(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những xã vùng cao của huyện Mường Lát, dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên những năm gần đây xã Mường Chanh ngày càng khởi sắc. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiXeG7peG7p8O5w7Xhu4/hu4si4bq4xanhu53hurk04bulxqHhu4/hu4s04buNcMSpNHM04buz4bup4buP4buLNOG6ucOjw7U04buM4buvceG7j+G7izThurjhu4nDo+G7j+G7iV0v4bul4bunw7nDteG7j+G7iyJdL+G7iTYiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7iMOqw6PhurszIsOS4bqvNOG7jeG7neG7pzThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G7icO94buP4buLNOG7t+G6szThu7Phu6nhu4/hu4s04bq5w6PDtTThurnhu7HDozThu4nFqeG7uWjhu4804buM4buvceG7j+G7izTDksSD4bunPDThurvhu6k04bq54buR4buPNOG7i+G6p3U04buP4buJxKlnxak0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jzw04bunxanhu7k04buP4buJxKnhu4Xhu4804buP4buJw73hu4/hu4s04buP4bq14buNNOG7i2Phu4804bq94bqr4bu5NOG7t+G6szThu4zhu69x4buP4buLNOG6uOG7icOj4buP4buJNOG7j+G7i+G6r+G7uTThurnhuq/hu4/hu4s0w7Phu4lzxKk04bulw6Lhurk+NMOTxKnhu4/hu4k04bunZjQtNOG7t+G6szThu4nhu53EqTThurnDtDTDqeG7r3Dhurk0deG7icSD4bunNOG7p8O5xKlp4buPPDThurvEqWjhu4804buN4bqxw7U04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu4/hu4vhuq/hu7k04bq54bqv4buP4buLNOG6veG7o8SpNOG7jXDEqT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTg4deG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzc3Ny82YTXhurs4Njg54bqjNjbhu6fDoGHDoTXhuqPDsjU+b3Xhu4shw7k/4bqjOWEzNMOjw7Lhu6c/M+G6uMWp4bud4bq5NOG7pcah4buP4buLNOG7jXDEqTRzNOG7s+G7qeG7j+G7izThurnDo8O1NOG7jOG7r3Hhu4/hu4s04bq44buJw6Phu4/hu4kzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTg4MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4buM4bud4bunNOG7i8O04bq5NOG7t+G6szThu4zhu69x4buP4buLNOG6uOG7icOj4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiw4lqNOG7p+G7ieG7rzThurzhurfhu4/hu4s04bux4bu5NOG7t+G6szTDkuG7q+G6uTThu7LhurXhu4804bum4bqr4buNNOG6ueG7icO1NMOpxKlm4bunKDThu7bEg+G6uTThur1s4buP4buJNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThu7fDtMOjNOG6vcO0xKk8NOG7i8Sp4bq34buNNOG7j+G7i+G7icOow7U8NOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1NOG6vXHEqTThu6XGoeG7j+G7izThurnhu4nDtTThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNMOy4bqvNOG7j+G7icSpaOG7jTThu7Phu6s04bunw7nhu5Phu4/hu4s04bun4bqr4buNPDThu4/hu4Xhu4804bq84bq34buP4buLNMOp4budPDThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPNOG7t+G6szThu4zhu69x4buP4buLNOG6uOG7icOj4buP4buJNOG6veG6szThu6fDucSpaeG7jzTDs+G7icOjxKk04buP4buJxKlnxak04buLxKnhurfEqTR14buJxIN1NOG6veG7m+G7j+G7izTDqeG7nTThu7Phuq804buJxKloxak0w7rFqeG6tzThu4/hu4nhuqXhu4004bun4bqxw7U04buleDThurnhu4nFqeG7uWnhu480w6nEqWbhu4804buN4bqx4buP4buJNOG7jeG7gzThu6fDucO14buP4buLNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThu7fDtMOjNOG6vcO0xKk8NOG7i8Sp4bq34buNNOG7j+G7i+G7icOow7U+NOG6uOG7qzThu6fhu4lpNOG7j+G7ieG7rzThu41zNOG6ucSD4bq5NMOycHU04bunZHU04buJxali4buPNOG6ueG7icWp4bu5aeG7jzThu4vEqcOjw7U04bunxKlm4buPNMOp4budNMOz4buJw7XDozThu4nhu5Phurk0LTTDs+G6ojThu6fhu4nFqWThu6c04bq54buJw7U04buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jyk04buJxanhu7k04bq94bud4buP4buLNOG7jeG7k8SpNOG7j+G7i8Wp4bub4buPNMOyeOG6uTThu7Phuq80deG7icSD4bunNOG7icWp4bu5NOG7p8ah4bunNOG7s8OjxKk04bunw7nhu5E04bq54buxw6M04bq5xIPhurk0w7Phu4nGocSpNOG6vcO14bqv4buPNOG7p+G7iWk04bunw7nDteG7j+G7izThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bu3w7TDozThur3DtMSpPDThu4vEqeG6t+G7jTThu4/hu4vhu4nDqMO1KTThurnhu4nhu7E04bq94bud4buP4buLNOG6vWLFqTThu43GocSpNOG7s3DEqTThu47hu4vhuqvhu4804buJ4bqv4buP4buLNOG6uOG7iWrhu4/hu4k04bulxIPhurnhu4k04bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG7icWp4bu5aOG7jzThu6fhurHDtTThur3EqWfFqTTDs8SpaOG7jzThurnhu4nDtTThurnEg+G6uTThu4nhu5004buP4buL4buJw6jDtTThu7PDo+G7uTThu7PGoeG7jzThu6/FqTThur3hurPEqTR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu480w7PEqeG7j+G7iTThu6dmKTTDsuG6r+G7jTThu6fGoeG7pzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk0w7nhuq804bulw7XEg+G7pzThu4nhu5004buP4buL4buJw6jDtTThu4nhuq/hu4/hu4s04buP4bq14buNNOG6vWk04bq5w7Q0w7NmNOG7icO14bqx4bq54buJNOG7p8O5xKlp4buPNMOz4buJw6PEqTThurnhu6s04bun4buJaTThurnhu4nDtTThu6d34buP4buLNMOp4bq34buPPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83Nzc3LzZhNeG6uzg2ODnhuqM3w6Dhu6fDoTY4OTXDsjU+b3Xhu4shw7k/N+G6ocOgMzTDo8Oy4bunPzPhurjFqeG7neG6uTThu6XGoeG7j+G7izThu41wxKk0czThu7Phu6nhu4/hu4s04bq5w6PDtTThu4zhu69x4buP4buLNOG6uOG7icOj4buP4buJMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E4ODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7tuG6szThu4zhu69x4buP4buLNOG6uOG7icOj4buP4buJNOG6veG6szThur3hu6/DozThu7Phuq/DtTThu6fDueG7m+G7j+G7izQ2ODxhNOG7icOjNOG6ueG6q+G7uTThu4vDo8SpNOG7t8Oj4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bumw7nDteG7j+G7izR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu4804buP4buX4buP4buLNOG7j+G7i+G7icSpaHU8NOG7t+G6szThu6d34buP4buLNMOp4buvcOG6uTTDs+G7icOjxKk04bun4buJxIPhurk04bunxKln4buNNOG7j+G6teG7j+G7izThurnhu7HDozThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izw0w7Nm4bunNOG7iXJ1NOG7s3DEqTTEg3U04bq74bur4buP4buLNOG7p8SpZuG7jzTDqeG7nTTDs+G7icO1w6M04buJ4buT4bq5NC00w7PhuqI04bun4buJxalk4bunNOG6vWk04bun4buJxrDhurk04bq9xJHhu7k04bul4bq34buPNOG7t8WpYuG7pzThu6fhu4nDqsO1NOG7ieG7r3Dhu4/hu4s04bun4buJ4bqr4buNNOG6ucOj4buP4buJNOG7p+G6teG7j+G7izThu7Phu6s8NOG7p+G6teG7j+G7izThu4/hurXhu4/hu4s04bulxali4bunPDThu6fhurXhu4/hu4s04buJxKloxak0w7rFqeG6tzTDs8Sp4buP4buJNOG7p2Y+NOG6vGbhu4804buPw6Phu7k04bu34bqzNOG6veG6szR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu4804bq94buvcuG6uTThu6fDueG7heG7jzQ24bqhNTThu4nDozTDssaww6M04buP4buvcOG6uTw0YTU04buJw6M0w7LGsMOjNMO5ZeG7uTw0Njg8YTThu4nDozThurnhuqvhu7k04buLw6PEqTThu7fDo+G7j+G7ieKApl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83Nzc3LzZhNeG6uzg2ODnhuqM44bqh4bunw6A44bqjNjnDsjU+b3Xhu4shw7k/YeG6o2EzNMOjw7Lhu6c/M+G6uMWp4bud4bq5NOG7pcah4buP4buLNOG7jXDEqTRzNOG7s+G7qeG7j+G7izThurnDo8O1NOG7jOG7r3Hhu4/hu4s04bq44buJw6Phu4/hu4kzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTg4MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4bu24bqzNMOyxanhu5fhu4804bq7xanhu7k04bunw7lrNOG6u8SpaOG7jzThu6dq4bq54buJNMOyxrDDozThu4/hu69w4bq5Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buycMSpNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bq54buJ4bqr4buNNOKAnOG7juG7ieG6rzThu4/hu69w4bq5NOG7s+G6rzThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPNOG6ueG7qeG7j+G7izTDsuG6r+G7jeKAnTw04bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNMOp4bqv4buPNOG7t+G6szThu4/hu4nEqWfFqTThu4nhurHhu4/hu4s04buN4bur4bq5NOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k04buP4buJ4buvNOG7p8O54buvceG7j+G7izThu4nhu5Phurk8NOG6veG7r3Hhu4/hu4s04buLxKnDo8O1NOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izw04buP4buJ4bqvNOG7s+G6teG7jzThu4nDtMOj4oCmNOG6veG7r3Lhurk04bq9Y8WpNOG7p+G7rzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7iz404bq44buX4buP4buLNOG7p8SD4bq5NOG6ueG7iW004bq94bqxw7U8NOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPPDThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izThu6fDteG6r+G7jzThurvhuqvhu4804bunauG6ueG7iTThurl44bq5NMOp4bq3w7U04buzaDThu43hu5fEqTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s8NOG6veG6t+G7jTTDqeG6t8O1NOG7s2g04bulxKnhu4/hu4k04buN4buXxKk04bunw7nhu69x4buP4buLNOG7p8SpZnU04bun4bur4bq5NOG6veG7r3Lhurk0w7rFqcOj4buPNOG7p+G6q+G7jT404bu24bqzNOG6veG6szR14buJxIPhu6c04bq94bud4buP4buLNOG6ucSD4bq5NHXhu4nDteG7j+G7izThu6fDueG6r8O1NOKAnOG7smg04bulxKnhu4/hu4k04buN4buXxKk04bunw7nhu69x4buP4buLNOG6veG7r3Hhu4/hu4s0w7Lhuq/hu4/hu4s8NOG7j+G7i+G7lTThu7fDtOG7jeKAnTw0deG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04oCcYTTDs+G7ieG7l+G7j+G7izQ4NOG7peG6seG6ueG7ieKAnSk04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04bq5xIPhurk04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPPDThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThu4/hu4lk4buPNOG7p+G7iXbhurk0w6nhurfDtTThu7NoNOG7jeG7l8SpNOG7p8O54buvceG7j+G7izw04bq54bq3xKk04bun4buJxKlo4buPNOG7jeG7l8SpNOG7p8O54buvceG7j+G7izThu6XGoeG7j+G7izThu7fFqeG7j+G7izTDusWpw6Phu4/hu4k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4N3Xhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NzcvNuG6o8Og4bq7OTbDoTY4N+G6o+G7pznDoTU3NsOyNT5vdeG7iyHDuT/DoTfDoDM0w6PDsuG7pz8z4bq4xanhu53hurk04bulxqHhu4/hu4s04buNcMSpNHM04buz4bup4buP4buLNOG6ucOjw7U04buM4buvceG7j+G7izThurjhu4nDo+G7j+G7iTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODczNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLDieG6peG7j+G7izThu4/hu4vFqeG7m+G7jzThu7PGoeG7jzThu4nhu5804bunw7lyNOG6ueG7scOjNOG7juG7ieG6rzThu4/hu69w4bq5PDThur3DtOG7j+G7izThu4vDtHU04bq54buxw6M04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzw04buP4buJ4bqvNOG7s+G6teG7jzThu4nDtMOjNMOp4bq34buPNMOJw7Thu4/hu4s8NOG7t+G6szThu4zhu69x4buP4buLNOG6uOG7icOj4buP4buJNOG6veG7r3Lhurk04bq9Y8WpNOG7p+G7rzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izTDs+G7icOj4buP4buLNOG7p8O5w6Phu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurxm4buPNOG7j8Oj4bu5NOG7jOG7r3Hhu4/hu4s04bq44buJw6Phu4/hu4k04bq94bqzNOG6ucO0NDkv4bqjNMOp4bq34buPNOG6veG7r3Lhurk04bq54buX4buP4buLNOG7j+G7iWThu480w6nhurfhu4804bq94bqx4bunNOG6ueG7icWpxJHhu4804buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk+NOG7psO14bqv4buPNOG7t+G6szThur3hurHhu6c0w6AvNuG6ozThu6fEqeG7hcWpNOG6ueG7iWo04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk+NOG7puG7icWpNOG7j+G7iWR1NMOpa+G7j+G7iTTDusWp4bqr4buPNOG6vWPFqTThu4/hu4vhu69xxKk04bq94bqx4bunNDdhNOG7p8O5xKloxak04bq94bub4buP4buLL+G7j+G7i+G7r3HEqS/hu4/hurXhu40pNOG7p+G6oDTDsmg04buJ4budNOG7j+G7i+G7icOow7U04buLxKnhurfhu4004bu3xanGoeG7j+G7izThurnhu5Hhu480OTg8ODg7Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buycMSpNOG7jeG7neG7pzThu7fhurM04buz4bup4buP4buLNOG6ucOjw7U04bq54buR4buPNOG7j+G7icSpZ8WpNMOz4buJw7Q0w7Phu4nhurXhu488NOG7p+G7iWs04bq94bqr4bu5NMOy4bqvNMOzZuG7pzTDusWp4bq3NOG6vcSD4buP4buLNOG7i+G7icSpNOG7j+G7iWThu488NOG6veG7neG7j+G7izTDsnjhurk04bq9aTThu7fhurM04bunxKlmdTThu6fhu6vhurk04bq5xqE04buLw6Lhu4/hu4s8NOG7j+G7nzTDsnjhurk04buJ4buh4buPNOG7j8O9w6M04bunw7nDteG7j+G7izThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04buLxKnhurfhu4004buP4buL4buJw6jDtTw04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U04bq9ccSpNOG7pcah4buP4buLNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDg8Wp4bun4buJw7XDuTMiw5rFqcah4bq5NOG7iOG7r+G7oeG7j+G7i10vdSI=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]