(vhds.baothanhhoa.vn) - Con phố cũ bao năm nay vốn yên bình và lặng lẽ, từ khi mấy nhà làm ăn khấm khá, nâng cấp phương tiện mua ô tô thì nơi đây thỉnh thoảng lại có thêm vài cuộc cãi vã, lời qua tiếng lại, phá tan đi sự êm ả mà các cư dân gìn giữ suốt bao năm.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6psO1xKnhu4F7xKnhu4c3e+G7ocOz4buDe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu5vhu4c54buDe+G7gTXhu6M1e+G6p3Q1e+G6pzbhuqd7xKnhu4HDuuG7meG7gywv4buHWy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4buG4bqrNeG6rT4u4bqmasSpe+G7m+G7h8Oye+G6p3V74bqlNWp7xKnDoeG7iXvEqTXhu6174bupw7LEqXvhu61lxKl74bqlZsSp4buHe+G7qTd74buL4bqjxKnhu4F74buLxJEqe+G7oeG7pXvDrOG7h+G7g3vhu4nhurHhu617xKnhu4c3e+G7izfhu4l7w6HEqXvDrOG7h+G6seG7iXvDrOG7hzYqe8Sp4bqvxKnhu4F74bqn4bqx4bube+G7m+G7h8O64buRxKnhu4F74buh4buD4bq7xKl74buJcDV7w7N74buhw7N74buh4buHZnvEqeG7keG7g3vhuqnhuq/hu6174buh4buHaMSp4buHe+G7oeG7h2o5xKnhu4F74buLOOG7g3vhuqdre+G7oeG7h2Xhu4l74bupN+G7g3vhuqdw4buP4bqne+G6p2Hhu4N74bupYSp74buL4buZ4buDe+G7nXA1e+G7oeG7g8OpxKnhu4F74buLOOG7gyp74bub4buHNnvhu6E1xKl74bqp4buDe+G7n+G7p3tl4buJezl74buJN3vhuqc24bqne+G6p8O6e+G6reG6r8Spe+G7gWbEqXvhu4Hhu4PGsHvhu59ww7Lhu6F74bqlNWp7xKnDoeG7iSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7n+G7oeG7o2rEqeG7gS4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bqt4buh4buHcOG7ieG6pXvhu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezAiIuG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11dfTQvWzQy4bqtMFtbW10gM+G7oSA0MjE04buLfSbDreG7m+G7gT3hu6Phu7QiWz57NeG7i+G7oeG7tD7huqbDtcSp4buBe8Sp4buHN3vhu6HDs+G7g3vDrOG7h8OzxKnhu4F74bub4buHOeG7g3vhu4E14bujNXvhuqd0NXvhuqc24bqne8Sp4buBw7rhu5nhu4M+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wIiI+ey8uLC/hu5/hu6Hhu6NqxKnhu4EuLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+Ljrhu7nEqeG7h3vhu4nhu4PEqeG7h3vhu4dtNTssL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLXvhu6Dhu4c3xKnhu4d74buR4buDKnvhu6M1e+G6qeG6r+G7rXvhu7Hhuqvhu4l74buJN+G7rXvhuqnhurNwe+G6pzbhu4N74bux4bqre8Sp4buHw7p7xKk34bute+G6p2t7xKnhu4E1xKnhu4F7xKnhu4HDuuG7leG6p3vDrOG7h8OzxKnhu4E9e8So4buHN3vhu6E1anvhuqdre+G7m+G7hznhu4N74bqnNuG7g3vhu4E14bujNXvhuqd0NXvEqeG7hzd74buJN+G7rXvDrOG7h8OzxKnhu4F74buJN3vhu4k34bute+G6qeG6vXvhuqc24buDe+G7seG6q3vhu4tye+G7i3J74buh4bujw7rhu5Phuqd74bqnxak1e8Sp4buHw7p74bup4bqz4butKnvhuqU3e+G7iOG7g8Sp4buHe+G7izVqe+G7nzXEqeG7gXvEqeG7hzd74bqpw7Lhu4N74bqt4buD4bq7xKl74bqp4bqz4bube+G6p8WpNXvhu6Phurfhu4l74buj4bq34buJe+G6qeG6t+G7rXvhu6HDueG6p3vhu6HDsuG7gyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLXvhuqQ3e+G7izfhu4l74buBZnvhu4k3e+G6pzZwe+G7i2o4xKl74buLZcSpe+G7oeG7h8OpJnvhu6DDs+G7g3vhuqnhur174bux4bqre8Sp4buBajfhu4N74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhuqfhu4fDuXvhuqdre+G6qeG6vXvhu6Hhu6NqxKnhu4F7xKnhu4c3e+G6pTd74bqp4bqvcCp7NcSp4buHe+G7oOG7hzfEqeG7h3vhuqd1xKnhu4F74bqn4buHw6PEqeG7gXvhu6nhu6U1KnvEqWvEqeG7gXvhu4nhuqPhu6F74bqpNuG7m3vhu6Hhu6M5Jiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4te+G7iDfhu6174bqp4buDe+G7seG6q3vEqeG7h8O6xKnhu4F74bqpYXvhuqXhu4PDqeG7oXvhu4tw4bqz4buhe+G6p+G7h8O6NXvhu4k3e8Sp4buBN+G7rXvEqTdqe+G6p3XEqeG7gXvhuqnhur174bux4bqre+G7oeG7h+G7g8OpcHvhu6974buh4buHw7nhuqd74buh4buHw6kme8So4buHN3vhu6E1anvhuqdre+G7icO04buDe+G7i8Oy4buDe+G6qeG7g3vhu4k3e+G7iTfhu6174bqn4buHw6DEqXvEqeG7gTXEqeG7gXvhu6Hhu4fDqXvEqTfhu6174buh4buHZnvhuqdqxKl74bqn4buHNnB74buhNWp74bujNXvhu6k3anvhu6Hhu4fDqXvhu51wNuG7g3vEqTdqe+G6qcO64buV4bqnJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4te+G6qMO64buZxKnhu4F74bqp4buDe+G6p+G7h3DEqeG7gXvhu6Hhu4dme+G7ocOz4buDe+G6p8O5e+G6qeG6vSp74bqn4buHOXs14buDe+G6p+G6seG7iXvhuqnDuuG7leG6p3vhu6HDs+G7gyZ74bqmbMSpe+G6pTd74bqp4buDe+G7i8Oy4buDe8SpN2p74buLN3vhu6nhu4Phurvhuqd7xKnhu4c3e+G6pTcqe+G7i+G7g2XEqXvhu51wNcSpe+G7gWZ74buJN3vEqWvhu4N74buhw7Phu4Mme+G6pDd74buh4buH4buF4bqn4buHe+G7oeG7h2Z74buJNcSp4buBe+G7n8O1e+G6qW57xKnhu4c3e+G6pTd74bujNXvhuqnhuq/hu6174bux4bqr4buJe+G7ocOz4buDe+G6p2t74bqp4bq9e+G7i2XEqXvhu6Hhu4V74bqp4bqx4buhe8SpN2p74bqndDV74bqlN3vDrOG7h8OzxKnhu4E9LC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Li174bu1e+G7oeG7h+G6ocSp4buBe8SpN+G7rXvhu4s2aip7w6zhu4fDs8Sp4buBezXhu4N74bqna3vhu51w4but4bq5xKl74bqp4bq9e+G7seG6q3vhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vhuqfFqTV7xKnhu4c3e+G7oTVqe+G6pzkme+G6pjfEqeG7gXvEqeG7h2fEqXvhu4k34bute+G6pzfEqeG7gXvhu4s34buJe+G7h+G7kcSpJnvhuqQ1anvEqeG7h+G7g2Vwe+G7i+G6t8Spe+G7iTfhu6174bujxak1e+G7seG6qyp7xKnDuuG7k+G6p3vhu4tlxKnhu4d74buLNsSp4buBe+G6p+G7hznhu617w7rhu5Phu6F74buh4bujw7rhu5Phuqd7xKnhu4c3e+G7oTVqKnvhu6E1anvhuqlhe+G6p+G7h2p74budcDV74buh4buHw6l74buJN3vhuqXhuq/hu6174buB4buD4buZe+G6p2zEqXvEqeG7gTXEqeG7gXvEqeG7gcO64buV4bqnJnvhu6A1anvhu5/EkXvhu4tlxKl74bub4buHw7rhu5nEqeG7gXvhuqU2anvhuqc2anvhu7Hhuqvhu4l74buJN+G7rXvhuqdre+G7oeG7o8OgxKnhu4F74buJw6Dhu6F74bujNXvDrOG7h8OzxKnhu4EmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Li174bqkN3vhu4tlxKl74buJN3vhu6Hhu6NmxKnhu4d74bqlN+G7rXvhu7Hhuqvhu4l74buLN+G7iXvhuqnDuuG7leG6p3vhu4Fme+G7ocOz4buDJnvhu6DDs+G7g3vhuqfDuXvhuqnhurNwe+G7l3vhuqnhuq/hu6174bqp4bqx4butJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqZw4buP4bqne+G6p2Hhu4N74bupYXvhuqc3xKnhu4F74buLceG6p3vhuqc3xKnhu4F74bqnw6HEqeG7gXvhu6lme+G6p+G7h8OjxKnhu4F7NeG7g3vhuqfhu4dncHvhuqVue+G7o+G7keG7g3vhuqfhuq9we8SpN2ome+G7oOG7pXvhuqc24bqne+G6p8OhxKl7xKnhu4c3e8Osw6l74bqlZcSpKnvhu4nhurHhu6174bqlN3vEqeG7j+G7g3vhu6Hhu6Phu5V74bqpNcSp4buBe+G7geG7g+G7mXvEqeG6sXB74bqn4buR4buJe+G6p3XEqeG7gXvhu6nhu4/hu4N74buhw6Dhu6F74bqlw6nhu5t74bqn4buHOOG7rXvhu6M1e8Sp4buB4buH4buDZcSp4buBe8Sp4buBayZ74bqmasSpe+G7m+G7h8Oye8Sp4buHbnvhuqfDuXvhu6Hhu4fDqXvhu4s44buDe+G7oeG7h2Xhu4l74bub4buH4bq3xKl7xKnhu4fhu4/EqXvEqeG7hzhqJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu541cHvhuqfhu4fhu6XEqeG7gXsifXvhu5vhu4dx4buhKnvhu6Hhu4PDqcSp4buBe+G6p2Hhu4N74bqnbXvhu4nhu5Phu4N74buLw6DEqeG7gXvhu7Fww7LEqeG7gSZ7xKjhu4fGsMSp4buBe8Sp4buBN+G7rXvhu581cCp74buXe+G6qWo4xKl74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhuq034buDe+G6p+G7h+G7pcSp4buBe1t9fXvhu4l7xKk34bute+G7oeG7pcSp4buBe+G7hzfEqeG7gXvhu7Hhuqt74bupw6LEqXvhuqnhurNwe+G7nzXEqXvhu5824buhe+G7hzXhu4N74bqlZcSpe+G6qcO64buZxKnhu4Eme+G7oOG7h2jEqeG7h3vhu6Hhu4dqOcSp4buBe+G7izjhu4N74bqna3vhu6Hhu4PDqcSp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buBw6Dhu6F74buBbsSp4buBe+G7qW3EqeG7gXvhu6M1JHvigJzhu6I1e8Sp4buR4buDe8Os4buHNuG6p3vhuqnhurNwe+G6qeG7gyp74bqnw7XEqeG7gXvEqeG7hzd74buhw7Phu4N7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7m+G7hznhu4N74bqnNuG7g3vhu4E14bujNXvhuqd0NXvhuqc24bqne8Sp4buBw7rhu5nhu4PigJ0/JiYmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m8O9cOG7oeG7h2rhu6M+LuG7oOG7h3B74buGNywv4bubLg==

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]