuqkzPDzhu5sy4bqp4buB4bub4bqp4bqs4buQUOG7m+G6uErhuqjhu5vhu7bhu6vhu7nhu5vhuq1G4bq84bqm4bubMsaww7Phu5sjw4rhu6Xhurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7m+G6vOG6qOG6ruG6vOG7m+G7ucO54bu54bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqk8w6LhuqnDs+G7m+G6qU/hu4zhurzhuqbhu5vDknfhurrhu5spQDMzLSlA4bqp4buD4bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6XhurzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahQcOS4bqs4buM4bq64bu34bub4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcHRzTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu6Phu58v4bujc+G7nUFw4bujceG7nXHhu6Nxw5J04bufcuG7oeG7o+G6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7ieG7n3FzxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqE8w4rhu7Hhurzhuqbhu5s84bq+w7rhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubKeG6qMWp4bqo4bub4bu24bq+4bq84bqm4bubw4HDueG7m8OS4bqsw7rhurzhuqzhu5vhurzhuqjhuq7hurzhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G7uOG7jE3hu5tAw4ozw7rhurjhu5vhuq3huqzDik3hu5vhurh54bq84bubw5Lhuqzhu5Thu5vhu5/hu5vhurzhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu5/hu5/GoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcHRzxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7geG7iOG6qOG7m+G6rELhurzhuqzhu5vDkuG6rOG7lOG7ueG7m8OBw7nhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m8OST8ag4bu54bubw5LhuqjhurBNw7Phu5vDkk/FqeG6qOG7m07hu4zDuuG7m+G7ucO54bu54bubw5JPw73hurzhu5vDgXjhu4zhu5vDiUPhu7nhuqzhu5vDkuG6quG6vOG6rMOz4bubw5NG4bqo4bubw4FJ4bq84bqm4bubw5PDuuG7jOG7m+G7oeG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OBeOG7jMOz4bubw4FJ4bqo4bub4bu34bq+4bq84bqm4bubw4HhurDhurzhu5vDkuG7luG7m+G7ucO54bu54bub4bugxrDhu5vhu6LDleG6vOG6puG7m+G7t+G6qOG6tOG6vOG7m8OS4bqs4buMSeG7ueG7m+G7uMOU4bq64bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7my3hu5vhu6DGsOG7m+G6rEnhuqjhu5vDk0fhu5tx4bubw4HGsOG7m+G7ouG6qOG6vOG6rOG7m0HGoOG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7ueG7jk3hu5tAw4rhurzDuuG6uOG7m+G6reG6rMOKTeG7m+G6uHnhurzhu5vDkuG6rOG7lOG7m+G7n8Oyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7uMO54bu54bubw4FJ4bqo4bubw4HhurDhurzhu5vDkuG7luG7m+G7ucOU4bq64bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7my3hu5vhu6DGsOG7m+G6rEnhuqjhu5vDk0fhu5tw4bub4buP4bu5w7nhu7nhu5vhu6DGsOG7m+G7osOV4bq84bqm4bubw4FG4bq84bqm4bub4bq8w7rhurrhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq8w7Xhu5vhu6Lhu6Xhu5vDgUnhuqjhu5vhu7hG4bq84bqm4bubw7rhurzhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bq4eeG6vOG7m+G6uOG7mErDkuG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m+G6puG6qMWp4bqo4bub4bq84bqsQsOz4bub4bu3w7rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7bDuuG6vOG7m+G6qcON4bub4bu54bqs4buU4bu54bub4bu54buS4bq84bqm4bubw4HGsOG7m8OST8O6w4rhu5vhurpJw5Lhu5vDk0fhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m03huqzDlOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G6puG6qMWp4bqo4bubTeG6rMOK4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhuqzDs+G7m+G7ouG7jMO64bubTeG6rMO54bub4bq44buY4buI4bqow7Phu5vDkuG6rOG7kOG7m+G6ukbhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vDk+G7q+G7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTcOa4buMw5LhuqzDik/GoeG7kcO04bu34buR4bqp4buMUOG6sMOS4bubMsO64bqow7Qv4bu34buRw7QvTeG7kQ==

Tuyết Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]