(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi (1-6), CLB Thiện nguyện - hiến máu Ngọc Lặc và CLB Giọt Hồng HDU đã phối hợp tổ chức Chương trình “Tết thiếu nhi vùng cao” tại xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MTDGsOG7qcWp4buT4buRajHhu6hp4bupN+G7qWtsaeG7qzfhu5FrbDfDujfhu7nhu63hu5FqN8Oq4bqx4buTN+G7qGt4dOG7kWo3I+G7q2Thu5EwL8aw4bupxanhu5Phu5FqMTAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYx4buQa2Thu5E34buQauG6s8OAN+G7p+G7q+G7o8OqN+G7qWk34buoa2xp4burN+G7kWtsNyI5LeG6oyB9N8OKw5Xhurw34buoa2zDrOG7kTfhu5Fq4burw4DDrOG7kTctN2tsaeG7kTfDtOG6t+G7qzfhu5Bq4buXw6o3w5XhuqvDqjfhu7nhurM3w4rDleG6vDdKbOG7l+G7qTdL4buf4buRajdL4bq+4buqN+G7geG6pTfhu6Vr4bujbDdrdeG7pTfhu6lwN8Oqa3nDqjfDimt4cuG7kWo34bupxalu4buRazfigJzhu6hp4bupN+G7qWtsaeG7qzfhu5FrbDfhu7nhu63hu5FqN8Oq4bqx4buT4oCdN+G7qeG6tWw3w4HhuqU3I+G7q2Thu5E3w5Xhu4V9N2vhu6vDgMOs4buRN+G7qGt4dOG7kWo3I+G7q2Thu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDbhur/hu6lr4burw7Thur03bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDo+G6r+G6r+G7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDoWHhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYWFhLznhuq/Do+G6v8OgOOG6r+G6oeG6r8OhYeG7qcSDOMOgOcOgw7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqhxINhNjfhurHDteG7qSw24buoaeG7qTfhu6lrbGnhu6s34buRa2w3w7o34bu54but4buRajfDquG6seG7kzfhu6hreHThu5FqNyPhu6tk4buRNjdBbOG6v+G7qWssNsOj4bqv4bqvNjdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDoWE2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHDimt4cuG7kWo34bupxalu4buRazfhu6nFqeG6seG7kzfhu6nhuqvhu5FqN2E4ODfGsOG7q8SR4bupN+G7p+G7q+G6szfDqmvhu5M34bupa2xp4burN+G7kWtsN8OB4bqlNyPhu6tk4buRN8OV4buFWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu4B4dcOqN+G7qXA3w6precOqN+G7qeG6tWw3w6rhurfDqjfhu6lr4bud4buRNyPhu6tk4buRN8avcuG7kTfhu7nhurM3w5VsaOG7kTfGr3Lhu5F9N8Oqa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN8O14bqzN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfhu6lrbGnhu6k34bupa+G7s8OqfTfhu5Fr4bqpw7Q34bq/4bqz4buRazfGsOG7szfhu6fhu6vhurHhu5E34bupZMO0fTfDqmts4bqxN8awZn034buB4buh4buRajfhu7lsaOG7kTfDqmvhu5M3w6rhurfDqjfhu4fDtDfhu6lrbGnhu6s34buRa2xbN8OKa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN+G7geG6pTfhu5Frw6nhu5E34buBeHXDqjfGsOG7szd24buRajdr4buhfTfhu4Hhu5/hu5FqN2vhurPhu5FrN8OqduG6sTfDquG6t8OqN+G6v+G7k+G6seG7kWs34buRamtsw6zhu6V9N+G7qXA3w6precOqfTfDquG6tzfhu5FrZOG7kX034buRa+G6szdrw6Lhu5M34bupZMO0WzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhYeG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2FhYWEvOeG6r8Oj4bq/w6A5ODg5ODjhu6nDoznDoMSDOcO1OFvhu43hu6VqPMWpLMOgOMOjNjfhurHDteG7qSw24buoaeG7qTfhu6lrbGnhu6s34buRa2w3w7o34bu54but4buRajfDquG6seG7kzfhu6hreHThu5FqNyPhu6tk4buRNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhYTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2McOKa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN8O14bqzN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfhuqA34buRamvDsuG6sTfhu5Fr4bqpw7Q3a3jDuuG7kWo3eeG7kWo3w4prbGnhu5E34bq/b8Oqazfhu6lr4bqx4buRazfhu5FsaOG7kTfhu6lu4buRazfhu5Fq4burw4DDrOG7kTdrw6g3YThhYVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqM4OOG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2FhYWEvOeG6o8SD4bq/w6E5OWFhOeG6r+G7qeG6o2E5YeG6ocO1OFvhu43hu6VqPMWpLMOjw6HEgzY34bqxw7Xhu6ksNuG7qGnhu6k34bupa2xp4burN+G7kWtsN8O6N+G7ueG7reG7kWo3w6rhurHhu5M34buoa3h04buRajcj4burZOG7kTY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqM4ODY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2McOK4bq3w6o34buHw7Q34bupa2xp4burN+G7kWtsN+G7gXh1w6o34bupa+G6scO0N2ps4bqxN8Oq4bq3w6o34bupxanhu5U3w6prcmw34bu54burbDfhu5Fr4buh4buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDimt4cuG7kWo34bupxalu4buRazfhu4HhuqU34bupxanhurHhu5M34bup4bqr4buRajdhODg3xrDhu6vEkeG7qTfhu6fhu6vhurM3w6pr4buTN8Oq4bq3w6o34buHw7Q34bupa2xp4burN+G7kWtsN2rhu5/DtDfhur3hurfhu5FrN+G7j+G7heG7k303xrDhu7fhurE34bu54bqzN2E4N8aw4burxJHhu6k34bun4bur4bqzN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN+G6veG6teG7kTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu5Fqa8Oo4buTN+G7uXh14bupN+G7j2vhu5k34bu5c2w34bupcOG7kWo3amzhurc34bupxalvN2pl4buRNznhuq834bupxalsw6zhu6s34buB4buf4buRals34bq8aOG7kTfDquG6teG7kWs34buB4buZN8Oq4buV4buRN8Oq4buZN8Oq4bq3w6o3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN2ps4bqx4buTN8O1eOG7qzfDtOG7seG6sTdr4bq34bupfTfhu6nFqeG7lTfDqmtybDfhu7nhu6tsN+G7kWvhu6Hhu5E34bup4bq14buTN+G7j2vhu53hu5FqN+G7j2ttN+G7ueG7q2w34bupeHJsN8Oqa+G7kzfhu5Fq4bqzw4A3OS3huqNbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bqw4bur4bupa+G7k8WpNjHDlOG6teG7kWs3w4p4dOG7kWowL+G7pTE=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]