(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông già bán rau gầy trơ xương, khắc khổ. Lâu thật lâu đã không còn thấy bóng ông trên phố nữa...
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNjXhu6924but4bubxqFvNlHGoW/DoG/DsuG6rcOg4buD4bqnxqHDoOG7reG6pXc1L+G7r3bhu63hu5vGoW82NS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E2Ucahb8Ogb8Oy4bqtw6Dhu4PhuqfGocOg4but4bqld8Ogb8Oq4bquw6B24butw7nDoMSC4bu3w7nGoW8ww6Dhu5nDs2Thu4XDoOG7mcOzdTHDoOG7lOG6u3fDoHbDs+G6v3bDoOG7leG6u3fDoGdiw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7heG7o8ahw6B2w7Phur3huq7DoOG7g+G7ncahb8Ogccahb8OgduG7reG7icahw6Dhu6vDs3LDoMah4bqg4bqlMTExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXhu6924but4bubxqFvNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6s+G6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqv4bqj4bqx4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PDo+G6ocOiL+G6o+G6teG6o2bhurHhuqHDosOj4bqx4bqv4bqxdsOj4bqhw6Phurfhu5XDoy3huqPhuqFoaOG6t27hurHhurPEg8SD4bqh4bq3buG7heG6seG6teG6peG6seG6o+G6szHhu5Phu6tvw6HDoOG6peG7lXY8w6FRxqFvw6Bvw7Lhuq3DoOG7g+G6p8ahw6Dhu63huqV3w6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bqz4bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6r+G6o+G6scOhw6AvNjUv4buvduG7reG7m8ahbzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNjPhuqrGocOzw6Dhu5fDssahw7PDoMOz4buf4bqlw6Dhu4Xhu7PhuqXDoMOT4bqtw6DDk8OyxKl3NDE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buEw7PDqcahb8Og4buX4bq94bquw6DhuqXDssOgxqHDs+G7pcOg4bqiasOgccahbzHDoOG7luG6rcOg4buF4budw6Bv4buPw6BnbMOgxqHDs+G7pTHDoEfEqcahw6Dhu4XhuqfDssOgduG7icahw6Dhu4Xhu7XGoW/DoOG7mcOzccahb8Og4bqlw7LDoOG7g8OyxKl2McOgUcahb8Ogb8Oy4bqtw6Dhu4PhuqfGocOg4but4bqld8Ogb8Oq4bquw6B24butw7nDoMSC4bu3w7nGoW8ww6Dhu5nDs2Thu4XDoOG7mcOzdTHDoOG7mMOzccahb8Og4buZbMOgZ3HGoW/DoMOz4bql4bquw6DDs8OoMMOgccahb8Ogb8Oy4bqtw6Dhu5V3ccahw6Dhu5dl4buFw6Dhu4XhuqfDssOg4buF4bqnw7LDoOG6p+G7m8Og4buxd8OqxqHDoOG7hXThu4XDoOG6ouG7pcOyw6Dhuqfhu5vDoOG7l+G7t+G6pcOg4buX4bqtd8OgZ2jGocOg4buZw7Phu5vhuqfhu4XDoMahb+G7m+G6rcOyMMOg4buv4bunxqHDoOG7reG6p+G7hcOzMMOgxqHDs+G6rXfDoMahw7Phu5Exw6Al4bqtw7LDoOG7g+G7ncOg4but4bqld8Og4buXd3LGoW8ww6Dhu63huqV3w6DGoW/hu512w6BnZXbDoHbhu63hu5vGoW/DoMOjw6Dhu4XhuqfDssOg4buXw612w6Dhu4Xhu7XDoDPhu6/huqV3w6DGoeG6reG6rsOgZ+G7t8Wp4buFw6B2w7PhuqXhuq7DoOG7g8SRxqFvw6Dhu4XhuqfDssOg4buVc8ahb8Og4buxd+G6qXbDoOG7l+G6p+G6rjQww6Bn4bubxqFvw6Bn4bu34bqlw6DGsMOgw6PDoGfDqnfDoGfhu6PGocOgb+G6p8ahw7Mww6Dhu4XDs3HGoW/DoOG7hcOz4buJxqHDs8OgdsOzaOG7m8Og4buV4bunw7LDoOG7reG6peG7mzHDoOKAnOG6pMOyw6Dhu5d34bqlw6Dhu63huqV3w6Bn4buJ4oCm4buJ4oCdMcOgxqBkxqFvw6Dhu4Xhu7XGoW/DoMahw7Phu7fDoOG7l+G7t+G6pTDDoHbhu63hu5vGoW/DoGbhu6PGoW/DoMahb+G7t+G7p8Oyw6DDs3LDssOgw7Phuqsww6BnxKnGocOg4buZw7N44buFw6Bn4bu34bunxqFvw6Dhu7F3aMahw6BmcMOyw6B24buP4buXMMOgdnHDssOg4buV4bqpw7LDoHbDs+G6veG6rsOg4buVw7Lhu4l3w6DEgsOy4buJd8OgZuG6p8ahb8Ogccahb8Ogb8Oy4bqtw6Dhur3huq4xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuKAnFHGoW/DoG/DsuG6rcOg4bq94bquw6DGsMOgZ+G6u3ddw6Dhu5Thur3huq7DoOG7reG6pXfDoMahw7PhuqXGocOzw6B2w7PEqcOgxqHDs8O0XcOg4buW4buPxqHDs8Og4bqiQeG6pcOg4buXd+G6pcOg4bqiaXbigKYww6B24bu3xrDGoW/DoHXGoW/DoOG6omrDoMahw7Phuq3DoOG7lXdxxqExw6BPw7Lhu6fDoOG7leG6qcOyw6B2w7Phur3huq7DoOG7heG7ncOg4but4bqld8OgZ8Oyw6Dhu4PhuqfGocOg4butc8Oy4oCdMcOg4buW4bq94bquw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buD4bqpxqHDoMahw7Phu4/GocOgccahb8Ogb8Oy4bqtw6Dhu4Phu4/GocOzw6Dhu5V34bq/xqEww6Dhu5fhu6XDssOg4buDw7LEqXbDoOG7q8Oz4bq/xqHDoMahb+G7t+G7p8Oyw6DGocOz4buhw6Dhu5fhu5/GocOg4bq94bquMMOg4buF4budw6B24but4bubxqFvw6B24but4buNw6DGocOz4bulw6DGocOzw7Jqd8OgxqFv4bu34bunw7IxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNkdxw7LDoOG7lXjhu4Uww6BxxqFvw6Bvw7Lhuq3DoOG7mcOzccahb8Og4but4bql4bubMMOg4buX4bqtw6Dhu5fhu6fDsjHDoMagb8Ozw6jGocOgxqFvw7PDrcahMMOgd8Ogd+G6vXbDoOG7heG7m8ahw6Dhu4XDs+G6oCI1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2LcOg4bqkxqHDs8Og4buFw7PDtcOg4buXd+G6pcOg4buFw7Phu5vDoHZxw7LDoOG7l8O54oCm4bulw6Dhu63huqV3w6Dhu5fhursxMeG6veG6ruKApsOgVnHDssOg4buD4bqnxqHDoOG7rWjigKbDrMOg4buFw7Phu5sxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7hOG7ncOg4buD4bqg4bqlw6BxxqFvw6Bvw7Lhuq3DoMahw7Phu7fDoOG7hcOzw6nGoW/DoOG7heG7o8ahw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7l+G6rcOg4but4bql4bubMcOg4buW4bq94bquw6Dhu4Phu53DoOG7reG6pXfDoMOzaeG7m8Og4but4bu1MMOg4buXauG7l8Og4bubZXYxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7hOG7ncOgxqFv4bu34bunw7LDoOG7l3fhuqUxw6BRxqFvw6Bv4bq/dsOgb+G6v3bDoGfDqnfDoOKAnOG7heG6q+G7l8Ogw7nGocOg4bqlxqHDszDDoOG7heG6q+G7l8Ogw7nGocOg4buFw7PDteKAnTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2xqDDs+G7t8ahb8Og4buF4bu1xqFvw6Dhu4Xhu53DoMahb+G7t+G7p8Oyw6DGoW/Ds8Oyw6DGoW/huqnDssOgxqHDs+G7j8ahw6BxxqFvMcOgVuG7reG7m8ahb8OgZ3HDssOg4buXZHbDoGfDveG7hcOgxqHDs+G7t8Og4buX4bqtd8OgxqHhu7fhu6Xhu4XDoOG6ouG7m8Ogb+G6qeG7m8Og4bq94bquMMOg4buF4budw6Bv4buPw6Dhu5fhuq3DoMSCaXbDoGfhu5vhuqfGoV01L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2xqBkxqFvw6Dhu4XDs+G6pcahb8Og4buFw7PhuqXGoW/DoMOzceG7l8OgZ+G7nTDDoG/hu53hu4XDoMahb2LDoHbhu7fDoOG7guG7t3fDoGfDsmvGoTDDoOG7l8OtdsOg4but4bqld8Og4buF4buz4bqlw6BxxqFvw6Bvw7Lhuq3DoOG7hcOzQcahb8OgxqHDs+G7t8Og4buF4bujxqHDoGfDquG6rjHDoOG7luG6veG6rsOg4buF4bqnw7LDoOG7leG6p8OgxqHDs3HDoOG7reG6pcOg4buZw7Phu6HDssOgduG6rXfDoOG7leG6p8Og4buFw7N3csOyMMOgw7Np4bubw6Dhu7F3Y8ahMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTYtw6Dhu5Z34bqlw6B2ccOyw6Dhu5fhu6XDoOG7reG6pXfigKbDoOG7hcOzw7XDoMO5w7IxMTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2LcOg4buC4bql4bubw6DGocOzw7Lhu4l3w6Dhu5d0dsOg4buD4budw6DDs+G6q8Ogccahb101L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2LcOg4buEw7PDtcOg4buV4bq94bqu4oCmw6B2ccOyw6Dhu4PhuqfGocOg4butw6wxw6DDk+G6pcOyw6DGoW/Ds+G7j8ahMcOgxqBj4buXw6DGoW/Ds+G7j8ahw6Dhu4PhuqXDoOG7l+G7pTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2LcOg4buEw7Phu5vDoOG7hcOz4bqnd8Og4bqjw6Dhu4Phu50xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNi3DoCXhurvGoW/igKbDoG/DgMOyw6Dhu4XDs8O1MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhuqbDssOgxqFv4bqpw7Iww6B2ccOyw6DGocOzeMOyw6DhuqLhuq3hu5vDoHbhuqXhuq7DoHHGoW/DoHbhu6fDoOG7l+G7t+G7p8Oyw6DGoW/Ds+G7j8ahw6Bnc8ahbzHDoFHGoW/DoOG7leG7m+G6peG6rsOgw7Phu5vhuqXhuq7DoOG7l+G7neG7hcOgdsOyasahw6Dhu5XDrMOgduG7reG6q8Og4buV4bqpw7IxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNi3DoFbDs3HDsjDDoHHGoW/DoOG7hcOq4buXw6Dhu4XhuqvDoGfDsjDDoOG7hcOz4bqnd8Og4buDw7LEqXfDoHHGoW8xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlHGoW/DoG/DsuG6rcOgb8Oy4bq/dsOg4buX4buPxqHDs8OgZ+G6p8ahw7PDoHbDs+G7nXYxw6BHccOyw6Dhu5dkdsOg4buX4bunw6Bnw73hu4XDoMahb+G7t+G7peG7hcOgxqHDs+G7j8ahMcOgw5PhuqXDssOg4buD4bqtxqHDoHbhuqXhuq7DoOG7leG6v+G7q8Og4buF4bq/4burMMOg4bqidMOyw6DhuqLhuq3GoW/DoMSC4bubw6jDoMSC4bubw6jDoOG7l+G6veG6rsOgduG7p8OgdsOyasahw6Dhu5XDrDExMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTYtw6BS4oCmw6Byw7Iww6Dhu4XDs8O1w6DDucOyMMOg4buZw7NxxqFvw6Bn4bu3xanhu4XDoGfhurt3McOgR2zDoHZxw7LDoG/DsuG6q8Og4buV4bqpw7LDoOG7hcOzw7Uxw6Dhu4TDs8O1w6Dhu5Xhur3huq7DoOG7l3R2w6Dhu5fhu6XDoOG7leG6rcOgw7PhuqXDssOgxqFvw7Phu4/GoTDDoHZxw7LDoG/DgMOyw6Dhu5XhuqnDssOg4buFw7PDtcOgduG6p+G7l8OgxqFvw7Phu4/GoTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTYtw6BWw7Nxw7Iww6BxxqFvw6Dhu4XDquG7l8Og4buF4bqrw6Bnw7IxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNi3DoMOT4bql4bquw6Dhu4XDs8O1w6Dhu5Xhur3huq7DoOG7heG6q8Og4but4bqld+KApsOgZ+G6u+G6ruKApsOgduG6p+G7l8OgxqFvw7Phu4/GocOg4buV4bqtw6Bn4bu3xanhu4XigKbDoOG6okHhuqXDoGfhu7PDoOG7reG6pXfDoGfhurvhuq7igKY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2R8OoxqHDoMSC4bqlxqHDszHDoFZxw7LDoOG7reG7i8OgxqHDs+G6pcahw7PDoOG6ouG6reG7m8Og4buV4bqtxqHDoMSCaDHDoFHGoW/DoG/DsuG6rcOg4buFw7Phu6XDssOg4bqi4bulw7Iww6B24bql4bquw6DDs3fhuqXDoMOzd+G6pcOgduG7p8Og4buW4bu34bunw7LDoMahb8Oz4buPxqHDoGdzxqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTYtw6BWccOyw6DhuqLhuqXGocOg4buFw7PDtTDDoOG7hcOzw7XDoMO5w7Ixw6DGoOG6reG6rjDDoOG7hcOzw7XDoMO5w7LigKbDoHZxw7LDoOG6ouG6pcahw6Dhu4XDs8O14oCmw6Dhu5Xhur3huq7DoOG7leG6qcOyw6B2w7JqxqHDoHbDs0HhuqXDoGfDsjHDoOG7qsOz4bqrw7LDoHZ0w7LDoHZxw7LDoOG7lWThu5figKY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buU4bq7d8OgdsOz4bq/dsOg4buV4bq7d8OgZ2LDoOG7mcOzccahb8Og4buF4bujxqHDoHbDs+G6veG6rsOg4buD4budxqFvw6BxxqFvw6Bvw7Lhuq3DoOG7g+G6p8ahw6Dhu63huqV3w6B24but4buJxqHDoOG7q8OzcsOgxqHhuqDhuqUxw6Dhu4TDs8O0w6Dhu4Xhu6PGocOgdsOyxKnGoW/DoOG7reG6peG7m8OgxqHDs+G7o2jDoGbDqsahw6B24but4bubxqFvw6Dhu5nhurDDoOG7ueG7heKApjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G6pHd2w7Phu5vhu63DoTY14buvduG7reG7m8ahbzbGoG934bqu4buJxqHDoOG7qsOz4bubxqFvNS/hu6924but4bubxqFvNjUv4burNg==

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]